Dotacje

Fundusz solidarności z Ukrainą

Fundusz utworzony w lutym 2022 po agresji Rosji na Ukrainę oferuje wsparcie organizacjom społecznym, które udzielają pomocy osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie. W 2022 roku wsparcie z Funduszu otrzymać mogły zaproszone imiennie organizacje społeczne, które świadczyły pomoc humanitarną, medyczną, prawną, psychologiczną, socjalno-bytową osobom przekraczającym granicę oraz wsparcie podczas ich pobytu w Polsce.

Konkurs dotacyjny na inicjatywy integracyjne w społecznościach lokalnych

W 2023 roku w ramach Funduszu oferujemy pomoc organizacjom podejmującym działania na rzecz adaptacji i integracji uchodźców i uchodźczyń w środowisku lokalnym poprzez tworzenie miejsc i przestrzeni sprzyjających wzajemnemu poznawaniu się i akceptacji oraz zapobiegania konfliktom na tle kulturowym i dyskryminacji.

Do składania wniosków zapraszamy organizacje prowadzące lub zamierzające prowadzić działania integracyjne w społeczności lokalnej, które wykażą się znajomością lokalnego kontekstu i potrzeb oraz przedstawią plan zaangażowania do wspólnych działań mieszkańców i uchodźców. Szczególnie zapraszamy organizacje współtworzone przez osoby z doświadczeniem migracji i uchodźstwa, osoby  z mniejszości narodowych, etnicznych i innych.

Wnioski mogą składać organizacje zarejestrowane w Polsce: fundacje, stowarzyszenia zwykłe i rejestrowe, związki stowarzyszeń, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, kościelne osoby prawne zarejestrowane w KRS. Wspieramy tylko działania statutowe i regulaminowe (w przypadku stowarzyszeń zwykłych).

W ramach konkursu wspieramy:

 • działania w społecznościach lokalnych, szczególnie w mniejszych ośrodkach miejskich i na terenach wiejskich, które służą integracji, wzajemnemu poznaniu się i budowaniu zaufania między osobami uciekającymi przed wojną i społecznością przyjmującą, wprowadzają uchodźców i uchodźczynie w lokalny kontekst społeczny i kulturalny, umożliwiają dialog, spotkanie, wymianę doświadczeń, wspólne cykliczne aktywności;
 • działania integrujące i włączające osoby i grupy z doświadczeniem uchodźstwa szczególnie narażone na dyskryminację i nierówne traktowanie ze względu na pochodzenie etniczne i narodowe, płeć, tożsamość płciową, orientację psychoseksualną, wiek, niepełnosprawność, etc.;
 • działania skierowane do społeczności przyjmującej np. działania informacyjne i aktywizujące z udziałem lokalnych wspólnot, diaspory ukraińskiej i środowisk migrantów/ek w Polsce, działania z zakresu edukacji międzykulturowej, , przeciwdziałające uprzedzeniom, dyskryminacji i zapobiegające konfliktom, a także rozwiązujące konflikty i łagodzące napięcia np. mediacje.

Nie wspieramy edukacji szkolnej i kursów językowych jako głównego lub jedynego działania ani jednorazowych wydarzeń (np. festiwali, festynów, konferencji).

We wniosku składanym w internetowym systemie składania wniosków prosimy m.in. o przedstawienie diagnozy sytuacji w społeczności lokalnej w kontekście potrzeb i wyzwań związanych z integracją, przedstawienie dotychczasowych działań prowadzonych na rzecz osób uciekających z Ukrainy, podjętych po 24 lutego 2022, opis i budżet planowanych działań, a także informację o przychodach i wydatkach w 2022 roku (jeśli takie były).

W konkursie oferujemy dotacje w wysokości maksymalnie do 60 000 zł.

Budżet konkursu: 1,5 miliona złotych.

Z dotacji można pokryć wszystkie koszty niezbędne do realizacji zaplanowanych działań: koszty działań merytorycznych (np. materiałów, wynajęcia powierzchni na działania projektowe, aprowizacji, wynagrodzenia personelu, etc.) oraz koszty administracyjne (np. czynszu, mediów,  księgowości etc.), a także inne uzasadnione koszty. W razie nieprzewidzianych okoliczności w trakcie realizacji działań możliwa będzie modyfikacja planu i budżetu.

