Programy dotacyjne

O dotacjach

Wspieramy organizacje społeczne prowadzące działania na rzecz zwiększania aktywności obywatelskiej i aktywności społecznej, w tym w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Pomagamy organizacjom stojącym na straży przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa, zajmującym się ochroną praw człowieka oraz równości wszystkich obywateli i obywatelek wobec prawa, kontrolą przejrzystości i odpowiedzialności władz i instytucji publicznych, przeciwdziałającym dyskryminacji i wykluczeniu grup mniejszościowych, słabszych i narażonych na marginalizację.

Przekazywane przez nas dotacje przeznaczyć można na finansowanie działalności podstawowej organizacji, na działania projektowe  oraz na wzmocnienie i rozwój organizacji.

Programy dotacyjne kierujemy do organizacji polskich i organizacji białoruskich (program Dla Białorusi).

Dotacje przyznajemy w ramach otwartych konkursów dotacyjnych skierowanych do szerokiej grupy odbiorców (Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy), a także w konkursach zamkniętych skierowanych do wybranej  grupy organizacji. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Fundacji przyznaje dotacje w trybie pozakonkursowym. Dotacje dla organizacji białoruskich przyznawane są w odpowiedzi na wnioski składane w trybie ciągłym.