Zespoły eksperckie

Raporty okresowe OFL

Standardy konsultacji publicznych rządowych projektów ustaw w świetle Regulaminu pracy Rady Ministrów. [PDF 628 KB]

Wnioski z obserwacji procesu legislacyjnego w okresie od 16 maja do 15 listopada 2018  roku wraz z podsumowaniem trzeciego roku aktywności legislacyjnej rządu i parlamentu:
XII Komunikat Obywatelskiego Forum Legislacji [PDF]

•  Ocena procesu tworzenia rządowego projektu ustawy o praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – etap rządowy i parlamentarny [PDF] [PDF]
•  Ocena procesu tworzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw – etap rządowy  [PDF]
•  Ocena procesu tworzenia rządowego projektu ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym – etap rządowy i parlamentarny [PDF]  [PDF]
•  Ocena procesu tworzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Prawo o stowarzyszeniach – etap parlamentarny [PDF]
•  Ocena procesu tworzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy – etap parlamentarny [PDF]
•  Ocena procesu tworzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – etap parlamentarny [PDF]
•  Ocena procesu tworzenia rządowego projektu ustawy o  zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi – etap senacki  [PDF]
•  Ocena procesu tworzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych – etap rządowy i parlamentarny  [PDF] [PDF]
•  Ocena procesu tworzenia rządowego projektu ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej – etap rządowy i parlamentarny [PDF] [PDF]
•  Ocena procesu tworzenia rządowego projektu ustawy o kołach gospodyń wiejskich – etap rządowy i parlamentarny  [PDF]
Analiza projektów rządowych utworzonych w okresie od 16 maja do 15 listopada 2018 [PDF]
Zestawienie uwag Centrum Analiz Strategicznych rządu do projektów ustaw upublicznione w okresie od 16 maja do 15 listopada 2018 r. [PDF]

Wnioski z obserwacji procesu legislacyjnego w okresie od 16 listopada 2017 do 15 maja 2018 roku:
XI Komunikat Obywatelskiego Forum Legislacji  [PDF]

•   Ocena procesu tworzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – etap rządowy i parlamentarny [PDF] [PDF]
•    Ocena procesu tworzenia rządowego projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi – etap rządowy i parlamentarny [PDF] [PDF]
•    Ocena procesu tworzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw – etap rządowy i parlamentarny [PDF] [PDF]
•    Ocena procesu tworzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej [PDF]
•    Ocena procesu tworzenia rządowego projektu ustawy o jawności życia publicznego – etap rządowy [PDF]
•    Ocena procesu tworzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy Prawo o stowarzyszeniach [PDF]
•    Ocena procesu tworzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – etap rządowy i parlamentarny [PDF]
•    Ocena procesu tworzenia prezydenckiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym – etap parlamentarny [PDF]
•    Ocena procesu tworzenia rządowego projektu ustawy o ochronie danych osobowych – etap rządowy i parlamentarny  [PDF] [PDF]
•    Analiza projektów rządowych utworzonych w okresie od 16 listopada 2017 do 15 maja 2018 [PDF]

Jakość procesu stanowienia prawa w drugim roku rządów Prawa i Sprawiedliwości.
X Komunikat Obywatelskiego Forum Legislacji o jakości procesu legislacyjnego na podstawie obserwacji w okresie od 16 listopada 2016 do 15 listopada 2017 roku

Komunikat [PDF 1212 KB]

Podsumowanie zmian w sposobie tworzenia prawa w I roku rządu PiS i Parlamentu oraz wnioski z obserwacji procesu legislacyjnego w okresie od 10 września do 10 grudnia 2016:
Komunikat [PDF 1020 KB]

