Fundusze
powierzone

Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko

Fundusz utworzony został w roku 2008 przez przyjaciół i rodzinę tragicznie zmarłej prawniczki Iwony Winiarskiej-Feleszko w celu wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży szkolnej z niezamożnych środowisk z mniejszych miejscowości. W latach 2008-2023 ze środków Funduszu, zasilanego darowiznami od osób indywidualnych oraz wpłatami 1% podatku dochodowego, przyznano 83 całoroczne stypendia studentom I i II roku studiującym na warszawskich, państwowych uczelniach na kwotę 481 519 zł.

Fundusz kończy działalność w roku akademickim 2023/2024 roku, wypłacając stypendia wyłącznie dotychczasowym stypendystom studiującym na II roku.

Regulamin Funduszu im. Iwony Winiarskiej-Feleszko

1. Z Funduszu im. Iwony Winiarskiej-Feleszko utworzonego przy Fundacji im. Stefana Batorego fundowane są stypendia dla młodzieży z niezamożnych środowisk mniejszych miast i małych miejscowości na I rok studiów dziennych w państwowych uczelniach warszawskich oraz stypendia na II rok studiów dla stypendystów Funduszu.

2. Kapituła Funduszu w pierwszej kolejności przyznaje stypendia osobom ubiegającym się o przyjęcie na Wydział Prawa i Administracji UW lub inne studia humanistyczne na UW (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Historyczny, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich, Wydział Neofilologii, Wydział Pedagogiczny, Wydział Polonistyki, Wydział Psychologii, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Orientalistyczny, Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych).

3. Kandydatom ubiegającym się o przyjęcie na I rok studiów Fundusz oferuje:
a. stypendia na I rok studiów w wysokości 800 zł miesięcznie wypłacane przez 10 miesięcy (od września do czerwca);
b. pomoc w aklimatyzacji w Warszawie i wsparcie naukowe udzielane przez opiekunów w postaci konsultacji przez pocztę elektroniczną i ewentualnie bezpośrednich spotkań w trakcie roku akademickiego;

4. O stypendia mogą ubiegać się uczniowie, którzy:
a. zdają maturę w danym roku szkolnym;
b. zamierzają ubiegać się o przyjęcie na studia dzienne na uczelniach wymienionych w pkt. 1;
c. pochodzą z niezamożnych rodzin;
d. są zaangażowani społecznie w swoich środowiskach: wolontariat, samorząd szkolny, inne działania nieformalne (pożądana rekomendacja organizacji pozarządowej).

5. Uczniowie ubiegający się o stypendium powinni złożyć następujące dokumenty:
a. wniosek o przyznanie stypendium (na udostępnionym formularzu) zawierający informacje o kandydacie, jego ocenach, uczelniach i kierunkach, na które zamierza aplikować, esej przedstawiający motywy wyboru tych kierunków oraz oświadczenie o sytuacji finansowej i rodzinnej;
b. kopie świadectw ukończenia dwóch ostatnich klas liceum lub technikum oraz wyników gimnazjalnych testów kompetencyjnych/egzaminu ósmoklasisty.

Wypełniony formularz wniosku, w postaci jednego załącznika, należy przesłać do 1 czerwca e-mailem na adres: [email protected], a podpisany formularz wniosku wraz z kopiami świadectw i wynikami gimnazjalnych testów kompetencyjnych/egzaminu ósmoklasisty – pocztą na adres Fundacji Batorego z dopiskiem „Fundusz Iwony Winiarskiej-Feleszko” (decyduje data stempla pocztowego).

6. Wyboru stypendystów dokonuje Kapituła Funduszu w składzie: Wojtek Feleszko, Marek Kochan, Anna Piekutowska, Paulina Pietkiewicz, Krzysztof Piasecki (z ramienia fundatorów) oraz przedstawiciel Fundacji im. Stefana Batorego. Decyzje Kapituły przedstawiane są do wiadomości Zarządu Fundacji.

7. Kapituła wybiera co najmniej 3 kandydatów na podstawie analizy i oceny złożonych dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem oceny eseju. Preferowani są kandydaci wybierający studia na wymienionych w pkt. 2 kierunkach Uniwersytetu Warszawskiego. Kapituła ustala również listę rezerwową osób, które mogą otrzymać stypendium w przypadku, gdy kandydaci wytypowani w pierwszej kolejności nie spełnią warunków określonych w punkcie 11.

8. W terminie do 30 czerwca Fundacja im. Stefana Batorego powiadamia wszystkie osoby, które ubiegały się o stypendia, czy zostały zakwalifikowane do otrzymania pomocy stypendialnej z Funduszu. Osobom nie zakwalifikowanym do otrzymania pomocy stypendialnej nie przysługuje prawo odwołania od decyzji Kapituły.

9. Wraz z promesą stypendium uczeń otrzymuje kontakt do indywidualnego opiekuna z grona Przyjaciół Funduszu (adres poczty e-mail, ew. numer telefonu). Przydzieleni opiekunowie udzielają stypendyście (w razie takiej potrzeby) wsparcia w aklimatyzacji w  Warszawie i konsultacji naukowych.

