Dotacje

Fundusz solidarności z Ukrainą

Ze środków Funduszu, utworzonego w lutym 2022 roku po agresji Rosji na Ukrainę, wspieramy organizacje społeczne udzielające schronienia i pomocy uchodźczyniom i uchodźcom z Ukrainy, w tym organizacje prowadzące ośrodki zbiorowego zakwaterowania, a także organizacje prowadzące działania na rzecz ich adaptacji i integracji w środowisku lokalnym w Polsce.

Dotacje dla organizacji uchodźczych i migranckich

W 2022 przekazywaliśmy wsparcie doświadczonym organizacjom społecznym organizującym pomoc humanitarną, medyczną, prawną, psychologiczną, socjalno-bytową osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie i oraz oferującym kompleksową pomoc podczas pobytu w Polsce. Dotacje na kwotę 1 462 320 zł otrzymało 15 organizacji (patrz: Dotacje 2022).

Konkurs na wsparcie działań integracyjnych w środowiskach lokalnych

W marcu 2023 zorganizowaliśmy konkurs dotacyjny dla organizacji społecznych, które prowadzą działania na rzecz adaptacji i integracji uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy w środowiskach lokalnych, oraz zapobiegania dyskryminacji i konfliktom na tle kulturowym. Dotacje na kwotę 1 601 998 zł otrzymało 30 organizacji spośród 365, które złożyły wnioski (patrz: Dotacje 2023).

Dotacje sfinansowane były z darowizn: Open Society Foundations, Związku Banków Polskich i European Banking Federation (w ramach inicjatywy European Banks for Ukraine), Fundacji Evens oraz wpłat 1% podatku.

Konkurs dla organizacji społecznych prowadzących ośrodki zbiorowego zakwaterowania

W listopadzie 2023 we współpracy z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji (IOM) zorganizowaliśmy konkurs dotacyjny dla organizacji społecznych prowadzących ośrodki zbiorowego zakwaterowania w województwach: dolnośląskim, małopolskim, podkarpackim i śląskim.

Dotacje na kwotę 1 591 600 zł otrzymało 15 organizacji (patrz: Dotacje 2023).

Organizacje, które otrzymały dotacje w konkursie zobowiązały się do przestrzegania  rekomendowanych przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji standardów świadczenia pomocy (Standardy  w języku polskim, Standardy w języku angielskim) oraz stosowania procedur dotyczących przeciwdziałania nadużyciom seksualnym.

Dotacje w konkursie sfinansowane były ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec oraz Biura ds. Ludności, Uchodźców i Migracji USA.

 

Dotacje w 2022

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Kraków
Świadczenie pomocy prawnej dla uchodźców z Ukrainy: prowadzenie stałej infolinii i punktów porad prawnych, udzielanie pomocy w sprawach dotyczących bezpaństwowców, osób z państw trzecich oraz małoletnich bez opieki, prowadzenie szkoleń i konsultacji dla wolontariuszy – studentów prawa oraz prawników świadczących pomoc pro bono; konsultacje i pomoc prawna dla osób przebywających w ośrodkach dla cudzoziemców; koordynacja pomocy prawnej dla uchodźców z Ukrainy w ramach prac Wielokulturowego Centrum w Krakowie. 187 300 zł

Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Gdańsk
Pomoc prawna dla cudzoziemców, poradnictwo pobytowe, legalizacyjne, doradztwo zawodowe w ramach Punktu Ochrony Praw Imigrantów prowadzone w 4 językach (polski, rosyjski, angielski, ukraiński) w Gdańsku, Gdyni, Tczewie i Pruszczu, wsparcie systemu edukacji i asystentów kulturowych, opracowanie metodologii i materiałów do nauki języka polskiego: wynagrodzenia koordynatorów, obsługi księgowej i finansowej Centrum, koszty transportu. 128 000 zł

Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa, Lublin
Świadczenie pomocy prawnej uchodźcom z Ukrainy: prowadzenie infolinii, konsultacje i porady prawne, prowadzenie szkoleń i konsultacji dla wolontariuszy oraz prawników świadczących pomoc pro bono uchodźcom; koordynacja pomocy prawnej w ramach prac komitetu społecznego ds. pomocy uchodźcom w Lublinie. 112 000 zł

Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa, Lublin
Wdrożenie rekomendacji z audytu bezpieczeństwa cyfrowego organizacji przeprowadzonego przez Fundację Czwarty sektor w ramach projektu CERT-NGO (zakup sprzętu, oprogramowania oraz usługi monitoringu bezpieczeństwa cyfrowego na okres 36 miesięcy). 31 200 zł

Fundacja Pole Dialogu, Warszawa
Działania na rzecz wsparcia systemu edukacji ukraińskich dzieci w polskich szkołach prowadzone w ramach koalicji SOS dla Edukacji: sieciowanie organizacji społecznych i samorządowych, upowszechnianie materiałów i modeli nauczania, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, monitoring przepisów, prowadzenie działań rzeczniczych, opracowywanie ekspertyz, porad  i interpretacji prawnych. 59 820 zł

Fundacja w Stronę Dialogu, Kraków
Kompleksowe wsparcie uchodźców i uchodźczyń romskich z Ukrainy w ramach warszawskiego Centrum Integracji Roma-Poland-Ukraine: pomoc w znalezieniu pracy, zakwaterowania, opieki zdrowotnej, pomoc prawna i psychologiczna, nauka języka polskiego dla dzieci i dorosłych, wsparcie w procesie adaptacyjnym; zatrudnienie  asystenta/ki społeczno-kulturalnego, pracownika/czki personelu ośrodka, zakup telefonów komórkowych dla uchodźców, organizacja transportu. 150 000 zł

Fundacja ZUSTRICZ, Kraków
Prowadzenie bursy międzyszkolnej dla 50 osobowej grupy dzieci i młodzieży z Ukrainy w okresie wakacji: pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń, mediów, zaopatrzenia i wyżywienia oraz wynagrodzenia opiekunów i koordynatorów.
120 000 zł

Klub Inteligencji Katolickiej, Warszawa
działania pomocowe skierowane do osób uciekających z Ukrainy: organizacja transportu dzieci z niepełnosprawnościami z domów dziecka, prowadzenie hostelu interwencyjnego dla uchodźców nie posiadających paszportu ukraińskiego, organizacja mieszkań w Polsce, opieka prawna, organizacja opieki świetlicowej i zajęć dla dzieci, prowadzenie ukraińskiej szkoły: koszty koordynacji działań pomocowych i pracy wolontariuszy, zakup sprzętu informatycznego, wdrożenie polityki bezpieczeństwa systemu i ochrony danych użytkowników. 111 500 zł

Stowarzyszenie Dla Ziemi, Bratnik
Działania pomocowe na Lubelszczyźnie skierowane do osób uciekających z Ukrainy, bezpośrednia pomoc w punkcie w Jagodzinie, transport, zakwaterowanie, wyżywienie dla nowoprzybyłych, prowadzenie infolinii, działania integrujące polskie i ukraińskie rodziny w ogrodzie społecznym, lekcje języka polskiego; koordynacja działań pomocowych Stowarzyszenia, komunikacja i kontakt z mediami, koszty administracyjne: telefon, Internet, wynajem lokalu, media, etc. 108 000 zł

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Ethnos, Łódz
Świadczenie stałego wsparcia  dla uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy przebywających w Łodzi, bezpośrednia pomoc materialna, zbiórki i dystrybucja darów, wsparcie asystenta cudzoziemca, nauka języka polskiego, poradnictwo prawne, psychologiczne dla dzieci i dorosłych; koordynacja, wynagrodzenie asystenta, tłumaczenia z jęz. ukraińskiego, księgowość. 100 000 zł

