Fundusze
powierzone

Fundusz Stypendialny Grupy Pracuj

Fundusz utworzony w 2015 roku z darowizny Grupy Pracuj.

Środki Funduszu przeznaczone są na stypendia dla młodych ludzi z niezamożnych środowisk zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów dziennych w państwowych uczelniach wyższych na wydziałach związanych z informatyką i nowymi technologiami:

 • w Gdańsku: na Politechnice Gdańskiej,
 • w Krakowie: na Akademii Górniczo-Hutniczej i na Uniwersytecie Jagiellońskim,
 • w Lublinie: na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej i na Politechnice Lubelskiej,
 • w Poznaniu: na Politechnice Poznańskiej,
 • w Rzeszowie: na Politechnice Rzeszowskiej,
 • w Warszawie: na Uniwersytecie Warszawskim i na Politechnice Warszawskiej,
 • we Wrocławiu:  na Politechnice Wrocławskiej.

O stypendia mogą się ubiegać maturzyści zamierzający studiować na wymienionych powyżej uczelniach, którzy legitymują się zaangażowaniem społecznym w swoich środowiskach: wolontariat, samorząd szkolny, społeczności lokalna, (pożądana rekomendacja organizacji pozarządowej). Fundusz oferuje stypendia w wysokości 700 zł miesięcznie wypłacane przez 10 miesięcy podczas pierwszego roku studiów (od września do czerwca).

Od 2016 roku Kapituła Funduszu przyznała stypendia 58 studentom na łączną kwotę 364 000 zł.

Wnioski o stypendia można składać do 1 września.

Osoby, które chcą przekazać darowiznę na Fundusz proszone są o przekazywanie wpłat na konto Fundacji Batorego:
74 1030 1016 0000 0000 6145 0029 z dopiskiem: Fundusz Stypendialny Grupy Pracuj.

Regulamin Funduszu Stypendialnego Grupy Pracuj

1. Celem Funduszu Stypendialnego Grupy Pracuj, utworzonego przy Fundacji Batorego, jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z niezamożnych środowisk i regionów poprzez udzielanie pomocy stypendialnej absolwentom/absolwentkom szkół średnich, zakwalifikowanym na pierwszy rok studiów dziennych w państwowych uczelniach wyższych w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu na wydziałach związanych z informatyką i nowymi technologiami.

2. O stypendia z Funduszu starać się mogą maturzyści/maturzystki, którzy dostali się na I rok studiów informatycznych na następujących uczelniach:

w Gdańsku: na Politechnice Gdańskiej,
w Krakowie: na Akademii Górniczo-Hutniczej i na Uniwersytecie Jagiellońskim,
w Lublinie: na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej i na Politechnice Lubelskiej,
w Poznaniu: na Politechnice Poznańskiej,
w Rzeszowie: na Politechnice Rzeszowskiej,
w Warszawie: na Uniwersytecie Warszawskim i na Politechnice Warszawskiej,
we Wrocławiu:  na Politechnice Wrocławskiej.

3. Fundusz oferuje absolwentom/absolwentkom szkół średnich, którzy zostali przyjęci na pierwszy rok studiów informatycznych na uczelniach wymienionych w pkt.2. Regulaminu stypendia w wysokości 700 zł miesięcznie wypłacane przez 10 miesięcy podczas pierwszego roku studiów (od września do czerwca).

4. O stypendia mogą się ubiegać absolwenci/absolwentki szkół średnich, którzy:

a. zdali maturę w danym roku szkolnym i zostali przyjęci na studia dzienne na kierunkach informatycznych na uczelniach wymienionych w punkcie 2,
b. pochodzą z niezamożnych środowisk,
c. legitymują się zaangażowaniem społecznym w swoich środowiskach: wolontariat, samorząd szkolny, społeczności lokalna, (pożądana rekomendacja organizacji).

