Dotacje

Fundusz solidarności z Ukrainą

Fundusz utworzony w lutym 2022 po agresji Rosji na Ukrainę oferuje wsparcie organizacjom społecznym, które udzielają pomocy osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie. W 2022 roku wsparcie z Funduszu otrzymać mogły zaproszone imiennie organizacje społeczne, które świadczyły pomoc humanitarną, medyczną, prawną, psychologiczną, socjalno-bytową osobom przekraczającym granicę oraz wsparcie podczas ich pobytu w Polsce.

Konkurs dotacyjny na inicjatywy integracyjne w społecznościach lokalnych

W 2023 roku w ramach Funduszu oferujemy pomoc organizacjom podejmującym działania na rzecz adaptacji i integracji uchodźców i uchodźczyń w środowisku lokalnym poprzez tworzenie miejsc i przestrzeni sprzyjających wzajemnemu poznawaniu się i akceptacji oraz zapobiegania konfliktom na tle kulturowym i dyskryminacji.

Do składania wniosków zapraszamy organizacje prowadzące lub zamierzające prowadzić działania integracyjne w społeczności lokalnej, które wykażą się znajomością lokalnego kontekstu i potrzeb oraz przedstawią plan zaangażowania do wspólnych działań mieszkańców i uchodźców. Szczególnie zapraszamy organizacje współtworzone przez osoby z doświadczeniem migracji i uchodźstwa, osoby  z mniejszości narodowych, etnicznych i innych.

Wnioski mogą składać organizacje zarejestrowane w Polsce: fundacje, stowarzyszenia zwykłe i rejestrowe, związki stowarzyszeń, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, kościelne osoby prawne zarejestrowane w KRS. Wspieramy tylko działania statutowe i regulaminowe (w przypadku stowarzyszeń zwykłych).

W ramach konkursu wspieramy:

  • działania w społecznościach lokalnych, szczególnie w mniejszych ośrodkach miejskich i na terenach wiejskich, które służą integracji, wzajemnemu poznaniu się i budowaniu zaufania między osobami uciekającymi przed wojną i społecznością przyjmującą, wprowadzają uchodźców i uchodźczynie w lokalny kontekst społeczny i kulturalny, umożliwiają dialog, spotkanie, wymianę doświadczeń, wspólne cykliczne aktywności;
  • działania integrujące i włączające osoby i grupy z doświadczeniem uchodźstwa szczególnie narażone na dyskryminację i nierówne traktowanie ze względu na pochodzenie etniczne i narodowe, płeć, tożsamość płciową, orientację psychoseksualną, wiek, niepełnosprawność, etc.;
  • działania skierowane do społeczności przyjmującej np. działania informacyjne i aktywizujące z udziałem lokalnych wspólnot, diaspory ukraińskiej i środowisk migrantów/ek w Polsce, działania z zakresu edukacji międzykulturowej, , przeciwdziałające uprzedzeniom, dyskryminacji i zapobiegające konfliktom, a także rozwiązujące konflikty i łagodzące napięcia np. mediacje.

Nie wspieramy edukacji szkolnej i kursów językowych jako głównego lub jedynego działania ani jednorazowych wydarzeń (np. festiwali, festynów, konferencji).

We wniosku składanym w internetowym systemie składania wniosków prosimy m.in. o przedstawienie diagnozy sytuacji w społeczności lokalnej w kontekście potrzeb i wyzwań związanych z integracją, przedstawienie dotychczasowych działań prowadzonych na rzecz osób uciekających z Ukrainy, podjętych po 24 lutego 2022, opis i budżet planowanych działań, a także informację o przychodach i wydatkach w 2022 roku (jeśli takie były).

W konkursie oferujemy dotacje w wysokości maksymalnie do 60 000 zł.

Budżet konkursu: 1,5 miliona złotych.

Z dotacji można pokryć wszystkie koszty niezbędne do realizacji zaplanowanych działań: koszty działań merytorycznych (np. materiałów, wynajęcia powierzchni na działania projektowe, aprowizacji, wynagrodzenia personelu, etc.) oraz koszty administracyjne (np. czynszu, mediów,  księgowości etc.), a także inne uzasadnione koszty. W razie nieprzewidzianych okoliczności w trakcie realizacji działań możliwa będzie modyfikacja planu i budżetu.

Okres wykorzystania dotacji

Czas realizacji działań finansowanych z dotacji powinien być dostosowany do planu działań, jednak nie może być krótszy niż 6 miesięcy i dłuższy niż 12 miesięcy w okresie od 1 maja 2023 do 30 kwietnia 2024.

Składanie wniosków

Wnioski przyjmowane są wyłącznie w internetowym systemie składania wniosków od ogłoszenia konkursu do 28 lutego. Jedna organizacja może złożyć jeden wniosek.

Podgląd formularza wniosku w wersji pdf

Harmonogram konkursu

I etap: 1 lutego – 28 lutego 2023
składanie wniosków w internetowym systemie wnioskowym.

Do  24 marca
zaproszenie na rozmowy on-line organizacji zaproszonych do II etapu.