Stowarzyszenie Homo Faber, Lublin
Działania na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy: koordynacja pracy wolontariuszy w społecznym komitecie ds. pomocy uchodźcom w Lublinie, organizacja szkoleń dla psychologów i osób udzielających pomocy psychologicznej (w tym interwentów kryzysowych), organizacja szkoleń dla osób pracujących z dziećmi (nauczycieli/ek, asystentów/ek, pedagogów/żek, animatorów/ek), przygotowanie zajęć i materiałów edukacyjnych dotyczących pracy psychologicznej, opiekuńczej i interwencyjnej z dziećmi i osobami dorosłymi z doświadczeniem wojny. 109 000 zł

Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju, Kraków
Prowadzenie Punktu Pomocy w Krakowie w budynku Teatru im. Juliusza Słowackiego przy ul. Radziwiłowskiej i całodobowej infolinii dla uchodźców w języku ukraińskim i polskim, udzielanie podstawowych informacji odnośnie zakwaterowania i form wsparcia: koszty obsługi infolinii i koszty księgowości. 30 000 zł

Stowarzyszenie Związek Ukraińców w Suwałkach
Kompleksowe wsparcie uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy w ramach Centrum Informacji i Pomocy Cudzoziemcom w Suwałkach: koordynacja pracy, konsultacje na miejscu i poprzez infolinię, wsparcie psychologiczne. 102 000 zł

Romskie Stowarzyszenie Oświatowe Harangos, Kraków
Pomoc uchodźcom romskim z Ukrainy: organizacja transportu i relokacji do krajów UE oraz pomocy humanitarnej,  zatrudnienie asystentów kulturalno-socjalnych, obsługa punktu wsparcia i koordynacji pomocy w Słubicach. 87 000 zł

Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia, Bielsko-Biała
Kompleksowa pomoc dla nowoprzybyłych z Ukrainy w ramach Ośrodka Integracji Obcokrajowców myBB w Bielsku – Białej, pomoc materialna i rzeczowa, wparcie psychologiczne, pomoc w znalezieniu zakwaterowania, pomoc doradczyń kulturowych; koordynacja obsługi sekretariatu i kontaktu z wolontariuszami, konsultacje w języku polskim/ukraińskim/rosyjskim szkolenia i warsztaty dla wolontariuszy, zakup sprzętu do biura. 32 700 zł

WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich, Warszawa
Przygotowanie rekomendacji dla władz samorządowych, centralnych i darczyńców zagranicznych dotyczących przyjęcia polityk publicznych i sposobów ich wdrażania i finansowania, w związku z napływem uchodźców z Ukrainy do Polski.  55 000 zł

Związek Ukraińców w Polsce, Przemyśl
Działania na rzecz pomocy uchodźcom na przejściach granicznych w Medyce, Korczowej i na dworcu w Przemyślu; koordynacja pracy wolontariuszy w centrum „Narodny Dom”. 72 000 zł

Dotacje w 2023

Konkurs na wsparcie działań integracyjnych w środowiskach lokalnych

Caritas Archidiecezji Lubelskiej, Lublin
Organizacja wycieczek edukacyjno-rekreacyjnych po Lublinie (m.in. deptak, Muzeum Narodowe, Ogród Botaniczny) dla grupy seniorek i seniorów ukraińskich oraz integracyjne wieczorki taneczne z wodzirejem i poczęstunkiem dla seniorów z Polski i Ukrainy. 59 980 zł

Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA, Wrocław
Przeprowadzenie spotkań dla polsko-ukraińskiej grupy seniorek: warsztatów artystycznych, spotkań zaplanowanych przez uczestniczki (np. spotkań kulinarnych, wspólnych wyjść do miejsc kultury) oraz finałowego spotkania „Wspólny Stół” dla uczestniczek i ich rodzin. 51 240 zł