 • Ocena procesu tworzenia projektu założeń projektu ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych [PDF 840 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu założeń do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej [PDF 850 KB]
 • Ocena procesu tworzenia rządowego projektu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich [PDF 890 KB]
 • Ocena procesu tworzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych i innych ustaw – etap parlamentarny [PDF 600 KB]
 • Ocena procesu tworzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności – etap sejmowy [PDF 620 KB]
 • Ocena procesu tworzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw – etap sejmowy [PDF 610 KB]
 • Ocena procesu tworzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy [PDF 600 KB]
 • Ocena procesu tworzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [PDF 840 KB]
 • Ocena procesu tworzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw [PDF 860 KB]
 • Ocena procesu tworzenia rządowego projektu ustawy – Prawo oświatowe – etap rządowy [PDF 600 KB]
 • Ocena procesu tworzenia rządowego projektu ustawy – Prawo oświatowe – etap parlamentarny [PDF 710 KB]
 • Ocena procesu tworzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych [PDF 640 KB]
 • Ocena procesu tworzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw [PDF 620 KB]
 • Ocena procesu tworzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt [PDF 640 KB]

Wnioski z obserwacji procesu legislacyjnego w okresie od 16 maja do 10 września 2016:
Komunikat [PDF 800 KB]

 • Ocena procesu tworzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [PDF 240 KB]
 • Ocena procesu tworzenia rządowego projektu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich – etap rządowy [PDF 530 KB]
 • Ocena procesu tworzenia rządowego projektu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich – etap parlamentarny [PDF 420 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu założeń projektu ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych [PDF 850 KB]
 • Ocena procesu tworzenia rządowego projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw – etap rządowy [PDF 850 KB]
 • Ocena procesu tworzenia rządowego projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw – etap parlamentarny [PDF 430 KB]
 • Ocena procesu tworzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych i innych ustaw [PDF 625 KB]
 • Ocena procesu tworzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druk nr 673) [PDF 830 KB]
 • Ocena procesu tworzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 672) [PDF 685 KB]
 • Ocena procesu tworzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (druk nr 660) [PDF 685 KB]
 • Ocena procesu tworzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – etap rządowy [PDF 830 KB]
 • Ocena procesu tworzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – etap parlamentarny [PDF 610 KB]
 • Ocena procesu tworzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności [PDF 840 KB]
 • Ocena procesu tworzenia poselskiego projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym [PDF 495 KB]

Wnioski z obserwacji procesu legislacyjnego w okresie od  16 lutego do 15 maja 2016

Komunikat [PDF 202 KB]

 • Ocena procesu tworzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [PDF 344 KB]
 • Ocena procesu tworzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych [PDF 354 KB]
 • Ocena procesu tworzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy [PDF 255 KB]
 • Ocena procesu tworzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [PDF 211 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu założeń projektu ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych [PDF 566 KB]
 • Ocena procesu tworzenia rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 – etap rządowy [PDF 256 KB]
 • Ocena procesu tworzenia rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 – etap parlamentarny [PDF 322 KB]
 • Ocena procesu tworzenia rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw – etap rządowy [PDF 312 KB]
 • Ocena procesu tworzenia rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw – etap parlamentarny [PDF 267 KB]
 • Ocena procesu tworzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt [PDF 288 KB]
 • Ocena procesu tworzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych – UC18 [PDF 198 KB]
 • Ocena procesu tworzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych – UC176 [PDF 204 KB]
 • Ocena procesu tworzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych [PDF 213 KB]
 • Ocena procesu tworzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw [PDF 654 KB]

Wnioski z obserwacji procesu legislacyjnego w okresie od  16 listopada 2015 do 15 lutego 2016
Komunikat [PDF 216 KB]

 • Ocena procesu tworzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [PDF 342 KB]
 • Ocena procesu tworzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych [PDF 222 KB]
 • Ocena procesu tworzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy [PDF 216 KB]
 • Ocena procesu tworzenia rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym [PDF 287 KB]
 • Ocena procesu tworzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym [PDF 218 KB]
 • Ocena procesu tworzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw [PDF 315 KB]
 • Ocena procesu tworzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw [PDF 212 KB]
 • Ocena procesu tworzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kontroli niektórych inwestycji [PDF 323 KB]
 • Ocena procesu tworzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw [PDF 255 KB]

Wnioski z obserwacji procesu legislacyjnego w okresie od 7 maja do 30 września 2015
Komunikat [PDF 195 KB]