Okres wykorzystania dotacji

Czas realizacji działań finansowanych z dotacji powinien być dostosowany do planu działań, jednak nie może być krótszy niż 6 miesięcy i dłuższy niż 12 miesięcy w okresie od 1 maja 2023 do 30 kwietnia 2024.

Składanie wniosków

Wnioski przyjmowane są wyłącznie w internetowym systemie składania wniosków od ogłoszenia konkursu do 28 lutego. Jedna organizacja może złożyć jeden wniosek.

Podgląd formularza wniosku w wersji pdf

Harmonogram konkursu

I etap: 1 lutego – 28 lutego 2023
składanie wniosków w internetowym systemie wnioskowym.

Do  24 marca
zaproszenie na rozmowy on-line organizacji zaproszonych do II etapu.

II etap: 27 marca – 21 kwietnia 2023
rozmowy z przedstawicielami/kami zaproszonych organizacji.

Organizacje zaproszone do rozmowy poproszone zostaną o przesłanie sprawozdania finansowego za ostatni rok, a w przypadku nowych organizacji (powstałych w 2022 roku) – zestawienia przychodów i wydatków za 2022 rok.

Do 28 kwietnia
ogłoszenie listy przyznanych dotacji.

Procedura oceny wniosków i przyznawania dotacji

Wnioski ocenia zespół Fundacji Batorego. Decyzje o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd na podstawie rekomendacji zespołu. Nie przewiduje się procedury odwołania od decyzji Zarządu.

Kryteria oceny wniosku:

 • udokumentowany i przekonujący opis kontekstu i potrzeb związanych z integracją uchodźców i uchodźczyń, poparty danymi, wskazujący na wiedzę i znajomość środowiska lokalnego,
 • racjonalny plan działań,
 • udokumentowane zasoby i kwalifikacje zespołu (personelu, wolontariuszy) umożliwiające skuteczne przeprowadzenie planowanych działań (posiadane lub planowane do pozyskania),
 • racjonalny budżet dostosowany do planu działań przedstawionych we wniosku,
 • (dodatkowo oceniane) włączenie w działania organizacji osób z doświadczeniem uchodźstwa, osób z grup mniejszościowych narażonych na dyskryminację, z diaspory i innych grup narodowych i etnicznych.

Konkurs finansowany ze środków Open Society Foundations, darowizn Związku Banków Polskich i European Banking Federation w ramach inicjatywy European Banks for Ukraine, Fundacji Evens oraz wpłat 1% podatku.

Zapraszamy darczyńców: osoby prywatne, instytucje i firmy do dołączenia do Funduszu. Darowizny wpłacać można:

Więcej informacji o możliwości wsparcia Funduszu: [email protected], tel. +48 22 536 02 00

Dotacje w 2023

Caritas Archidiecezji Lubelskiej, Lublin
Organizacja wycieczek edukacyjno-rekreacyjnych po Lublinie (m.in. deptak, Muzeum Narodowe, Ogród Botaniczny) dla grupy seniorek i seniorów ukraińskich oraz integracyjne wieczorki taneczne z wodzirejem i poczęstunkiem dla seniorów z Polski i Ukrainy. 59 980 zł

Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA, Wrocław
Przeprowadzenie spotkań dla polsko-ukraińskiej grupy seniorek: warsztatów artystycznych, spotkań zaplanowanych przez uczestniczki (np. spotkań kulinarnych, wspólnych wyjść do miejsc kultury) oraz finałowego spotkania „Wspólny Stół” dla uczestniczek i ich rodzin. 51 240 zł

Chełmskie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego, Chełm
Przeprowadzenie serii spotkań dla ukraińsko-polskiej grupy osób w różnym wieku: akcji wspólnego sadzenia drzew, wyjść do kina, wycieczki edukacyjnej, warsztatów rękodzielniczych, kulinarnych, tanecznych, artystycznych, a dla dzieci – regularnych zajęć ruchowych. 47 540 zł

Federacja Ruch Organizacji na rzecz Społecznej Aktywności ROSA, Przasnysz
Organizacja cyklicznych spotkań dla dzieci i dorosłych ze społeczności ukraińskiej i polskiej: warsztatów integrujących, teatralnych, zajęć z robotyki i budowania z Lego, zajęć jogi, wyjazdu do Centrum Nauki Kopernik oraz warsztatów (kulinarnych, z zakresu edukacji międzykulturowej oraz przeciwdziałających uprzedzeniom i dyskryminacji) dla mieszkańców Przasnysza prowadzonych przez osoby z doświadczeniem uchodźstwa. 59 995 zł

