13.06.2024

Stanowisko w sprawie wprowadzenia przez rząd czasowego zakazu przebywania w strefie przy granicy z Białorusią

13 czerwca 2024

Z niepokojem przyjmujemy decyzję rządu o wprowadzeniu strefy zakazu przebywania w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Białorusią. Rozumiejąc potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa na granicy i doceniając działania służb państwowych, uważamy, że rozwiązania wprowadzane w rozporządzeniu idą zbyt daleko, naruszając podstawowe prawa i wolności obywatelskie. Zakaz wstępu na objęte rozporządzeniem tereny organizacjom społecznym zajmującym się pomocą humanitarną, medyczną i prawną, monitorowaniem przestrzegania prawa oraz mediom uniemożliwia prowadzenie niezależnej obserwacji działań służb na granicy, co budzi obawy o poszanowanie praw człowieka.   

Zwracamy uwagę, że obecne rozporządzenie wydane zostało w oparciu o szeroko krytykowane, zarówno przez organizacje społeczne, jak i przez Rzecznika Praw Obywatelskich, przepisy ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw. Przepisy te – jak wskazywaliśmy w opinii prawnej autorstwa prof. Sławomira Patyry1 naruszają standardy dopuszczalnych ograniczeń wolności i praw jednostki w demokratycznym państwie prawnym i nie spełniają podstawowych standardów wynikających z postanowień Konstytucji.  

Nasz sprzeciw budzi też sposób konsultacji projektu rządowego rozporządzenia. Przyłączamy się do opinii wyrażonej przez 15 organizacji niosących pomoc humanitarną osobom na polsko-białoruskiej granicy2, że zorganizowane przez rząd spotkanie z 10 czerwca nie spełniało standardów konsultacji społecznych, a ogłoszenie w tym samym czasie przez premiera decyzji o wprowadzeniu strefy buforowej na granicy podkreślało fasadowość i pozorność konsultacji. Wprowadzenie tak poważnych, ograniczeń w korzystaniu z praw i wolności obywateli polskich, w tym organizacji społecznych oraz mediów – powinno zostać poprzedzone autentycznymi konsultacjami, które pozwoliłyby na przedstawienie argumentów wszystkich stron i umożliwiły przygotowanie rozwiązań godzących potrzebę ochrony bezpieczeństwa państwa z przestrzeganiem podstawowych praw i wolności gwarantowanych w Konstytucji i konwencjach międzynarodowych. 

Apelujemy o zmianę przepisów w taki sposób, aby umożliwić organizacjom humanitarnym, prawnikom i dziennikarzom kontrolowany wstęp do strefy przygranicznej.  

Wyrażamy solidarność z organizacjami społecznymi udzielającymi pomocy humanitarnej na granicy. Wspieraliśmy, wspieramy i będziemy wspierać prowadzone przez nich działania na rzecz ratowania życia lub zdrowia osób, które znalazły się w strefie przygranicznej.  

Wzywamy do poszanowania konstytucyjnych norm gwarantujących wolności obywatelskie oraz do zapewnienia przejrzystości działań na granicy. Stawką jest zarówno zapewnienie bezpieczeństwa państwa, jak i zachowanie zaufania społecznego oraz wiarygodności Polski jako państwa przestrzegającego rządów prawa. 

[Stanowisko w wersji PDF]

 

[1] S. Patyra Opinia prawna w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1754), uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 17 listopada 2021 r. https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2021/11/S.Patyra_Opinia.prawna.o.zmianie.ustawy.o.ochronie.granicy.panstwowej.pdf

[2] Pismo organizacji społecznych w sprawie wprowadzenia tymczasowego zakazu wstępu na obszar przygraniczny: https://hfhr.pl/aktualnosci/pismo-organizacji-spolecznych-ws-wprowadzenia-tymczasowego-zakazu-wstepu-na-obszar-przygraniczny