II etap: 27 marca – 21 kwietnia 2023
rozmowy z przedstawicielami/kami zaproszonych organizacji.

Organizacje zaproszone do rozmowy poproszone zostaną o przesłanie sprawozdania finansowego za ostatni rok, a w przypadku nowych organizacji (powstałych w 2022 roku) – zestawienia przychodów i wydatków za 2022 rok.

Do 28 kwietnia
ogłoszenie listy przyznanych dotacji.

Procedura oceny wniosków i przyznawania dotacji

Wnioski ocenia zespół Fundacji Batorego. Decyzje o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd na podstawie rekomendacji zespołu. Nie przewiduje się procedury odwołania od decyzji Zarządu.

Kryteria oceny wniosku:

  • udokumentowany i przekonujący opis kontekstu i potrzeb związanych z integracją uchodźców i uchodźczyń, poparty danymi, wskazujący na wiedzę i znajomość środowiska lokalnego,
  • racjonalny plan działań,
  • udokumentowane zasoby i kwalifikacje zespołu (personelu, wolontariuszy) umożliwiające skuteczne przeprowadzenie planowanych działań (posiadane lub planowane do pozyskania),
  • racjonalny budżet dostosowany do planu działań przedstawionych we wniosku,
  • (dodatkowo oceniane) włączenie w działania organizacji osób z doświadczeniem uchodźstwa, osób z grup mniejszościowych narażonych na dyskryminację, z diaspory i innych grup narodowych i etnicznych.

Konkurs finansowany ze środków Open Society Foundations, darowizn Związku Banków Polskich i European Banking Federation w ramach inicjatywy European Banks for Ukraine, Fundacji Evens oraz wpłat 1% podatku.

Zapraszamy darczyńców: osoby prywatne, instytucje i firmy do dołączenia do Funduszu. Darowizny wpłacać można:

Więcej informacji o możliwości wsparcia Funduszu: [email protected], tel. +48 22 536 02 00

Dotacje w 2023

 

Dotacje w 2022

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Kraków
Świadczenie pomocy prawnej dla uchodźców z Ukrainy: prowadzenie stałej infolinii i punktów porad prawnych, udzielanie pomocy w sprawach dotyczących bezpaństwowców, osób z państw trzecich oraz małoletnich bez opieki, prowadzenie szkoleń i konsultacji dla wolontariuszy – studentów prawa oraz prawników świadczących pomoc pro bono; konsultacje i pomoc prawna dla osób przebywających w ośrodkach dla cudzoziemców; koordynacja pomocy prawnej dla uchodźców z Ukrainy w ramach prac Wielokulturowego Centrum w Krakowie. 187 300 zł

Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Gdańsk
Pomoc prawna dla cudzoziemców, poradnictwo pobytowe, legalizacyjne, doradztwo zawodowe w ramach Punktu Ochrony Praw Imigrantów prowadzone w 4 językach (polski, rosyjski, angielski, ukraiński) w Gdańsku, Gdyni, Tczewie i Pruszczu, wsparcie systemu edukacji i asystentów kulturowych, opracowanie metodologii i materiałów do nauki języka polskiego: wynagrodzenia koordynatorów, obsługi księgowej i finansowej Centrum, koszty transportu. 128 000 zł

Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa, Lublin
Świadczenie pomocy prawnej uchodźcom z Ukrainy: prowadzenie infolinii, konsultacje i porady prawne, prowadzenie szkoleń i konsultacji dla wolontariuszy oraz prawników świadczących pomoc pro bono uchodźcom; koordynacja pomocy prawnej w ramach prac komitetu społecznego ds. pomocy uchodźcom w Lublinie. 112 000 zł

Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa, Lublin
Wdrożenie rekomendacji z audytu bezpieczeństwa cyfrowego organizacji przeprowadzonego przez Fundację Czwarty sektor w ramach projektu CERT-NGO (zakup sprzętu, oprogramowania oraz usługi monitoringu bezpieczeństwa cyfrowego na okres 36 miesięcy). 31 200 zł

Fundacja Pole Dialogu, Warszawa
Działania na rzecz wsparcia systemu edukacji ukraińskich dzieci w polskich szkołach prowadzone w ramach koalicji SOS dla Edukacji: sieciowanie organizacji społecznych i samorządowych, upowszechnianie materiałów i modeli nauczania, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, monitoring przepisów, prowadzenie działań rzeczniczych, opracowywanie ekspertyz, porad  i interpretacji prawnych. 59 820 zł

Fundacja w Stronę Dialogu, Kraków
Kompleksowe wsparcie uchodźców i uchodźczyń romskich z Ukrainy w ramach warszawskiego Centrum Integracji Roma-Poland-Ukraine: pomoc w znalezieniu pracy, zakwaterowania, opieki zdrowotnej, pomoc prawna i psychologiczna, nauka języka polskiego dla dzieci i dorosłych, wsparcie w procesie adaptacyjnym; zatrudnienie  asystenta/ki społeczno-kulturalnego, pracownika/czki personelu ośrodka, zakup telefonów komórkowych dla uchodźców, organizacja transportu. 150 000 zł