Fundacja Art Cluster, Luboń
Organizacja w Poznaniu cyklu warsztatów „Dwa narody, dwie kultury” dla dzieci i dorosłych poświęconych tradycyjnej ukraińskiej i polskiej sztuce ludowej: m.in. dekoracyjne malarstwo ukraińskie, malarstwo zalipiańskie, pieśni ludowe polskie i ukraińskie, tradycyjna kuchnia obu narodów. 10 190 zł

Fundacja ART JTM, Wrocław
Stworzenie na Przedmieściu Oławskim punktu partycypacji wielokulturowej (cotygodniowe dyżury – informacja i pomoc w rozwiązywanie problemów uchodźców) i wielokulturowego miejsca dla dzieci i młodzieży (gry planszowe, filmy, odrabianie lekcji, dostęp do komputerów itp.), organizacja cotygodniowych zajęć artystyczno-kreatywnych dla społeczności polsko-ukraińskiej, realizacja projektów młodych ludzi różnej narodowości. 37 000 zł

Fundacja Integracji i Rozwoju Cudzoziemców w Polsce, Gorzów Wielkopolski
Organizacja spotkań i imprez w ramach Lubuskiego Centrum Kobiet na Emigracji: warsztatów mediacyjnych dotyczących różnic kulturowych, warsztatów integrujących, polsko-ukraińskiego Dnia Dziecka, spotkań w formie kawiarenki społecznej, spotkań z doradcą zawodowym nt. polskiego systemu edukacji oraz prowadzenia działalności gospodarczej. 60 000 zł

Fundacja Kosmos, Toruń
Przeprowadzenie cyklu warsztatów malarskich, biżuteryjnych oraz kulinarnych dla grupy kobiet z Ukrainy i Polski w centrum integracji „Łącznik” na toruńskiej starówce. 46 200 zł

Fundacja KRAINA, Warszawa
Stworzenie miejsca sąsiedzkiego „Kraina kultury” na warszawskim Mokotowie. Organizacja serii warsztatów i spotkań integrujących społeczność lokalną z osobami nowoprzybyłymi: warsztatów rękodzielniczych, wokalnych, spotkań świątecznych oraz kolacji wielokulturowych. 56 440 zł

Fundacja Leszno dla Ukrainy, Leszno
Organizacja serii wycieczek integracyjnych po Lesznie i okolicach oraz comiesięcznych spotkań dyskusyjnego klubu filmowego i klubu gier planszowych. Prowadzenie infopunktu dla osób uchodźczych, zorganizowanie w szkołach spotkań dla młodzieży ze świadkiem wojny z Ukrainy, uruchomienie w mediach społecznościowych kampanii zwalczającej fake newsy dotyczące osób z Ukrainy. 59 756 zł

Fundacja Lokalsi, Cieszyn
Prowadzenie punktu pomocowo-informacyjnego dla uchodźców w Słupsku: organizacja zabaw integracyjnych dla polskich i ukraińskich dzieci, spotkań dla kobiet (m.in.  robienia na drutach, tworzenia wianków i kwiatów z papieru, prowadzenie porad prawnych i pogadanek o podstawach polskiego systemu prawa, kursu samoobrony i jogi dla kobiet. 59 780 zł

Fundacja Ładne Historie, Świdnica
Prowadzenie Międzykulturowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku: integracyjnych spotkań tematycznych dla grupy seniorów i seniorek z Polski i Ukrainy w formie międzykulturowej kawiarenki, działań aktywizujących na rynku pracy oraz wycieczek po Świdnicy zapoznających nowoprzybyłych z topografią miasta i społecznością lokalną. 59 940 zł

Fundacja Mamma Mia, Gdańsk
Organizacja zajęć w formie spotkań tematycznych dla kobiet z Ukrainy i z Polski (matek dzieci w pieczy zastępczej): warsztaty psychologiczne, rękodzielnicze, spotkanie z prawniczką, kosmetyczką, ginekolożką, etc. oraz równolegle organizacja zajęć dla dzieci, balu karnawałowego oraz pikniku na pożegnanie lata. 34 490 zł

Fundacja Rozwoju Niebieska Strefa, Zielona Góra
Prowadzenie działań integrujących dla kobiet wychowujących małe dzieci: zabaw integracyjnych, zajęć sensorycznych dla maluchów, spotkań ze specjalistami dotyczących macierzyństwa, zajęć arteterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z Polski i Ukrainy oraz zajęć antydyskryminacyjnych w szkołach nastawionych na przeciwdziałanie przemocy wobec ukraińskiej młodzieży. 58 245 zł

