Fundusze
powierzone

Fundusz „Rozwiń Skrzydła” im. Janiny i Jana Putka

Fundusz został utworzony w 2011 roku przez Rodzinę Putków w celu wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży szkolnej z niezamożnych środowisk z mniejszych miejscowości. W latach 2011-2023 ze środków Funduszu, zasilanego z darowizn indywidualnych i wpłat 1% podatku dochodowego osób fizycznych, przekazywanych przez członków Rodziny Putków oraz osoby, którym bliski jest cel przyświecający Funduszowi, sfinansowano 327 całorocznych stypendiów na I, II i III rok (w tym 159 stypendiów na I rok studiów, 109 – na II rok i 59 na III rok) studiów w państwowych uczelniach wyższych a także 281 jednorazowych stypendiów wspierających proces rekrutacji na studia.

Fundusz kończy działalność w roku akademickim 2023/2024 roku, wypłacając stypendia tylko dotychczasowym stypendystom na II i III rok.

Regulamin Funduszu „Rozwiń skrzydła” im. Janiny i Jana Putka

1. Z Funduszu Stypendialnego „Rozwiń skrzydła” im. Janiny i Jana Putka, utworzonego przy Fundacji im. Stefana Batorego, fundowane są stypendia dla młodych ludzi z niezamożnych rodzin, zamierzających studiować w polskich uczelniach państwowych na dziennych studiach licencjackich/inżynierskich lub jednolitych magisterskich.

2. Fundusz oferuje kandydatom ubiegającym o przyjęcie na pierwszy rok studiów:
a. stypendia „rekrutacyjne” w wysokości do 600 zł, przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z procesem rekrutacji na studia (2 opłaty rekrutacyjne, jeden dojazd na uczelnię, ew. nocleg); w przypadku, gdy w procesie rekrutacji jest obowiązkowy egzamin, stypendium może być podwyższone o koszty przygotowania do egzaminu (wysokość przyznanego stypendium uzależniona jest od wysokości kosztów rekrutacji);
b. stypendia na pierwszy rok studiów w wysokości 800 zł miesięcznie wypłacane przez 10 miesięcy (od września do czerwca).

Stypendyści Funduszu mogą ubiegać się o stypendia na II i III rok studiów na zasadach opisanych w punkcie 18.

3. O stypendia rekrutacyjne oraz stypendia na pierwszy rok studiów mogą ubiegać się uczniowie, którzy:
a. zdają maturę w danym roku szkolnym;
b. zamierzają ubiegać się o przyjęcie na stacjonarne (dzienne) studia w polskich uczelniach państwowych;
c. pochodzą z niezamożnych rodzin;
d. legitymują się zaangażowaniem społecznym w swoich środowiskach: wolontariat, samorząd szkolny, społeczność lokalna, (pożądana rekomendacja organizacji pozarządowej) i/lub szczególnym zaangażowaniem naukowym i/lub sportowym.

4. Maturzyści ubiegający się o stypendium powinni złożyć następujące dokumenty:
a. wniosek o przyznanie stypendium zawierający informacje o kandydacie, jego ocenach, uczelniach i kierunkach, na które zamierza aplikować, esej przedstawiający motywy zamiaru studiowania na wybranym kierunku i plany dotyczące pracy zawodowej po ukończeniu studiów oraz oświadczenie o sytuacji finansowej i rodzinnej);
b. kopie świadectw ukończenia dwóch ostatnich klas liceum lub technikum.
Wypełniony formularz wniosku, w postaci jednego załącznika, należy przesłać do 1 czerwca e-mailem na adres: [email protected], a podpisany formularz wraz z kopiami świadectw i ew. rekomendacją – pocztą na adres Fundacji Batorego z dopiskiem „Fundusz Rozwiń Skrzydła” (decyduje data stempla pocztowego).

5. Kapituła Funduszu, składająca się z przedstawicieli Fundatorów i Fundacji im. Stefana Batorego, wybiera kandydatów na stypendia. Decyzje Kapituły przedstawiane są do wiadomości Zarządu Fundacji.

6. Kapituła wybiera kandydatów na podstawie analizy i oceny złożonych dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań, aktywności i sytuacji rodzinnej przedstawionych w eseju. Preferowani są kandydaci wybierający kierunki dające większe możliwości zatrudnienia. Kapituła może zaprosić kandydata na rozmowę (osobistą lub telefoniczną).

7. Kapituła ma prawo wybrać kandydatów, którzy nie spełniają wymogu 3d niniejszego regulaminu, o ile spełniają pozostałe kryteria regulaminowe.

8. Wybrani przez Kapitułę kandydaci otrzymują stypendia rekrutacyjne i podzieleni są na dwie grupy:
a. grupa podstawowa – kandydaci, którzy mają zapewnione stypendium, jeśli dostaną się na studia wskazane w promesie stypendium i jednocześnie nie skorzystają ze wsparcia stypendialnego innych fundacji i stowarzyszeń. Wnioski osób, które zakwalifikowały się na inne, niż wskazane w promesie stypendium kierunki, będą rozpatrywane ponownie.
b. grupa rezerwowa – kandydaci, których wnioski rozpatrywane są ponownie po zakwalifikowaniu się na studia.

