24.03.2021

Petycja do Prezes Sądu Najwyższego o wycofanie wniosku ograniczającego dostęp do informacji publicznej

Do organu: Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego
plac Krasińskich 2/4/6
00-951 Warszawa

 

Szanowna Pani Profesor,

działając imieniu Fundacji ePaństwo oraz reprezentując grupę innych podmiotów wnoszących petycję wymienionych wraz miejscem ich siedziby pod treścią pisma, zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, przedkładam, w interesie publicznym, niniejszą petycję.

Jesteśmy obywatelami/obywatelkami, przedsiębiorcami/przedsiębiorczyniami, dziennikarzami/dziennikarkami, przedstawicielami/przedstawicielkami organizacji społecznych. Zaniepokojeni/one wnioskiem, który skierowała Pani do Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącym niektórych przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, zwracamy się z petycją o jego wycofanie.

Każdy z nas, w swoim codziennym działaniu, widzi korzyści, jakie przynosi jawność życia publicznego. Szeroki dostęp do informacji publicznej, w tym wiedza o tym, kto z imienia i nazwiska odpowiada za określone decyzje, to warunek sine qua non rozliczalności i odpowiedzialności władzy na każdym szczeblu. Transparentność to również podstawowa zasada demokratycznego państwa prawnego. Korzystanie z prawa do informacji publicznej często natrafia na barierę po stronie instytucji państwa. Mimo to ufamy, że polskie prawo wciąż jeszcze gwarantuje nam podstawowe standardy w tym zakresie.

Pani wniosek uderza w fundamenty ustawy zawierającej procedury realizacji prawa do informacji. Część z nas reprezentuje środowiska, które od dekad pracują na rzecz zwiększania jawności życia publicznego. Wiemy dobrze, że samo tylko podważanie istniejących gwarancji natychmiast rodzi problemy. Instytucje publiczne bardzo szybko wykorzystują wszelkie wątpliwości i spory do tego, by odciąć obywateli od informacji.

Tymczasem, obywatele chcą wiedzieć, jak powstaje prawo w zakresie ochrony zdrowia czy edukacji, np. kto bierze udział w zespołach eksperckich, grupach roboczych i okrągłych stołach. Inni – jak wygląda wpływ wielkich korporacji, w tym z kim spotykają się ministrowie. Te sprawy mają istotne znaczenie dla powstawania prawa, które później dotyczy nas wszystkich.

Obawiamy się, że efektem Pani wniosku będą poważne ograniczenia w dostępie do informacji ważnych dla wielu grup społecznych i zawodowych. Przedsiębiorcy będą mieli utrudniony dostęp do danych, pozwalających na planowanie inwestycji czy sprawdzenie związków konkurencji z osobami decydującymi o zamówieniach publicznych. Dziennikarze nie uzyskają wielu istotnych informacji o działaniach osób publicznych. A przecież esencją wolnych mediów jest dostarczanie opinii publicznej wiedzy o tym, kto podejmuje decyzje mające wpływ na gospodarkę i inne obszary życia społecznego, jakimi kieruje się przesłankami, czy działa w konflikcie interesów. Ograniczenie dostępu do informacji publicznej z pewnością negatywnie odbije się na tym, jak będą wydatkowane ogromne fundusze unijne w ramach, zaczynającej się właśnie, nowej perspektywie finansowej. A to z kolei rodzi realną groźbę utraty dotacji unijnych i konfliktów z Komisją Europejską.

Aktywni obywatele, opierający swoją lokalną działalność na możliwości kontroli wójtów czy burmistrzów dzięki prawu do informacji, również mogą boleśnie odczuć te ograniczenia. Decyzje samorządów muszą być odseparowane od osobistych interesów lokalnych urzędników i polityków, dlatego powinniśmy mieć możliwość sprawdzenia, kto ma dostęp do ucha prezydenta czy burmistrza i jak kontroluje spółki, które mu podlegają.

Wreszcie osoby działające w organizacjach ekologicznych mają problem z egzekwowaniem prawa do informacji o środowisku. Chociaż reguluje je inna ustawa, to często są odsyłani do ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dlaczego? Gdyż tak jest łatwiej uniknąć odpowiedzi urzędnikom. Ograniczenia w dostępie do informacji na temat stanu środowiska to brak wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza czy inwestycji degradujących przyrodę, co może mieć negatywny wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo społeczeństwa.