Fundacja ZUSTRICZ, Kraków
Prowadzenie bursy międzyszkolnej dla 50 osobowej grupy dzieci i młodzieży z Ukrainy w okresie wakacji: pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń, mediów, zaopatrzenia i wyżywienia oraz wynagrodzenia opiekunów i koordynatorów.
120 000 zł

Klub Inteligencji Katolickiej, Warszawa
działania pomocowe skierowane do osób uciekających z Ukrainy: organizacja transportu dzieci z niepełnosprawnościami z domów dziecka, prowadzenie hostelu interwencyjnego dla uchodźców nie posiadających paszportu ukraińskiego, organizacja mieszkań w Polsce, opieka prawna, organizacja opieki świetlicowej i zajęć dla dzieci, prowadzenie ukraińskiej szkoły: koszty koordynacji działań pomocowych i pracy wolontariuszy, zakup sprzętu informatycznego, wdrożenie polityki bezpieczeństwa systemu i ochrony danych użytkowników. 111 500 zł

Stowarzyszenie Dla Ziemi, Bratnik
Działania pomocowe na Lubelszczyźnie skierowane do osób uciekających z Ukrainy, bezpośrednia pomoc w punkcie w Jagodzinie, transport, zakwaterowanie, wyżywienie dla nowoprzybyłych, prowadzenie infolinii, działania integrujące polskie i ukraińskie rodziny w ogrodzie społecznym, lekcje języka polskiego; koordynacja działań pomocowych Stowarzyszenia, komunikacja i kontakt z mediami, koszty administracyjne: telefon, Internet, wynajem lokalu, media, etc. 108 000 zł

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Ethnos, Łódz
Świadczenie stałego wsparcia  dla uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy przebywających w Łodzi, bezpośrednia pomoc materialna, zbiórki i dystrybucja darów, wsparcie asystenta cudzoziemca, nauka języka polskiego, poradnictwo prawne, psychologiczne dla dzieci i dorosłych; koordynacja, wynagrodzenie asystenta, tłumaczenia z jęz. ukraińskiego, księgowość. 100 000 zł

Stowarzyszenie Homo Faber, Lublin
Działania na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy: koordynacja pracy wolontariuszy w społecznym komitecie ds. pomocy uchodźcom w Lublinie, organizacja szkoleń dla psychologów i osób udzielających pomocy psychologicznej (w tym interwentów kryzysowych), organizacja szkoleń dla osób pracujących z dziećmi (nauczycieli/ek, asystentów/ek, pedagogów/żek, animatorów/ek), przygotowanie zajęć i materiałów edukacyjnych dotyczących pracy psychologicznej, opiekuńczej i interwencyjnej z dziećmi i osobami dorosłymi z doświadczeniem wojny. 109 000 zł

Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju, Kraków
Prowadzenie Punktu Pomocy w Krakowie w budynku Teatru im. Juliusza Słowackiego przy ul. Radziwiłowskiej i całodobowej infolinii dla uchodźców w języku ukraińskim i polskim, udzielanie podstawowych informacji odnośnie zakwaterowania i form wsparcia: koszty obsługi infolinii i koszty księgowości. 30 000 zł

Stowarzyszenie Związek Ukraińców w Suwałkach
Kompleksowe wsparcie uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy w ramach Centrum Informacji i Pomocy Cudzoziemcom w Suwałkach: koordynacja pracy, konsultacje na miejscu i poprzez infolinię, wsparcie psychologiczne. 102 000 zł

Romskie Stowarzyszenie Oświatowe Harangos, Kraków
Pomoc uchodźcom romskim z Ukrainy: organizacja transportu i relokacji do krajów UE oraz pomocy humanitarnej,  zatrudnienie asystentów kulturalno-socjalnych, obsługa punktu wsparcia i koordynacji pomocy w Słubicach. 87 000 zł

Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia, Bielsko-Biała
Kompleksowa pomoc dla nowoprzybyłych z Ukrainy w ramach Ośrodka Integracji Obcokrajowców myBB w Bielsku – Białej, pomoc materialna i rzeczowa, wparcie psychologiczne, pomoc w znalezieniu zakwaterowania, pomoc doradczyń kulturowych; koordynacja obsługi sekretariatu i kontaktu z wolontariuszami, konsultacje w języku polskim/ukraińskim/rosyjskim szkolenia i warsztaty dla wolontariuszy, zakup sprzętu do biura. 32 700 zł

WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich, Warszawa
Przygotowanie rekomendacji dla władz samorządowych, centralnych i darczyńców zagranicznych dotyczących przyjęcia polityk publicznych i sposobów ich wdrażania i finansowania, w związku z napływem uchodźców z Ukrainy do Polski.  55 000 zł

Związek Ukraińców w Polsce, Przemyśl
Działania na rzecz pomocy uchodźcom na przejściach granicznych w Medyce, Korczowej i na dworcu w Przemyślu; koordynacja pracy wolontariuszy w centrum „Narodny Dom”. 72 000 zł

tel. +48 22 536 02 31
[email protected]

[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]