5. Osoby ubiegające się o stypendium powinni złożyć następujące dokumenty:

a. wniosek o przyznanie stypendium (na udostępnionym formularzu), zawierający:
informacje o wynikach w nauce, innych naukowych i pozanaukowych osiągnięciach, sytuacji finansowej i rodzinnej, oraz zaangażowaniu społecznym (ta ostatnia informacja powinna być potwierdzona przez organizację pozarządową, szkołę, czy inną instytucję, na rzecz której kandydat/ kandydatka świadczył pomoc woluntarystyczną),
b. esej przedstawiający motywy wyboru uczelni i kierunku studiów,
c. kopie: świadectwa ukończenia ostatniej klasy szkoły średniej oraz  świadectwa dojrzałości,
d. zaświadczenie z uczelni o zakwalifikowaniu na wybrany kierunek studiów.

6. Wypełniony formularz wniosku wraz z esejem, należy przesłać do 1 września: w postaci załącznika na adres [email protected], a w formie papierowej, poświadczony podpisem kandydata/kandydatki, pocztą na adres Fundacji Batorego z dopiskiem „Fundusz Grupy Pracuj” (decyduje data stempla pocztowego). Do wniosku papierowego dołączyć należy kopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości, kopię dokumentu z uczelni o przyjęciu kandydata na studia oraz ew. potwierdzenie zaangażowania społecznego.

7. Wyboru stypendystów dokonuje Kapituła Funduszu w składzie: jeden/dwóch przedstawicieli Grupy Pracuj i jeden/dwóch przedstawiciel Fundacji im. Stefana Batorego. Decyzje Kapituły przedstawiane są do wiadomości Zarządu Fundacji.

8. Kapituła wybiera co roku grupę co najmniej 8 stypendystów na podstawie analizy złożonych dokumentów, oceny eseju, wyników w nauce, sytuacji materialnej i aktywności społecznej kandydatów/kandydatek. Kapituła może zaprosić kandydata/kandydatkę na rozmowę (bezpośrednią lub telefoniczną). Kapituła ustala również listę rezerwową osób, które mogą otrzymać stypendium w przypadku, gdy kandydaci/kandydatki wytypowani w pierwszej kolejności zrezygnują ze stypendium lub zmienią kierunek studiów.

9. Przy ocenie wniosków, w przypadku równoważnych kandydatur, priorytetowo traktowane będą wnioski od osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, legitymujących się działalnością na rzecz społeczności lokalnej poświadczoną przez lokalną organizację pozarządową oraz od kandydatów mieszkających poza wielkimi aglomeracjami.

10. Kapituła ma prawo przyznać stypendium kandydatom, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia informatyczne na uczelniach niewymienionych w punkcie 2.

11. W terminie do 30 września Fundacja im. Stefana Batorego powiadamia wszystkie osoby, które ubiegały się o stypendia, czy zostały zakwalifikowane do otrzymania pomocy stypendialnej z Funduszu. Osobom, które nie zakwalifikowały się do otrzymania pomocy stypendialnej, nie przysługuje prawo odwołania od decyzji Kapituły.

12. Stypendia przekazywane są na podstawie umowy zawieranej między Fundacją im. Stefana Batorego a stypendystą Funduszu.

13. Warunkiem przekazania stypendium jest:

a. przedłożenie kopii dokumentu z uczelni o przyjęciu kandydata na wybrany kierunek studiów,
b. złożenie oświadczenia o niepobieraniu stypendium z programów stypendialnych prowadzonych przez inne fundacje i stowarzyszenia.

14. Stypendysta traci prawo do stypendium, jeśli:

a. zrezygnuje z wybranego kierunku studiów,
b. przerwie studia,
c. nie przedstawi zaświadczenia o rejestracji na drugi semestr,
d. otrzyma i przyjmie stypendium z programów stypendialnych prowadzonych przez inne fundacje i stowarzyszenia.

O zaistnieniu jednej z powyższych sytuacji stypendysta powinien powiadomić Fundację w ciągu 21 dni od jej zaistnienia.

15. W przypadku wypłacenia stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń wymienionych w pkt. 14, stypendysta zobowiązany jest do zwrotu kwoty otrzymanego stypendium na konto Funduszu.

16. Zmiany niniejszego Regulaminu dokonuje Kapituła Funduszu bezwzględną większością głosów. Wszelkie zmiany wprowadzone w Regulaminie odnosić się mogą do stypendiów przyznawanych w kolejnym roku akademickim.

