Programy dotacyjne

Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej

W odpowiedzi na wyzwania i problemy związane z pandemią koronawirusa oferujemy wsparcie finansowe dla organizacji społecznych, które prowadzą działania w obszarach priorytetowych Fundacji: ochrony praw człowieka i równego traktowania, w tym szczególnie praw kobiet i mniejszości, przestrzegania praworządności, jawności i przejrzystości w życiu publicznym, ochrony środowiska i ochrony praw zwierząt.

Pula środków na dotacje: 1 milion złotych.

Kto może ubiegać się o dotację

O dotację mogą ubiegać się fundacje i stowarzyszenia prowadzące działania w obszarach priorytetowych Fundacji, szczególnie te, które w latach 2016-2019 otrzymały dotacje w programie Demokracja w Działaniu, a które w związku z pandemią:

  • starają się dostosować do nowych warunków i odpowiedzieć na nowe potrzeby: zwiększyć zasięg pomocy, zmienić zakres i formy działania,
  • mają trudności z finansowaniem działań statutowych (w tym szczególnie kosztów stałych) oraz z pozyskiwaniem środków na swoje działania,
  • są zagrożone utratą płynności z powodu niemożności prowadzenia działań projektowych.


Wysokość i okres wykorzystania dotacji

Oferujemy dotacje w wysokości od 10 000 do 30 000 zł. Z dotacji można będzie pokryć wszystkie koszty niezbędne do realizacji działań statutowych (zarówno tych, które prowadzone były przed wybuchem pandemii, jak nowych, będących odpowiedzią na potrzeby, które pandemia ujawniła).

Okres wydatkowania dotacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku, w uzasadnionych wypadkach możliwe będzie pokrycie kosztów poniesionych przed przyznaniem dotacji.

Przeznaczenie dotacji

Dotacje przeznaczyć można na koszty działań statutowych: koszty projektowe, koszty pozyskiwania środków na działania (w tym utrzymanie działalności gospodarczej stanowiącej źródło dochodu dla organizacji), koszty administracyjne (w tym wynagrodzenia i pochodne, czynsz, media, etc.), zakup środków trwałych i niematerialnych: sprzętu, narzędzi i oprogramowania do pracy zdalnej, środków ochrony osobistej i wyposażenia lokalu do pracy w okresie pandemii; zapewnienie wsparcia psychologicznego dla personelu, szkoleń, pomoc prawną, opracowanie procedur pracy w trybie zdalnym itp.

Terminy przyjmowania wniosków

Wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym w okresie od 4 czerwca do 30 listopada 2020.
Informacja o dofinansowaniu przekazana zostanie w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. W okresie wakacyjnym czas rozpatrywania wniosków może wydłużyć się do 1,5 miesiąca.

Kryteria oceny wniosków

Przy ocenie wniosków brane będą pod uwagę: misja i dotychczasowe działania organizacji (w przypadku organizacji, które otrzymały dotację w programie Demokracja w Działaniu – ocena sprawozdania z realizacji działań wspartych przez Fundację), plan funkcjonowania organizacji w najbliższych miesiącach, budżet, aktualna sytuacja finansowa i potrzeby związane z pracą w warunkach epidemiologicznych.

Procedura przyznawania dotacji

Wnioski oceniane są przez komisję funduszu złożoną z pracowników Fundacji Batorego. Decyzje o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Fundacji na podstawie rekomendacji komisji. Decyzje te są ostateczne i nie przewidujemy możliwości odwoływania się od nich.