Fundacja Teraz Ulica, Bielsko-Biała
Organizacja cyklicznych spotkań dla dzieci i dorosłych z Polski i Ukrainy: warsztatów zielarskich, rękodzielniczych i artystycznych, zajęć jogi, gier planszowych, spotkań z filmowych i ciekawymi ludźmi, koncertów, wycieczek w góry, terenowej gry miejskiej, bazarku rękodzieła, wspólnego oglądania siatkówki oraz sąsiedzkiego gotowania w formie kuchni społecznej. 36 950 zł

Fundacja Wsparcia, Rozwoju i Nauki NABU, Jasło
Prowadzenie integracyjnych warsztatów kreatywnych „zrób to sam” dla dzieci i rodziców, zajęć sportowych dla kobiet z Polski i z Ukrainy (pilates, plenerowe zajęcia z elementami samoobrony) oraz motywacyjnych spotkań przy kawie z udziałem psychologa pochodzenia ukraińskiego (dzielenie się trudnościami życiowymi i wychowawczymi oraz wspólne poszukiwanie rozwiązań). 60 000 zł

Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”, Wrocław
Prowadzenie działań włączających aktywistów/ki z Ukrainy we wrocławskie środowisko organizacji społecznych: wizyt studyjnych w lokalnych instytucjach i organizacjach, warsztatów edukacyjnych. integracyjnych spotkań polsko-ukraińskich. 59 660 zł

Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Tuchomiu, Tuchom
Organizacja zajęć konstruktorskich łódek typu „Perkoz” dla grupy dzieci i nastolatków z Ukrainy i Polski, nauka żeglarstwa pod nadzorem instruktorów, organizacja regat po Jeziorze Tuchomskim podczas festynu rodzinnego oraz integracyjnych warsztatów kulinarnych, muzycznych, kosmetycznych i rękodzielniczych dla kobiet z Polski i Ukrainy. 38 500 zł

Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych, Zakliczyn
Prowadzenie działań integrujących osoby z Ukrainy z mieszkańcami gminy Zakliczyn: warsztatów arteterapii, muzykoterapii, kulinariów, spotkań o tematyce społeczno-historycznej oraz comiesięcznych wizyt w miejscach kultury i regionalnych wycieczek krajoznawczych, a także wyjść do kina i na koncerty. 60 000 zł

Spółdzielnia Socjalna Kazimierzanka, Kazimierz Dolny
Organizacja serii dwujęzycznych tematycznych spacerów edukacyjnych dla młodzieży i dorosłych (zwyczaje lokalne, Dzień Matki, rzeka Wisła, ukraińskie Święto Konstytucji, kazimierskie wąwozy, dożynki, ukraiński Dzień Niepodległości, poszukiwanie jesieni, sprzątanie miasta) oraz prowadzenie wakacyjnej świetlicy w Kazimierzu. 58 600 zł

Stowarzyszenie „Oswajanie Miasta”, Szczecin
Przeprowadzenie integracyjnych spacerów polsko-ukraińskich i spotkań warsztatowych prowadzonych przez osoby z Ukrainy, wyłonienie w drodze konkursu i zrealizowanie w społeczności lokalnej inicjatyw polsko-ukraińskich grup nieformalnych oraz stworzenie wielkoformatowej mozaiki w przestrzeni publicznej Szczecina łączącej osoby z Polski i Ukrainy. 60 000 zł

Stowarzyszenie Agama, Piła
Organizacja serii działań integracyjnych „Spotkajmy się”: pikniku rodzinnego, imprezy halloweenowej, spotkania kolędowego, cyklicznych zajęć dla dzieci i młodzieży w trzech grupach wiekowych (ruchowe, aktywizujące, artystyczne, krajoznawcze), zajęć dla kobiet ze społeczności polskiej i ukraińskiej wokół wspólnych zainteresowań (renowacji mebli, malowania na szkle, zajęć wokalnych i teatralnych oraz sportowych typu joga czy pilates).  59 392 zł

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa”, Głogów
Otwarcie młodzieżowej kawiarenki integracyjnej prowadzonej przez młode Ukrainki, organizacja serii wydarzeń prezentujących młodych twórców z Ukrainy (koncerty, wystawy, pokazy filmowe, prezentacje poetyckie), spotkań promujących wolontariat, festiwalu młodzieżowego z udziałem innych grup narodowych i etnicznych mieszkających w Głogowie.  60 000 zł