 • Ocena procesu tworzenia projektu ustawy o biegłych sądowych [PDF 486 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym [PDF 386 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu ustawy o oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne [PDF 284 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw [PDF 324 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego [PDF 333 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu ustawy o zmianie ustawy oprawie autorskim i prawach pokrewnych [PDF 189 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw [PDF 234 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw [PDF 312 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu założeń do projektu ustawy o monitoringu wizyjnym [PDF 365 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej [PDF 366 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu założeń do projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego [PDF 218 KB]
 • Ocena procesu tworzenia  projektu założeń ustawy o zmianie zasad funkcjonowania służby zagranicznej [PDF 364 KB]
 • Ocena OSR  projektu ustawy o leczeniu niepłodności [PDF 226 KB]

Wnioski z obserwacji procesu legislacyjnego w okresie od 20 lutego do 6 maja 2015
Komunikat [PDF 194 KB]

 • Ocena procesu tworzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym [PDF 186 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu ustawy o oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne [PDF 191 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw [PDF 186 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego [PDF 172 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw i projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy Prawo Bankowe oraz niektórych ustaw [PDF 186 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu ustawy o biegłych sądowych [PDF 188 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu ustawy o leczeniu niepłodności [PDF 195 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw [PDF 199 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu ustawy o zdrowiu publicznym [PDF 179 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw [PDF 187 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw [PDF 199 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu założeń do projektu ustawy o monitoringu wizyjnym [PDF 174 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu założeń do ustawyPrawo działalności gospodarczej [PDF 186 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o zasadach pokrywania kosztów stałych powstałych w związku u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej [PDF 152 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu założeń do projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego [PDF 166 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu założeń projektu o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw [PDF 185 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych [PDF 194 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu założeń ustawy o zmianie zasad funkcjonowania służby zagranicznej [PDF 166 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów [PDF 184 KB]
 •  

Wnioski z obserwacji procesu legislacyjnego w okresie od listopada 2014 do lutego 2015
Komunikat [PDF 445 KB]

 • Ocena procesu tworzenia projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych [PDF 156 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu założeń projektu o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw [PDF 205 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu założeń projektu o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw [PDF 284 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu założeń ustawy o zmianie zasad funkcjonowania służby zagranicznej [PDF 295 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu założeń do projektu ustawy o monitoringu wizyjnym [PDF 276 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego [PDF 196 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności [PDF 195 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu ustawy o oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne [PDF 225 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu ustawy o leczeniu niepłodności [PDF 180 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych [PDF 187 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu ustawy o biegłych sądowych [PDF 265 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu ustawy o poradnictwie prawnym [PDF 215 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu ustawyo udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie [PDF 214 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej [PDF 620 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu ustawy o państwowym ratownictwie medycznym [PDF 158 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia [PDF 164 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw [PDF 620 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej [PDF 278 KB]

Wnioski z obserwacji procesu legislacyjnego w okresie od września do listopada 2014
Komunikat [PDF 815 KB]

 • Ocena procesu tworzenia projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych [PDF 620KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu założeń projektu o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw [PDF 725 KB] 
 • Ocena procesu tworzenia projektu założeń projektu o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw [PDF 780 KB] 
 • Ocena procesu tworzenia projektu założeń ustawy o zmianie zasad funkcjonowania służby zagranicznej [PDF 690 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu założeń do projektu ustawy o monitoringu wizyjnym [PDF 845 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego [PDF 801 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu ustawy o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność [PDF 789 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu ustawy o oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne [PDF 695 KB] 
 • Ocena procesu tworzenia projektu ustawy o leczeniu niepłodności [PDF 518 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych [PDF 815 KB]

Wnioski z obserwacji procesu legislacyjnego w okresie od czerwca do września 2014
Komunikat [PDF 320 KB]

 • Ocena procesu tworzenia projektu ustawy o oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne  [PDF 815 KB]
 • Ocena procesu tworzenia tzw. Pakietu Ustaw Antykolejkowych [PDF 620 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego [PDF 500KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu założeń ustawy o zmianie zasad funkcjonowania służby zagranicznej  [PDF 725 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu założeń do projektu ustawy o monitoringu wizyjnym  [PDF 495 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw [PDF 585 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych [PDF 680 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw [PDF 715 KB]
 • Ocena procesu tworzenia projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii  [PDF 585 KB]