Dotacje

Fundusz Solidarności z Ukrainą

Fundusz oferuje wsparcie organizacjom społecznym, które w sposób systemowy i długofalowy udzielają pomocy osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie. Dotacje otrzymać mogą organizacje świadczące pomoc humanitarną, medyczną, prawną, psychologiczną, socjalno-bytową dla osób przekraczających granicę, a także oferujące wsparcie podczas ich pobytu w Polsce (w tym pomoc w znalezieniu zakwaterowania i zatrudnienia, adaptacji w nowych warunkach, edukacji i opieki nad dziećmi, etc.).

Wsparcie z Funduszu otrzymać mogą zaproszone imiennie organizacje społeczne, które angażują się w niesienie pomocy uciekinierom z Ukrainy oraz współpracują w tym zakresie z innymi organizacjami i instytucjami, szczególnie te, które prowadziły wcześniej działania na rzecz wsparcia i integracji uchodźców/czyń i migrantów/tek. Wspierane będą również wysiłki na rzecz koordynacji działań pomocowych prowadzonych przez organizacje na poziomie lokalnym i ogólnopolskim oraz w różnych obszarach wsparcia.

Dotacje można przeznaczyć na prowadzenie działań pomocowych, a także na  zapewnienie stabilnego funkcjonowania organizacji, w tym: zatrudnienie dodatkowego personelu, wynagrodzenie specjalistów (psychologów, tłumaczy, prawników, asystentów kulturowych etc.), koordynację działań i współpracy z innymi podmiotami, pozyskiwanie funduszy, komunikację i transport, wynajęcie, wyposażenie i utrzymanie lokalu, zakup sprzętu, opłaty telefonicznych i opłaty za media, księgowość oraz wszystkie inne koszty uzasadnione kryzysową sytuacją, których nie można sfinansować z innych źródeł (zbiórek, grantów, środków publicznych czy darowizn).

Wysokość dotacji uzależniona będzie od potrzeb i planu działań przedstawionych we wniosku.

Okres wykorzystania dotacji powinien być dostosowany do planu działań, jednak nie powinien przekroczyć 12 miesięcy. W uzasadnionych wypadkach możliwa będzie refundacja kosztów poniesionych przed przyznaniem dotacji.

Procedura przyznawania dotacji: Wnioski rozpatruje komisja Funduszu złożona z pracowników i pracowniczek Fundacji Batorego. Decyzje o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd.

Dodatkowe wsparcie: Organizacje, które otrzymają dotacje w Funduszu, będą mogły uzyskać dodatkowe wsparcie finansowe, techniczne i logistyczne na podniesienie bezpieczeństwa swojego funkcjonowania w kontekście nowych wyzwań, w tym szczególnie bezpieczeństwa cyfrowego i ochrony danych osobowych.

Budżet Funduszu: Wyjściowa pula środków Funduszu to 2,5 miliona złotych ze środków własnych Fundacji. Budżet Funduszu będzie systematycznie powiększany o środki pozyskane od innych darczyńców instytucjonalnych i indywidualnych, w tym darowizny przekazane w ramach zbiórki European Banks for Ukraine prowadzonej z inicjatywy Związku Banków Polskich przez narodowe federacje bankowe krajów Unii Europejskiej wśród banków i ich klientów.

Kontakt: [email protected]


Zapraszamy darczyńców: osoby prywatne, instytucje i firmy do dołączenia do naszego Funduszu. Darowizny wpłacać można:

Więcej informacji o możliwości wsparcia Funduszu: [email protected], tel. +48 22 536 02 00

Dotacje w 2022

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Kraków
Świadczenie pomocy prawnej dla uchodźców z Ukrainy: prowadzenie stałej infolinii i punktów porad prawnych, udzielanie pomocy w sprawach dotyczących bezpaństwowców, osób z państw trzecich oraz małoletnich bez opieki, prowadzenie szkoleń i konsultacji dla wolontariuszy – studentów prawa oraz prawników świadczących pomoc pro bono; konsultacje i pomoc prawna dla osób przebywających w ośrodkach dla cudzoziemców; koordynacja pomocy prawnej dla uchodźców z Ukrainy w ramach prac Wielokulturowego Centrum w Krakowie. 187 300 zł

Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Gdańsk
Pomoc prawna dla cudzoziemców, poradnictwo pobytowe, legalizacyjne, doradztwo zawodowe w ramach Punktu Ochrony Praw Imigrantów prowadzone w 4 językach (polski, rosyjski, angielski, ukraiński) w Gdańsku, Gdyni, Tczewie i Pruszczu, wsparcie systemu edukacji i asystentów kulturowych, opracowanie metodologii i materiałów do nauki języka polskiego: wynagrodzenia koordynatorów, obsługi księgowej i finansowej Centrum, koszty transportu. 128 000 zł

Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa, Lublin
Świadczenie pomocy prawnej uchodźcom z Ukrainy: prowadzenie infolinii, konsultacje i porady prawne, prowadzenie szkoleń i konsultacji dla wolontariuszy oraz prawników świadczących pomoc pro bono uchodźcom; koordynacja pomocy prawnej w ramach prac komitetu społecznego ds. pomocy uchodźcom w Lublinie. 112 000 zł

Fundacja Pole Dialogu, Warszawa
Działania na rzecz wsparcia systemu edukacji ukraińskich dzieci w polskich szkołach prowadzone w ramach koalicji SOS dla Edukacji: sieciowanie organizacji społecznych i samorządowych, upowszechnianie materiałów i modeli nauczania, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, monitoring przepisów, prowadzenie działań rzeczniczych, opracowywanie ekspertyz, porad  i interpretacji prawnych. 59 820 zł