Stowarzyszenie Lambda – Warszawa, Warszawa
Prowadzenie regularnych cotygodniowych spotkań integracyjnych dla ukraińskiej grupy LGBTQIA w formie spotkań koordynowanych przez osobę z Ukrainy oraz organizacja pięciodniowego biwaku aktywistyczno-integracyjnego dla grupy ukraińsko-polskiej. 59 750 zł

Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego – Klub Nowodworski, Nowy Dwór Gdański
Prowadzenie sąsiedzkiego klubu „Słonecznik”: organizacja warsztatów dla osób z Polski i Ukrainy, wspólnych wyjść do lokalnych miejsc kultury oraz organizacja spotkań z okazji Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Dnia Niepodległości Ukrainy oraz sierpniowych Spasów. 56 230 zł

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Połczyna-Zdroju oraz Szwajcarii Połczyńskiej – „Niezwykły Połczyn”, Połczyn-Zdrój
Stworzenie miejsca integracji przy aktywnym udziale społeczności lokalnej, także z doświadczeniem uchodźstwa. Organizacja dla ukraińsko-polskiej grupy nastolatków spotkań z psychologiem, warsztatów teatralnych, dziennikarsko-fotograficznych, gier planszowych; wspólne organizowanie imprez integracyjnych (pikniku, Dziadów, happeningu antydyskryminacyjnego, koncertów, spotkania finałowego), a także międzypokoleniowych warsztatów kulinarnych i rękodzielniczych. 60 000 zł

Stowarzyszenie OFFicyna, Szczecin
Organizacja pokazów filmów ważnych dla polskiej i ukraińskiej kinematografii dla dorosłych uczestników dyskusyjnych klubów filmowych w Szczecinie i dla osób Ukrainy (w tym seniorów i seniorek), spotkania filmoterapii i bajkoterapii dla dzieci z Ukrainy. 60 000 zł

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Ruciane-Nida
Prowadzenie działań adaptacyjno-integracyjnych dla uchodźców i uchodźczyń oraz rodzin ich przyjmujących: zajęć integracyjno-sportowych, warsztatów pomocy psychologiczno-pedagogicznej, międzykulturowych, z kompetencji społecznych, wizażu i stylizacji oraz spotkań kulinarnych, a także otwartych spotkań animacyjnych z polsko-ukraińską kulturą. 60 000 zł

Towarzystwo Europejskiego Rozwoju i Edukacji Narodowej TEREN, Turowiec
Organizacja spotkań o polskich i ukraińskich tradycjach, cyklu zajęć z jogi, wystawy fotografii, wycieczek dla osób ze społeczności lokalnej i uchodźczej, a także całodniowych warsztatów wzmacniających kompetencje zawodowe kobiet ze społeczności uchodźczej. 59 920 zł

Wrocławska Fundacja Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej FREYA Wrocław
Przeprowadzenie, we wrocławskich i podwrocławskich szkołach, które przyjęły znaczną liczbę uczniów i uczennic z doświadczeniem uchodźstwa, serii warsztatów dotyczących kultury, tradycji i historii Polski i Ukrainy oraz warsztatów antydyskryminacyjnych pod hasłem „Kultura dialogu” mających na celu wsparcie integracji w środowisku szkolnym. 52 200 zł

Dotacje w 2022

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Kraków
Świadczenie pomocy prawnej dla uchodźców z Ukrainy: prowadzenie stałej infolinii i punktów porad prawnych, udzielanie pomocy w sprawach dotyczących bezpaństwowców, osób z państw trzecich oraz małoletnich bez opieki, prowadzenie szkoleń i konsultacji dla wolontariuszy – studentów prawa oraz prawników świadczących pomoc pro bono; konsultacje i pomoc prawna dla osób przebywających w ośrodkach dla cudzoziemców; koordynacja pomocy prawnej dla uchodźców z Ukrainy w ramach prac Wielokulturowego Centrum w Krakowie. 187 300 zł

Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Gdańsk
Pomoc prawna dla cudzoziemców, poradnictwo pobytowe, legalizacyjne, doradztwo zawodowe w ramach Punktu Ochrony Praw Imigrantów prowadzone w 4 językach (polski, rosyjski, angielski, ukraiński) w Gdańsku, Gdyni, Tczewie i Pruszczu, wsparcie systemu edukacji i asystentów kulturowych, opracowanie metodologii i materiałów do nauki języka polskiego: wynagrodzenia koordynatorów, obsługi księgowej i finansowej Centrum, koszty transportu. 128 000 zł

Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa, Lublin
Świadczenie pomocy prawnej uchodźcom z Ukrainy: prowadzenie infolinii, konsultacje i porady prawne, prowadzenie szkoleń i konsultacji dla wolontariuszy oraz prawników świadczących pomoc pro bono uchodźcom; koordynacja pomocy prawnej w ramach prac komitetu społecznego ds. pomocy uchodźcom w Lublinie. 112 000 zł

Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa, Lublin
Wdrożenie rekomendacji z audytu bezpieczeństwa cyfrowego organizacji przeprowadzonego przez Fundację Czwarty sektor w ramach projektu CERT-NGO (zakup sprzętu, oprogramowania oraz usługi monitoringu bezpieczeństwa cyfrowego na okres 36 miesięcy). 31 200 zł

Fundacja Pole Dialogu, Warszawa
Działania na rzecz wsparcia systemu edukacji ukraińskich dzieci w polskich szkołach prowadzone w ramach koalicji SOS dla Edukacji: sieciowanie organizacji społecznych i samorządowych, upowszechnianie materiałów i modeli nauczania, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, monitoring przepisów, prowadzenie działań rzeczniczych, opracowywanie ekspertyz, porad  i interpretacji prawnych. 59 820 zł

Fundacja w Stronę Dialogu, Kraków
Kompleksowe wsparcie uchodźców i uchodźczyń romskich z Ukrainy w ramach warszawskiego Centrum Integracji Roma-Poland-Ukraine: pomoc w znalezieniu pracy, zakwaterowania, opieki zdrowotnej, pomoc prawna i psychologiczna, nauka języka polskiego dla dzieci i dorosłych, wsparcie w procesie adaptacyjnym; zatrudnienie  asystenta/ki społeczno-kulturalnego, pracownika/czki personelu ośrodka, zakup telefonów komórkowych dla uchodźców, organizacja transportu. 150 000 zł

Fundacja ZUSTRICZ, Kraków
Prowadzenie bursy międzyszkolnej dla 50 osobowej grupy dzieci i młodzieży z Ukrainy w okresie wakacji: pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń, mediów, zaopatrzenia i wyżywienia oraz wynagrodzenia opiekunów i koordynatorów.
120 000 zł

Klub Inteligencji Katolickiej, Warszawa
działania pomocowe skierowane do osób uciekających z Ukrainy: organizacja transportu dzieci z niepełnosprawnościami z domów dziecka, prowadzenie hostelu interwencyjnego dla uchodźców nie posiadających paszportu ukraińskiego, organizacja mieszkań w Polsce, opieka prawna, organizacja opieki świetlicowej i zajęć dla dzieci, prowadzenie ukraińskiej szkoły: koszty koordynacji działań pomocowych i pracy wolontariuszy, zakup sprzętu informatycznego, wdrożenie polityki bezpieczeństwa systemu i ochrony danych użytkowników. 111 500 zł

Stowarzyszenie Dla Ziemi, Bratnik
Działania pomocowe na Lubelszczyźnie skierowane do osób uciekających z Ukrainy, bezpośrednia pomoc w punkcie w Jagodzinie, transport, zakwaterowanie, wyżywienie dla nowoprzybyłych, prowadzenie infolinii, działania integrujące polskie i ukraińskie rodziny w ogrodzie społecznym, lekcje języka polskiego; koordynacja działań pomocowych Stowarzyszenia, komunikacja i kontakt z mediami, koszty administracyjne: telefon, Internet, wynajem lokalu, media, etc. 108 000 zł

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Ethnos, Łódz
Świadczenie stałego wsparcia  dla uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy przebywających w Łodzi, bezpośrednia pomoc materialna, zbiórki i dystrybucja darów, wsparcie asystenta cudzoziemca, nauka języka polskiego, poradnictwo prawne, psychologiczne dla dzieci i dorosłych; koordynacja, wynagrodzenie asystenta, tłumaczenia z jęz. ukraińskiego, księgowość. 100 000 zł