Wzór wniosku do Funduszu Solidarnościowego Działaj Dalej

Wnioski przyjmowane będą pocztą elektroniczną na adres: solidarnosciowy@batory.org.pl

Dotacje przyznane do 24 czerwca:

9dwunastych, Białystok
Zapobieganie dyskryminacji: działania edukacyjne i aktywizacyjne adresowane przede wszystkim do młodzieży i osób pracujących w edukacji, działania na rzecz równości płci, akceptacji różnorodności kulturowej i społecznej, wspieranie aktywności obywatelskiej poprzez dystrybucję minigrantów; dotacje, księgowość, koordynacja, warsztaty i doradztwo dla lokalnych aktywistów i aktywistek, program do zdalnej komunikacji. 30 000 zł

Fundacja “Nasz Wybór”, Warszawa
Przeciwdziałanie dyskryminacji i wsparcie dla migrantów z Ukrainy: poradnictwo prawne, integracyjne i zawodowe; organizacja szkoleń i debat, monitorowanie sytuacji pracowników ukraińskich na polskim rynku pracy: działalność portalu informacyjnego www.naszwybir.pl, Ukraińskiego Domu w Warszawie oraz Sobotniej Szkoły Ukraińskiej, Punktu Konsultacyjnego dla Cudzoziemców, ogólnopolska infolinia; czynsz, media, wynagrodzenie redaktorki i nauczycieli. 30 000 zł           

Fundacja Akceptacja, Poznań
Wsparcie dla osób transpłciowych poprzez poradnictwo, prowadzenie telefonu zaufania i grup wsparcia; kształtowanie postaw społecznej akceptacji i integrowanie społeczności lokalnej z osobami trans; udzielanie pierwszej pomocy przedszpitalnej, pomoc osobom w kryzysie bezdomności, seniorom, społeczności romskiej w Poznaniu, osobom z uzależnieniami i z niepełnosprawnościami; mobilny punkt badań medycznych, wsparcie działań medycznych, wynagrodzenie psychologów. 30 000 zł

Fundacja Emic, Toruń
Świadczenie pomocy prawnej i psychologicznej cudzoziemcom, wspieranie ich na rynku pracy i w procesie integracji z polskim społeczeństwem, nauka języka polskiego; czynsz, wsparcie psychologiczne dla cudzoziemców, superwizje dla zespołu, środki ochronne, paczki dla osób w kryzysie. 30 000 zł

Fundacja Kobiety Wędrowne, Sopot
Wsparcie kobiet i rodzin z doświadczeniem migracji i uchodźstwa w integracji oraz budowanie społeczności otwartych na różnorodność, ochrona praw osób migrujących i ich równego traktowania, w tym szczególnie ochrona praw kobiet; strona www,  stworzenie vloga “Migracja ma płeć”, sprzęt komputerowy, meble, ogrodowy kominek (do adaptacji ogrodu na spotkania), opłaty administracyjne, koordynacja. 30 000 zł

Fundacja Ocalenie, Warszawa
Przeciwdziałanie dyskryminacji cudzoziemców w Polsce, bezpośrednia pomoc i edukacja uchodźców i imigrantów, kursy języka polskiego, pomoc żywnościowa, organizacja sprzętu komputerowego dla dzieci oraz kampania informacyjna o zagrożeniu epidemiologicznym i prawnych regulacjach obowiązujących w Polsce w 9 językach, infolinia dla cudzoziemców; wynagrodzenia: obsługa administracyjno-biurowa, obsługa IT i koordynacja programu “Witaj w domu”. 30 000 zł

Fundacja Polskie Forum Migracyjne, Warszawa
Wspieranie integracji osób, które migrują do Polski. Punkt informacyjny dla migrantów – porady prawne, psychologiczne, zawodowe, zdrowotne (dla osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi), warsztaty międzykulturowe, pomoc psychologiczna w ośrodku dla uchodźców w Warszawie i Lininie; wsparcie psychologiczne dla cudzoziemek i cudzoziemców wraz z superwizją psycholożek, konsultacje rosyjskojęzycznego psychologa specjalizującego się w pracy z pacjentami onkologicznymi, szkolenie fundraisingowe, zakup środków ochrony osobistej i dezynfekujących, termometru, ozonowanie. 23 000 zł

