forumIdei

O forumIdei

Celem programu jest poszukiwanie odpowiedzi na współczesne wyzwania społeczne i polityczne w Polsce i na arenie międzynarodowej, promowanie kultury dialogu między różnymi środowiskami ideowymi i politycznymi, proponowanie praktycznych rozwiązań dla budowania Polski demokratycznej, obywatelskiej, praworządnej oraz zakorzenionej w Europie. Forum łączy dotychczasowe działania eksperckie i rzecznicze rozwijane w ramach prowadzonych przez nas wcześniej programów: Odpowiedzialne PaństwoMasz Głos, Masz Wybór, Otwarta Europa i Debaty Fundacji Batorego.

Działamy na rzecz przywrócenia niezależności wymiaru sprawiedliwości, demokratyzacji parlamentu, tworzenia sprawnej, apolitycznej administracji publicznej. Pokazujemy, jak przeciwdziałać korupcji i nadużyciom władzy. Przedstawiamy propozycje rozwiązań służących zwiększeniu przejrzystości i reprezentatywności procesu wyborczego, wzmacnianiu roli i kompetencji władz samorządowych, poprawie jakości tworzonego prawa oraz przejrzystości procesu jego stanowienia, a także tworzeniu założeń polityki społecznej odpowiadającej na współczesne wyzwania. Zabiegamy o wypracowanie efektywnych mechanizmów Unii Europejskiej do obrony i promocji europejskich wartości w Polsce i w innych krajach wspólnoty. Tworzymy przestrzeń do dyskusji oraz budowania dobrych relacji naszego kraju ze wschodnimi sąsiadami.

Nasze działania koncentrują się na czterech obszarach kluczowych dla dobrego funkcjonowania państwa i społeczeństwa:

  • Demokracja – system polityczny, procesy demokratyczne, demokracja lokalna
  • Państwo prawa – praworządność, przejrzystość i odpowiedzialność władz, dobre rządzenie
  • Obywatele – sprawiedliwość społeczna, przeciwdziałanie wykluczeniu i dyskryminacji, społeczeństwo obywatelskie
  • Europa – polska polityka zagraniczna, bezpieczeństwo i pozycja Polski w Europie i w świecie.

Wokół tych zagadnień, a także wokół innych kwestii istotnych dla przyszłości Polski, Europy i globu organizujemy prace zespołów eksperckich, przygotowujemy publikacje: analizy, raporty i opracowania, organizujemy debaty: eksperckie seminaria, konferencje i publiczne dyskusje i włączające różne środowiska ideowe i polityczne.

Jesteśmy ośrodkiem analitycznym i miejscem wymiany idei, którego celem jest wzmacnianie sprawczości oraz aktywności obywatelskiej.

Skupiamy szerokie grono ekspertek i ekspertów, którzy analizują problemy społeczno-polityczne, antycypują zagrożenia i proponują praktyczne rozwiązania.

Wspieramy naszą wiedzą organizacje społeczne, samorządy lokalne oraz aktorów życia politycznego.

Wierzymy w solidarną wspólnotę ludzi wolnych i równych, niezależnie od ich pochodzenia, dochodów, wykształcenia, kodu kulturowego i pocztowego.

Bronimy demokracji i państwa prawa.

Służymy suwerennej Polsce, która najpełniej realizuje swoje cele w Unii Europejskiej.

Wywodzimy naszą siłę z doświadczenia trzydziestu lat pracy Fundacji Batorego na rzecz wspólnego dobra.

Jesteśmy zdeterminowani.

[email protected]

Krzysztof Izdebski
tel. 22 536 02 68

Piotr Kosiewski, dyrektor
tel. 22 536 02 72

Grzegorz Makowski
tel. 22 536 02 07

Paweł Marczewski
tel. 22 536 02 66

Bohdan Pękacki

Jan Swianiewicz
tel. 22 536 02 55

Antoni Wierzejski
tel. 22 536 02 69

Joanna Załuska
tel. 22 536 02 76