Stowarzyszenie Homo Faber, Lublin
Działania na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy: koordynacja pracy wolontariuszy w społecznym komitecie ds. pomocy uchodźcom w Lublinie, organizacja szkoleń dla psychologów i osób udzielających pomocy psychologicznej (w tym interwentów kryzysowych), organizacja szkoleń dla osób pracujących z dziećmi (nauczycieli/ek, asystentów/ek, pedagogów/żek, animatorów/ek), przygotowanie zajęć i materiałów edukacyjnych dotyczących pracy psychologicznej, opiekuńczej i interwencyjnej z dziećmi i osobami dorosłymi z doświadczeniem wojny. 109 000 zł

Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju, Kraków
Prowadzenie Punktu Pomocy w Krakowie w budynku Teatru im. Juliusza Słowackiego przy ul. Radziwiłowskiej i całodobowej infolinii dla uchodźców w języku ukraińskim i polskim, udzielanie podstawowych informacji odnośnie zakwaterowania i form wsparcia: koszty obsługi infolinii i koszty księgowości. 30 000 zł

Stowarzyszenie Związek Ukraińców w Suwałkach
Kompleksowe wsparcie uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy w ramach Centrum Informacji i Pomocy Cudzoziemcom w Suwałkach: koordynacja pracy, konsultacje na miejscu i poprzez infolinię, wsparcie psychologiczne. 102 000 zł

Romskie Stowarzyszenie Oświatowe Harangos, Kraków
Pomoc uchodźcom romskim z Ukrainy: organizacja transportu i relokacji do krajów UE oraz pomocy humanitarnej,  zatrudnienie asystentów kulturalno-socjalnych, obsługa punktu wsparcia i koordynacji pomocy w Słubicach. 87 000 zł

Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia, Bielsko-Biała
Kompleksowa pomoc dla nowoprzybyłych z Ukrainy w ramach Ośrodka Integracji Obcokrajowców myBB w Bielsku – Białej, pomoc materialna i rzeczowa, wparcie psychologiczne, pomoc w znalezieniu zakwaterowania, pomoc doradczyń kulturowych; koordynacja obsługi sekretariatu i kontaktu z wolontariuszami, konsultacje w języku polskim/ukraińskim/rosyjskim szkolenia i warsztaty dla wolontariuszy, zakup sprzętu do biura. 32 700 zł

WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich, Warszawa
Przygotowanie rekomendacji dla władz samorządowych, centralnych i darczyńców zagranicznych dotyczących przyjęcia polityk publicznych i sposobów ich wdrażania i finansowania, w związku z napływem uchodźców z Ukrainy do Polski.  55 000 zł

Związek Ukraińców w Polsce, Przemyśl
Działania na rzecz pomocy uchodźcom na przejściach granicznych w Medyce, Korczowej i na dworcu w Przemyślu; koordynacja pracy wolontariuszy w centrum „Narodny Dom”. 72 000 zł

Фонд, створений у лютому 2022 року після початку широкомасштабної агресії Росії проти України, пропонує підтримку особам, які тікають від війни в Україні. У 2022 році підтримку Фонду могли отримати запрошені громадські організації, які надавали гуманітарну, медичну, юридичну, психологічну, соціально-побутову допомогу особам, які перетинали кордон, а також підтримку під час їхнього перебування у Польщі.

Дотаційний конкурс на інтеграційні ініціативи у місцевих спільнотах

У 2023 році в рамках Фонду пропонуємо допомогу організаціям, які здійснюють діяльність щодо адаптації й інтеграції біженців у місцевих спільнотах шляхом творення місць і простору, які сприяють взаємному пізнанню, прийняттю і запобіганню конфліктів та дискримінації на культурному тлі.

Запрошуємо складати заявки організації, які здійснюють чи планують здійснювати інтеграційні дії у місцевій спільноті, знають локальні контексти і потреби, а також представлять план залучення до спільних дій мешканців та біженців. Особливо запрошуємо організації, що їх співтворять особи з досвідом міграції та біженства, особи з національних, етнічних та інших меншин.

Заявки можуть складати організації, зареєстровані в Польщі: фонди, звичайні і реєстрові товариства, спілки товариств, соціальні кооперативи, кола сільських господинь, церковні юридичні особи, зареєстровані в KRS. Підтримуємо тільки дії, що входять до статуту чи положень (у випадку звичайних товариств).