Fundacja-Instytut na rzecz Państwa Prawa, Lublin
Świadczenie pomocy prawnej migrantom i uchodźcom w ośrodkach (szczególnie w ośrodkach strzeżonych), wyjazdy na granicę do Terespola, wizyty w ośrodkach, opracowywanie pism przyjaciela sądu, etc., edukacja prawna i szkolenia; badania i analizy, wkład własny do projektu finansowanego z FAMI, czynsz, część wynagrodzenia prawnika z programu uchodźczego. 27 000 zł

Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA, Zielona Góra
Świadczenie pomocy prawnej i psychologiczno-psychoterapeutycznej osobom doświadczającym przemocy domowej i seksualnej, dyskryminacji i wykluczenia; sprzęt komputerowy, telefony, smartphone, środki ochrony, ozonator, wynagrodzenia, materiały biurowe. 30 000 zł

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Katowice
Kontrola władz samorządowych, prowadzenie portalu InfoKatowice.pl, organizowanie społecznościowe – tworzenie grup sąsiedzkich, wsparcie grup i organizacji pozarządowych zajmujących się strażnictwem i partycypacją; wynagrodzenie dziennikarza, serwer, wynajem biura, księgowość, administracja, promocja działalności odpłatnej. 30 000 zł           

Stowarzyszenie Grupa Stonewall, Poznań
Wsparcie osób LGBT+, przeciwdziałanie dyskryminacji, indywidualne konsultacje psychologiczne i stałe grupy wsparcia, porady prawne, materiały edukacyjne o zdrowiu; profilaktyka zdrowotna, projekty kulturalne i edukacyjne, wynagrodzenie etatowego pracownika. 30 000 zł

Stowarzyszenie Kobieta na PLUS, Ruciane-Nida
Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju kobiet i ich rodzin, niesienie pomocy w trudnych sytuacjach życiowych i zawodowych. Warmińsko-Mazurskie Centrum Praw Kobiet, Centrum Integracji Społecznej; sprzęt komputerowy, program do komunikacji on-line, warsztaty WenDo, dyżury w WMCPK, porady psychologiczne i prawne,  wyjazdy do osób potrzebujących wsparcia oraz wyjazdy w celu nawiązania współprac, karta telefoniczna, materiały biurowe, czynsz. 30 000 zł

Stowarzyszenie „Dla Ziemi”, Bratnik
Udzielanie wsparcia uchodźczyniom narażonym na przemoc i dyskryminację, organizacja warsztatów dla uczniów oraz spotkań dla kobiet z udziałem uchodźczyń i migrantek; pracownia artystyczno-rzemieślnicza w ośrodku dla cudzoziemców w Łukowie, sklep internetowy; wynagrodzenie koordynatorki, informatyka, osoby od promocji, www sklepu, kampania promocyjna na Facebooku, zdjęcia, kreacje. 30 000 zł

Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, Warszawa
Działania na rzecz zwiększenia społecznego poparcia dla równości małżeńskiej poprzez budowanie społeczności i ruchu sojuszniczego, monitoring sytuacji prawnej związków jednopłciowych, poradnictwo prawne, prowadzenie badań i kampanii społecznych,  konsultacje psychologiczne, stworzenie podstrony www z kontaktami pomocowymi;  wynagrodzenia, koszty biura, czynsz, wywóz śmieci, telefon. 30 000 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT „Tolerado”, Gdańsk
Podejmowanie działań na rzecz społeczności LGBT+ jako osób silnych, odważnych, wspólnotowych i będących częścią całości społeczeństwa, stałe wsparcie psychologiczne, cykliczne spotkania grup wsparcia dla kobiet nieheteronormatywnych i osób transpłciowych, spotkania dla wolontariuszy; działania on-line: warsztaty psychologiczne, wykłady o zdrowiu, kulturze, historii, bezpieczeństwie prawnym i zdrowotnym; utrzymanie biura, wynagrodzenie osoby prowadzącej administrację i fundraising. 30 000 zł

Dotacje przyznane do 1 lipca:

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa, Kraków
Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wyznanie i światopogląd w edukacji publicznej, przeciwdziałanie dyskryminacji osób LGBTQIA, świadczenie pomocy prawnej i psychologicznej; czynsz, księgowość, platforma do komunikacji,  fundraiser. 24 000 zł

