Aktualności

16.09.2021 Bez kategorii

W ostatnim czasie doszło do naruszenia bezpieczeństwa systemów informatycznych Fundacji przez nieznanych sprawców. W konsekwencji cyberataku intruz mógł uzyskać dostęp do danych znajdujących się w systemach informatycznych Fundacji, w tym danych osobowych. Wszystkich, którzy w związku z przetwarzaniem przez Fundację danych osobowych mają pytania lub obawy związane z incydentem, prosimy o kontakt: [email protected], tel. 730 011 652.

10.09.2021 Społeczeństwo demografia

Według scenariusza Eurostatu w latach 2020-2050 liczebność Polek i Polaków zmaleje o blisko 4 miliony, jednocześnie grupa osób w wieku 65+ wzrośnie o 3,3 mln. Oznacza to, że osoby starsze niż 65 lat będą stanowiły w 2050 roku ponad 30% populacji, w porównaniu z niecałymi 20% – dziś. Będzie nas wyraźnie mniej i będzie wśród nas coraz więcej seniorów – pisze Paweł Marczewski.

07.09.2021 Fundusze Powierzone aktywność obywatelska

W ramach 6  już edycji Funduszu im. Wandy i Jadwigi Chruściel przyznaliśmy 21 stypendiów na dla uczniów i studentów z Podkarpacia na kwotę 45 400 zł. Fundusz został utworzony w 2015 roku z darowizny Jadwigi Chruściel, córki Antoniego Chruściela ps. „Monter” – dowódcy Powstania Warszawskiego.

03.09.2021 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Kapituła ogłosiła nazwiska sześciu osób nominowanych do Nagrody im. Olgi Kersten-Matwin za działania na rzecz uchodźców i uchodźczyń. Laureata/Laureatkę poznamy 17 września.

02.09.2021 Społeczeństwo Europa Wschodnia

Publikujemy pierwszy z cyklu tekstów z okazji 30 lat niepodległej Ukrainy. Iza Chruślińska zwraca uwagę na te aspekty postrzegania Ukrainy w Polsce, które blokują lub utrudniają rozumienie istotnych zmian zachodzących u naszych sąsiadów.

31.08.2021 Społeczeństwo aktywność obywatelska

31 sierpnia w Gdańsku, przedstawiciele i przedstawicielki samorządów lokalnych, organizacji społecznych, nauczycielskich i oświatowych związków i stowarzyszeń podpisali apel, w którym stanowczo sprzeciwiają się zapowiadanym przez rząd zmianom w prawie oświatowym, zmierzającym do zniszczenia samodzielności polskiej szkoły.

26.08.2021 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Rząd chce odebrać szkołom, a tym samym dzieciom i rodzicom, wolność wyboru i krytycznego myślenia, nauczyć nietolerancji, oportunizmu i konformizmu. Cofnąć szkołę do minionego stulecia. Nie pozwólmy na to – mówią organizatorzy i organizatorki kampanii społecznej Wolna Szkoła.

25.08.2021 Kraj aktywność obywatelska

Polska faktycznie zamknęła swoje granice przed uchodźcami. Straż Graniczna ignoruje prośby o schronienie od ludzi, którzy uciekli przed prześladowaniami. Przypominamy polskiemu rządowi jego zobowiązania wynikające z obowiązującego w Polsce prawa międzynarodowego.

24.08.2021 Polska w świecie Europa

Akt ogłoszenia niepodległości Ukrainy uchwalony przez Radę Najwyższą 24 sierpnia 1991 r. to punkt przełomowy w wieloletnim procesie odzyskiwania ukraińskiej suwerenności. Mimo uznania nowego państwa przez społeczność międzynarodową suwerenność i integralność państwa i narodu ukraińskiego nie dla wszystkich jest faktem oczywistym.

18.08.2021 Kraj aktywność obywatelska

Od lat niepokoi mnie, że w Polsce różnice zdań są ignorowane lub przeradzają się w konflikty i podziały. Martwi mnie, że polska szkoła zamiast kultury debaty uczy konformizmu i pozorów jednomyślności – pisze Agnieszka Graff.

18.08.2021 Społeczeństwo samorząd

Opublikowaliśmy analizę Dawida Sześciło o polskim modelu zarządzania wielopoziomowego. Czy przewidziany ustawowo podział kompetencji między rząd i samorząd okazał się racjonalny i sprzyjający skutecznej walce z pandemią? Czy kompetencje i potencjał organizacyjny instytucji wojewodów były wystarczające?

17.08.2021 Kraj edukacja

Projekt ustawy uważamy za szkodliwy dla prawidłowego funkcjonowania oświaty i dobra uczniów i uczennic. Proponowane zmiany zagrażają jakości pracy szkoły, stabilności oraz niezależności nauczania i wychowania – ostrzegają organizacje społeczne.

11.08.2021 Kraj demokracja

W momencie nowoczesności, w jakim się znaleźliśmy, lokalność, miasta – szerzej: małe ojczyzny – odgrywają wielką rolę, stąd struktury samorządowe rzeczywiście są ważne – pisze na bloguIdei Karolina Wigura.

09.08.2021 Społeczeństwo społeczeństwo

Jeżeli chcemy budować mechanizm oddolnego i zdecentralizowanego radzenia sobie z problemami, to nie możemy przychodzić z narzuconymi z góry definicjami tego, co jest problemem, a co nim nie jest – pisze Andrzej Rychard.

02.08.2021 Kraj samorząd

Założenia Polskiego Ładu przekuwane są na konkrety rozwiązań ustawowych bardzo powoli i trudno na razie ocenić, jakie będą ich szczegółowe skutki. Jedno wydaje się jasne: nie jest to program pogłębiania autonomii samorządów – pisze Paweł Swianiewicz na bloguIdei.

02.08.2021 Społeczeństwo aktywność obywatelska

217 organizacji społecznych otrzymało dotację w drugim konkursie na projekty tematyczne w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy! 113 wnioskodawców otrzyma małe dotacje, a 104 dotacje duże. Na wsparcie organizacji przeznaczymy 10,6 mln euro.

29.07.2021 Polska w świecie prawo

22 lipca Komisja Europejska opublikowała roczny raport o stanie praworządności w UE. Rozdział dotyczący Polski pokazuje, że na skutek polityki rządu praworządność zapadła na głęboką wielonarządową niewydolność – pisze Szymon Ananicz na bloguIdei.

27.07.2021 Polska w świecie media

Do coraz dłuższego katalogu kwestii, w których Polska musi się tłumaczyć z łamania przepisów prawa europejskiego, wkrótce dołączyć może problem rynku medialnego i funkcjonowania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Polska nie wdrożyła unijnej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych – pisze Szymon Ananicz.

23.07.2021 Kraj aktywność obywatelska

Taką kwotę otrzymaliśmy w tym roku z przekazów 1% podatku PIT. Jesteśmy szczęśliwi, że tak wielu ludzi dobrej woli zdecydowało się nas wesprzeć, by razem działać na rzecz Polski demokratycznej, praworządnej, sprawiedliwej, a przede wszystkim obywatelskiej!

20.07.2021 Kraj polityka wewnętrzna
20.07.2021 Społeczeństwo polityka wewnętrzna

Narzekano, że Tarcze Antykryzysowe w wielu przypadkach nie działały i nie zapewniały należytej ochrony. Społeczne osłony, mające chronić najuboższych i najmocniej dotkniętych trudną sytuacją na rynku pracy w czasie pandemii, okazały się w porównaniu z nimi zrobione z kartonu – pisze Paweł Marczewski na #blogIdei.

15.07.2021 Kraj polityka wewnętrzna

Pytanie prawne zadane TK pochodziło od Izby Dyscyplinarnej SN, a więc organu, który w świetle utrwalonego orzecznictwa TSUE nie jest sądem w rozumieniu prawa unijnego – pisze Zespół Ekspertów Prawych.

14.07.2021 Społeczeństwo demokracja

Eko-Rzeczpospolita stwarza warunki dla procesu demokratycznej deliberacji niezbęd-nej do zapewnienia legitymizacji zielonemu państwu, którego instytucje będą odpowiedzialne za ko-ordynację procesu transformacji – pisze Edwin Bendyk.

12.07.2021 Polska w świecie Unia Europejska

Jeśli miarą jakości stosunków zagranicznych i bezpieczeństwa międzynarodowego są relacje z sojusznikami o trwałym, strategicznym znaczeniu, to dawno Polska nie była w tak złej sytuacji. Decyzje obozu władzy spychają Polskę na margines europejskiej i światowej polityki – pisze Edwin Bendyk na bloguIdei.

07.07.2021 Kraj demokracja

W nadchodzących latach Polska będzie jednym z głównych beneficjentów wyjątkowego pod względem skali i formy mechanizmu solidarności finansowej w Unii Europejskiej. Jak ograniczyć ryzyko ‘wielkiej korupcji’ dla Polski i UE – piszą Piotr Bogdanowicz i Piotr Buras.

28.06.2021 Polska w świecie społeczeństwo

Niezależnie od generalnie pozytywnej oceny krótkookresowych konsekwencji masowej mobilności po 2004 roku sprawą nieoczywistą pozostają efekty długookresowe – te związane z procesami demograficznymi, zmianami strukturalnymi polskiego rynku pracy czy wreszcie sferą postaw i zachowań społecznych – pisze Paweł Kaczmarczyk.

28.06.2021 Społeczeństwo edukacja

Proponuje się zmianę ustrojową, którą przez analogię do „wrogiego przejęcia porządku konstytucyjnego” można określić jako wrogie przejęcie porządku ustawowego – pisze Hubert Izdebski w analizie propozycji zmian w prawie oświatowym.

28.06.2021 Kraj

Był żołnierzem Armii Krajowej i uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Po wojnie znalazł się w Wielkiej Brytanii, wykładał filozofię polityczną na Uniwersytecie Oksfordzkim.

19.06.2021 Społeczeństwo

Szkoły nie tylko nie będą coraz lepsze, ale trzeba się liczyć ze znacznym pogorszeniem ich poziomu – o planowanych przez MEiN zmianach w prawie oświatowym pisze Paweł Marczewski.

17.06.2021 Kraj edukacja

Przedstawiciele i przedstawicielki organizacji społecznych protestują przeciw zmianom w prawie oświatowym, przygotowywanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Projektowane zmiany to zamach na autonomię szkoły – piszą.

15.06.2021 Polska w świecie korupcja

Większość Europejczyków (62%) uważa, że korupcja jest istotnym problemem. Blisko trzy czwarte (72%) Polaków jest przekonanych, że korupcja w Polsce to duży problem – podsumowuje Grzegorz Makowski.

11.06.2021 Polska w świecie

16 czerwca dojdzie do spotkania Biden-Putin. Paraliż polityki zagranicznej UE i polityczny rozdźwięk między Unią a USA postrzegane są przez Rosję jako sprzyjające wykorzystaniu środków siłowych. Jakie wnioski płyną z działań Rosji i jak możemy uniknąć kolejnego kryzysu? Analiza Szymona Ananicza.

02.06.2021 Kraj samorząd

Dawid Sześciło przekonuje, że samorząd po Polskim Ładzie można będzie opisać jako agenta administracji rządowej uzależnionego w większości od uznaniowych transferów finansowych z budżetu centralnego.