9. W terminie do 30 czerwca Fundacja im. Stefana Batorego powiadamia wszystkie osoby, które ubiegały się o stypendia, czy otrzymały promesę stypendium z Funduszu. Osobom nie zakwalifikowanym do otrzymania pomocy stypendialnej nie przysługuje prawo odwołania od decyzji Kapituły.

10. Wybrani przez Kapitułę kandydaci z grupy podstawowej i rezerwowej zobowiązani są do przedłożenia do 1 września decyzji z uczelni o zakwalifikowaniu się na wybrany kierunek studiów.

11. W terminie do 30 września Fundacja im. Stefana Batorego powiadamia wszystkie osoby, których wnioski rozpatrywane były ponownie, czy zostały zakwalifikowane do otrzymania stypendium z Funduszu.

12. Stypendia rekrutacyjne i stypendia na studia przekazywane są na podstawie umów zawieranych między Fundacją im. Stefana Batorego a Stypendystą Funduszu.

13. Stypendia rekrutacyjne przekazywane są w terminach uzgodnionych ze Stypendystami po dostarczeniu wyników egzaminów maturalnych.

14. Warunkiem przekazania stypendium na studia jest:
a. przedłożenie zaświadczenia z uczelni o zakwalifikowaniu się na wybrany kierunek studiów;
b. złożenie oświadczenia o niepobieraniu stypendium z programów stypendialnych prowadzonych przez inne fundacje i stowarzyszenia;
c. podpisanie umowy stypendialnej.

15. Stypendysta straci prawo do stypendium, jeśli:
a. nie zostanie zarejestrowany na drugi semestr;
b. przerwie studia;
c. pobiera stypendium z programów stypendialnych prowadzonych przez inne fundacje i stowarzyszenia.
O tych faktach stypendysta powinien powiadomić Fundację w ciągu 21 dni od ich zaistnienia.

16. W przypadku wypłacenia stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń wymienionych w pkt. 15, stypendysta zobowiązany jest do zwrotu kwoty otrzymanego stypendium na konto Funduszu.

17. Stypendyści zapraszani są na spotkania stypendystów organizowane przez Fundatorów.

18. Stypendyści Funduszu mają możliwość ubiegania się o stypendia na drugi i trzeci rok studiów. Stypendia w wysokości 600 zł miesięcznie przyznawane są na 9 miesięcy (od października do czerwca). Aby ubiegać się o stypendium należy do 15 września złożyć:
a. informację o rejestracji na kolejny rok studiów i wykaz ocen uzyskanych na koniec roku akademickiego;
b. esej „Jak miniony rok studiów wpłynął na moje życie i jakie mam plany naukowe ew. zawodowe związane z kierunkiem studiów? Czy zmieniła się moja sytuacja rodzinna/finansowa/życiowa? (500 słów);
c. oświadczenie o niepobieraniu stypendium z programów stypendialnych prowadzonych przez inne fundacje i stowarzyszenia;
d. informację o sytuacji materialnej rodziny.

Stypendyści 2023

Stypendia na II rok studiów:

 • Natalia Cader, studentka finansów i rachunkowości, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Sandra Futoma, studentka kierunku lekarskiego Uniwersytet Rzeszowski
 • Natalia Gołda, studentka prawa, Uniwersytet Gdański
 • Małgorzata Górecka, studentka dietetyki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Aleksandra Kumorek, studentka prawa, Uniwersytet Jagielloński
 • Nikodem Mirek, student inżynierii bezpieczeństwa, Politechnika Poznańska
 • Natalia Pierzak, studentka pielęgniarstwa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wiktoria Szklarska, studentka energetyki, Politechnika Warszawska
 • Konrad Wnuk, student informatyki, Politechnika Śląska

Stypendia na III rok studiów:

 • Anna Chmielewska, studentka prawa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
 • Katarzyna Czarnota, studentka pielęgniarstwa, Uniwersytet Jagielloński
 • Klaudia Marciniak, studentka kierunku lekarskiego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Magdalena Tylenda, studentka biotechnologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Monika Wieczorek, studentka kierunku lekarskiego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego
 • Emilia Wolny, studentka kierunku lekarskiego, Śląski Uniwersytet Medyczny
 • Lidia Ziobro, studentka kierunku lekarskiego Uniwersytet Jagielloński

Stypendyści 2022

Stypendia na I rok studiów:

 • Karolina Banaś, studentka kierunku lekarskiego, Śląski Uniwersytet Medyczny
 • Natalia Cader, studentka finansów i rachunkowości, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Sandra Futoma, studentka kierunku lekarskiego Uniwersytet Rzeszowski
 • Natalia Gołda, studentka prawa, Uniwersytet Gdański
 • Małgorzata Górecka, studentka dietetyki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Aleksandra Kumorek, studentka prawa, Uniwersytet Jagielloński
 • Nikodem Mirek, student inżynierii bezpieczeństwa, Politechnika Poznańska
 • Natalia Pierzak, studentka pielęgniarstwa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wiktoria Szklarska, studentka energetyki, Politechnika Warszawska
 • Konrad Wnuk, student informatyki, Politechnika Śląska