Formularz dla kandydata

 

Stypendyści 2020

 • Beata Chruściel, studentka inżynierii chemicznej i procesowej, Politechnika Warszawska
 • Karol Duszczyk, student internetu rzeczy, Politechnika Warszawska
 • Jan Gryta, student informatyki, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie
 • Karolina Makoś, studentka informatyki, Politechnika Lubelska
 • Jakub Spólnik student informatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Filip Szweda, student informatyki, Politechnika Gdańska
 • Mateusz Szymonek, student informatyki i systemów inteligentnych, Akademia Górniczo-Hutnicza

Stypendyści 2019

 • Bartosz Błachut, student informatyki i systemów informacyjnych, Politechnika Warszawska
 • Krzysztof Jadłowski, student informatyki, Uniwersytet Wrocławski
 • Anna Janowska, studentka teleinformatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Mateusz Kochmański, student informatyki, Politechnika Rzeszowska
 • Antoni Kwietniewski, student cyberbezpieczeństwa, Politechnika Warszawska
 • Brajan Miśkowicz, student informatyki, Politechnika Rzeszowska,
 • Paweł Oleniak, student automatyki i robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Tomasz Pawlak, student informatyki, Politechnika Warszawska
 • Karol Radomski, student informatyki, Politechnika Rzeszowska
 • Katarzyna Rembecka, fotoniki, studentka Politechnika Warszawska

 

Stypendyści 2018

 • Agata Babiarz, studentka informatyki, Politechnika Wrocławska
 • Mateusz Barański, student inżynierii akustycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Marcin Białek, student informatyki, Politechnika Warszawska
 • Patryk Fidrych, student informatyki, Politechnika Wrocławska
 • Jan Gargas, student informatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Damian Jazienicki, student informatyki w języku angielskim,Politechnika Wrocławska
 • Kornelia Kłopecka, student matematyki komputerowej, Uniwersytet Jagielloński
 • Adrian Prorok, student informatyki, Politechnika Warszawska
 • Uladzislau Shchasiuk, student informatyki, Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej
 • Szymon Szostak, student informatyki, Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej
 • Kamil Tomaszewski, student informatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Karolina Zygmunt, studentka informatyki, Uniwersytet Warszawski

 

Stypendyści 2017

 • Wojciech Bączkowski, student informatyki, Uniwersytet Warszawski
 • Natalia Biłko, studentka matematyki, Uniwersytet Jagielloński
 • Konrad Dulemba, student informatyki, Politechnika Rzeszowska
 • Wojciech Dzierzkowski, student informatyki analitycznej, Uniwersytet Jagielloński
 • Paweł Flis, student informatyki, Politechnika Warszawska
 • Bartosz Goławski, student automatyki i robotyki, Politechnika Warszawska
 • Ewa Juszczyńska, studentka inżynierii biomedycznej, Politechnika Warszawska
 • Paweł Kasjaniuk, student informatyki, Politechnika Warszawska
 • Krzysztof Kicuń, student informatyki, Politechnika Warszawska
 • Arkadiusz Kraus, student informatyki AGH
 • Piotr Krzywicki, student informatyki, Uniwersytet Warszawski
 • Rafał Łopaciuk, student informatyki, Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej
 • Jakub Nowakowski, student informatyki, Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej
 • Michał Szkarłat, student informatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Anna Szmurło, studentka elektroniki i telekomunikacji, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

Stypendyści 2016

 • Elżbieta Bachan, studentka informatyki, UMCS
 • Anna Burlaka, studentka informatyki, UMCS
 • Dawid Dudek, student informatyki analitycznej, Uniwersytet Jagielloński
 • Dominika Furgała, studentka automatyki i robotyki, AGH
 • Szymon Kurdziel, student informatyki, AGH
 • Jan Mełech, student informatyk analitycznej, Uniwersytet Jagielloński
 • Karol Pieczka, student informatyki, Uniwersytet Warszawski – rezygnacja
 • Agnieszka Pulnar, studentka informatyki, AGH
 • Natalia Szczepanek, studentka inżynierii biomedycznej, AGH
 • Bartłomiej Szczygło, student informatyki, Politechnika Warszawska
 • Ilona Tomkowicz, studentka automatyki i robotyki, AGH