02.06.2021 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Do 15 sierpnia czekamy na zgłoszenia kandydatów i kandydatek do pierwszej edycji Nagrody im. Olgi Kersten-Matwin dla osób działających na rzecz szukających w Polsce schronienia uchodźczyń i uchodźców, migrantek i migrantów, w tym szczególnie dzieci i młodzieży.

27.05.2021 Kraj

Jesteśmy przekonani, że pomysły i działania rządu związane z projektem KPO i programem Polski Ład są zagrożeniem dla polskich samorządów, a skala proponowanych zmian oznacza, że wkrótce możemy być świadkami zmiany ustrojowej – piszą członkowie_kinie Zespołu Ekspertów Samorządowych.

26.05.2021 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Regularnie powraca pogląd o braku zaangażowania lub wręcz apatii młodych, z drugiej – nie milkną głosy, że niesprecyzowane „odmłodzenie” polskiej polityki będzie lekarstwem na jej najbardziej dolegliwe bolączki – pisze Paweł Marczewski.

21.05.2021 Kraj Polska

Od 30 lat nie mieliśmy w Polsce pokolenia o tak wysokiej samodzielności generacyjnej i poczuciu tożsamości jak dzisiejsi młodzi. To pokolenie jest przekonane o konieczności przeprowadzenia zmian – pisze Michał Boni.

17.05.2021 Polska w świecie prawo

Wyrok ETPCz stwierdzający naruszenie praw gwarantowanych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka rodzi po stronie państwa obowiązek uchylenia lub zmiany wadliwych przepisów albo zastosowania innych adekwatnych środków naprawczych – mówią nasi eksperci.

12.05.2021 Kraj

Nasi eksperci odpowiadają posłowi PiS Zbigniewowi Dolacie w sprawie naszej analizy podziału środków z III transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

10.05.2021 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Uruchamiamy Fundusz oferujący wsparcie finansowe lokalnym grupom nieformalnym. Fundusz skierowany jest do młodych aktywistek i aktywistów klimatycznych, szczególnie (choć nie tylko) z mniejszych miast i miejscowości.

10.05.2021 Kraj

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej, Trybunał Konstytucyjny nie jest upoważniony do dokonywania samoistnej oceny konstytucyjności przepisów TUE – piszą eksperci.

28.04.2021 Bez kategorii samorząd

Gmina, gdzie włodarz jest z PiS, otrzymuje ponad 10-krotnie większe dotacje od gmin rządzonych przez przedstawicieli opozycji – wynika z raportu analizującego przyznawanie dotacji z III transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

27.04.2021 Kraj aktywność obywatelska

Apelujemy o pilne upublicznienie prac nad KPO i udostępnienie nowej wersji KPO przed przekazaniem jej do Komisji Europejskiej w celu zasugerowania ewentualnych uzupełnień i poprawek.

23.04.2021 Społeczeństwo edukacja

Do 1 czerwca 2021 czekamy na zgłoszenia tegorocznych maturzystów do Funduszu im. Iwony Winiarskiej-Feleszko i Funduszu “Rozwiń Skrzydła” im. Janiny i Jana Putka, w których oferujemy stypendia na I rok studiów.

21.04.2021 Polska w świecie demokracja

Dziś jest szczególnie istotne, aby w Trybunale w Strasburgu zasiadł/a w nowej kadencji sędzia z Polski spełniający/a bez najmniejszych wątpliwości wymogi sformułowane w Konwencji – piszą eksperci.

21.04.2021 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Do nowej edycji akcji Masz Głos przystąpiło aż 314 organizacji i grup nieformalnych z 215 gmin. Uczestnicy działają przeważnie na wsiach (130) i w mniejszych miejscowościach (98), z dużych miast jest 86 uczestników. Nowością są inicjatywy młodzieży z obszaru wsparcia psychicznego i większy udział środowisk kobiecych.

18.04.2021 Kraj demokracja

Rozstrzygnięcie TK obarczone jest istotną wadą prawną, bowiem w jego wydaniu uczestniczyła osoba nieuprawniona do orzekania, a także dwie osoby, które podlegały wymogowi wyłączenia ze składu orzekającego z uwagi na poważne wątpliwości co do ich bezstronności – czytamy w stanowisku.

16.04.2021 Kraj demokracja

Nie akceptujemy rozstrzygania o naszych prawach i wolnościach przez politycznie zależny trybunał Julii Przyłębskiej, lekceważenia w jego pracach podstawowych zasad rzetelnego procesu, w tym kwestii niezależności i bezstronności sędziów.

13.04.2021 Polska w świecie Europa

Unia wchodzi w nową fazę integracji. Czy ten nowy rozdział stanie się także nowym etapem modernizacji naszego kraju? Publikujemy pierwszy raport z serii, w której szukamy odpowiedzi na pytania o Polskę, o jakiej marzymy i o Polskę, jaka jest możliwa.

01.04.2021 Społeczeństwo korupcja

„Afera Obajtka” nie jest tylko kolejną z wielu afer związanych z ośrodkiem władzy. Pokazuje ona skalę patologii życia publicznego związaną przede wszystkim z perspektywy skali powiązań polityczno-biznesowych, które przedstawia, oraz zaniechań instytucji odpowiedzialnych za dbanie o jakość życia publicznego – pisze Grzegorz Makowski.

26.03.2021 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Od ogłoszenia wyroku TK Julii Przyłębskiej i wywołanej przezeń erupcji społecznego gniewu minęło już kilka miesięcy. Wściekłość widoczna na ulicach miast i – co ważniejsze – miasteczek oraz radykalny spadek notowań PiS opóźnił publikację orzeczenia o ponad kwartał, ale jej nie powstrzymał – pisze Ryszard Łuczyn na blogIdei.

24.03.2021 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Wspólnie z innymi organizacjami społecznymi zwracamy się do Prezes Sądu Najwyższego z petycją o wycofanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Szeroki dostęp do informacji publicznej, w tym wiedza o tym, kto z imienia i nazwiska odpowiada za określone decyzje, to warunek rozliczalności i odpowiedzialności władzy na każdym szczeblu.

19.03.2021 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Krajowy Plan Odbudowy oraz Umowa Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce będą kluczowymi dokumentami określającymi sposób wydatkowania gigantycznych środków finansowych z unijnego Funduszu Odbudowy oraz nowej perspektywy budżetowej UE – pisze Edwin Bendyk na #blogIdei.

18.03.2021 Społeczeństwo demokracja

Między 22 a 31 marca odbędzie się seria wysłuchań publicznych na temat dokumentów kształtujących rozwój naszego kraju na najbliższą dekadę: Krajowego Planu Odbudowy i Umowy Partnerstwa. To kluczowe, by organizacje społeczne wzięły w nich udział. Zgłoszenia przez stronę www.wysluchanieplanodbudowy.pl.

12.03.2021 Polska w świecie Unia Europejska

Senacki projekt ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju to istotny głos w sprawie systemu programowania i zarządzania środkami z budżetu Unii Europejskiej. Pojawiła się konkretna propozycja legislacyjna w przededniu nowej perspektywy budżetowej, w okresie negocjacji Umowy Partnerstwa – pisze Adam Gendźwiłł.

09.03.2021 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Zakończyła się ocena wniosków wstępnych złożonych w II konkursie na projekty tematyczne. Z 1540 wniosków wstępnych zakwalifikowanych do oceny merytorycznej 366 przeszło do drugiego etapu. Wnioskodawcy mogą składać wnioski pełne do 19 kwietnia do godziny 12.00 w południe.

11.03.2021 Społeczeństwo aktywność obywatelska

“Podmiot nie zgadza się z orzeczeniem” – to jedno z najlepszych haseł protestów, które trwają od jesieni 2020 roku. Publikujemy zbiór kilkudziesięciu esejów, w których autorki i autorzy przyglądają się językowi, obrazom, symbolom, gestom używanym podczas manifestacji i w mediach. Czy mamy do czynienia z rewolucją? Co stało się z podmiotem?

11.03.2021 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 postawiła kobiety w bardzo trudnym położeniu. Usunięto bowiem z systemu prawnego przesłankę przerwania ciąży związaną ze stanem płodu, W jaki sposób Polki mogą szukać ochrony swoich praw w szerzej rozumianym systemie prawa – pisze Monika Gąsiorowska.

11.03.2021 Polska w świecie Europa Wschodnia

Opór wobec reżimu Łukaszenki jest zjawiskiem, do którego Białorusinki i Białorusini dojrzewali przez lata. Teraz chcą być niezależni od Rosji, demokratyczni. Jakie zmiany w ich systemie wartości sprawiły, że wkroczyli na drogę walki o demokrację? – piszą Piotr Rudkouski i Hienadź Korszunau.

04.03.2021 Kraj polityka wewnętrzna

Rząd zapowiada nacjonalizację szpitali samorządowych. Eksperci wykazują brak uzasadnienia merytorycznego, kwestionują moment na zmiany i pytają, jaki jest prawdziwy sens tej propozycji? Rozmowa z Dawidem Sześciło, członkiem Zespołu Ekspertów Samorządowych.

02.03.2021 Kraj prawo

Od 2015 roku obserwujemy proces ograniczania kompetencji samorządu i przenoszenia jego zadań na poziom centralny. Zamiar przejęcia szpitali samorządowych przez administrację centralną wpisuje się w tę tendencję, co skłania do wniosku, że planowane zmiany mają cel ściśle polityczny: osłabienie samorządu.

26.02.2021 Kraj kościół

Czy po wydarzeniach ostatnich miesięcy, kiedy to katoliccy hierarchowie poparli podjęte przez polityków Zjednoczonej Prawicy działania zmierzające do wprowadzenia praktycznego zakazu aborcji, Kościół może nadal być uznawany za społeczny autorytet? – pyta Dominika Kozłowska.

25.02.2021 forumIdei aktywność obywatelska

Jakie szersze zjawiska społeczne wywołały bunt kobiet? Jak wyczerpanie się języków komunikacji wpłynęło na podmiot zbiorowy? Co język protestów mówi nam o kondycji polskiego społeczeństwa? Rozmowa z krytykiem literackim, prof. Przemysławem Czaplińskim.

19.02.2021 Polska w świecie demokracja

Wystarczy spędzić kilka minut w księgarni, aby zobaczyć, że nie brakuje tam analiz kryzysu liberalizmu w obliczu populizmu i autorytaryzmu. Brakuje natomiast recepty jego odnowy, zapanowania, umownie mówiąc: „nowego liberalizmu” – pisze Timothy Garton Ash.

15.02.2021 Kraj kościół

Kościół w Polsce cierpi na syndrom „tłustego kocura”, dużego i zadowolonego, który pławi się w cieple Jana Pawła II, przekonany, że nic nie trzeba ruszać, ani zmieniać. Co najwyżej należy umacniać własną strefę wpływów przez zewnętrzne działania i przez decyzje administracyjne – pisze Maciej Zięba OP.

15.02.2021 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Do 8 marca czekamy na zgłoszenia organizacji społecznych, grup nieformalnych, aktywistów i aktywistek z całej Polski, którzy chcą zmieniać swoje najbliższe otoczenie – angażując do współpracy mieszkańców i władze lokalne. Akcja Masz Głos pomoże w skutecznym wykorzystywaniu zasobów i więzi lokalnych.