Stypendia na II rok studiów:

 • Anna Chmielewska, studentka prawa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
 • Katarzyna Czarnota, studentka pielęgniarstwa, Uniwersytet Jagielloński
 • Klaudia Marciniak, studentka kierunku lekarskiego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Magdalena Tylenda, studentka biotechnologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Monika Wieczorek, studentka kierunku lekarskiego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego
 • Emilia Wolny, studentka kierunku lekarskiego, Śląski Uniwersytet Medyczny
 • Lidia Ziobro, studentka kierunku lekarskiego Uniwersytet Jagielloński

Stypendia na III rok studiów:

 • Małgorzata Jarzyńska, studentka pielęgniarstwa, Uniwersytet Rzeszowski
 • Kaja Kłopecka, studentka kierunku lekarsko-dentystycznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Maja Kłopecka, studentka kierunku lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Michalina Kukla, studentka kierunku lekarskiego, Śląski Uniwersytet Medyczny
 • Oliwia Pietras, studentka kierunku lekarsko-dentystycznego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Stypendyści 2021

Stypendia na I rok studiów:

 • Anna Chmielewska, studentka prawa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
 • Katarzyna Czarnota, studentka pielęgniarstwa, Uniwersytet Jagielloński
 • Klaudia Marciniak, studentka kierunku lekarskiego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Sylwia Omieczyńska, studentka prawa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Aleksandra Ślęzak,  studentka automatyki i robotyki AGH
 • Magdalena Tylenda, studentka biotechnologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Monika Wieczorek, studentka kierunku lekarskiego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego
 • Emilia Wolny, studentka kierunku lekarskiego, Śląski Uniwersytet Medyczny lekarski
 • Maria Zajączkowska, studentka informatyki, Politechnika Gdańska
 • Lidia Ziobro, studentka kierunku lekarskiego Uniwersytet Jagielloński

Stypendia na II rok studiów:

 • Małgorzata Jarzyńska, studentka pielęgniarstwa, Uniwersytet Rzeszowski
 • Jakub Kasiński, student informatyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Kaja Kłopecka, studentka kierunku lekarsko-dentystycznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Maja Kłopecka, studentka kierunku lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Piotr Koceniak, student kierunku lekarskiego, Uniwersytet Jagielloński
 • Michalina Kukla, studentka kierunku lekarskiego, Śląski Uniwersytet Medyczny
 • Oliwia Pietras, studentka kierunku lekarsko-dentystycznego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Paweł Szołtysik, student teleinformatyki, Politechnika Opolska

Stypendia na III rok studiów:

 • Natalia Jankowska, studentka filologii rosyjskiej, Uniwersytet Wrocławski
 • Jakub Krukowski, student informatyki WAT
 • Katarzyna Kusowska, studentka zarządzania i inż. produkcji, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Grzegorz Legęza, student informatyki, AGH
 • Weronika Zielińska, studentka inżynieria danych, studentka Politechnika Gdańska
 • Andżelika Ziółkowska, studentka rachunkowości i finansów biznesu, Uniwersytet Ekonomiczny

Stypendyści 2020

Stypendia na I rok studiów: 

 • Michał Brząkała, student logistyki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Angelika Chłopek, studentka kierunku lekarskiego, Śląski Uniwersytet Medyczny
 • Małgorzata Jarzyńska, studentka pielęgniarstwa, Uniwersytet Rzeszowski
 • Krystian Jaworski, student międzynarodowych stosunków gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Jakub Kasiński, student informatyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Kaja Kłopecka, studentka kierunku lekarsko-dentystycznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Maja Kłopecka, studentka kierunku lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Piotr Koceniak, student kierunku lekarskiego, Uniwersytet Jagielloński
 • Sandra Kucaba, studentka kierunku lekarskiego Uniwersytet Jagielloński
 • Michalina Kukla, student ratownictwa medycznego, Śląski Uniwersytet Medyczny
 • Oliwia Pietras, studentka kierunku lekarsko-dentystycznego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Paweł Szołtysik, student teleinformatyki, Politechnika Opolska
 • Kamila Wawrzeńczyk, studentka fortepianu, Akademia Muzyczna w Katowicach

Stypendia na II rok studiów

 • Kamila Bała, studentka kierunku lekarskiego,Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Natalia Jankowska, studentka filologii rosyjskiej, Uniwersytet Wrocławski
 • Jakub Krukowski, student informatyki WAT
 • Katarzyna Kusowska, studentka zarządzania i inż. produkcji, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Grzegorz Legęza, student informatyki, AGH
 • Dorota Mikołajczyk, studentka fizjoterapii, Collegium Medicum UMK
 • Marta Półtorak, studentka prawa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Weronika Zielińska, studentka inżynieria danych, studentka Politechnika Gdańska
 • Andżelika Ziółkowska, studentka rachunkowości i finansów biznesu, Uniwersytet Ekonomiczny