Chełmskie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego, Chełm
Przeprowadzenie serii spotkań dla ukraińsko-polskiej grupy osób w różnym wieku: akcji wspólnego sadzenia drzew, wyjść do kina, wycieczki edukacyjnej, warsztatów rękodzielniczych, kulinarnych, tanecznych, artystycznych, a dla dzieci – regularnych zajęć ruchowych. 47 540 zł

Federacja Ruch Organizacji na rzecz Społecznej Aktywności ROSA, Przasnysz
Organizacja cyklicznych spotkań dla dzieci i dorosłych ze społeczności ukraińskiej i polskiej: warsztatów integrujących, teatralnych, zajęć z robotyki i budowania z Lego, zajęć jogi, wyjazdu do Centrum Nauki Kopernik oraz warsztatów (kulinarnych, z zakresu edukacji międzykulturowej oraz przeciwdziałających uprzedzeniom i dyskryminacji) dla mieszkańców Przasnysza prowadzonych przez osoby z doświadczeniem uchodźstwa. 59 995 zł

Fundacja Art Cluster, Luboń
Organizacja w Poznaniu cyklu warsztatów „Dwa narody, dwie kultury” dla dzieci i dorosłych poświęconych tradycyjnej ukraińskiej i polskiej sztuce ludowej: m.in. dekoracyjne malarstwo ukraińskie, malarstwo zalipiańskie, pieśni ludowe polskie i ukraińskie, tradycyjna kuchnia obu narodów. 10 190 zł

Fundacja ART JTM, Wrocław
Stworzenie na Przedmieściu Oławskim punktu partycypacji wielokulturowej (cotygodniowe dyżury – informacja i pomoc w rozwiązywanie problemów uchodźców) i wielokulturowego miejsca dla dzieci i młodzieży (gry planszowe, filmy, odrabianie lekcji, dostęp do komputerów itp.), organizacja cotygodniowych zajęć artystyczno-kreatywnych dla społeczności polsko-ukraińskiej, realizacja projektów młodych ludzi różnej narodowości. 37 000 zł

Fundacja Integracji i Rozwoju Cudzoziemców w Polsce, Gorzów Wielkopolski
Organizacja spotkań i imprez w ramach Lubuskiego Centrum Kobiet na Emigracji: warsztatów mediacyjnych dotyczących różnic kulturowych, warsztatów integrujących, polsko-ukraińskiego Dnia Dziecka, spotkań w formie kawiarenki społecznej, spotkań z doradcą zawodowym nt. polskiego systemu edukacji oraz prowadzenia działalności gospodarczej. 60 000 zł

Fundacja Kosmos, Toruń
Przeprowadzenie cyklu warsztatów malarskich, biżuteryjnych oraz kulinarnych dla grupy kobiet z Ukrainy i Polski w centrum integracji „Łącznik” na toruńskiej starówce. 46 200 zł

Fundacja KRAINA, Warszawa
Stworzenie miejsca sąsiedzkiego „Kraina kultury” na warszawskim Mokotowie. Organizacja serii warsztatów i spotkań integrujących społeczność lokalną z osobami nowoprzybyłymi: warsztatów rękodzielniczych, wokalnych, spotkań świątecznych oraz kolacji wielokulturowych. 56 440 zł

Fundacja Leszno dla Ukrainy, Leszno
Organizacja serii wycieczek integracyjnych po Lesznie i okolicach oraz comiesięcznych spotkań dyskusyjnego klubu filmowego i klubu gier planszowych. Prowadzenie infopunktu dla osób uchodźczych, zorganizowanie w szkołach spotkań dla młodzieży ze świadkiem wojny z Ukrainy, uruchomienie w mediach społecznościowych kampanii zwalczającej fake newsy dotyczące osób z Ukrainy. 59 756 zł (20 000 zł – European Banks for Ukraine)