Nie należy zapominać o organizacjach społecznych, które doświadczają problemów z jawnością w instytucjach publicznych w obszarach, którymi się zajmują.

Jednocześnie złożony przez Panią wniosek rodzi inne zagrożenie. Podmioty zobowiązane, do których wpływają wnioski o dostęp do informacji publicznej, nie czekając na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, już ograniczają jawność. Wskazują, że do czasu rozstrzygnięcia przez TK zasygnalizowanych przez Panią wątpliwości, realizacja wniosków o informację może być zawieszona. Tym samym nawet przez długi czas możemy być pozbawieni informacji o działaniach państwa.

Z tych powodów apelujemy do Pani o wycofanie wniosku. Dostrzegamy fakt, że przepisy dotyczące dostępu do informacji publicznej w niektórych punktach wymagałyby poprawy. Ale stoimy na stanowisku, że zmiany w tak czułej materii, jaką jest jawność życia publicznego, powinny być wynikiem szerokiego dialogu i konsultacji.

 

Liczymy na Pani pozytywne ustosunkowanie się do naszej petycji.

Akcja Demokracja, Warszawa

Berliński Kongres Kobiet, Berlin

D.OK Democracy is OK, Francja

Dziewuchy Szwajcaria, Zurych

Dziewuchom Dziewuchy Sieradz

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Warszawa

Fundacja „Przestrzeń dla Edukacji”, Warszawa

Fundacja Autonomia, Kraków

Fundacja Centrum Praw Kobiet. Warszawa

Fundacja Court Watch Polska, Toruń

Fundacja dla Polski, Warszawa

Fundacja E-Media na rzecz Dziedzictwa Kultury, Sopot

Fundacja ePaństwo, Warszawa

Fundacja Frank Bold, Kraków

Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego, Warszawa

Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa

Fundacja Lepsze Niepołomice, Niepołomice

Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów, Lubartów

Fundacja Odpowiedzialna Polityka, Warszawa

Fundacja OPOR, Warszawa

Fundacja Panoptykon, Warszawa

Fundacja Pole Dialogu, Warszawa

Fundacja Rodzić po Ludzku, Warszawa

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Warszawa

Fundacja Wiedzieć Więcej, Kędzierzyn Koźle

Fundacja Wolności, Lublin

Instytut Spraw Publicznych, Warszawa

Kaliska Inicjatywa Miejska, Kalisz

Kongres Ruchów Miejskich, Poznań

Komitet Obrony Demokracji, Warszawa

Manifa Bydgoska, Bydgoszcz

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP, Warszawa

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, Łódź

Otwarta Rzeczpospolita – Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii, Warszawa

Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych, Studzienice

Pomorskie Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie, Pruszcz Gdański

Powiślańska Akcja Kobiet, Malbork

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, Toruń

Protest Kobiet, Warszawa

Ruch Społeczny Obywatele dla Edukacji, Warszawa

Serwis GminaBlachownia.pl, Cisie, gmina Blachownia

Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Warszawa

Społeczna Inicjatywa Narkopolityki, Warszawa

Stowarzyszenie 61/Mam Prawo Wiedzieć, Warszawa

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Katowice

Stowarzyszenie Kobieta na PLUS, Ruciane-Nida

Stowarzyszenie BoMiasto, Katowice

Stowarzyszenie Dialog Społeczny, Warszawa

Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet, Wrocław

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa

Stowarzyszenie Paryżanie, Mikstat

Stowarzyszenie RAZEM DLA KONARZEWA, Konarzew gm. Zduny

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Łuczyna, Łuczyna

Stowarzyszenie Rozwój Inicjatyw Obywatelskich, Masłów

Stowarzyszenie Stan Równości, Bydgoszcz

Stowarzyszenie Trygort nad Mamrami, Trygort gm. Węgorzewo

Stowarzyszenie Umarłych Statutów, Gródek

Strajk Kobiet Berlin #feminiberlinpolska, Berlin

Tęczowy Tarnów, Tarnów

Towarzystwo Dziennikarskie, Warszawa

Wielka Koalicja za Równością i Wyborem, Warszawa