Stypendia na III rok studiów

 • Katarzyna Cerazy, studentka prawa, Uniwersytet Pedagogiczny
 • Krzysztof Czyrkiewicz, student informatyki, Politechnika Krakowska
 • Andrzej Kudaj, student prawa i filozofii, Uniwersytet Jagielloński
 • Karolina Pasierb, studentka kierunku lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Natalia Rusin, studentka architektury, Politechnika Wrocławska
 • Zuzanna Winiarska, studentka architektury, Politechnika Krakowska

Stypendyści 2019

Stypendia na I rok studiów: 

 • Jakub Opala, student inżynierii kwantowej, Politechnika Wrocławska
 • Katarzyna Kusowska, studentka zarządzania i inż. produkcji, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Zuzanna Panasiuk, studentka gastronomii i hotelarstwa, SGGW
 • Grzegorz Legęza, student informatyki, AGH
 • Jakub Krukowski, student informatyki WAT
 • Kamila Bała, studentka kierunku lekarskiego,Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Wiktoria Chłopek, studentka architektury, Politechniki Krakowska
 • Wiktoria Dembkowska, studentka informatyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Magdalena Grysza, studentka matematyki, Uniwersytet Warszawski
 • Natalia Jankowska, studentka filologii rosyjskiej, Uniwersytet Wrocławski
 • Dorota Mikołajczyk, studentka fizjoterapii, Collegium Medicum UMK
 • Marta Półtorak, studentka prawa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Natalia Wojturska, studentka psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Weronika Zielińska, studentka inżynieria danych, studentka Politechnika Gdańska
 • Andżelika Ziółkowska, studentka rachunkowości i finansów biznesu, Uniwersytet Ekonomiczny

Stypendia na II rok studiów

 • Katarzyna Cerazy, studentka prawa, Uniwersytet Pedagogiczny
 • Krzysztof Czyrkiewicz, student informatyki, Politechnika Krakowska,
 • Marcin Gulba, student mechaniki i budowy maszyn, Politechnika Świętokrzyska
 • Andrzej Kudaj, student prawa i filozofii, Uniwersytet Jagielloński,
 • Karolina Pasierb, studentka kierunku lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Natalia Rusin, studentka architektury, Politechnika Wrocławska
 • Zuzanna Winiarska, studentka architektury, Politechnika Krakowska
 • Krzysztof Wszędybył, student finanse i rachunkowość biznesu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Stypendia na III rok studiów

 • Aleksandra Andrzejczak, studentka kierunku lekarskiego,    Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Ewa Bilska, studentka kierunku lekarskiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Kinga Kowalik, studentka bezpieczeństwa narodowego, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 • Beata Posłuszny AGH, studentka informatyki
 • Aneta Zachariasz, studentka finansów, inwestycji i rachunkowości oraz matematyki, Uniwersytet Warszawski

 

Stypendyści 2018

Stypendia na I rok studiów

 • Katarzyna Cerazy, studentka prawa, Uniwersytet Pedagogiczny
 • Damian Czarnota, student informatyki, Politechnika Łódzka
 • Krzysztof Czyrkiewicz, student informatyki, Politechnika Krakowska
 • Marcin Gulba, student mechaniki i budowy maszyn, Politechnika Świętokrzyska
 • Andrzej Kudaj, student prawa i filozofii, Uniwersytet Jagielloński
 • Nikola Matysiak, studentka energetyki, Politechnika Poznańska
 • Karolina Pasierb, studentka kierunku lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Julia Rogala, studentka pedagogiki specjalnej, Uniwersytet Wrocławski
 • Natalia Rusin, studentka architektury, Politechnika Wrocławska
 • Zuzanna Winiarska, studentka architektury, Politechnika Krakowska,
 • Krzysztof Wszędybył, student finansów i rachunkowości biznesu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Stypendia na II rok studiów       

 • Aleksandra Andrzejczak, studentka kierunku lekarskiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Ewa Bilska, studentka kierunku lekarskiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Tomasz  Józefiak, student science and technology, Politechnika Łódzka
 • Kinga Kowalik, studentka bezpieczeństwa narodowego, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 • Wiktoria Paduch, studentka kierunku lekarskiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Beata Posłuszny, studentka informatyki, AGH
 • Aneta Zachariasz, studentka II roku finansów, inwestycji i rachunkowości oraz I roku matematyki, UW

Stypendia na III rok studiów                 

 • Dawid Gruszczyński, student automatyki i robotyki, Politechnika Warszawska,
 • Alicja Krzemińska, studentka inżynierii materiałowej, AGH
 • Anita Kurlenda, studentka II roku kierunku lekarskiego, Śląski Uniwersytet Medyczny, studentka prawa (urlop dziekański po I roku) Uniwersytet Mikolaja Kopernika
 • Volodymyr Mykta, student mechaniki i budowy maszyn, Politechnika Wrocławska

 

Stypendyści 2017

Stypendia na III rok studiów

 • Ewelina Drelich, studentka automatyki i robotyki, Politechnika Warszawska
 • Paulina Gadzała, studentka ekonomii, Uniwersytet Wrocławsk
 • Patrycja Kowalska, studentka biologii, Uniwersytet Łódzki
 • Mateusz Mili, student zarządzania i inżynierii produkcji, Politechnika Poznańska
 • Anna Raczkowska, studentka prawa i kognitywistyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Mateusz Szlęzak, student informatyki, Politechnika Świętokrzyska