Fundacja Lokalsi, Cieszyn
Prowadzenie punktu pomocowo-informacyjnego dla uchodźców w Słupsku: organizacja zabaw integracyjnych dla polskich i ukraińskich dzieci, spotkań dla kobiet (m.in.  robienia na drutach, tworzenia wianków i kwiatów z papieru, prowadzenie porad prawnych i pogadanek o podstawach polskiego systemu prawa, kursu samoobrony i jogi dla kobiet. 59 780 zł

Fundacja Ładne Historie, Świdnica
Prowadzenie Międzykulturowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku: integracyjnych spotkań tematycznych dla grupy seniorów i seniorek z Polski i Ukrainy w formie międzykulturowej kawiarenki, działań aktywizujących na rynku pracy oraz wycieczek po Świdnicy zapoznających nowoprzybyłych z topografią miasta i społecznością lokalną. 59 940 zł

Fundacja Mamma Mia, Gdańsk
Organizacja zajęć w formie spotkań tematycznych dla kobiet z Ukrainy i z Polski (matek dzieci w pieczy zastępczej): warsztaty psychologiczne, rękodzielnicze, spotkanie z prawniczką, kosmetyczką, ginekolożką, etc. oraz równolegle organizacja zajęć dla dzieci, balu karnawałowego oraz pikniku na pożegnanie lata. 34 490 zł

Fundacja Rozwoju Niebieska Strefa, Zielona Góra
Prowadzenie działań integrujących dla kobiet wychowujących małe dzieci: zabaw integracyjnych, zajęć sensorycznych dla maluchów, spotkań ze specjalistami dotyczących macierzyństwa, zajęć arteterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z Polski i Ukrainy oraz zajęć antydyskryminacyjnych w szkołach nastawionych na przeciwdziałanie przemocy wobec ukraińskiej młodzieży. 58 245 zł

Fundacja Teraz Ulica, Bielsko-Biała
Organizacja cyklicznych spotkań dla dzieci i dorosłych z Polski i Ukrainy: warsztatów zielarskich, rękodzielniczych i artystycznych, zajęć jogi, gier planszowych, spotkań z filmowych i ciekawymi ludźmi, koncertów, wycieczek w góry, terenowej gry miejskiej, bazarku rękodzieła, wspólnego oglądania siatkówki oraz sąsiedzkiego gotowania w formie kuchni społecznej. 36 950 zł

Fundacja Wsparcia, Rozwoju i Nauki NABU, Jasło
Prowadzenie integracyjnych warsztatów kreatywnych „zrób to sam” dla dzieci i rodziców, zajęć sportowych dla kobiet z Polski i z Ukrainy (pilates, plenerowe zajęcia z elementami samoobrony) oraz motywacyjnych spotkań przy kawie z udziałem psychologa pochodzenia ukraińskiego (dzielenie się trudnościami życiowymi i wychowawczymi oraz wspólne poszukiwanie rozwiązań). 60 000 zł (23 208 – Evens Foundation)

Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”, Wrocław
Prowadzenie działań włączających aktywistów/ki z Ukrainy we wrocławskie środowisko organizacji społecznych: wizyt studyjnych w lokalnych instytucjach i organizacjach, warsztatów edukacyjnych. integracyjnych spotkań polsko-ukraińskich. 59 660 zł

Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Tuchomiu, Tuchom
Organizacja zajęć konstruktorskich łódek typu „Perkoz” dla grupy dzieci i nastolatków z Ukrainy i Polski, nauka żeglarstwa pod nadzorem instruktorów, organizacja regat po Jeziorze Tuchomskim podczas festynu rodzinnego oraz integracyjnych warsztatów kulinarnych, muzycznych, kosmetycznych i rękodzielniczych dla kobiet z Polski i Ukrainy. 38 500 zł

Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych, Zakliczyn
Prowadzenie działań integrujących osoby z Ukrainy z mieszkańcami gminy Zakliczyn: warsztatów arteterapii, muzykoterapii, kulinariów, spotkań o tematyce społeczno-historycznej oraz comiesięcznych wizyt w miejscach kultury i regionalnych wycieczek krajoznawczych, a także wyjść do kina i na koncerty. 60 000 zł

Spółdzielnia Socjalna Kazimierzanka, Kazimierz Dolny
Organizacja serii dwujęzycznych tematycznych spacerów edukacyjnych dla młodzieży i dorosłych (zwyczaje lokalne, Dzień Matki, rzeka Wisła, ukraińskie Święto Konstytucji, kazimierskie wąwozy, dożynki, ukraiński Dzień Niepodległości, poszukiwanie jesieni, sprzątanie miasta) oraz prowadzenie wakacyjnej świetlicy w Kazimierzu. 58 600 zł

Stowarzyszenie „Oswajanie Miasta”, Szczecin
Przeprowadzenie integracyjnych spacerów polsko-ukraińskich i spotkań warsztatowych prowadzonych przez osoby z Ukrainy, wyłonienie w drodze konkursu i zrealizowanie w społeczności lokalnej inicjatyw polsko-ukraińskich grup nieformalnych oraz stworzenie wielkoformatowej mozaiki w przestrzeni publicznej Szczecina łączącej osoby z Polski i Ukrainy. 60 000 zł

Stowarzyszenie Agama, Piła
Organizacja serii działań integracyjnych „Spotkajmy się”: pikniku rodzinnego, imprezy halloweenowej, spotkania kolędowego, cyklicznych zajęć dla dzieci i młodzieży w trzech grupach wiekowych (ruchowe, aktywizujące, artystyczne, krajoznawcze), zajęć dla kobiet ze społeczności polskiej i ukraińskiej wokół wspólnych zainteresowań (renowacji mebli, malowania na szkle, zajęć wokalnych i teatralnych oraz sportowych typu joga czy pilates).  59 392 zł (20 000 zł – European Banks for Ukraine)

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa”, Głogów
Otwarcie młodzieżowej kawiarenki integracyjnej prowadzonej przez młode Ukrainki, organizacja serii wydarzeń prezentujących młodych twórców z Ukrainy (koncerty, wystawy, pokazy filmowe, prezentacje poetyckie), spotkań promujących wolontariat, festiwalu młodzieżowego z udziałem innych grup narodowych i etnicznych mieszkających w Głogowie.  60 000 zł (20 955 zł – European Banks for Ukraine)

Stowarzyszenie Lambda – Warszawa, Warszawa
Prowadzenie regularnych cotygodniowych spotkań integracyjnych dla ukraińskiej grupy LGBTQIA w formie spotkań koordynowanych przez osobę z Ukrainy oraz organizacja pięciodniowego biwaku aktywistyczno-integracyjnego dla grupy ukraińsko-polskiej. 59 750 zł

Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego – Klub Nowodworski, Nowy Dwór Gdański
Prowadzenie sąsiedzkiego klubu „Słonecznik”: organizacja warsztatów dla osób z Polski i Ukrainy, wspólnych wyjść do lokalnych miejsc kultury oraz organizacja spotkań z okazji Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Dnia Niepodległości Ukrainy oraz sierpniowych Spasów. 56 230 zł

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Połczyna-Zdroju oraz Szwajcarii Połczyńskiej – „Niezwykły Połczyn”, Połczyn-Zdrój
Stworzenie miejsca integracji przy aktywnym udziale społeczności lokalnej, także z doświadczeniem uchodźstwa. Organizacja dla ukraińsko-polskiej grupy nastolatków spotkań z psychologiem, warsztatów teatralnych, dziennikarsko-fotograficznych, gier planszowych; wspólne organizowanie imprez integracyjnych (pikniku, Dziadów, happeningu antydyskryminacyjnego, koncertów, spotkania finałowego), a także międzypokoleniowych warsztatów kulinarnych i rękodzielniczych. 60 000 zł