12.02.2021 Kraj demokracja

Wspólnie z ponad 100 organizacjami społecznymi podpisaliśmy list, w którym sprzeciwiamy się projektowi rządowej ustawy wymierzonej w wolne, niezależne media. Nie ma demokracji bez wolnych mediów, niezależnych od władz politycznych i grup interesów.

11.02.2021 Kraj media

Andrzej Rychard – Przewodniczący Rady Fundacji i Edwin Bendyk – Prezes, wyrażają solidarność z protestującymi mediami. Osłabianie ich kondycji materialnej decyzjami administracyjnymi, politycznymi lub za pomocą niesprawiedliwych rozwiązań legislacyjnych to atak na ich niezależność, a tym samym zamach na demokratyczny porządek – piszą.

05.02.2021 Kraj

Polski samorząd stanął na progu poważnego kryzysu. W tej grze stawka jest wyjątkowo wysoka. Zarówno przyszłość Polski, jak też jakość naszego codziennego życia zależy do tego, czy samorządy przetrwają ten trudny czas – pisze Paweł Kubicki na #blogIdei

03.02.2021 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Przemysław Czapliński analizuje język protestów, które wybuchły po ogłoszeniu przez Trybunał Konstytucyjny w październiku 2020 roku orzeczenia zaostrzającego przepisy antyaborcyjne.

02.02.2021 Kraj prawo

Wśród wielu wad uzasadnienia Zespół wskazuje między innymi na to, że TK otwarcie i bezprawnie przypisał sobie w nim prawo do decydowania o sprawach fundamentalnych dla obywateli nie tylko zamiast ustrojodawcy, ale również w sposób sprzeczny z jego wolą.

26.01.2021 Kraj

Poszukujemy solidnej, dobrze zorganizowanej osoby, interesującej się problematyką przejrzystości finansów publicznych i przeciwdziałania korupcji na stanowisko asystenta/asystentki w projekcie Pakty Uczciwości – mechanizm obywatelskiej kontroli na rzecz ochrony funduszy UE.

28.01.2021 Kraj demokracja

W oparciu o skrajnie nieprzejrzystą procedurę i arbitralne przesłanki oceny, pieniądze podzielono w taki sposób, że najbardziej widocznym kryterium ich podziału okazuje się polityczna barwa poszczególnych samorządów – pisze w analizie zespół pod kierownictwem prof. Dawida Sześciło.

28.01.2021 Polska w świecie korupcja

Od 2015 wynik Polski w Indeksie Percepcji Korupcji się pogarsza. Znaleźliśmy się w gronie takich państw jak Bośnia i Hercegowina, Gwatemala, Liban, Malawi, Malta. Obóz prawicy przed nadejściem pandemii znacznie poszerzył pole dla korupcji i innych nadużyć, upartyjniając sądy, prokuraturę i służbę cywilną – pisze Karolina Szymańska na blogIdei.

26.01.2021 Kraj samorząd

Pandemia uderzyła w finanse lokalne i regionalne równie mocno, jak w budżet państwa. Najbardziej skutki pandemii odczuły budżety większych miast (miast na prawach powiatu), gdzie obok spadku dochodów z podatków centralnych (PIT i CIT) załamały się też wpływy z podatku od nieruchomości, najmu lokali komunalnych, czy biletów w komunikacji publicznej – pisze Dawid Sześciło.

22.01.2021 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Gdy 22 października minionego roku Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej ogłaszał wyrok w sprawie przepisu pozwalającego na aborcję ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu, jego przewodnicząca prawdopodobnie nie spodziewała się, że wywoła jeden z największych – a przypuszczalnie nawet największy – bunt w III RP – pisze Ryszard Łuczyn.

21.01.2021 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Półroczne starania i trzykrotna próba Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz w staraniach o wybór na RPO pokazały, że społeczeństwo obywatelskie w Polsce istnieje i jest w stanie wypowiadać się w ważnych społecznie oraz istotnych dla obywateli i obywatelek sprawach autonomicznym, silnym, wspólnym głosem – pisze Edwin Bendyk na blogIdei.

21.01.2021 Bez kategorii aktywność obywatelska

O projekcie zmiany Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, jego związku z protestami obywatelskimi oraz zgodności projektu z konstytucją, a także o sytuacji prawnej przedsiębiorców. Czy mamy do czynienia z osaczaniem obywateli przez państwo? Rozmowa z mec. Tomaszem Zalasińskim.

19.01.2021 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Pytanie „Czy jesteśmy dobrymi przodkami?” kilkadziesiąt lat temu postawił doktor Jonas Salk, pionier szczepionki przeciwko polio. Dziś potrzeba nam nowej polityki budowanej z myślą nie tylko o starszych, ale o obecnych i przyszłych młodych pokoleniach – pisze w komentarzu Katarzyna Sztop-Rutkowska.

18.01.2021 Kraj prawo

Proponowana nowelizacja jest przejawem przedmiotowego traktowania obywateli korzystających ze swoich praw i wolności oraz oczekujących, że wątpliwości odnośnie do legalności ich działań będą wyjaśniane w uczciwym postępowaniu przed niezależnymi i bezstronnymi organami – piszą w oświadczeniu eksperci ZEP.

13.01.2021 Kraj demokracja

Różnica wysokości wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pomiędzy samorządami, gdzie rządzą włodarze z koalicji rządzącej, a tymi, w których rządzą liderzy opozycji jest dramatyczna. Pomocy finansowej nie otrzymało ponad 80% gmin „opozycyjnych” i tylko 14% samorządów z rządzonych przez włodarzy związanych z PiS – piszą Jarosław Flis i Paweł Swianiewicz.

04.01.2021 Aktywni Obywatele aktywność obywatelska

Otrzymaliśmy 60 wniosków pełnych, a decyzją Komisji Programu dotacje otrzyma 32 wnioskodawców, 1 wniosek znajduje się na liście rezerwowej. Łączna kwota przyznanych dotacji to niemal 4,2 mln euro przeznaczonych na działania wspierające sektor obywatelski w Polsce.

18.01.2021 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Dotacje w wysokości od 25 do 125 tys. euro czekają na organizacje społeczne prowadzące działania z zakresu monitoringu tworzenia i stosowania prawa i polityk publicznych wpływających na funkcjonowanie organizacji społecznych i ruchów obywatelskich oraz rzecznictwa praw i interesów służących poprawie warunków ich działalności.

08.01.2021 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Jakie powinny być priorytety kolejnego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz jaka wizja tego urzędu przyświeca społecznej kandydatce Zuzannie Rudzińskiej-Bluszcz? O jej program i wizję urzędu pytał Edwin Bendyk. Polecamy najnowszy odcinek podcastu “Batory w Polityce”.

12.01.2021 Społeczeństwo aktywność obywatelska

1588 wniosków wstępnych złożono w II konkursie dotacyjnym na projekty tematyczne. To aż o 271 więcej niż w I konkursie dotacyjnym! Najwięcej, bo 810 wniosków dotyczy działań służących angażowaniu obywateli i obywatelek w życie publiczne i aktywność społeczną.

08.01.2021 Kraj kościół

Kościół w Polsce zawsze panował nad wyobraźnią zbiorową tylko pośrednio i stosunkowo słabo. Działał nie tyle docierając do źródeł tej wyobraźni, przez tworzenie i proponowanie idei i rozwiązań, symboli i wyzwań politycznych, ile raczej przez tworzenie dla tej wyobraźni środowiska, które kształtowało ją, ale też ograniczało jej rozwój – mówił Tomasz Polak na debacie Kościół, wspólnota, dialog.

04.01.2021 Kraj polityka zagraniczna

Po wielu miesiącach rozmów – i kilku latach prób – węgierska opozycja ogłosiła wspólny start w wyborach parlamentarnych wiosną 2022 r. Przywódcy sześciu partii zapowiedzieli 20 grudnia 2020 r. wystawienie wspólnych kandydatów w okręgach jednomandatowych i jednej listy partyjnej ) – pisze Andrzej Sadecki.

28.12.2020 Polska w świecie demokracja

Kompromis zawarty podczas szczytu UE w grudniu 2020 roku nie kończy batalii o ochronę rządów prawa. Przedstawiamy plan dalszych działań dla instytucji unijnych, organizacji społecznych, partii europejskich i państw członkowskich.

28.12.2020 Polska w świecie Europa

Wincuk Wiaczorka o odrodzeniu się języka białoruskiego podczas rewolucji 2020 roku i o tym, dlaczego „Mury” lepiej się śpiewa po białorusku niż po rosyjsku, o wykładach podwórkowych i o tym, że „bez języka białoruskiego nie masz ani brandu, ani trendu!”.

21.12.2020 Kraj samorząd

Apelujemy do polskiego rządu o odejście od stopniowo wprowadzanej polityki nowego centralizmu i jak najszybsze wypracowanie – w dialogu z władzami lokalnymi
i regionalnymi – systemowych rozwiązań finansowych wspierających polskie samorządy.

16.12.2020 Kraj

Warszawskie Biuro ECFR szuka aktywnej, dobrze zorganizowanej i komunikatywnej osoby interesującej się polityką zewnętrzną UE,  posiadającej umiejętności koordynacji projektów z udziałem wielu podmiotów polskich i zagranicznych.  Zgłoszenia przyjmujemy do 8 stycznia.

09.12.2020 Polska w świecie korupcja
07.12.2020 Kraj korupcja

Odrzucenie pomocy z Unii Europejskiej na walkę ze skutkami pandemii może przynieść korzyść wyłącznie władzy i jej poplecznikom. Rządową alternatywą dla przedsiębiorców na skraju zapaści ma być kolejny centralny fundusz dysponujący promilem środków, które możemy otrzymać od Unii – pisze Marcin Waszak.

02.12.2020 Kraj

Trzeba mieć świadomość, że doświadczenie roku 2020 będzie trwało. Żyjemy w świecie, w którym rośnie liczba rodzajów ryzyka i liczba szoków z nimi związanych. To nie jest tylko pandemia, ale także zmiany klimatu, klęski żywiołowe, deficyt wody pitnej czy ataki w cyberprzestrzeni – mówił Jerzy Hausner na debacie “Państwo i społeczeństwo w czasie pandemii”.

30.11.2020 Społeczeństwo aktywność obywatelska

O dotacje mogą się starać m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich. W konkursie wspierane będą działania w trzech obszarach: aktywność obywatelska, prawa człowieka i równe traktowanie oraz wzmacnianie grup narażonych na wykluczenie. Budżet konkursu to blisko 10,5 mln euro.

27.11.2020 Społeczeństwo społeczeństwo

Wspólnie z innymi organizacjami społecznymi stanowczo sprzeciwiamy się używaniu policji do pacyfikacji pokojowych manifestacji. Żądamy natychmiastowego zaprzestania eskalacji bezprawnych działań i policyjnej przemocy i apelujemy do policjantek i policjantów o powstrzymanie się od bezprawnych działań.

26.11.2020 Kraj samorząd

Krok po kroku pandemia odsłania kolejne zaniedbane obszary naszego państwa. Po systemie ochrony zdrowia i administracji sanitarno-epidemiologicznej, dostajemy coraz więcej sygnałów o fatalnym działaniu innej, na co dzień mało eksponowanej części aparatu państwa, czyli terenowej administracji rządowej – pisze Dawid Sześciło.