Stypendia na II rok studiów

 • Dawid Antczak, student  informatyki, Politechnika Wrocławska
 • Dawid Gruszczyński, student  automatyki i robotyki, Politechnika Warszawska
 • Magdalena Kopciuch, studentka inżynierii medycznej, Politechnia Rzeszowska
 • Alicja Krzemińska, studentka inżynierii materiałowej, AGH
 • Anita Kurlenda, studentka prawa, Uniwersytet Mikolaja Kopernika
 • Małgorzata Maik, studentka wzornictwa, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 • Volodymyr Mykta, student mechaniki i budowy maszyn, Politechnika Wrocławska
 • Edyta Oleszczak, studentka zarządzania i inżynierii produkcji, Politechnika Lubelska
 • Wioletta Walczak, inżynieria środowiska,  Politechnika Wrocławska

Stypendia na I rok studiów

 • Aleksandra Andrzejczak, studentka kierunku lekarskiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Ewa Bilska,  studentka kierunku lekarskiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 • Krzysztof Drelich, student kierunek lekarsko- dentystyczny, UJ Collegium Medicum
 • Tomasz Józefiak, student matematyki stosowanej, Politechnika Łódzka
 • Justyna Kałuża, studentka prawa, Uniwersytet Jagielloński
 • Kinga Kowalik, studentka bezpieczeństwa narodowego, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 • Diana Masłyk, studentka analityki medycznej, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Krzysztof Michalik, student informatyki analitycznej, Uniwersytet Jagielloński
 • Wiktoria Paduch, studentka kierunku lekarskiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 • Beata Posłuszny, studentka informatyki, AGH
 • Karol Rosół, student informatyki, AGH
 • Aneta Zachariasz, studentka finansów, inwestycji i rachunkowości, Uniwersytet Warszawski

 

Stypendyści 2016

Stypendia na I rok studiów

 • Dawid  Antczak, student  informatyki, Politechnika Wrocławska
 • Paweł Frączek, student  budownictwa, Politechnika Rzeszowska
 • Dawid Gruszczyński, student  automatyki i robotyki, Politechnika Warszawska
 • Magdalena Kopciuch, studentka inżynierii medycznej, Politechnia Rzeszowska
 • Patrycja Krajewska, studentka finansów i rachunkowości biznesu, Uniwersytet Ekonomiczny
 • Alicja Krzemińska, studentka inżynierii materiałowej, AGH
 • Anita Kurlenda, studentka prawa, Uniwersytet Mikolaja Kopernika
 • Małgorzata Maik, studentka wzornictwa, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 • Volodymyr Mykta, student mechaniki i budowy maszyn, Politechnika Wrocławska
 • Adrianna Nowicka, studentka informatyki, Politechnika Poznańska
 • Edyta Oleszczak, studentka zarządzania i inżynierii produkcji, Politechnika Lubelska
 • Mateusz Padula, student informatyki stosowanej,  AGH
 • Jakub Siuchnio, student prawa, Uniwersytet Jagielloński
 • Wioletta Tomczak, studentka prawa, Uniwersytet Gdański
 • Wioletta Walczak, inżynieria środowiska,  Politechnika Wrocławska

Stypendia na II rok studiów

 • Ewelina Drelich, studentka automatyki i robotyki, Politechnika Warszawska
 • Paulina Gadzała, studentka ekonomii, Uniwersytet Wrocławski
 • Patrycja Kowalska, studentka biologii, Uniwersytet Łódzki
 • Mateusz Mili, student zarządzania i inżynierii produkcji, Politechnika Poznańska
 • Anna Raczkowska, studentka prawa i kognitywistyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Emilia Stępień, studentka prawa, Uniwersytet Jagielloński
 • Mateusz Szlęzak, student informatyki, Politechnika Świętokrzyska

Stypendia na III rok studiów

 • Damian Jarzembowski, student sinologii, Uniwersytet Gdański
 • Małgorzata Struzik, studentka pielęgniarstwa, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
 • Kinga Szczepaniak, studentka kierunku lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Lekarski
 • Mateusz Szumiela, student informatyki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
 • Paulina Węgrzyn, studentka konserwacji i restauracji dzieł sztuki, ASP w Krakowie

 

Stypendyści 2015

Stypendia na III rok studiów

 • Szymon Borys, student dyrygentury, Akademia Muzyczna w Katowicach
 • Szymon Florek, student kierunku lekarskiego, Śląski Uniwersytet Medyczny
 • Agnieszka Kaczor, studentka architektury i urbanistyki, Politechnika Poznańska
 • Katarzyna Korab, studentka fizyki medycznej, Uniwersytet Śląski