Stowarzyszenie OFFicyna, Szczecin
Organizacja pokazów filmów ważnych dla polskiej i ukraińskiej kinematografii dla dorosłych uczestników dyskusyjnych klubów filmowych w Szczecinie i dla osób Ukrainy (w tym seniorów i seniorek), spotkania filmoterapii i bajkoterapii dla dzieci z Ukrainy. 60 000 zł

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Ruciane-Nida
Prowadzenie działań adaptacyjno-integracyjnych dla uchodźców i uchodźczyń oraz rodzin ich przyjmujących: zajęć integracyjno-sportowych, warsztatów pomocy psychologiczno-pedagogicznej, międzykulturowych, z kompetencji społecznych, wizażu i stylizacji oraz spotkań kulinarnych, a także otwartych spotkań animacyjnych z polsko-ukraińską kulturą. 60 000 zł

Towarzystwo Europejskiego Rozwoju i Edukacji Narodowej TEREN, Turowiec
Organizacja spotkań o polskich i ukraińskich tradycjach, cyklu zajęć z jogi, wystawy fotografii, wycieczek dla osób ze społeczności lokalnej i uchodźczej, a także całodniowych warsztatów wzmacniających kompetencje zawodowe kobiet ze społeczności uchodźczej. 59 920 zł

Wrocławska Fundacja Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej FREYA, Wrocław
Przeprowadzenie, we wrocławskich i podwrocławskich szkołach, które przyjęły znaczną liczbę uczniów i uczennic z doświadczeniem uchodźstwa, serii warsztatów dotyczących kultury, tradycji i historii Polski i Ukrainy oraz warsztatów antydyskryminacyjnych pod hasłem „Kultura dialogu” mających na celu wsparcie integracji w środowisku szkolnym. 52 200 zł


Konkurs dla organizacji społecznych prowadzących ośrodki zbiorowego zakwaterowania

Caritas Diecezji Świdnickiej, Świdnica
Prowadzenie ośrodków w Świdnicy, Zagórzu Śląskim, w Pieszycach. 168 000 zł

Fundacja im. Św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim, Lwówek Śląski
Prowadzenie ośrodka we Lwówku Śląskim. 199 000 zł

Fundacja Jewish Community Centre Kraków, Kraków
Prowadzenie ośrodka w Paszkówce. 65 800 zł

Fundacja „Medyczna Solidarność”, Wrocław
Prowadzenie ośrodka Sezam we Wrocławiu. 181 000 zł

Fundacja My Hope, Wola Buchowska
Prowadzenie ośrodka w Gorzycach. 190 500 zł

Fundacja Open Heart, Zaleska Góra, Radymno
Prowadzenie ośrodka w Przemyślu. 55 000 zł

Fundacja Pomagam Bo Lubię, Rzeszów
Prowadzenie ośrodka w Rzeszowie. 100 000 zł

Fundacja „UNITATEM”, Jarosław
Prowadzenie ośrodka w Widnej Górze. 96 000 zł

Fundacja Wolność i Pomoc, Żywiec
Prowadzenie ośrodka w Żywcu. 50 000 zł

Hope Foundation, Lublin
Prowadzenie ośrodka w Przemyślu. 60 000 zł

Jurajska Fundacja Pomocy, Modlnica
Prowadzenie ośrodka w Modlnicy. 50 000 zł

Polska Akcja Humanitarna i Stowarzyszenie Mudita, Warszawa
Prowadzenie ośrodka w Krakowie. 94 400 zł

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnoprawnością Intelektualną, Koło w Dzierżoniowie, Dzierżoniów
Prowadzenie ośrodka w Dzierżoniowie. 41 100 zł

Zero Camps, Kraków
Prowadzenie ośrodków w Krakowie. 97 000 zł

Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyślu, Przemyśl
Prowadzenie ośrodka w Przemyślu. 143 800 zł

tel. +48 22 536 02 31
[email protected]