25.11.2020 Polska w świecie demokracja

Broniąc swojej strategii w sporze o unijny budżet i mechanizm jego warunkowości, rząd PiS posługuje się manipulacją i nieprawdą. Wprowadzając w błąd opinię publiczną, podgrzewa emocje skierowane przeciwko Unii Europejskiej, partnerom europejskim i zachodniemu modelowi społecznemu – piszą Piotr Buras i Szymon Ananicz.

24.11.2020 Społeczeństwo debaty
24.11.2020 Kraj demokracja

Korupcji zawsze sprzyjają okoliczności, w których władza jest skoncentrowana w jednym ośrodku, ma pole do dyskrecjonalnych decyzji i działa nietransparentnie uniemożliwiając obywatelom rozliczanie decyzji publicznych – piszemy w analizie “Tarcze antykryzysowe. Dokończenie budowy państwa PiS?”

20.11.2020 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Likwidacja betonowej wyspy ciepła, pasieka społeczna w mieście, poprawa połączeń kolejowych, zbliżenie społeczności polskiej i ukraińskiej – to przykłady działań nagrodzonych w tym roku w akcji Masz Głos. Nagrody Super Samorząd otrzymało siedem społeczności lokalnych: mieszkańców i władz.

18.11.2020 Polska w świecie aktywność obywatelska

Wraz z innymi organizacjami społecznymi z Europy apelujemy do UE o przyjęcie odpowiednich przepisów, które będą chronić ludzi w Europie przed atakami SLAPP (ang. Strategic Lawsuit Against Public Participation), czyli strategicznym akcjom prawnym przeciwko udziałowi w życiu publicznym.

16.11.2020 Polska w świecie aktywność obywatelska

Parlament Europejski i Rada UE zdecydowały o dodaniu 800 milionów euro do programu „Prawa i wartości”, czyli głównego funduszu, z którego w latach 2021-2027 UE finansować będzie projekty organizacji społecznych. Oznacza to podwojenie środków na ten cel do ok. 1.4 miliardów euro.

12.11.2020 Społeczeństwo aktywność obywatelska

20 listopada poznamy laureatów nagrody Super Samorząd 2020. Na nagrodę mają szansę ci uczestnicy akcji Masz Głos, którzy w edycji 2019/2020 zrealizowali działanie lokalne we współpracy z władzą samorządową. Mogło ono dotyczyć np. animacji środowiska lokalnego, ochrony środowiska lub monitoringu władzy.

02.11.2020 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Ogłosiliśmy wyniki I konkursu na projekty tematyczne. Dotacje otrzyma 223 wnioskodawców, 112 z nich otrzyma małe dotacje, a 111 – duże. Łączna kwota dotacji to ponad 10,3 mln EUR na działania wzmacniające społeczeństwo obywatelskie, grupy narażone na wykluczenie i na działania z zakresu ochrony praw człowieka.

02.11.2020 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Mamy sytuację nadzwyczajną. Odpowiedzią nie jest polityka stanu nadzwyczajnego, ale poczucie obywatelskiej odpowiedzialności za dobro wspólne i los naszego kraju, szacunek dla ładu konstytucyjnego i zasad państwa prawnego, jakim jest Rzeczpospolita – pisze Edwin Bendyk.

18.11.2020 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Fundusz Civitates przekazał ponad 2 miliony euro w dotacjach dla 11 organizacji społecznych zajmujących się niezależnym, obywatelskim dziennikarstwem z całej Europy. Czas trwania dotacji wynosi 3 lata. Wśród grantobiorców znalazły się dwie polskie organizacje: Fundacja Ośrodek Kontroli Obywatelskiej OKO i Fundacja Pismo.

30.10.2020 Bez kategorii aktywność obywatelska

My, przedstawicielki i przedstawiciele organizacji społecznych stanowczo sprzeciwiamy się działaniom władz, które prowokują napięcia społeczne i prowadzą do ich eskalacji. Jako obywatelki i obywatele, a także jako działacze organizacji społecznych, wspierać będziemy protestujących dostępnymi nam środkami w ramach naszych kompetencji i możliwości.

29.10.2020 Kraj aktywność obywatelska

W związku z ostatnimi decyzjami kwestionującymi podstawowe prawa człowieka, w tym szczególnie prawa i wolności kobiet, uruchamiamy Fundusz Praw Kobiet oferujący wsparcie finansowe organizacjom społecznym i inicjatywom obywatelskim działającym na rzecz ochrony praw kobiet i udzielającym im pomocy.

27.10.2020 Kraj aktywność obywatelska

W sytuacji narastającego kryzysu wywołanego przez pandemię potrzebujemy w Polsce jedności i solidarności, a nie działań powiększających i tak już głębokie podziały społeczne – piszą we wspólnym oświadczeniu Edwin Bendyk – prezes Zarządu Fundacji Batorego oraz Andrzej Rychard – przewodniczący Rady Fundacji.

27.10.2020 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Polki i Polacy protestują nie tylko przeciwko zakwestionowaniu podstawowych praw człowieka, złamaniu zasad praworządności, ale także przeciwko prowokacji politycznej. Bo tak należy określić próbę rozstrzygnięcia kwestii aborcji w sytuacji narastającego kryzysu zdrowotnego i społecznego – pisze Edwin Bendyk.

26.10.2020 Kraj

Uważamy, że sądy krajowe powinny skorzystać z dostępnych im mechanizmów ochrony praw i wolności człowieka, w tym do rozproszonej kontroli konstytucyjności prawa oraz jego prokonstytucyjnej wykładni – pisze w stanowisku nasz Zespół Ekspertów Prawnych.

23.10.2020 Polska w świecie demokracja

Prawdopodobne zwycięstwo Joe Bidena w wyborach prezydenckich 2020 roku w USA byłoby dobrą wiadomością dla Europy i Polski. Ale nawet jeśli pójdą za tym dążenia do zawarcia nowego partnerstwa transatlantyckiego, odbudowa tego sojuszu oznaczać będzie szereg trudnych decyzji – pisze Piotr Buras.

23.10.2020 Kraj demokracja

Koniecznie jest spojrzenie na dwa aspekty związane z pomysłem przeprowadzenia wyborów w czasie pandemii COVID-19 w 2020 roku. Z jednej strony możemy mówić o wpływie pandemii na potencjalne wybory. Z drugiej zaś trzeba też dostrzegać wpływ organizacji takich wyborów na sam przebieg pandemii – piszą Andrzej Rychard i Jacek Haman.

22.10.2020 Kraj aktywność obywatelska

Co tydzień w czwartek zapraszamy do posłuchania rozmowy Edwina Bendyka, prezesa Fundacji Batorego i publicysty tygodnika „Polityka” z zaproszonymi gośćmi o problemach, szansach i wyzwaniach, jakie stawia przed nami zmieniająca się rzeczywistość.

21.10.2020 Polska w świecie demokracja

W Bułgarii deficyt praworządności wynika nie tyle z ambicji władz do przeprowadzenia antyliberalnej rewolucji (jak choćby na Węgrzech), ile z pragmatyzmu elit skupionych na „por­waniu państwa” – pisze Spasimir Domaradzki.

14.10.2020 Polska w świecie demokracja

Ani właśnie ogłoszony raport Komisji Europejskiej o stanie rządów prawa w UE, ani też aktualna wersja projektu rozporządzenia wprowadzającego mechanizm warunkowości wypłaty środków unijnych nie są adekwatne do skali problemu – piszą Piotr Buras i Szymon Ananicz.

13.10.2020 Kraj partie polityczne

Koalicja rządząca zrekonstruowała swój rząd. Zasięg zmian jest duży, a konsekwencje mogą być poważne. Widać więcej ryzyk niż szans na lepsze funkcjonowanie władzy centralnej. Rekonstrukcja wygląda bardziej na bawienie się urzędami, czy żonglowanie nimi niż ich formowanie zgodnie z wiedzą o działaniu instytucji państwa – pisze Andrzej Zybała

05.10.2020 Społeczeństwo kultura

Laureatem Nagrody im. Beaty Pawlak za 2019 rok został Mirosław Wlekły za książkę “Raban! O kościele nie z tej ziemi” Wydawnictwa AGORA, a Laureatką za 2020 rok została Agnieszka Pajączkowska za książkę “Wędrowny Zakład Fotograficzny” Wydawnictwa Czarne.

21.10.2020 Kraj demokracja

Na zaproszenie Instytutu Strategie 2050 do konsultacji „Założeń do projektu ustawy o jawności finansowania działalności politycznej w Polsce” przedstawiamy nasze opinie nt. proponowanych przez autorów rozwiązań. Wyrażamy też obawę, że w obecnej kadencji parlamentu nawet szczytne dążenia mogą zostać wykorzystane jako oręż do walki z opozycją.

09.10.2020 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Dziś stawką jest nie tylko to, kto obejmie urząd po Adamie Bodnarze ale również to, czy instytucja RPO zachowa swoją niezależność, a zatem czy będzie w stanie realizować powierzoną jej misję ochrony naszych praw – pisze na blogu Szymon Ananicz.

09.10.2020 Kraj edukacja

Paweł Marczewski pisze o tym, jak pandemia zaostrza strukturalne problemy polskiej oświaty: pogłębia nierówności między uczniami z różnych środowisk, przyspiesza odpływ wykwalifikowanych specjalistów z zawodu nauczycielskiego i pogarsza jakość nauczania.

09.10.2020 Polska w świecie Polityka międzynarodowa

Znakiem szczególnym aktualnych relacji polsko-niemieckich nie jest ich kryzys, lecz postępujący zanik aspiracji do tworzenia osi politycznej o znaczeniu istotnym dla EU. Relacjami politycznymi między Warszawą a Berlinem rządzi także logika interesów i opartych na nich kalkulacji – pisze Piotr Buras z ECFR Warsaw.

16.09.2020 Kraj służba cywilna

Spory o przyszły kształt koalicji rządzącej i powyborcze rozliczenia dokonujące się w partiach opozycji skutecznie odwracają uwagę od demontażu kolejnej instytucji systemu demokratycznego. Tym razem chodzi o służbę cywilną – piszą Jacek Kozłowski i Robert Sobiech.

09.10.2020 Kraj edukacja

Czego dowiedzieliśmy się o kondycji polskiego systemu edukacji i jakie piętno odcisnęła na nim epidemia? Marta Zahorska przeanalizowała dziewięć ogólnopolskich badań nad warunkami zdalnej edukacji w Polsce prowadzonych między kwietniem a lipcem 2020.

28.09.2020 Polska w świecie polityka zagraniczna

Rządy Francji i Polski toczą spór o wartości i polityki zagraniczną. Ale obie strony mogą spróbować odbudować relacje wzajemne. Lutowa wizyta Macrona nie mogła skorygować rozbieżności między Paryżem a Warszawą w głównych punktach unijnej agendy – od klimatu, przez integrację obronną, po politykę wobec Rosji – pisze Paweł Zerka na bloguIdei.

02.10.2020 Polska w świecie Europa Wschodnia

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Komunikacji Marketingowej SAR prezentujemy teledysk z wykonaniem pieśni „Mury” Jacka Kaczmarskiego przez białoruską pieśniarkę Nastę Niakrasavą przy akompaniamencie Jacka Kleyffa.

25.09.2020 Społeczeństwo prawo

Wniosek grupy posłów o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów dotyczących pełnienia przez Rzecznika Praw Obywatelskich obowiązków do czasu objęcia stanowiska przez nowego Rzecznika jest bezzasadny i stanowi nadużycie prawa – dowodzi Zespół Ekspertów Prawnych.

31.08.2020 Kraj korupcja

Konsekwencją wejścia w życie przepisów z poselskiego projektu ustawy będzie to, że politycy, urzędnicy, a właściwie ktokolwiek, kto faktycznie lub choćby tylko pozornie będzie działać w celu ograniczenia pandemii, nie poniesie kary, choćby dopuścił się najcięższej zbrodni – pisze Grzegorz Makowski.

31.08.2020 Społeczeństwo opinia publiczna

Jak poziom zaufania społecznego w Polsce przełożył się na zachowania obywateli w czasie pandemii? Jak sama pandemia wpłynęła na zaufanie społeczne? Paweł Marczewski analizuje wyniki badań zaufania społecznego w stanie pandemii.

14.09.2020 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Przyznaliśmy ostatnią transzę dotacji w Funduszu Solidarnościowym Działaj Dalej, który uruchomiliśmy w odpowiedzi na problemy związane z pandemią koronawirusa. Przyznaliśmy w nim 49 dotacji na łączną kwotę 1,3 mln zł. Organizacje społeczne złożyły 320 wniosków.

24.08.2020 Kraj korupcja

Wejście w życie przepisów zawartych w projekcie poselskim stworzy podatny grunt dla kolejnych sytuacji budzących uzasadnione podejrzenia o korupcję i nadużycia – piszemy we wspólnym stanowisku organizacji społecznych w sprawie ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19.

21.08.2020 Polska w świecie aktywność obywatelska

Fundacja Instytut Społeczeństwa Otwartego – Sofia zaprasza organizacje społeczne pragnące włączać zmarginalizowane i wykluczone społeczności w działania na rzecz sprawiedliwości klimatycznej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej do składania wniosków o dotacje.

19.08.2020 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Na ścianach CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w centrum Warszawy powstał mural przedstawiający patrona szkoły. Miejsce jego realizacji, wreszcie czas powstania pracy sprawiły, że nowe dzieło Wilhelma Sasnala dobrze wpisuje się w aktualne, nie tylko w Polsce, spory o pamięć i przeszłość – pisze Piotr Kosiewski.

18.08.2020 Kraj

Publikujemy przyjęte przez Radę Fundacji Sprawozdanie z działalności Fundacji w roku 2019 oraz Sprawozdanie sporządzane zgodnie ze wzorem sprawozdania dla organizacji pożytku publicznego i zamieszczone w internetowej bazie sprawozdań Organizacji Pożytku Publicznego.

17.08.2020 Kraj

Z bólem i smutkiem żegnamy Henryka Wujca, działacza Komitetu Obrony Robotników i „Solidarności” w okresie PRL, posła na Sejm w wolnej demokratycznej Polsce, niestrudzonego społecznika i orędownika dialogu i pojednania. Zawsze stojącego po stronie słabszych i krzywdzonych.

14.08.2020 Polska w świecie demokracja

Obecnie na Białorusi doszło do najwyższego stopnia kryzysu politycznego, jeśli nie zupełnej zapaści w przestrzeni politycznej. Społeczeństwo jest przekonane, że wybory zostały sfałszowane – pisze Pauluk Bykouski, dziennikarz, akredytowany przy MSZ Białorusi w charakterze korespondenta “Deutsche Welle”.

10.08.2020 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Zamieszki w związku z zatrzymaniem Margot, działaczki LGBT+ z kolektywu Stop Bzdurom to efekt trwających od wielu miesięcy działań propagandowych wymierzonych w środowisko LGBT+, niedopuszczalnych w cywilizowanym świecie wypowiedzi polityków obozu rządzącego oraz nagonki ze strony mediów rządowych.

07.08.2020 Kraj Polska

Zapowiedzi majstrowania przy podziale administracyjnym państwa słychać od dawna. Krążący ostatnio w mediach pomysł powrotu do 49 województw przypomina historię niesławnej reformy edukacji z 2016 r. – władza zaprasza na sentymentalną podróż w przeszłość, ale nie potrafi wyjaśnić jej sensu – pisze Dawid Sześciło.

30.07.2020 Kraj

Wspólnie z ponad 600 sygnatariuszami apelujemy do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o zaprzestanie prowadzenia prac nad wypowiedzeniem przez Polskę Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

28.07.2020 forumIdei Europa

Niejasność to chleb powszedni unijnej polityki. Często pomaga ukryć partactwo, ale bywa też oznaką politycznej przezorności. Przykładem tego drugiego są postanowienia niedawnego szczytu w kwestii praworządności – pisze Piotr Buras.

21.07.2020 Społeczeństwo prawo

Sprzeciwiamy się projektowanym zmianom w ustawie Prawo oświatowe. Przedstawione rozwiązania nakładają ograniczenia na działalność organizacji pozarządowych w szkołach i placówkach oraz utrudniają korzystanie z oferowanego przez nie wsparcia.

14.07.2020 forumIdei zamówienia publiczne

Epidemia, która w pierwszym kwartale 2020 roku dotknęła kolejno kraje Azji, Europy i nieco później obu Ameryk i Afryki, zmusiła rządy niemal wszystkich krajów do podejmowania szybkich decyzji. Przed rządzącymi stanęło pytanie, jak działać w tej nadzwyczajnej sytuacji – pisze Grażyna Kopińska.

09.07.2020 Polska w świecie Unia Europejska

Z nadejściem pandemii nasiliły się głosy o konieczności tzw. renacjonalizacji Unii Europejskiej. Panuje też spore zamieszanie dotyczące tego, co Unia Europejska zrobiła w sprawie COVID-19 – pisze Renata Mieńkowska-Norkiene.

06.07.2020 Społeczeństwo organizacje społeczne

Ogłaszamy kolejne dotacje przyznane w Funduszu Solidarnościowym Działaj Dalej, który uruchomiliśmy dla organizacji społecznych, aby pomóc im w wyzwaniach związanych z pandemią koronawirusa. Tym razem dotacje na łączną kwotę 114,5 tys. zł otrzymało 6 organizacji.

30.06.2020 Aktywni Obywatele aktywność obywatelska

30 czerwca o 12.00 zakończyliśmy przyjmowanie wniosków w konkursie na projekty sektorowe w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. W konkursie wpłynęło 395 wniosków. Decyzja o zakwalifikowania projektu do etapu składania wniosków pełnych zostanie podjęta do 25 sierpnia 2020.

30.06.2020 Kraj organizacje społeczne

29 czerwca na dorocznym posiedzeniu Rady Fundacji z dalszego przewodnictwa zrezygnował kierujący jej pracami od 2009 roku prof. Marcin Król. Na przewodniczącego Rady na nową trzyletnią kadencję Rada wybrała prof. Andrzeja Rycharda, socjologa, dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, członka Zarządu Fundacji w latach 2004-2010.

02.07.2020 Społeczeństwo społeczeństwo

Jezuita, myśliciel, współtwórca i redaktor naczelny odrodzonego w 1981 roku „Przeglądu Powszechnego” skupiającego środowisko wybitnych intelektualistów i ludzi kultury. W okresie stanu wojennego był kapelanem internowanych działaczy Solidarności w areszcie na Białołęce.

25.06.2020 Kraj polityka wewnętrzna

Samorządy stały się głównymi zakładnikami sporu o termin wyborów. A na sam koniec tego dramatu zostały jednym z kluczowych tematów nowej kampanii wyborczej – pisze Edwin Bendyk.

15.06.2020 Społeczeństwo

Z 1308 wniosków wstępnych zakwalifikowanych do oceny merytorycznej 385 przeszło do drugiego etapu. Zgodnie z zasadami konkursu, do etapu wniosków pełnych zakwalifikowały się najwyżej ocenione projekty, których łączne budżety stanowią 150% kwoty przeznaczonej na alokację.

24.06.2020 Kraj demokracja

Apelujemy do kandydatów opozycji demokratycznej, by w drugiej turze poparli tego spośród siebie, który będzie reprezentował wartości wolności, demokracji i sprawiedliwości oraz wezwali do takiego poparcia swoich wyborców.

29.06.2020 Społeczeństwo społeczeństwo

Przyznaliśmy pierwsze dotacje z Funduszu Solidarnościowego Działaj Dalej. Wsparcie na łączną kwotę 440 tys. zł otrzymało 15 organizacji, które złożyły wnioski do 16. czerwca. Wnioski do Funduszu przyjmujemy mailowo do 30 listopada.

23.06.2020 Społeczeństwo sygnaliści

O postępach prac nad wdrażaniem w Polsce dyrektywy UE o ochronie osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa oraz nowym narzędziu, które pozwala te postępy na bieżąco obserwować pisze Marcin Waszak z forumIdei.

23.06.2020 Kraj wybory

Wybory prezydenckie 28 czerwca 2020 roku mogą przyczynić się do wyjścia z kryzysu konstytucyjnego. Udział w nich staje się szansą na przywrócenie praworządności. Jednak aby tak się stało, trzeba mieć świadomość, jakie wady zawiera ustawa z 2 czerwca 2020 – pisze Magdalena Wrzalik.

22.06.2020 forumIdei samorząd

Samorządy zarządzane przez polityków partii rządzącej mają lepszy dostęp do coraz większej liczby centralnie zarządzanych funduszy. Ostateczny cel wydaje się jasny – samorząd ma być wyłącznie narzędziem realizacji polityki ustalanej centralnie – pisze prof. Dawid Sześciło.

19.06.2020 forumIdei demokracja

Rozpętana przez sztab wyborczy Andrzeja Dudy nagonka na osoby nieheteronormatywne ma na celu zmobilizowanie konserwatywnej obyczajowo części elektoratu urzędującego prezydenta. W imię doraźnych korzyści politycznych stwarza poważne zagrożenie dla osób LGBTQ+ – pisze Paweł Marczewski.

16.06.2020 Polska w świecie aktywność obywatelska

Komisja Europejska przedstawiła projekt siedmioletniego budżetu UE, który ma być głównym narzędziem do osiągnięcia celów zawartych w strategii (2020/442). Ubolewamy, że nowy projekt budżetu nie uznaje wkładu, jaki organizacje społeczne wnoszą do europejskich społeczeństw.

15.06.2020 forumIdei wybory

Wybory prezydenckie, które odbędą się 28 czerwca, nie będą w pełni zgodne z Konstytucją. Zostaliśmy zaproszeni do tego, żeby uczestniczyć w ułomnej procedurze – ale innej nie będzie w najbliższym czasie – pisze Adam Gendźwiłł.

09.06.2020 Bez kategorii wybory

“Prawdziwą stawką nie jest wybór konkretnego kandydata, lecz dalszy los demokracji i rządów prawa w Polsce.” Publikujemy wspólne stanowisko Zarządu oraz Zespołów Ekspertów Prawnych i Wyborczych w sprawie wyborów prezydenckich 28 czerwca.