Stypendia na II rok studiów

 • Tomasz Derdak,student wydziału mechanicznego energetyki i lotnictwa, Politechnika Warszawska
 • Damian Jarzembowski, student sinologii, Uniwersytet Gdański
 • Bartosz Jędraszczak, student prawa, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika
 • Iga Korbuszewska, studentka lingwistyki stosowanej, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika
 • Małgorzata Struzik, studentka pielęgniarstwa, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
 • Kinga Szczepaniak, studentka kierunku lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Lekarski
 • Kamil Sztejnbis, student lotnictwa i kosmonautyki, Politechnika Rzeszowska
 • Mateusz Szumiela, student informatyki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
 • Monika Tabor, studentka biotechnologii, Uniwersytet Warszawski
 • Paulina Węgrzyn, studentka konserwacji i restauracji dzieł sztuki, ASP w Krakowie
 • Patryk Żemajduk, student SGH

Stypendia na I rok studiów

 • Ewelina Drelich, studentka automatyki i robotyki, Politechnika Warszawska
 • Paulina Gadzała, studentka ekonomii, Uniwersytet Wrocławski
 • Monika Giżyńska, studentka mechaniki i budowy maszyn, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
 • Marta Grzelak, studentka biotechnologii, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika
 • Patrycja Kowalska, studentka biologii, Uniwersytet Łódzki
 • Kamila Kowalewska, studentka finansów i rachunkowości, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika
 • Paulina Mackiewicz, studentka biotechnologii, Politechnika Warszawska
 • Mateusz Mili, student zarządzania i inżynierii produkcji, Politechnika Poznańska
 • Klaudia Podlecka, studentka kierunku bezpieczeństwo narodowe, WAT
 • Anna Raczkowska, studentka prawa i kognitywistyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Emilia Stępień, studentka prawa, Uniwersytet Jagielloński
 • Tomasz Szczepański, student automatyki i robotyki, Politechnika Warszawska
 • Mateusz Szlęzak, student informatyki, Politechnika Świętokrzyska
 • Paulina Wojciechowska, studentka biologii, Unwersytet Wrocawski (rezygnacja ze stypendium w marcu 2016)

Stypendia rekrutacyjne

 • Kinga Adamska
 • Ewelina Biaduń
 • Magdalena Dominik
 • Ewelina Drelich
 • Justyna Frączkowska
 • Paulina Gadzała
 • Monika Giżyńska
 • Marta Grzelak
 • Izabela Józefowicz
 • Katarzyna Kołodziejczyk
 • Marta Koreniecka
 • Kamila Kowalewska
 • Patrycja Kowalska
 • Paulina Mackiewicz
 • Natalia Milas
 • Mateusz Mili
 • Klaudia Podlecka
 • Anna Raczkowska
 • Aleksandra Siemieniuk
 • Emilia Stępień
 • Anna Suska
 • Tomasz Szczepański
 • Mateusz Szlęzak
 • Emilia Wiśniewska
 • Paulina Wojciechowska

 

Stypendyści 2014

Stypendia na III rok studiów

 • Władysław Gałat, student transportu, Politechnika Świętokrzyska
 • Jolanta Jaśkiewicz, studentka kierunku lekarskiego, Śląski Uniwersytet Medyczny, wcześniej studentka położnictwa
 • Ewelina Podlewska, studentka kierunku ekologiczne źródła energii, Akademia Górniczo-Hutniczej
 • Marek Wośko, student teleinformatyki, Politechnika Wrocławska

Stypendia na II rok studiów

 • Monika Bednarek, studentka zarządzania i inżynierii produkcji, Politechnika Rzeszowska
 • Szymon Borys, student dyrygentury, Akademia Muzyczna w Katowicach
 • Ewelina Bukowska, studentka budownictwa, Politechnika Gdańska
 • Szymon Florek, student kierunku lekarskiego, Śląski Uniwersytet Medyczny
 • Anna Herda, studentka kierunku lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Agnieszka Kaczor, studentka architektury i urbanistyki, Politechnika Poznańska
 • Karolina Klawikowska, studentka finansów i rachunkowości, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Katarzyna Korab, studentka fizyki medycznej, Uniwersytet Śląski
 • Mateusz Młynek, student biotechnologii, Politechnika Warszawska
 • Dagmara Świerkowska, studentka filologii słowiańskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
 • Ewelina Waglewska, studentka biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski
 • Justyna Wóltańska, studentka pielęgniarstwa, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Stypendia na I rok studiów

 • Tomasz Derdak,student wydziału mechanicznego energetyki i lotnictwa, Politechnika Warszawska
 • Natalia Derwecka, studentka informatyki stosowanej, AGH
 • Damian Jarzembowski, student sinologii, Uniwersytet Gdański
 • Bartosz Jędraszczak, student prawa, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika
 • Iga Korbuszewska, studentka lingwistyki stosowanej, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika
 • Joanna Michalska, studentka biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski
 • Łukasz Partyka, student budownictwa lądowego, Politechnika Świętokrzyska
 • Małgorzata Struzik, studentka pielęgniarstwa, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
 • Kinga Szczepaniak, studentka kierunku lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Lekarski
 • Kamil Sztejnbis, student lotnictwa i kosmonautyki, Politechnika Rzeszowska
 • Mateusz Szumiela, student informatyki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
 • Monika Tabor, studentka biotechnologii, Uniwersytet Warszawski
 • Paulina Węgrzyn, studentka konserwacji i restauracji dzieł sztuki, ASP w Krakowie
 • Anna Woźniak, studentka fizyki stosowanej, Politechnika Gdańska
 • Patryk Żemajduk, student SGH

