31.08.2021

Apel samorządowców, organizacji społecznych i związków nauczycielskich w obronie szkoły

Gdańsk, 31 sierpnia 2021

31 sierpnia w Gdańsku, w Europejskim Centrum Solidarności, przedstawiciele i przedstawicielki samorządów lokalnych, organizacji społecznych, nauczycielskich i oświatowych związków i stowarzyszeń podpisali apel, w którym stanowczo sprzeciwiają się zapowiadanym przez rząd zmianom w prawie oświatowym, zmierzającym do zniszczenia samodzielności polskiej szkoły i drastycznego pogorszenia warunków nauczania.

Domagają się publicznej debaty o kierunkach rozwoju polskiej edukacji i programach  wspierających szkoły, nauczycieli i uczniów. W kolejnym roku pandemii, po kilkunastu miesiącach zdalnego nauczania, szkoła potrzebuje wsparcia i wspólnego działania, a nie centralnego sterowania i ideologicznej kontroli. Sygnatariusze Apelu zapowiadają ścisłą współpracę na rzecz budowy wolnej szkoły: samorządnej, demokratycznej i odpowiadającej na potrzeby młodych ludzi i wyzwania współczesnego świata.

Uroczystość podpisania Apelu odbyła się w 41. rocznicę Sierpnia‘ 80 w Gdańsku podczas wspólnej konferencji [zobacz transmisję na profilu Fundacji Batorego].


Apel w obronie polskich szkół

Dobra, przyjazna szkoła, motywująca do samodzielnego twórczego myślenia, wychowująca otwartego człowieka i współtworzona przez różne środowiska – nauczycieli, rodziców, uczniów i organizacje pozarządowe oraz władze lokalne i centralne to podstawa demokratycznego społeczeństwa. Szkoła oparta na wzajemnym szacunku, z programem odpowiadającym na wyzwania współczesnego świata. Takie szkoły chcemy dla naszych dzieci, dla 4,6 miliona młodych Polek i Polaków!

Dlatego z przerażeniem przyjmujemy zapowiedzi zmian w prawie oświatowym. Wprowadzenie propozycji MEiN w życie to:

 • – odebranie naszym dzieciom wolności wyboru i krytycznego myślenia, cofnięcie ich do okresu minionego stulecia
 • – nauka nietolerancji, oportunizmu i konformizmu
 • – nałożenia kontroli partyjnej na nauczycieli i dyrektorów
 • – drastyczne ograniczenie autorskich programów, dostosowanych do potrzeb różnych uczniów,
 • – ograniczenie zajęć i programów dodatkowych
 • – odebranie rodzicom i samorządom jakiegokolwiek wpływu na szkołę
 • – stworzenie partyjnej szkoły strachu, kontroli i donosów

NIE MA NA TO NASZEJ ZGODY! WOLNA SZKOŁA! NIE PARTYJNA! 

APELUJEMY o zaniechanie prac nad zmianami dewastującymi polską szkołę! Jednocześnie apelujemy o szerokie konsultacje i dialog dla wypracowania programów wspierających polską szkołę, która jest w bardzo trudnej sytuacji po okresie nauki zdalnej w czasie pandemii i boryka się z wieloma wyzwaniami oraz problemami uczniów i nauczycieli.

DEKLARUJEMY, że niżej podpisani: przedstawiciele władz samorządowych, środowisk szkolnych (nauczycieli, dyrektorów, rodziców, młodzieży), nauczycielskich związków zawodowych i organizacji społecznych będziemy współpracować na rzecz budowy wolnej szkoły:

 • – Szkoły, która odpowiada na wyzwania i problemy XX wieku, uczy kreatywności, niezależności, krytycznego myślenia.

 • – Szkoły samorządnej, demokratycznej, zakorzenionej i odwołującej się do lokalnej wspólnoty, czerpiącej z jej zasobów, tradycji, kultury.

 • – Szkoły otwartej i ciekawej świata, uczącej odwagi w podejmowaniu problemów globalnych i odpowiedzialności za dziejące się procesy.

 • – Szkoły, która odmienność traktuje nie jak zagrożenie lecz zasób, widząc w różnorodności szansę na rozwój i wzbogacenie kraju.

 • – Szkoły, która pielęgnuje i realizuje wartości wielkiego zrywu Sierpnia 80: wolność słowa, sumienia, zrzeszenia; solidarność społeczną i solidarność międzynarodową; godność i szacunek dla drugiego człowieka, jego pracy i wysiłku; sprawiedliwość społeczną.