15.06.2020 Kraj debaty

W środę, 17 czerwca o godz. 18:30 zapraszamy na trzecią debatę w cyklu “Polska w czasach zarazy”. Paweł Marczewski z gośćmi: Pawłem Bukowskim, Elżbietą Korolczuk i Joanną Tyrowicz rozmawiać będą m.in. o tym, czy refleksje z czasu pandemii okażą się impulsem do długotrwałych i głębokich zmian modelu społecznego.

09.06.2020 forumIdei Polska

Powszechne zagrożenie sanitarne, takie jak epidemia nowego patogenu, wprowadza faktyczny stan nadzwyczajny. Atmosfera strachu i niepewności zmienia relacje międzyludzkie i staje się legitymacją dla nadzwyczajnych działań władzy. To czas, kiedy budzi się Lewiatan, by zdecydowanymi działaniami ochronić ciało społeczne przed niebezpieczeństwem – pisze Edwin Bendyk.

05.06.2020 Kraj debaty

Zapraszamy do obejrzenia drugiej debaty w cyklu “Polska w czasach zarazy”. Z zaproszonymi gośćmi analizowaliśmy, jaki model rządzenia i koordynacji działań zbiorowych lepiej zdaje egzamin wobec zagrożeń współczesnego świata.

04.06.2020 Kraj samorząd
04.06.2020 Społeczeństwo organizacje społeczne

Zapraszamy do złożenia wniosku o wsparcie Funduszu Solidarnościowego Działaj Dalej, który uruchomiliśmy w związku z wyzwaniami i problemami, jakie postawiła przed organizacjami społecznymi epidemia koronawirusa.

08.06.2020 Aktywni Obywatele

Ze względu na epidemię COVID-19, która wpływa na działanie organizacji społecznych, Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli wyraziło zgodę na zniesienie obowiązku wkładu własnego w projektach tematycznych i sektorowych, finansowanych w Programie.

03.06.2020 Fundusz im. Staszka Jonczyka „Śpiewaj” społeczeństwo
02.06.2020 Kraj debaty

W środę, 3 czerwca o godz. 18.30 zapraszamy na debatę “Rządy Prawa i Sprawiedliwości. Demokracja, autorytaryzm, chaos”, czyli pierwszą debatę w cyklu “Polska w czasach zarazy”, który poświęcimy kondycji polskiego państwa i społeczeństwa. Prezes Fundacji Batorego, Aleksander Smolar rozmawiać będzie z prof. Agatą Bielik-Robson, prof. Rafałem Matyją i prof. Andrzejem Rychardem. Na transmisję zapraszamy na nasz profil na Facebooku, w każdą czerwcową środę o tej samej porze.

01.06.2020 forumIdei sądownictwo

Sąd w Karlsruhe otwarcie przeciwstawił się Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) i podał w wątpliwość uprawnienia banku do skupu obligacji państw członkowskich UE. Tym samy uderzył w fundamenty zarówno polityki monetarnej strefy euro, jak i porządku prawnego UE. – piszą Piotr Buras i John Dalhuisen.

29.05.2020 Społeczeństwo samorząd

Za sukces Polski samorządnej uznaje się również przebudzenie obywatelskie, które przejawia się między innymi w rozwoju ruchów miejskich, które swoją pozycję zbudowały na konstruktywnej krytyce polityk miejskich realizowanych przez samorządy – pisze Paweł Kubicki na bloguIdei.

27.05.2020 Społeczeństwo samorząd

Jestem z pokolenia, które wchodziło w dorosłe życie niemal równocześnie z wejściem Polski w system demokratyczny. W ciągu tych 30 lat zdecydowanie najbliższa stała mi się demokracja lokalna, która realizuje się w ramach wspólnoty samorządowej – pisze Katarzyna Sztop-Rutkowska.

27.05.2020 Kraj samorząd

30-lecie samorządu to także trzy dekady obecności samorządu w działaniach Fundacji Batorego. Od 1990 roku – niemal od początku naszego istnienia – uważaliśmy, że wzmacnianie lokalnych wspólnot to sposób na sprawnie funkcjonujące państwo, silną demokrację, efektywną gospodarkę i większą aktywność obywateli.

25.05.2020 Społeczeństwo samorząd

Zapraszamy na ostatnią rozmowę w cyklu “Próba. Polska w czasie epidemii”. 28 maja naszym gościem będzie Szymon Osowski, prawnik, prezes Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, z którym w 30. rocznicę samorządu terytorialnego porozmawiamy o sile i problemach lokalnych wspólnot.

22.05.2020 forumIdei samorząd

Okres pandemii pokazał ogromną siłę samoorganizacji społeczeństwa i gotowość mieszkańców do brania współodpowiedzialności za wspólnotę lokalną. Samorządy stoją przed trudnymi decyzjami związanymi nie tylko z kurczącymi się budżetami, ale też bezpośrednimi skutkami pandemii – pisze Anna Wawrzyniak.

22.05.2020 forumIdei samorząd

27 maja 1990 odbyły się wybory do rad gmin, pierwsze w pełni wolne wybory zamykające ustrój PRL. Zastąpiły go zasady decentralizacji, pomocniczości i terytorialnej samorządności. Zapraszamy do obejrzenia nagrania debaty, podczas której rozmawialiśmy o lekcjach, które powinniśmy odebrać z 30 lat Polski samorządnej i o zadaniach do odrobienia na najbliższe dekady.

20.05.2020 forumIdei samorząd

Czy pod rządami Zjednoczonej Prawicy postępuje degradacja finansowej kondycji i autonomii samorządów? Jak na budżety samorządowe może wpłynąć nadchodzący kryzys? Jakie formy wsparcia pomogłyby władzom lokalnym sprostać wyzwaniom? Autorzy raportu odpowiadają na te pytania w oparciu o dane z lat 2014-2019.

19.05.2020 forumIdei Europa Wschodnia

Trzy miesiące debaty publicznej na temat migracji, podejmowanych działań politycznych oraz aktywności samych migrantów w Polsce i na świecie, jakie minęły od wybuchu pandemii COVID-19, ujawniły kilka istotnych zjawisk – pisze Marta Jaroszewicz.

22.05.2020 Społeczeństwo demokracja

Zapraszamy do posłuchania kolejnej rozmowy z cyklu “Próba. Polska w czasie epidemii”. Naszym gościem była prof. Ewa Łętowska, pierwsza Rzecznik Praw Obywatelskich, sędzia NSA i Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, z którą rozmawialiśmy m.in. o granicach praw obywatelskich.

18.05.2020 forumIdei samorząd

Do 30 lipca wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) muszą sporządzić raporty o stanie gminy. Eksperci Fundacji Batorego przeanalizowali sto ubiegłorocznych raportów i podpowiadają samorządowcom, jakich błędów unikać, a jakie pomysły warto powtórzyć, aby raport był dokumentem interesującym dla mieszkańców.

13.05.2020 Kraj demokracja

Choć należy dążyć do wypracowania takich procedur, w których koszty kompromisów będą minimalne i akceptowalne, to całkowicie usunąć ich się nie da. A to oznacza, że nawet rozwiązania względnie dobre, ale jednostronnie narzucone, będą kontestowane – pisze na bloguIdei Jacek Haman.

11.05.2020 forumIdei debaty

Jak wyjść z obecnego kryzysu w oparciu o obowiązujące przepisy Konstytucji? Zapraszamy do obejrzenia nagrania debaty online z udziałem Jarosława Flisa, Piotra Trudnowskiego, Zuzanny Dąbrowskiej i Łukasza Warzechy.

04.05.2020 forumIdei wybory

Polskie prawo wyborcze daje od 2011 roku możliwość głosowania korespondencyjnego wyborcom zagranicznym. Instytucja głosowania korespondencyjnego jest dobrze znana także w innych krajach. Czy zatem słuszne są obawy, że nie sprawdzi się ona w Polsce w wyborach prezydenckich w maju 2020 roku? Publikujemy komentarz dr. hab. Jacka Hamana.

04.05.2020 forumIdei demokracja

Jak przeprowadzić wybory korespondencyjne, aby były demokratyczne oraz bezpieczne dla obywateli i obywatelek? Przedstawiamy 8 warunków, które zdaniem działającego przy Fundacji Batorego Zespołu Ekspertów Wyborczych muszą być spełnione.

04.05.2020 Polska w świecie debaty
30.04.2020 Społeczeństwo organizacje społeczne

6 maja ruszył konkurs dotacyjny w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy na projekty wspierające rozwój sektora obywatelskiego, czyli zwiększające stabilność organizacji społecznych, służące rozwojowi jego poszczególnych branż lub organizacji działających w wybranym regionie kraju.

30.04.2020 Polska w świecie Unia Europejska

Dla państw UE pandemia koronawirusa oznacza przede wszystkim kryzys zdrowia publicznego, groźbę zapaści gospodarczej oraz społecznej destabilizacji. Ale istnieje duże ryzyko, że z perspektywy lat okres pandemii zostanie również zapamiętany jako zły czas dla demokracji – pisze Szymon Ananicz.

28.04.2020 forumIdei demokracja

Przez ostatnie lata obóz prawicy krok po kroku realizował plan przebudowy ustroju Polski. PiS zdołał wyłączyć wszystkie bezpieczniki chroniące nas przed autorytarnymi zapędami władzy. A koronawirus staje się pretekstem, żeby ośmieszyć i zniszczyć ostatnią demokratyczną instytucję – wolne wybory – pisze Grzegorz Makowski.

11.05.2020 Społeczeństwo demokracja

Zapraszamy do obejrzenia nagrania trzeciej rozmowy z cyklu on-line pod patronatem tygodnika „Polityka”: „Próba. Polska w czasie epidemii”. 14 maja naszym gościem był prof. Andrzej Rychard, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, członek Rady Fundacji Batorego.

28.04.2020 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków wstępnych złożonych w I konkursie dotacyjnym na projekty tematyczne. Przeszło ją aż 1308 z 1317 wniosków. Następnym etapem będzie ocena merytoryczna, którą przeprowadzać będą niezależni eksperci.

28.04.2020 forumIdei samorząd

Pogarszająca się sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS CoV-2 wpłynęła na sektor publiczny na niespotykaną dotąd skalę. Niemal z dnia na dzień wiele urzędów i instytucji publicznych zamknięto, a realizacja obowiązków na nich spoczywających uległa reorganizacji – piszą Agnieszka Krzyżak i Paweł Litwiński.

27.04.2020 forumIdei Polska

Publikujemy opinię prawną dr Tomasza Zalasińskiego w sprawie charakteru prawnego wniosku Poczty Polskiej S. A. o udostępnienie danych ze spisu wyborców, przedstawionego w dniu 24 kwietnia 2020 wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast.

04.05.2020 Społeczeństwo debaty

7 maja o 19.00 zapraszamy na kolejną rozmowę z cyklu on-line pod patronatem tygodnika „Polityka”: „Próba. Polska w czasie epidemii”. Naszym gościem będzie prof. Krystyna Skarżyńska, psycholożka związana z Instytutem Psychologii SWPS, z którą porozmawiamy o wartościach i postawach społecznych.

27.04.2020 Społeczeństwo

30 kwietnia o 19:00 zapraszamy na rozmowę z Joanną Mytkowską, dyrektorką Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, z którą porozmawiamy o perspektywach, czyli o sytuacji finansowej środowiska artystycznego i instytucji kultury, kierunkach działań artystycznych i kulturze w wersji zdalnej.