Fundacja Zustricz, Kraków
Monitorowanie przejawów dyskryminacji i mowy nienawiści wobec społeczności ukraińskiej, udzielanie wsparcia psychologicznego, adaptacyjnego i prawnego, zajęcia z języka polskiego, spotkania integracyjne, webinaria ze specjalistami, organizacja i produkcja webinariów, wynagrodzenie ekspertów, platforma do spotkań online, działania fundraisingowe, wykładzina, środki dezynfekujące. 28 000 zł

Fundacja EkoRozwoju  Wrocław
Monitorowanie gospodarki zadrzewieniami, zbieranie zgłoszeń o nieprawidłowościach, działania na rzecz ochrony powietrza, wspieranie proekologicznych inicjatyw i wolontariatu, działania edukacyjne skierowane do szkół, firm i konsumentów, prowadzenie EkoCentrum; wynagrodzenia, obsługa informatyczna, koszty administracyjne (czynsz, księgowość). 30 000 zł

Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Warszawa
Udzielanie pomocy osobom, które doznają dyskryminacji i przemocy ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową (telefon zaufania, interwencja kryzysowa, grupy wsparcia); obsługa telefonu zaufania wraz z superwizją zespołu, środki dezynfekujące, mini-szkolenia wolontariackie, bieżące koszty funkcjonowania (czynsz, księgowość itp.). 30 000 zł

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS, Łódź
Przeciwdziałanie  dyskryminacji ze względu na pochodzenie, wyznanie, przynależność etniczną,  wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych, udzielanie pomocy cudzoziemcom, poradnictwo prawne, psychologiczne, lektoraty języka polskiego, doradztwo zawodowe, zajęcia dla dzieci, pomoc asystentów w adaptacji i  kontaktach z instytucjami; wkład własny do dotacji z FAMI, wynajęcie lokali, zakup żywności, środków higieniczno-kosmetycznych i ubrań dla migrantów,  środki ochrony osobistej. 30 000 zł

Stowarzyszenie Waga, Gdańsk
Działania na rzecz równości kobiet i mężczyzn, wsparcie osób doświadczających nierównego traktowania w ramach Gdańskiego Centrum Równego Traktowania; wynagrodzenie specjalistki ds. wsparcia, superwizje, koszty administracyjne.  30 000 zł

Dotacje przyznane do 8 lipca:

Fundacja Czarna Owca Pana Kota, Kraków
Działania strażnicze oraz edukacyjne dotyczące sytuacji i praw zwierząt, bezpośrednia pomoc zwierzętom także w prowadzonym Azylu, zdalne porady dotyczące leczenia i opieki nad dzikimi zwierzętami), tworzeniem merytorycznych treści poradniczych i edukacyjnych; optymalizacja mechanizmów fundriasingowych, stworzenie systemu e-petycji, szkolenia dotyczące fundraisingu, wsparcie psychologiczne zespołu, kampania fundraisingowa, internet, księgowość. 30 000 zł

Fundacja Rodzić po Ludzku, Warszawa
Kompleksowe działania na rzecz godnych warunków porodu i otoczenia kobiet szacunkiem i opieką:   rzecznicze wobec decydentów, interwencyjne wobec placówek i instytucji naruszających prawo, edukacyjne skierowane do kobiet i ich rodzin, monitoring opieki okołoporodowej; wynagrodzenia: specjalistek ds. opieki okołoporodowej i  ds. formalno-finansowych, księgowość. 30 000zł

Stowarzyszenie Homo Faber, Lublin
Praca w następujących obszarach: integracji (migranci: poradnictwo, język polski, mentoring dla osób wspierających migrantów), antydyskryminacji (poradnictwo antydyskryminacyjne, prawne i obywatelskie), filmu jako formy edukacyjnej o prawach człowieka oraz partycypacji (serwis miejski Naprawmy To  a w ramach Akcji Masz Głos współpraca z organizacjami z 4 województw); język polski dla migrantów, objazdowy festiwal filmowy Watch Docs w plenerze, księgowość, promocja w sieci, częściowo czynsz i wynagrodzenie dyrektorki. 30 000 zł