Fundacja w Stronę Dialogu, Kraków
Kompleksowe wsparcie uchodźców i uchodźczyń romskich z Ukrainy w ramach warszawskiego Centrum Integracji Roma-Poland-Ukraine: pomoc w znalezieniu pracy, zakwaterowania, opieki zdrowotnej, pomoc prawna i psychologiczna, nauka języka polskiego dla dzieci i dorosłych, wsparcie w procesie adaptacyjnym; zatrudnienie  asystenta/ki społeczno-kulturalnego, pracownika/czki personelu ośrodka, zakup telefonów komórkowych dla uchodźców, organizacja transportu. 150 000 zł

Fundacja ZUSTRICZ, Kraków
Prowadzenie bursy międzyszkolnej dla 50 osobowej grupy dzieci i młodzieży z Ukrainy w okresie wakacji: pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń, mediów, zaopatrzenia i wyżywienia oraz wynagrodzenia opiekunów i koordynatorów.
120 000 zł

Klub Inteligencji Katolickiej, Warszawa
działania pomocowe skierowane do osób uciekających z Ukrainy: organizacja transportu dzieci z niepełnosprawnościami z domów dziecka, prowadzenie hostelu interwencyjnego dla uchodźców nie posiadających paszportu ukraińskiego, organizacja mieszkań w Polsce, opieka prawna, organizacja opieki świetlicowej i zajęć dla dzieci, prowadzenie ukraińskiej szkoły: koszty koordynacji działań pomocowych i pracy wolontariuszy, zakup sprzętu informatycznego, wdrożenie polityki bezpieczeństwa systemu i ochrony danych użytkowników. 111 500 zł

Stowarzyszenie Dla Ziemi, Bratnik
Działania pomocowe na Lubelszczyźnie skierowane do osób uciekających z Ukrainy, bezpośrednia pomoc w punkcie w Jagodzinie, transport, zakwaterowanie, wyżywienie dla nowoprzybyłych, prowadzenie infolinii, działania integrujące polskie i ukraińskie rodziny w ogrodzie społecznym, lekcje języka polskiego; koordynacja działań pomocowych Stowarzyszenia, komunikacja i kontakt z mediami, koszty administracyjne: telefon, Internet, wynajem lokalu, media, etc. 108 000 zł

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Ethnos, Łódz
Świadczenie stałego wsparcia  dla uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy przebywających w Łodzi, bezpośrednia pomoc materialna, zbiórki i dystrybucja darów, wsparcie asystenta cudzoziemca, nauka języka polskiego, poradnictwo prawne, psychologiczne dla dzieci i dorosłych; koordynacja, wynagrodzenie asystenta, tłumaczenia z jęz. ukraińskiego, księgowość. 100 000 zł

Stowarzyszenie Homo Faber, Lublin
Działania na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy: koordynacja pracy wolontariuszy w społecznym komitecie ds. pomocy uchodźcom w Lublinie, organizacja szkoleń dla psychologów i osób udzielających pomocy psychologicznej (w tym interwentów kryzysowych), organizacja szkoleń dla osób pracujących z dziećmi (nauczycieli/ek, asystentów/ek, pedagogów/żek, animatorów/ek), przygotowanie zajęć i materiałów edukacyjnych dotyczących pracy psychologicznej, opiekuńczej i interwencyjnej z dziećmi i osobami dorosłymi z doświadczeniem wojny. 109 000 zł

Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju, Kraków
Prowadzenie Punktu Pomocy w Krakowie w budynku Teatru im. Juliusza Słowackiego przy ul. Radziwiłowskiej i całodobowej infolinii dla uchodźców w języku ukraińskim i polskim, udzielanie podstawowych informacji odnośnie zakwaterowania i form wsparcia: koszty obsługi infolinii i koszty księgowości. 30 000 zł

Romskie Stowarzyszenie Oświatowe Harangos, Kraków
Pomoc uchodźcom romskim z Ukrainy: organizacja transportu i relokacji do krajów UE oraz pomocy humanitarnej,  zatrudnienie asystentów kulturalno-socjalnych, obsługa punktu wsparcia i koordynacji pomocy w Słubicach. 87 000 zł

Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia, Bielsko-Biała
Kompleksowa pomoc dla nowoprzybyłych z Ukrainy w ramach Ośrodka Integracji Obcokrajowców myBB w Bielsku – Białej, pomoc materialna i rzeczowa, wparcie psychologiczne, pomoc w znalezieniu zakwaterowania, pomoc doradczyń kulturowych; koordynacja obsługi sekretariatu i kontaktu z wolontariuszami, konsultacje w języku polskim/ukraińskim/rosyjskim szkolenia i warsztaty dla wolontariuszy, zakup sprzętu do biura. 32 700 zł

WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich, Warszawa
Przygotowanie rekomendacji dla władz samorządowych, centralnych i darczyńców zagranicznych dotyczących przyjęcia polityk publicznych i sposobów ich wdrażania i finansowania, w związku z napływem uchodźców z Ukrainy do Polski.  55 000 zł

Związek Ukraińców w Polsce, Przemyśl
Działania na rzecz pomocy uchodźcom na przejściach granicznych w Medyce, Korczowej i na dworcu w Przemyślu; koordynacja pracy wolontariuszy w centrum „Narodny Dom”. 72 000 zł

[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]