24.04.2020 forumIdei debaty

Zapraszamy na debatę, którą organizujemy w jubileuszowym roku 30-lecia samorządu. Zamiast podsumowania tych ostatnich 30 lat wraz z samorządowcami oraz ekspertami zastanowimy się nad możliwymi konsekwencjami epidemii koronawirusa dla przyszłości samorządu.

24.04.2020 Społeczeństwo

Zespół Ekspertów Prawnych informuje, że pogląd prawny przedstawiony przez Trybunał Konstytucyjny w rozstrzygnięciu z 20 kwietnia 2020, jest błędny z punktu widzenia przepisów i norm Konstytucji, a także dorobku orzeczniczego Trybunału Konstytucyjnego zgromadzonego do 2015 r.

23.04.2020 Kraj wybory

Wspólnie z organizacjami społecznymi apelujemy do przedstawicieli administracji samorządowej o działanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i powstrzymanie się od przekazania Poczcie Polskiej spisów wyborców.

23.04.2020 forumIdei sygnaliści

Epidemia koronawirusa pokazała wyraźnie, że w Polsce osoby zgłaszające nadużycia w miejscach pracy są narażone na szykany. O możliwościach prawnej ochrony sygnalistów i braku akceptacji dla ich działań pisze Marcin Waszak.

21.04.2020 Masz Głos Masz Wybór debaty

Druga rozmowa w cyklu online “Próba. Polska w czasie epidemii”. Gościem spotkania był prof. Bogdan de Barbaro. Rozmawialiśmy m. in. o tym, jakiej wiedzy o nas samych, o społeczeństwie dostarcza pandemia.

16.04.2020 Społeczeństwo aktywność obywatelska

W zeszłym tygodniu zakończyliśmy przyjmowanie wniosków w 1. konkursie programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Otrzymaliśmy 1317 wniosków! Budżet całego Programu to 30 mln euro, w tym na trzy konkursy dotacyjne 26.7 mln euro.

15.04.2020 Kraj Polska

Jak Polacy radzą sobie z epidemią? Czy jesteśmy gotowi na drastyczną zmianę trybu życia? Czy akceptujemy ograniczenia nakładane przez władzę? Publikujemy raport z badań przeprowadzonych przez prof. Krystynę Skarżyńską i dr Konrada Maja z Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

17.04.2020 Społeczeństwo samorząd

Epidemia koronawirusa postawiła samorządy przed największym wyzwaniem w historii. Czy w takich sytuacjach potrzebne jest przekazanie szerszych kompetencji decyzyjnych wójtom, burmistrzom i prezydentom miast? – pisze Dawid Sześciło.

15.04.2020 Społeczeństwo opinia publiczna

Obecna władza ciężko zapracowała sobie na nieufność rozmaitych grup i organizacji społecznych. Wybierając przepisy, do których się stosuje, a całkowicie ignorując inne, tylko tę nieufność pogłębia – pisze na bloguIdei Paweł Marczewski.

14.04.2020 Społeczeństwo Polityka międzynarodowa

Zamykanie granic przed ludźmi, by ograniczyć rozprzestrzenianie wirusa nie może oznaczać zamykania granic przed współpracą – pisze prof. Stanisława Golinowska w najnowszej analizie “Przekleństwo braku koordynacji”

10.04.2020 forumIdei sygnaliści

Pracownicy służby zdrowia to bohaterowie naszych czasów. Ograniczanie wypowiedzi pracowników medycznych to pogwałcenie swobód obywatelskich, z konstytucyjnymi gwarancjami wolności słowa oraz prawa do pozyskiwania i rozpowszechniania informacji włącznie – pisze Marcin Waszak.

10.04.2020 Społeczeństwo debaty

Zapraszamy na cykl spotkań on-line realizowany przez nas wspólnie z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i tygodnikiem “Polityka”. Z naszymi ekspertami i ekspertkami porozmawiamy o tym, jakie widzą zagrożenia i gdzie upatrują nadziei.

09.04.2020 forumIdei Europa

Wszystko wskazuje na to, że w Bawarii nastąpił wyjątkowy w porównaniu z innymi landami wzrost liczby zachorowań. O znaczeniu bawarskich wyborów dla tempa zachorowań oraz wpływie epidemii na niemiecką politykę piszą dr hab. Jarosław Flis oraz dr hab. Kamil Marcinkiewicz.

09.04.2020 Bez kategorii demokracja

Przeprowadzone w warunkach epidemii wybory nie staną się „świętem demokracji”. Ich wyniki będą kwestionowane, a wybrany w nich Prezydent – pozbawiony niezbędnej legitymizacji. Publikujemy stanowisko Zespołów Ekspertów Prawnych i Wyborczych.

03.04.2020 forumIdei/Blog Polityka międzynarodowa

Wbrew rozpowszechnionej opinii, że państwa autorytarne są skuteczniejsze w walce z pandemią, Białoruś znajduje się póki co na szarym końcu, jeśli chodzi o odpowiedź władz na zagrożenie spowodowane COVID-19 – pisze Zofia Lutkiewicz.

06.04.2020 forumIdei sygnaliści

Wraz z 56 organizacjami z innych krajów podpisaliśmy apel o ochronę osób ujawniających nadużycia i zagrożenia w trakcie kryzysu pandemicznego. Przypadki zwolnień pracowników służby zdrowia za ujawniane przez nich zaniedbania, to praktyka niedopuszczalna z punktu widzenia konstytucyjnych gwarancji wolności słowa.

02.04.2020 Bez kategorii aktywność obywatelska

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu Stowarzyszenia Klon/Jawor dla pracowników i pracowniczek NGO. Ankiety na temat wpływu koronawirusa na organizacje społeczne zbierane są do 11 kwietnia. Rzetelna diagnoza pozwoli na bardziej dostosowane do potrzeb wsparcie dla sektora pozarządowego.

01.04.2020 forumIdei/Blog demokracja

Priorytetem Polski jest dziś zwalczenie epidemii koronawirusa, a nie zorganizowanie wyborów prezydenckich w maju bez względu na trudności i zagrożenia. Forsowanie utrzymania ich terminu za wszelką cenę nie jest dowodem na sprawne działanie państwa, ale raczej jego niedowład – pisze Adam Gendźwiłł.

02.04.2020 forumIdei samorząd

Czy samorządowcy działają w zgodzie z Konstytucją i interesem publicznym? Odpowiedź brzmi: tak! Organizacja wyborów podczas epidemii mogłoby ich narazić na odpowiedzialność karną za narażenie zdrowia i życia mieszkańców.

30.03.2020 forumIdei prawo

Zespół Ekspertów Prawnych działający przy Fundacji apeluje do większości parlamentarnej oraz opozycji o stworzenie gwarancji prawnych, by prawidłowość oceny ważności wyborów prezydenckich w 2020 r. nie budziła wątpliwości.

26.03.2020 forumIdei prawo

Czy podczas ogłoszonego w Polsce stanu epidemii jest możliwe przeprowadzenie wyborów prezydenckich zgodnie ze standardami organizacji wyborów w państwie demokratycznym wyznaczonymi przez Konstytucję RP, a także przez akty prawa międzynarodowego? Opinia prawna Piotra Uziębły.

27.03.2020 forumIdei społeczeństwo

Jeśli nie chcemy, by kryzys zniszczył nasze społeczeństwa, nie możemy postawić nikogo przed dylematem: kupić jedzenie czy zapłacić za mieszkanie albo dojazd do lekarza – piszą w komentarzu Edwin Bendyk i Paweł Marczewski.

23.03.2020 forumIdei wybory

Bartłomiej Michalak analizuje czy przeprowadzenie wyborów w warunkach trwającej w Polsce epidemii koronawirusa oraz związanych z nią problemów i ograniczeń wynikających z ogłoszenia stanu epidemii jest możliwe z logistycznego oraz wyborczo-prawnego punktu widzenia.

23.03.2020 Kraj wybory

Wolne wybory wymagają spełnienia wielu warunków. Wśród nich szczególnie ważne jest zapewnienie ich powszechności i równości. Nade wszystko wybory nie powinny przyczyniać się do zwiększenia zagrożenia epidemicznego, a więc zagrożenia zdrowia i życia nas wszystkich.

23.03.2020 forumIdei wybory

Terminowe przeprowadzanie wyborów prezydenckich 2020 wiąże się z problemami różnego rodzaju i wagi. Jarosław Flis wskazuje na powiązanie wyborów ze strukturą wiekową społeczeństwa i zróżnicowanym zagrożeniem, związanym z epidemią koronawirusa.

20.03.2020 Polska w świecie korupcja

The Open Society Initiative for Europe zaprasza do składania wniosków na inicjatywy, których celem jest przeciwdziałanie korupcji i nieprawidłowościom w zarządzaniu instytucjami publicznymi.

20.03.2020 Polska w świecie demokracja

Niezależne dziennikarstwo to podstawa demokratycznego państwa. Fundusz Civitates, utworzony przez kilkanaście fundacji z Europy i Stanów Zjednoczonych, ogłasza konkurs dla organizacji społecznych prowadzących niezależne media obywatelskie. Wnioski przyjmowane są do 30 czerwca.

17.03.2020 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Fundacja Batorego szczególną uwagę przywiązuje do działań mających na celu wzmacnianie demokracji w Polsce. Demokracja nigdy nie jest dana z góry, raz na zawsze. Dzisiaj uświadamiamy to sobie bardziej niż w nieodległej przeszłości. Buduj z nami Polskę obywatelską, otwartą, tolerancyjną, szanującą bogactwo swojej różnorodności!

16.03.2020 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Ze względu na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i utrudnienia w pracy wielu organizacji, przesuwamy termin I konkursu na projekty tematyczne w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Wnioski można składać do 15 kwietnia do godz. 12.00 w południe.

13.03.2020 Polska w świecie

W związku z pandemią koronawirusa pracujemy zdalnie. Prosimy o kontakt mailowy oraz telefoniczny (w godzinach 9.00-17.00). Podajemy numery telefonów i adresy e-mail. Jeśli nie odbierzemy telefonu, prosimy o pozostawienie wiadomości z podaniem numeru, na który możemy oddzwonić.

13.03.2020 forumIdei społeczeństwo

Obywatele wcale niekoniecznie identyfikują się z narzucanymi im etykietami. W życiu społecznym nie jesteśmy skazani na konfrontację – mówiła Anna Giza-Poleszczuk podczas konferencji „Po transformacji: dwie strategie wobec przyszłości”

12.03.2020 Kraj

W związku z pandemią koronawirusa zwracamy się do organizacji społecznych z apelem o aktywne włączenie się w propagowanie postawy obywatelskiej odpowiedzialności, której celem jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa.

09.03.2020 forumIdei partie polityczne

Konflikt między PiS a PO oraz różnice między strategiami tych dwóch partii zaliczyłabym do konfliktów w ramach elit – mówiła dr hab. Małgorzata Jacyno na konferencji “Po transformacji: dwie strategie wobec przyszłości”.