Fundacja Wolni Obywatele RP, Warszawa
Propagowanie zasad demokratycznego państwa prawa i przeciwstawianie się wszelkim formom dyskryminacji, homofobii, nietolerancji i rasizmu, organizowanie pokojowych protestów i pikiet, rejestrowanie przypadków wykorzystywania prawa karnego przeciwko uczestnikom demonstracji i protestów, organizowanie dla represjonowanych pomocy prawnej, psychologicznej i materialnej oraz rozpowszechnianiu informacji za pośrednictwem „Obywatele.news”; kamery i osprzęt dla korespondentów w 12 miastach, wyposażenie i przeniesienie studia w Warszawie, dodatkowa osoba w biurze, przejazdy adwokatów. 30 000 zł

Dotacje przyznane do 22 lipca:

Akceptacja Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Homoseksualnych, Biseksualnych i Transpłciowych, Warszawa
Kształtowanie i propagowanie postawy akceptacji społecznej wobec osób LGBT i ich rodzin, udzielanie wsparcia, aktywizacja społeczna rodziców i bliskich osób LGBT, spotkania online, warsztaty i debaty; wynagrodzenia koordynatora/rki, ekspertów/ek, wsparcie  IT, administracja projektu. 30 000 zł

Fundacja HerStory, Krasnystaw
Wzmacnianie i upełnomocnianie kobiet i dziewcząt poprzez edukację „herstoryczną”, antydyskryminacyjną i antyprzemocową, webinaria dot. stresu, przemocy, klimatu, prawa pracy,  grupa wsparcia dla kobiet;  zakup laptopa, telefonu, statywu, licencja na platformę do komunikacji, księgowość, koordynacja, prowadzenie webinariów i konsultacji psychoedukacyjnych (on-line). 24 000 zł

Fundacja Laboratorium Zmiany, Niemodlin
Wspieranie kobiet i dziewczyn, przeciwstawianie się stereotypom dotyczącym płci, przeciwdziałanie dyskryminacji, indywidualne konsultacje psychologiczne, działania pomocowe (konsultacje, relacje na żywo i nagrania) pod hasłem „Uziemienie”, spotkania z Superbabkami, testowanie gier i treningi antydyskryminacyjne; przygotowanie odpłatnych warsztatów w wersji online, sprzęt komputerowy i nagraniowy, strona www z modułem sklepu, szkolenia i konsultacje prawne, nagrywanie i montaż podkastów. 27 000 zł

Kultura Równości, Wrocław
Poprawa sytuacji osób nienormatywnych i wykluczonych ze  względu na płeć, wiek, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, pochodzenie, kolor skóry, stan zdrowia czy status społeczny, prowadzenie bezpiecznej przestrzeni do spotkań, organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, webinariów; wynagrodzenie psychologa (konsultacje on-line i grupa wsparcia), wynagrodzenie koordynatora (komunikacja, promocja, administracja), zakup sprzętu, licencji do platformy do komunikacji,  zakup oprogramowania. 30 000 zł

RegenerAkcja, Szczawnica
Wsparcie dobrostanu aktywistek i aktywistów równościowych, profilaktyka wypalenia w aktywizmie i budowanie aktywistycznych wspólnot, grupy wsparcia, spotkania społecznościowe, warsztaty i webinaria; wsparcie psychologiczne (interwencyjne i superwizyjne), wynagrodzenia, licencja na platformę do komunikacji, księgowość, koszty bankowe. 30 000

Stowarzyszenie Queerowy Maj, Kraków
Integracja i animacja społeczności LGBTQ w Krakowie, pomoc psychologiczna dla osób doświadczających dyskryminacji; czynsz, licencja na platformę do komunikacji, grafiki, pomoc psychologiczna, księgowość, koordynacja działań (także on-line), wynagrodzenie artystów i techników, transkrypcje do social media. 30 000 zł