 

У рамках конкурсу підтримуємо:

 • діяльність у місцевих спільнотах (особливо у менших міських та сільських населених пунктах), яка служить інтеграції, взаємному пізнанню і побудові довіри між особами, що тікають від війни, та спільнотою, що приймає; вводить біженців і біженок в локальні суспільні і культурні контексти; уможливлює діалог, зустріч, обмін досвідом, спільні циклічні дії;
 • інтеграційну діяльність, яка включає особи і групи з досвідом біженства, особливо наражені на дискримінацію і нерівне трактування з огляду на етнічне і національне походження, стать, статеву ідентичність, психосексуальну орієнтацію, вік, неповносправність і т.д.;
 • діяльність, скеровану до спільноти, що приймає – напр., інформаційні й активізаційні заходи за участі локальних спільнот, української діаспори і середових мігрантів/ок у Польщі, діяльність у сфері міжкультурної освіти, що протидіє упередженням, дискримінації і запобігає конфлікти, а також діяльність із розв’язування конфліктів і знімання напруження, напр., медіації.

Не підтримуємо шкільної освіти і мовних курсів як головної чи єдиної діяльності ані одноразових подій (напр., фестивалів, фестин, конференцій).

У заявці, яку належить складати в інтернет-системі складання заявок, зокрема просимо представити діагноз ситуації в локальній спільноті у контексті потреб і викликів, пов’язаних з інтеграцією, представити донедавні дії для осіб, що тікають з України, здійснені після 24 лютого 2022 року, опис і бюджет планованої діяльності, а також інформацію про прибутки і видатки у 2022 році (якщо такі були).

У конкурсі пропонуємо дотацію у розмірі максимум до 60 000 злотих.

Бюджет конкурсу: 1,5 мільйона злотих.

З дотації можна покрити всі витрати, необхідні для реалізації запланованої діяльності: витрати на основну діяльність (напр., витрати на матеріали, оренду приміщень для проєктної діяльності, забезпечення, оплату персоналу і т.д.), адміністративні витрати (напр., орендна плата, комунальні послуги, бухгалтерський облік і т.д.), а також інші обґрунтовані витрати. У разі непередбачуваних обставин під час реалізації діяльності можлива модифікація плану та бюджету.

Термін використання дотації 

Час реалізації фінансової діяльності з дотації повинен бути пристосований до плану діяльності, однак не може бути коротший, ніж 6 місяців, і довший, ніж 12 місяців, у період від 1 травня 2023 до 30 квітня 2024 року.

Складання заявок

Заявки приймають лише польською мовою в інтернет-системі складання заявок від моменту оголошення конкурсу до 28 лютого. Одна організація може скласти одну заявку.

Формуляр заявки у версії pdf (w języku polskim)

Розклад конкурсу

I етап: 1 лютого – 28 лютого 2023 року
складання заявок в інтернет-системі складання заявок.

До 24 березня
запрошення на онлайн розмови організацій, які пройшли на II етап.

II етап: 27 березня – 21 квітня 2023 року
розмови з представниками/цями запрошених організацій.

Запрошені на розмову організації попросимо надіслати фінансовий звіт за останній рік, а у випадку нових організацій (які з’явилися 2022 року) – зіставлення прибутків і видатків за 2022 рік.

До 28 квітня
оголошення списку наданих дотацій.

Процедура оцінки заявок і надання дотацій

Заявки оцінює колектив Фонду Баторія. Рішення про надання дотації приймає Правління на основі рекомендацій колективу. Не передбачено процедури апеляції щодо рішення Правління.

Критерії оцінки заявки:

 • підтверджений документами переконливий опис контексту і потреб, пов’язаних з інтеграцією біженців і біженок, із даними, які засвідчують знання й орієнтацію щодо локального середовища;
 • раціональний план діяльності;
 • підтвердженні документами засоби і кваліфікації колективу (персоналу, волонтерів), необхідні для ефективного здійснення планованої діяльності (які є в наявності або планується здобути);
 • раціональний бюджет, пристосований до плану дій, представлених у заявці;
 • (додатково оцінюється) включення у діяльність організації осіб із досвідом біженства, осіб із груп меншин, наражених на дискримінацію, з діаспори та інших етнічних і національних груп.

Конкурс фінансується із засобів Open Society Foundations, даровизн Об’єднання Польських Банків і European Banking Federation в рамках ініціативи European Banks for Ukraine, Фонду Evens і переказування 1% податку.

Запрошуємо благодійників: приватних осіб, інституції і фірми – долучитися до Фонду. Даровизну можна здійснити так:

Більше інформації про можливість підтримати Фонд: [email protected], тел. +48 22 536 02 00

Контакт у справі конкурсу: [email protected]

tel. +48 22 536 02 31
[email protected]

[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]