06.03.2020 Społeczeństwo debaty

Zapraszamy na debatę „Jaki samorząd na trudne czasy?” z udziałem Prezydenta Miasta Białegostoku – Tadeusza Truskolaskiego, mieszkańców i mieszkanek oraz ekspertów i ekspertek. To pierwsza z cyklu debat „Polska Samorządów”, które w jubileuszowym roku 30-lecia samorządu organizuje Fundacja im. Stefana Batorego. Punktem wyjścia do dyskusji z udziałem władz samorządowych, ekspertów/-ek i mieszkańców/-ek jest opublikowany przez […]

06.03.2020 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Zapraszamy do odsłuchania kolejnego webinarium poświęconego społecznej opiece nad drzewami i przeciwdziałaniu wycinkom. Ekspertka odpowiadała na najczęściej zadawane pytania.

03.03.2020 Kraj korupcja

Obóz prawicy w okresie swoich rządów stworzył grunt pod rozwój „wielkiej korupcji”, burząc trójpodział władzy i system wzajemnej kontroli między władzą wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą – pisze Grzegorz Makowski w naszej najnowszej analizie.

27.02.2020 Społeczeństwo aktywność obywatelska

27 lutego świętowaliśmy Dzień Organizacji Społecznych.  

19.02.2020 forumIdei korupcja

Kiedy korupcja zostaje wbudowana w system polityczny i skupiona w kręgach elit politycznych, staje się mnie zauważana dla obywateli. Nie oznacza to jednak, że nie ma negatywnego wpływu na ich życie – pisze Grzegorz Makowski.

13.02.2020 Kraj

Poszukujemy dobrze zorganizowanej, solidnej i komunikatywnej osoby, ciekawej wyzwań związanych z różnorodnością prowadzonych przez Fundację działań. Zgłoszenia przyjmujemy do 26 lutego 2020.

12.02.2020 forumIdei debaty

25 lutego 2020 o godz. 10:00-14.15 zapraszamy na konferencję poświęconą analizie obecnej sytuacji w polskim sądownictwie oraz docelowego modelu wymiaru sprawiedliwości.

10.02.2020 Aktywni Obywatele

Rusza konkurs na projekty tematyczne! Na wnioski wstępne czekamy od 10 lutego do 31 marca. O dofinansowanie mogą się ubiegać m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne czy koła gospodyń wiejskich.

14.02.2020 Aktywni Obywatele

Czego organizacje społeczne z Polski mogą nauczyć się od podmiotów z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii? Jak znaleźć partnerów do projektu? Rozmawialiśmy o tym podczas webinarium programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

06.02.2020 forumIdei

Drogą do wyjścia z kryzysu demokracji liberalnej jest społeczne zakorzenienie tego ustroju. Można tego dokonać przez zrównoważony rozwój, pisze Małgorzata Kowalska.

11.02.2020 Masz Głos Masz Wybór aktywność obywatelska

Prezentujemy zapis z webinarium organizowane w ramach akcji Masz Głos. Internetowe seminarium poświęcone było tematowi regeneracji po wypaleniu aktywistycznym w organizacji społecznej.

06.02.2020 forumIdei przyjazna granica

Proponujemy rozwiązania, które pozwolą przekształcić granicę polsko-ukraińską w granicę nowoczesnego sąsiedztwa oraz zrównoważyć wyzwania bezpieczeństwa z wyzwaniami współczesnej mobilności i potrzebami społeczności lokalnych.

31.01.2020 forumIdei

Bez zmiany wyobrażeń na temat tego, czym ma być polska wspólnota obywatelska, nie będzie możliwa żadna realna zmiana społeczna, mówił Andrzej Leder na konferencji forumIdei “W jakim kraju chcemy żyć?”.

31.01.2020 Aktywni Obywatele

Zapraszamy na webinarium informacyjne programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, które odbędzie się 12 lutego, o godzinie 16.50. Poruszymy na nim m. in. najważniejsze założenia programu, opowiemy o obszarach tematycznych i szczegółach przyznawania dotacji. Webinarium jest bezpłatne.

31.01.2020 forumIdei

Zbliżamy się powoli do państw postrzeganych jako najbardziej zagrożone korupcją w UE, takich jak Węgry, Rumunia i Bułgaria, pisze Grzegorz Makowski o nowych wynikach Indeksu Percepcji Korupcji opublikowanych przez Transparency International.

21.01.2020 Aktywni Obywatele aktywność obywatelska

Do 10 lutego czekamy na zgłoszenia ekspertów i ekspertek do oceny wniosków dotyczących projektów tematycznych w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. O wynikach rekrutacji poinformujemy do 2 marca. 2020.

21.01.2020 forumIdei polityka wewnętrzna

Publikujemy Opinię prawną prof. Piotra Bogdanowicza z Zespołu Ekspertów Prawnych na temat skutków wyroku TSUE w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa i Izby Dyscyplinarnej w świetle prawa UE.

16.01.2020 Polska w świecie Polityka międzynarodowa

Wielcy gracze przesuwają pionki na kilku frontach i dbają, by konflikty toczyły się w krajach trzecich – o słabości polskiej polityki zagranicznej w kontekście ostatnich wydarzeń na arenie międzynarodowej pisze Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

21.01.2020 Aktywni Obywatele aktywność obywatelska

Znany jest już harmonogram spotkań regionalnych w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. W lutym odbędą się spotkania w Opolu, Białymstoku, Koszalinie, Zielonej Górze, Rzeszowie i Ełku, a w marcu w Olsztynie i Kielcach.

27.12.2019 Aktywni Obywatele

8-9 stycznia 2020 zapraszamy do Warszawy do Domu Towarowego Braci Jabłkowskich (ul. Bracka 25) na konferencję otwierającą program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowany z tzw. Funduszy EOG.

27.12.2019 Polska w świecie

Publikujemy raport powstały we współpracy z European Stability Initiative podsumowujący zmiany w polskim wymiarze sprawiedliwości pod rządami PiS z rekomendacjami jak wyhamować erozję państwa prawa w Polsce.

27.12.2019 Masz Głos Masz Wybór

Jedno z największych wyzwań, przed którym stają działacze i działaczki organizacji społecznych działający z pasją – wypalenie aktywistyczne. Polecamy zapis webinarium poświęcony temu problemowi.

09.01.2020 Polska w świecie Unia Europejska

Prezentujemy aplikację „Polska w UE. Quiz wiedzy” opracowaną przez Stowarzyszenie Verbum Nobile na podstawie naszej publikacji „Unia. Czy ją znamy?” wydanej we współpracy z Przedstawicielstwem UE w Polsce.

27.12.2019 Kraj usługi publiczne

Zwiększenie liczby mieszkań na wynajem jest korzystne nie tylko dla lokatorów, ale dla całej gospodarki ponieważ łagodzi negatywne konsekwencje kryzysów – przekonuje prof. Piotr Lis w analizie dotyczącej aktywnej polityki mieszkaniowej w Polsce.

27.12.2019 Kraj

“Byt prawnie dziwnie usytuowany” – mówią urzędnicy gminni o urzędnikach wyborczych. Publikujemy raport dr. hab. Jacka Hamana dotyczący skutków powstania Korpusu Urzędników Wyborczych.

27.12.2019 Polska w świecie Europa Wschodnia

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przekonuje, że po szczycie Rosja-Ukraina Zełenski znalazł się w bardzo niewygodnej sytuacji oraz analizuje co ustalenia podjęte w Paryżu oznaczają dla Polski.

27.12.2019 forumIdei/Blog

Wyłonienie siedmiu spośród dziewięciu członków PKW przez kluby poselskie stwarza poważne ryzyko przeniesienia sporu pomiędzy partiami na instytucję, która nie tylko czuwa nad organizacją wyborów, ale też kontroluje partyjne finanse i prawidłowość przeprowadzania kampanii wyborczych, analizuje dr Adam Gendźwiłł.

27.12.2019 Polska w świecie Europa Wschodnia

Jak zarządzać jedną z najbardziej obleganych granic zewnętrznych UE, czyli naszą granicą z Ukrainą? Publikujemy podsumowanie badań diagnozujących problemy oraz pokazujących dobre praktyki.

10.12.2019 Społeczeństwo

Grażyna Kopińska analizuje skuteczność petycji jako ważnego instrumentu demokracji bezpośredniej, sposobu na odzyskanie zaufania obywateli do władz lub przełamania bierności obywateli.

13.09.2019 Społeczeństwo polityka wewnętrzna

Analiza Dawida Sześciły wskazuje źródła kryzysu polskiej służby zdrowia, a jako remedium rekomenduje decentralizację – uczynienie z samorządów gospodarza opieki zdrowotnej na wszystkich poziomach.

25.10.2019 Społeczeństwo organizacje społeczne

Kapituły zarządzanych przez nas Funduszy powierzonych przyznały stypendia. W tym roku akademickim stypendia o łącznej wartości blisko 360 tys. zł otrzymało 73 uczniów i studentów.

25.10.2019 Społeczeństwo demokracja

Analiza zarządzania strachem jako strategii politycznej na przykładzie kampanii antyuchodźczej prowadzonej przez polskich prawicowych polityków w latach 2015-2017.

25.10.2019 Kraj demokracja

Kryzys związany z prezesem NIK nadwyręża zaufanie do państwa. Problemu można było uniknąć przeprowadzając rzetelny, transparentny wybór na stanowisko szefa NIK i dopuszczając do niego obywateli – pisze Grzegorz Makowski.

25.10.2019 Kraj partie polityczne

Dr Tomasz Zalasiński komentuje odpowiedzi Komitetów Wyborczych na pytania o to jak powinien wyglądać proces stanowienia prawa, które zadali członkowie Obywatelskiego Forum Legislacji.

25.10.2019 Kraj społeczeństwo

Polska szkoła po czterech latach braku polityki edukacyjnej PiS. Analiza Pawła Marczewskiego z forumIdei.

30.09.2019 Kraj debaty

3 października o godz. 16.30 zapraszamy na debatę, na której zastanowimy się nad możliwością zreformowania programu 500+.

30.09.2019 Polska w świecie aktywność obywatelska

W związku z nadchodzącymi negocjacjami wieloletniego budżetu UE inicjujemy międzynarodową kampanię na rzecz zwiększenia unijnych środków dla organizacji obywatelskich, które promują wartości europejskie i występują w ich obronie.

19.07.2019 Akcja Masz Głos aktywność obywatelska

Zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki władz na szczeblu lokalnym na roczny program doskonalenia kompetencji z zakresu administracji publicznej i współpracy z mieszkańcami. Zapisy trwają do końca lipca.

18.07.2019 Fundusz im. Staszka Jonczyka „Śpiewaj”

Kapituła Funduszu im. Staszka Jonczyka już po raz 7. przyznała dotacje dla amatorskich chórów z woj. mazowieckiego. Dotacje otrzymały cztery chóry: Chór Kohezja, Zalesiańskie Towarzystwo Śpiewacze, Chór Tra le nuvole oraz Chór Voces Gaudii.

18.07.2019 Fundusz Stypendialny Grupy Pracuj

Do 31 lipca trwa nabór w Funduszu Stypendialnym Grupy Pracuj. O stypendia w wysokości 700 zł miesięcznie mogą starać się maturzyści i maturzystki, którzy dostali się na I rok studiów informatycznych na wybranych polskich uczelniach.

18.07.2019 Masz Głos Masz Wybór Polska

Raport prof. Henryka Domańskiego z sondażu społecznego przeprowadzonego w ramach kampanii Jesteśmy różni, jesteśmy Polską.