10. Stypendia przekazywane są na podstawie umowy zawieranej między Fundacją im. Stefana Batorego a Stypendystą Funduszu.

11. Warunkiem przekazania stypendium na studia jest:
a. przedłożenie do 1 września zaświadczenia z uczelni o zakwalifikowaniu się na wybrany kierunek studiów;
b. złożenie oświadczenia o niepobieraniu stypendium z programów stypendialnych prowadzonych przez inne fundacje i stowarzyszenia;
c. przedstawianie wyników w nauce po każdym semestrze.

12. Stypendysta zobowiązuje się do pomocy przy organizacji koncertu charytatywnego na rzecz Funduszu oraz do przedstawienia, po każdym semestrze studiów, informacji o swojej aktywności naukowej i społecznej.

13. Stypendysta straci prawo do stypendium, jeśli:
a. nie zostanie zarejestrowany na drugi semestr;
b. przerwie studia;
c. pobiera stypendium z programów stypendialnych prowadzonych przez inne fundacje i stowarzyszenia.
O tych faktach stypendysta powinien powiadomić Fundację w ciągu 21 dni od ich zaistnienia.

14. W przypadku wypłacenia stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń wymienionych w pkt.13, stypendysta zobowiązany jest do zwrotu kwoty otrzymanego stypendium na konto Funduszu.

15. Stypendyści Funduszu mogą ubiegać się o stypendia na II rok studiów w wysokości 700 zł miesięcznie, wypłacane przez 9 miesięcy (od października do czerwca). Decyzję o przyznaniu co najmniej jednego stypendium podejmuje Kapituła Funduszu w terminie do 30 października, biorąc pod uwagę: średnią ocen stypendysty na I roku studiów, aktywność naukową i społeczną oraz zaangażowanie w działania na rzecz Funduszu. Ubiegający się o stypendium powinni złożyć w terminie do 10 października:

a) wniosek o stypendium na II rok studiów w formie eseju „Mój pierwszy rok studiów”, zawierający informację o aktywności naukowej i społecznej,
b) zaświadczenie o zarejestrowaniu się/zakwalifikowaniu się na kolejny rok studiów oraz poświadczoną informację o ocenach uzyskanych na I roku (np. ksero indeksu, wykaz ocen z elektronicznego indeksu, inne),
c) oświadczenie o niepobieraniu stypendium z programów stypendialnych prowadzonych przez inne fundacje i stowarzyszenia.

Stypendyści 2023

 • Jagoda Orłowska, stypendium na II rok, studentka filologii klasycznej i orientalistyki, Uniwersytet Warszawski

Stypendyści 2022

 • Jagoda Orłowska, studentka I roku filologii klasycznej i orientalistyki, Uniwersytet Warszawski
 • Martyna Glegoła, studentka II roku, metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, SGH

Stypendyści 2021

 • Martyna Glegoła, studentka I roku, SGH
 • Angelika Kuch,  studentka II roku publikowania współczesnego, Uniwersytet Warszawski
 • Oliwia Wyrzykowska, studentka II roku administracji, Uniwersytet Warszawski

Stypendyści 2020

 • Adrian Adamus, student I roku prawa, Uniwersytet Warszawski
 • Angelika Kuch,  studentka I roku publikowania współczesnego, Uniwersytet Warszawski
 • Oliwia Wyrzykowska, studentka I roku administracji, Uniwersytet Warszawski
 • Maria Lipińska – studentka II roku dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim
 • Adrian Wojtasik – student II roku dziennikarstwa i medioznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim

Stypendyści 2019

 • Maria Lipińska – studentka I roku dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim
 • Natalia Nowaczkiewicz – studentka I roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim
 • Adrian Wojtasik – student I roku dziennikarstwa i medioznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim
 • Aleksandra Zagórska – studentka I roku na kierunku lekarskim na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
 • Mikołaj Frycz – student I roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim
 • Konrad Janus – student II roku, SGH
 • Żaneta Okła – studentka II roku filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim

Stypendyści 2018

 • Kacper Jabłonka – student I roku MISH  na Uniwersytecie Warszawskim
 • Konrad Janus – student I roku, SGH
 • Mateusz Mickiewicz – student I roku pracy socjalnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Agata Momot – studentka I roku  MISMaP na Uniwersytecie Warszawskim
 • Żaneta Okła – studentka I rok filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim
 • Magdalena Ścibek – studentka I roku kierunku gospodarka przestrzenna na Politechnice Warszawskiej
 • Aleksandra Bukowska  – studentka II roku pedagogiki na SGGW
 • Anna Bukowska  – studentka II roku pedagogiki na SGGW
 • Natalia Jakielska  – studentka II roku budownictwa na SGGW
 • Igor Kubalski – student II roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim

Stypendyści 2017

 • Aleksandra Bukowska  – studentka I roku pedagogiki na SGGW
 • Anna Bukowska  – studentka I roku pedagogiki na SGGW
 • Natalia Jakielska  – studentka I roku budownictwa na SGGW
 • Igor Kubalski – student I roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim
 • Marta Olender  – studentka I roku matematyki na Uniwersytecie Warszawskim – rezygnacja
 • Marcin Jasiński  – student II roku kierunku lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
 • Maria Matlińska-Niemiatowska  – studentka II roku kierunku lekarsko-dentystycznego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
 • Sebastian Sosnowski  – student II roku MISH na Uniwersytecie Warszawskim

Stypendyści 2016

 • Zuzanna Dziedzic – studentka I roku matematyki na Uniwersytecie Warszawskim – rezygnacja
 • Marcin Jasiński – student I roku kierunku lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
 • Maria Matlińska-Niemiatowska – studentka I roku kierunku lekarsko-dentystycznego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
 • Beata Pawlikowska – studentka I roku matematyki na Politechnice Warszawskiej
 • Sebastian Sosnowski – student I roku MISH na Uniwersytecie Warszawskim
 • Mateusz Wawrzeńczyk – student I roku kierunku lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
 • Karolina Oleksiak – studentka II roku informatyki i ekonometrii na SGGW
 • Anna Suska – studentka II roku bezpieczeństwa wewnętrznego na Uniwersytecie Warszawskim

Stypendyści 2015

 • Michał Młynarski – student I roku automatyki i robotyki na Politechnice Warszawskiej
 • Karolina Oleksiak – studentka I roku informatyki i ekonometrii na SGGW
 • Anna Suska – studentka I roku międzywydziałowych studiów filologiczno – kulturoznawczych i bezpieczeństwa wewnętrznego na Uniwersytecie Warszawskim
 • Paweł Ziemiański – student I roku energetyki na Politechnice Warszawskiej
 • Adam Dobrakowski student II roku matematyki na Uniwersytecie Warszawskim
 • Paulina Kloczkowska  – studentka II roku logopedii ogólnej i klinicznej na Uniwersytecie Warszawskim
 • Ida Matysek studentka II roku filologii ugrofińskiej na Uniwersytecie Warszawskim
 • Natalia Siereda studentka II roku arabistyki na Uniwersytecie Warszawskim
 • Andrzej Strzałkowski student II roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim

Stypendyści 2014

 • Adam Dobrakowski student I roku matematyki na Uniwersytecie Warszawskim
 • Paulina Kloczkowska  – studentka I roku logopedii ogólnej i klinicznej na Uniwersytecie Warszawskim
 • Ida Matysek studentka I roku filologii ugrofińskiej na Uniwersytecie Warszawskim
 • Natalia Siereda studentka I roku arabistyki na Uniwersytecie Warszawskim
 • Andrzej Strzałkowski student I roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim
 • Sylwia Daśko studentka II roku, SGH
 • Magdalena Bobel studentka II roku europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim
 • Roberta Zaręba –  studentka II roku filologii włoskiej na Uniwersytecie Warszawskim

Stypendyści 2013 

 • Magdalena Bobel – studentka europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim
 • Sylwia Daśko –  studentka Szkoły Głównej Handlowej
 • Agnieszka Mendyk – studentka socjologii na Uniwersytecie Warszawskim
 • Olga Rybak – studentka slawistyki na Uniwersytecie Warszawskim
 • Agata Sarzyńska – studentka kierunku samorząd terytorialny i polityka regionalna na Uniwersytecie Warszawskim (stypendium na II rok)
 • Roberta Zaręba – studentka filologii włoskiej na Uniwersytecie Warszawskim

Stypendyści 2012

 • Miłosz Bogić – student reżyserii dźwięku na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina
 • Piotr Budziński – student europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim
 • Maciej Gawłowski – student geodezji i kartografii na Politechnice Warszawskiej
 • Estera Przestrzelska – studentka geodezji i kartografii na Politechnice Warszawskiej
 • Agata Sarzyńska – studentka na kierunku samorząd terytorialny i polityka regionalna na Uniwersytecie Warszawskim

Stypendyści 2011

 • Marta Dorszyńska – studentka Szkoły Głównej Handlowej
 • Ewelina Jesionowska – studentka  finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim
 • Daria Pszenna – studentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim

Stypendyści 2010

 • Maciej Dołęgiewicz – student prawa na Uniwersytecie Warszawskim
 • Kinga Jambor – studentka lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim
 • Mateusz Jocz – student matematyki na Uniwersytecie Warszawskim
 • Barbara Olszewska – studentka konserwacji i restauracji dzieł sztuki w Akademii Sztuk Pięknych
 • Monika Żyłkowska – studentka Szkoły Głównej Handlowej

Stypendyści 2009

 • Anna Kozioł – studentka historii na Uniwersytecie Warszawskim
 • Jerzy Kurowicki – student prawa na Uniwersytecie Warszawskim
 • Anna Malec – studentka kulturoznawstwa Europy Środkowo-Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim
 • Rafał Wojno – student prawa na Uniwersytecie Warszawskim

Stypendyści 2008

 • Anna Piekutowska – studentka socjologii na Uniwersytecie Warszawskim
 • Szymon Pruszyński – student europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim
 • Katarzyna Tumiel – studentka europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim