Fundusze
powierzone

Fundusz Stypendialny Grupy Pracuj

Fundusz utworzony został w 2015 roku z darowizny Grupy Pracuj w celu wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z niezamożnych środowisk i regionów. Ze środków Funduszu w latach 2015-2023 przyznano 86 całorocznych stypendiów na I rok studiów w państwowych uczelniach wyższych na wydziałach związanych z informatyką i nowymi technologiami.

Ostatnie stypendia z Funduszu przyznane zostały na rok akademicki 2023/2024. Fundusz nie przyjmuje nowych wniosków o stypendia.

Regulamin Funduszu Stypendialnego Grupy Pracuj

 1. Celem Funduszu Stypendialnego Grupy Pracuj, utworzonego przy Fundacji im. Stefana Batorego, jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z niezamożnych środowisk i regionów poprzez udzielanie pomocy stypendialnej absolwentom/absolwentkom szkół średnich, zakwalifikowanym na pierwszy rok studiów dziennych w renomowanych państwowych uczelniach wyższych w całej Polsce na wydziałach związanych z informatyką i nowymi technologiami, na takich kierunkach jak np. automatyka, informatyka, cyberbezpieczeństwo, inżynieria biomedyczna, inżynieria kosmiczna, inżynieria kwantowa i nanotechnologia.
 2. Fundusz oferuje stypendia w wysokości 850 zł miesięcznie wypłacane przez 10 miesięcy pierwszego roku studiów (od września do czerwca).
 3. O stypendia mogą się ubiegać absolwenci/absolwentki szkół średnich, którzy:
  a. zdali maturę w danym roku szkolnym i zostali przyjęci na studia dzienne w państwowych uczelniach wyższych na wydziałach i kierunkach opisanych w punkcie 1,
  b. pochodzą z niezamożnych środowisk,
  c. legitymują się zaangażowaniem społecznym w swoich środowiskach: wolontariat, samorząd szkolny, społeczności lokalna (mile widziana rekomendacja od organizacji społecznej).
 4. Osoby ubiegające się o stypendium powinny złożyć następujące dokumenty:
  a. wniosek o przyznanie stypendium (na udostępnionym formularzu), zawierający:
  esej przedstawiający motywy wyboru uczelni i kierunku studiów, informacje o wynikach w nauce, innych naukowych i pozanaukowych osiągnięciach, sytuacji finansowej i rodzinnej, oraz zaangażowaniu społecznym,
  b. kopie: świadectwa ukończenia ostatniej klasy szkoły średniej oraz świadectwa dojrzałości (jako załącznik do formularza),
  c. dokument świadczący o przyjęciu na wybrany kierunek studiów w wersji elektronicznej (np. zrzut ekranu z uczelnianego systemu, scan zaświadczenia).
 5. Wniosek należy złożyć na formularzu udostępnionym on-line do 1 września.
 6. Wyboru stypendystów dokonuje Kapituła Funduszu w składzie: jeden/dwóch przedstawicieli Grupy Pracuj i jeden/dwóch przedstawicieli Fundacji im. Stefana Batorego. Decyzje Kapituły przedstawiane są do wiadomości Zarządu Fundacji.
 7. Kapituła wybiera co roku grupę co najmniej 8 stypendystów na podstawie analizy złożonych dokumentów, oceny eseju, wyników w nauce, sytuacji materialnej i aktywności społecznej kandydatów/kandydatek. Kapituła może zaprosić kandydata/kandydatkę na rozmowę (bezpośrednią lub telefoniczną). Kapituła ustala również listę rezerwową osób, które mogą otrzymać stypendium w przypadku, gdy kandydaci/kandydatki wytypowani w pierwszej kolejności zrezygnują ze stypendium lub zmienią kierunek studiów.
 8. Przy ocenie wniosków, w przypadku równoważnych kandydatur, priorytetowo traktowane będą wnioski od osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, legitymujących się działalnością na rzecz społeczności lokalnej poświadczoną przez lokalną organizację pozarządową oraz od kandydatów mieszkających poza wielkimi aglomeracjami.
 9. W terminie do 30 września Fundacja im. Stefana Batorego powiadamia wszystkie osoby, które ubiegały się o stypendia, czy zostały zakwalifikowane do otrzymania pomocy stypendialnej z Funduszu. Osobom, które nie zakwalifikowały się do otrzymania pomocy stypendialnej, nie przysługuje prawo odwołania od decyzji Kapituły.
 10. Stypendia przekazywane są na podstawie umowy zawieranej między Fundacją im. Stefana Batorego a stypendystą Funduszu.
 11. Warunkiem przekazania stypendium jest:
  a. przedłożenie kopii dokumentu z uczelni o przyjęciu kandydata na wybrany kierunek studiów,
  b. złożenie oświadczenia o niepobieraniu stypendium z programów stypendialnych prowadzonych przez inne fundacje i stowarzyszenia.
 12. Stypendysta traci prawo do stypendium, jeśli:
  a. zrezygnuje z wybranego kierunku studiów,
  b. przerwie studia,
  c. nie przedstawi zaświadczenia o rejestracji na drugi semestr,
  d. otrzyma i przyjmie stypendium z programów stypendialnych prowadzonych przez inne fundacje i stowarzyszenia.
  O zaistnieniu jednej z powyższych sytuacji stypendysta powinien powiadomić Fundację w ciągu 21 dni od jej zaistnienia.
 13. W przypadku wypłacenia stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń wymienionych w pkt. 12, stypendysta zobowiązany jest do zwrotu kwoty otrzymanego stypendium na konto Funduszu. Odnośnie pkt.12d zwrot obejmuje wszystkie raty wypłacone w miesiącach, które obejmuje inne stypendium.
 14. Zmiany niniejszego Regulaminu dokonuje Kapituła Funduszu bezwzględną większością głosów. Wszelkie zmiany wprowadzone w Regulaminie odnosić się mogą do stypendiów przyznawanych w kolejnym roku akademickim

Stypendyści 2023

 • Michał Bzdęga, student teleinformatyki, Politechnika Poznańska
 • Elżbieta Gniadek, studentka inżynierii biomedycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Stanisław Kaczmarek, student informatyki stosowanej, Politechnika Wrocławska
 • Tomasz Karpiński, student Computer Physics, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Zuzanna Majnusz, studentka inżynierii biomedycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Paulina Strzyżewska, studentka informatyki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 • Szymon Szostak, student biofizyki molekularnej i komórkowej, Uniwersytet Jagielloński
 • Mikołaj Wyderka, student nanoinżynierii materiałów, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Tymoteusz Zahuta, student informatyki, Politechnika Rzeszowska
 • Katarzyna Zielińska, studentka geoinformatyki, Politechnika Krakowska

Stypendyści 2022

 • Adrian Chudy, student informatyki stosowanej, Politechnika Wrocławska
 • Joanna Chwast, studentka inżynierii biomedycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Paweł Czernecki, student cyberbezpieczeństwa, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Jakub Gonera, student informatyki analitycznej, Uniwersytet Jagielloński
 • Nadia Hermann, studentka informatyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Paulina Idasz, studentka inżynierii multimediów, Politechnika Lubelska
 • Magdalena Janowska, studentka informatyki i systemów inteligentnych, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Franciszek Karłowicz, student inżynierii mechatronicznej, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Filip Langiewicz, student inżynierii i analizy danych, Politechnika Warszawska
 • Magdalena Maksymiuk, studentka informatyki, Uniwersytet Jagielloński
 • Kacper Mróz, student technologii wodorowych i elektromobilności, Politechnika Gdańska
 • Kamil Nocoń, student informatyki, Politechnika Śląska
 • Karolina Parkitna, studentka inżynierii biomedycznej, Uniwersytet Śląski
 • Katarzyna Wróbel, studentka informatyki i ekonometrii, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Marcin Zaręba, student informatyki, Uniwersytet Warszawski

Stypendyści 2021

 • Piotr Cierlicki, student informatyki stosowanej, Uniwersytet Jagielloński
 • Jacek Pelczar, student cyberbezpieczeństwa, Politechnika Warszawska
 • Karol Sieniewicz, student informatyki, Politechnika Gdańska
 • Wiktor Suchy, student informatyki algorytmicznej, Politechnika Wrocławska
 • Laura Wiktor, studentka informatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Anastazja Zdunek, studentka elektrotechniki, Politechnika Gdańska

Stypendyści 2020

 • Beata Chruściel, studentka inżynierii chemicznej i procesowej, Politechnika Warszawska
 • Karol Duszczyk, student internetu rzeczy, Politechnika Warszawska
 • Jan Gryta, student informatyki, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie
 • Karolina Makoś, studentka informatyki, Politechnika Lubelska
 • Jakub Spólnik student informatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Filip Szweda, student informatyki, Politechnika Gdańska
 • Mateusz Szymonek, student informatyki i systemów inteligentnych, Akademia Górniczo-Hutnicza

Stypendyści 2019

 • Bartosz Błachut, student informatyki i systemów informacyjnych, Politechnika Warszawska
 • Krzysztof Jadłowski, student informatyki, Uniwersytet Wrocławski
 • Anna Janowska, studentka teleinformatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Mateusz Kochmański, student informatyki, Politechnika Rzeszowska
 • Antoni Kwietniewski, student cyberbezpieczeństwa, Politechnika Warszawska
 • Brajan Miśkowicz, student informatyki, Politechnika Rzeszowska,
 • Paweł Oleniak, student automatyki i robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Tomasz Pawlak, student informatyki, Politechnika Warszawska
 • Karol Radomski, student informatyki, Politechnika Rzeszowska
 • Katarzyna Rembecka, fotoniki, studentka Politechnika Warszawska

 

Stypendyści 2018

 • Agata Babiarz, studentka informatyki, Politechnika Wrocławska
 • Mateusz Barański, student inżynierii akustycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Marcin Białek, student informatyki, Politechnika Warszawska
 • Patryk Fidrych, student informatyki, Politechnika Wrocławska
 • Jan Gargas, student informatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Damian Jazienicki, student informatyki w języku angielskim,Politechnika Wrocławska
 • Kornelia Kłopecka, student matematyki komputerowej, Uniwersytet Jagielloński
 • Adrian Prorok, student informatyki, Politechnika Warszawska
 • Uladzislau Shchasiuk, student informatyki, Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej
 • Szymon Szostak, student informatyki, Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej
 • Kamil Tomaszewski, student informatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Karolina Zygmunt, studentka informatyki, Uniwersytet Warszawski

 

Stypendyści 2017

 • Wojciech Bączkowski, student informatyki, Uniwersytet Warszawski
 • Natalia Biłko, studentka matematyki, Uniwersytet Jagielloński
 • Konrad Dulemba, student informatyki, Politechnika Rzeszowska
 • Wojciech Dzierzkowski, student informatyki analitycznej, Uniwersytet Jagielloński
 • Paweł Flis, student informatyki, Politechnika Warszawska
 • Bartosz Goławski, student automatyki i robotyki, Politechnika Warszawska
 • Ewa Juszczyńska, studentka inżynierii biomedycznej, Politechnika Warszawska
 • Paweł Kasjaniuk, student informatyki, Politechnika Warszawska
 • Krzysztof Kicuń, student informatyki, Politechnika Warszawska
 • Arkadiusz Kraus, student informatyki AGH
 • Piotr Krzywicki, student informatyki, Uniwersytet Warszawski
 • Rafał Łopaciuk, student informatyki, Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej
 • Jakub Nowakowski, student informatyki, Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej
 • Michał Szkarłat, student informatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Anna Szmurło, studentka elektroniki i telekomunikacji, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

Stypendyści 2016

 • Elżbieta Bachan, studentka informatyki, UMCS
 • Anna Burlaka, studentka informatyki, UMCS
 • Dawid Dudek, student informatyki analitycznej, Uniwersytet Jagielloński
 • Dominika Furgała, studentka automatyki i robotyki, AGH
 • Szymon Kurdziel, student informatyki, AGH
 • Jan Mełech, student informatyk analitycznej, Uniwersytet Jagielloński
 • Karol Pieczka, student informatyki, Uniwersytet Warszawski – rezygnacja
 • Agnieszka Pulnar, studentka informatyki, AGH
 • Natalia Szczepanek, studentka inżynierii biomedycznej, AGH
 • Bartłomiej Szczygło, student informatyki, Politechnika Warszawska
 • Ilona Tomkowicz, studentka automatyki i robotyki, AGH