Stypendia rekrutacyjne

 • Agnieszka Charęza
 • Agata Ciaś
 • Klaudia Cichońska
 • Tomasz Derdak
 • Natalia Derwecka
 • Karolina Dura
 • Sylwia Gręda
 • Damian Jarzembowski
 • Bartosz Jędraszczak
 • Kinga Kabzińska
 • Iga Korbuszewska
 • Ida Matysek
 • Joanna Michalska
 • Łukasz Partyka
 • Dominika Religa
 • Natalia Siereda
 • Małgorzata Struzik
 • Kinga Szczepaniak
 • Kamil Sztejnbis
 • Mateusz Szumiela
 • Monika Tabor
 • Paulina Węgrzyn
 • Anna Woźniak
 • Patrycja Załęcka
 • Patryk Żemajduk

 

Stypendyści 2013

Stypendia na III rok

 • Konrad Czarniewski – student budownictwa na Politechnice Warszawskiej
 • Paulina Habułyk – studentka administracji na Uniwersytecie Gdańskim
 • Aneta Jankowska – studentka budownictwa na Politechnice Gdańskiej
 • Natalia Murawska – studentka finansów i rachunkowości na Politechnice Koszalińskiej
 • Tomasz Nierychły – student informatyki i ekonometrii na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
 • Patrycja Skóra – studentka pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
 • Natalia Wojtków – studentka kierunku lekarsko-dentystycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim, wcześniej studentka farmacji

Stypendia na II rok

 • Władysław Gałat student transport u na Politechnice Świętokrzyskiej
 • Sandra Jasionowska studentka fizyki technicznej na Politechnice Gdańskiej
 • Jolanta Jaśkiewicz studentka kierunku lekarskiego na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, wcześniej studentka położnictwa
 • Monika Kowalik studentka architektury i urbanistyki na Politechnice Wrocławskiej
 • Ewelina Lubach studentka geodezji i kartografii na Akademii Górniczo-Hutniczej
 • Ewelina Podlewska – studentka kierunku ekologiczne źródła energii na Akademii Górniczo-Hutniczej
 • Natalia Stępień studentka kierunku lekarskiego na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym
 • Marek Wośko student teleinformatyki na Politechnice Wrocławskiej

Stypendia rekrutacyjne i stypendia na I rok

 • Monika Bednarek studentka zarządzania i inżynierii produkcji na Politechnice Rzeszowskiej
 • Szymon Borys student dyrygentury na Akademii Muzycznej w Katowicach
 • Edyta Drzewiecka studentka kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu
 • Szymon Florek – student kierunku lekarskiego na Śląskim Uniwersytecie Medycznym
 • Monika Gołębiewska  studentka Szkoły Głównej Handlowej
 • Anna Herda studentka kierunku lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
 • Agnieszka Kaczor studentka architektury i urbanistyki na Politechnice Poznańskiej
 • Karolina Klawikowska  studentka finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
 • Katarzyna Korab studentka fizyki medycznej na Uniwersytecie Śląskim
 • Mateusz Młynek student biotechnologii na Politechnice Warszawskiej
 • Aneta Pyziak studentka kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu
 • Dagmara Świerkowska studentka filologii słowiańskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
 • Ewelina Waglewska studentka biotechnologii na Uniwersytecie Wrocławskim
 • Justyna Wóltańska studentka pielęgniarstwa na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Stypendia rekrutacyjne

 • Katarzyna Bloch
 • Karina Frątczak
 • Karolina Gorzka
 • Justyna Kozłowska
 • Anna Krysman
 • Iwona Kwietniewska
 • Agnieszka Maik
 • Maja Michalec
 • Dominika Minda
 • Małgorzata Nowakowska
 • Patrycja Pawlaszek
 • Aneta Psiuk
 • Katarzyna Włodarczyk
 • Paula Wojtal

 

Stypendyści 2012

Stypendia na II rok studiów:

 • Konrad Czarniewski – student Budownictwa na Politechnice Warszawskiej
 • Katarzyna Fleśman – studentka Ekonomii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
 • Mateusz Głąbiński – student kierunku Oceanotechnika Specjalności Okrętowe na Politechnice Gdańskiej
 • Paulina Habułyk – studentka Administracji na Uniwersytecie Gdańskim
 • Aneta Jankowska – studentka Budownictwa na Politechnice Gdańskiej
 • Agnieszka Lewińska – studentka Analityki Medycznej na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika
 • Paulina Malczyk – studentka Europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim
 • Natalia Murawska – studentka Finansów i Rachunkowości na Politechnice Koszalińskiej
 • Tomasz Nierychły – student Informatyki i Ekonometrii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
 • Anna Ozimek – studentka kierunku lekarsko-dentystycznego na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie
 • Tomasz Paczos – student kierunku Elektronika, Informatyka i Telekomunikacja na Politechnice Warszawskiej
 • Patrycja Pudełko-Skóra – studentka Pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
 • Olga Sokołowska – studentka Ekonomii na  Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
 • Natalia Wojtków – studentka kierunku lekarsko-dentystycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim

 Stypendia rekrutacyjne i stypendia na I rok studiów: 

 • Ewelina Bukowska – studentka Budownictwa na Politechnice Gdańskiej
 • Marta Fiedler – studentka Socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
 • Sylwester Filip – student Inżynierii materiałowej na Politechnice Rzeszowskiej
 • Władysław Gałat – student Transportu na Politechnice Świętokrzyskiej
 • Kamil Jadeszko – student Informatyki na Politechnice Białostockiej
 • Sandra Jasionowska – studentka Fizyki technicznej na Politechnice Gdańskiej
 • Jolanta Jaśkiewicz – studentka Położnictwa na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
 • Monika Kowalik – studentka Architektury i Urbanistyki na Politechnice Wrocławskiej
 • Ewelina Lubach – studentka Geodezji i Kartografii na Akademii Górniczo-Hutniczej
 • Kamil Maczuga – student Biofizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Małgorzata Partyka – studentka Chemii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej
 • Ewelina Podlewska – studentka kierunku Ekologiczne Źródła Energii na Akademii Górniczo-Hutniczej
 • Karol Stępień – student Elektroniki na Politechnice Wrocławskiej
 • Natalia Stępień – studentka kierunku lekarskiego na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym
 • Marek Wośko – student Teleinformatyki na Politechnice Wrocławskiej

 Stypendia rekrutacyjne:

 • Klaudia Bernat – aplikowała na Weterynarię na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
 • Paulina Błaszczyk – aplikowała na Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
 • Klaudia Chalczyńska – aplikowała na Prawo na Uniwersytecie Łódzkim
 • Marek Gałat – aplikował na Budownictwo na Politechnice Krakowskiej
 • Marek Kaliszak – aplikował na Mechanikę i Budowę Maszyn w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Gabriela Kamińska – aplikowała na Geodezję i Kartografię na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
 • Katarzyna Kieliba – aplikowała na Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
 • Agata Kobylska – aplikowała na Weterynarię na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
 • Monika Kopaczewska – aplikowała na Instrumentalistykę (fortepian) w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego
 • Łukasz Nowakowski – aplikował na Ekonomię na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
 • Ewelina Plucińska – aplikowała na Architekturę i Urbanistykę na Politechnice Wrocławskiej
 • Estera Przestrzelska – aplikowała na Geodezję i Kartografię na Politechnice Warszawskiej
 • Agata Sarzyńska – aplikowała na Pedagogikę na Uniwersytecie Warszawskim
 • Agnieszka Walentowicz – aplikowała na Fizjoterapię w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Katarzyna Węgrzyńska – aplikowała na Zarządzanie i Inżynierię Produkcji na Politechnice Rzeszowskiej

 

Stypendyści 2011

Stypendia rekrutacyjne i stypendia na I rok studiów:

 • Konrad Czarniewski – student Budownictwa na Politechnice Warszawskiej
 • Katarzyna Fleśman – studentka Ekonomii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
 • Mateusz Głąbiński – student kierunku Oceanotechnika Specjalności Okrętowe na Politechnice Gdańskiej
 • Paulina Habułyk – studentka Administracji na Uniwersytecie Gdańskim
 • Aneta Jankowska – studentka Budownictwa na Politechnice Gdańskiej
 • Agnieszka Lewińska – studentka Analityki Medycznej na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika
 • Paulina Malczyk – studentka Europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim
 • Natalia Murawska – studentka Finansów i Rachunkowości na Politechnice Koszalińskiej
 • Tomasz Nierychły – student Informatyki i Ekonometrii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
 • Anna Ozimek – studentka Farmacji na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie
 • Tomasz Paczos – student kierunku Elektronika, Informatyka i Telekomunikacja na Politechnice Warszawskiej
 • Patrycja Pudełko – studentka Pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
 • Olga Sokołowska – studentka Ekonomii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
 • Artur Świtała – student Szkoły Głównej Handlowej
 • Natalia Wojtków – studentka Farmacji na Uniwersytecie Jagiellońskim

Stypendia rekrutacyjne:

 • Magdalena Buczak – aplikowała na Matematykę na Akademii Górniczo-Hutniczej
 • Aneta Bukowska – aplikowała na Chemię na Politechnice Gdańskiej
 • Martyna Chełchowska – aplikowała na Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Gdańskim
 • Kamil Depo – aplikował na Geodezję i Kartografię na Akademii Górniczo-Hutniczej
 • Olga Idczak – aplikowała na Edukację Artystyczną w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Agata Kobylska – aplikowała na Weterynarię na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
 • Magdalena Kopeć – aplikowała do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
 • Michał Ligęza – aplikował na Pedagogikę w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie
 • Paulina Mrózek – aplikowała na Prawo na Uniwersytecie Wrocławskim
 • Katarzyna Okoń – aplikowała na Europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Ernest Przestrzelski – aplikował na Informatykę na Politechnice Warszawskiej
 • Magdalena Rzeżnik – aplikowała na Prawo na Uniwersytecie w Białymstoku
 • Amanda Słomińska – aplikowała na Psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Anna Stepaniuk – aplikowała na Grafikę na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu