Publications
cover
Czy władze samorządowe mogą – zgodnie z prawem – odmówić organizacji wyborów?
 • Hubert Izdebski

Coraz więcej wójtów, burmistrzów i prezydentów miast deklaruje, że nie zorganizuje wyborów prezydenckich 10 maja. Samorządowcy działają w zgodzie z Konstytucją i interesem publicznym, przekonuje prof. Hubert Izdebski w ekspertyzie prawnej.

program: forumIdei
cover
Stanowisko ZEP w sprawie rozwiązania problemu Izby Sądu Najwyższego

W izbie Sądu Najwyższego, która będzie rozstrzygać o ważności wyborów zasiadają osoby powołane na stanowiska sędziów w sposób wadliwy. Zespół Ekspertów Prawnych apeluje o stworzenie gwarancji prawnych, by prawidłowość oceny ważności wyborów prezydenckich w 2020 r. przez tę izbę Sądu Najwyższego nie budziła wątpliwości.

program: forumIdei
cover
Przetrwać razem, za wszelką cenę. Tylko jak?
 • Edwin Bendyk
 • and others

Rządy we wszystkich krajach dotkniętych pandemią obok walki z koronawirusem koncentrują się na ratowaniu gospodarki przed zapaścią. Podobnie jednak jak w przypadku pandemii nie ma jednej metody, tylko trzeba stosować pakiet rozwiązań, tak samo interwencja ekonomiczna musi polegać nie tylko zapewnieniu płynności, ale także indywidualnych dochodów oraz dostępu do usług społecznych

program: forumIdei
cover
Czy możliwe jest przeprowadzenie wyborów podczas stanu epidemii? Opinia prawna
 • Piotr Uziębło

Czy podczas ogłoszonego w Polsce stanu epidemii jest możliwe przeprowadzenie wyborów prezydenckich zgodnie ze standardami organizacji wyborów w państwie demokratycznym wyznaczonymi przez Konstytucję RP, a także przez akty prawa międzynarodowego? Opinia prawna Piotra Uziębły.

program: forumIdei
cover
Apel Zespołu Ekspertów Wyborczych o zmianę terminu wyborów Prezydenta RP

Apel Zespołu Ekspertów Wyborczych Fundacji im. Stefana Batorego o zmianę terminu wyborów Prezydenta RP.

program: forumIdei
cover
Koronawirus a wybory prezydenckie. Czym grozi głosowanie podczas epidemii?
 • Bartłomiej Michalak

Analiza potencjalnych skutków przeprowadzenia wyborów prezydenckich 2020 podczas epidemii koronawirusa.

program: forumIdei
cover
Koronne argumenty – termin wyborów prezydenckich 2020
 • Jarosław Flis

Przedstawiamy najważniejsze argumenty dlaczego termin wyborów prezydenckich w 2020 roku powinien być przesunięty.

program: forumIdei
cover
Ewolucja sytuacji finansowej samorządów terytorialnych w Polsce w latach 2014-2018
 • Paweł Swianiewicz
 • and others

Czy pod rządami Zjednoczonej Prawicy postępuje degradacja finansowej kondycji i autonomii samorządów? Autorzy odpowiadają na to pytanie w oparciu o obiektywne wskaźniki wyliczane na podstawie danych z lat 2014-2018. Uzupełniona o dane z 2019 roku wersja raportu zostanie opublikowana w maju 2020.

program: forumIdei
cover
Neomarksistowska tęczowa zaraza
 • Anna Mierzyńska

Analiza źródeł populistycznej legendy o “neomarksizmie” i jej politycznego zastosowania w Polsce.

program: forumIdei
cover
Szykując grunt pod „wielką korupcję”
 • Grzegorz Makowski

Z powodu degradacji podziału i wzajemnej kontroli władz i zasad państwa państwa prawa w Polsce rośnie ryzyko korupcji. W opracowaniu szczegółowo opisujemy przyczyny tego zagrożenia i przedstawiamy drogi wyjścia.

program: forumIdei
cover
Granica nowoczesnego sąsiedztwa
 • Marta Jaroszewicz
 • and others

“Granica nowoczesnego sąsiedztwa. Jak ją zbudować? Raport z badań jakościowych na granicy polsko-ukraińskiej” identyfikuje problemy występujące na granicy w 2019 roku oraz zawiera propozycje nowych rozwiązań wielopoziomowego zarządzania tą granicą.

program: forumIdei
cover
Jak przywrócić państwo prawa?
 • Tomasz Zalasiński
 • and others

Zbiór ekspertyz autorstwa wybitnych polskich prawników, zawierający rekomendacje jak TK, KRS, Sąd Najwyższy, prokuratura i sądy powszechne powinny zostać zmienione, żeby stanowić przeciwwagę dla władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz skutecznie chronić prawa obywateli i stać na straży praworządności.

program: forumIdei
cover
Legal Opinion about the Consequences of Judgment of the Court of Justice of the EU
 • Piotr Bogdanowicz

A legal opinion prepared by professor Piotr Bogdanowicz about the consequences of the landmark ruling of the Court of Justice of the EU on the Poland’s National Council of the Judiciary and the Disciplinary Chamber of the Supreme Court.

program: forumIdei
cover
Opinia prawna na temat skutków wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa i Izby Dyscyplinarnej w świetle prawa Unii Europejskiej
 • Piotr Bogdanowicz

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 r. ma przełomowe znaczenie. TSUE przesądził, że okoliczności wyboru członków KRS oraz sposób jej funkcjonowania podlegają ocenie zgodności z prawem UE. KRS musi dawać wystarczające gwarancje niezależności od organów władzy ustawodawczej i wykonawczej.

program: forumIdei
cover
Poland’s deepening crisis. When the rule of law dies in Europe

Report made in cooperation with European Stability Initiative, summarising changes in Polish judicature under the rule of Law and Justice party. Report contains recommendations for EU on how to stop the erosion of the rule of law in Poland.

program: forumIdei
cover
Pogłębiający się kryzys w Polsce. Kiedy w Europie umiera praworządność

Publikujemy raport powstały we współpracy z European Stability Initiative podsumowujący zmiany w polskim wymiarze sprawiedliwości pod rządami PiS. Raport zawiera rekomendacje dla Unii Europejskiej i państw członkowskich, jak wyhamować erozję państwa prawa w Polsce.

cover
Urzędnicy wyborczy w działaniu. Raport z badania
 • Jacek Haman

Publikujemy raport dr. hab. Jacka Hamana z badań dotyczących współpracy między urzędnikami wyborczymi a urzędami gmin. Badania wskazują, że choć powstanie Korpusu Urzędników Wyborczych nie wywołało problemów, które zagrażałyby poprawności procesu wyborczego, to skomplikowało pracę urzędów.

program: forumIdei
cover
Polityka mieszkaniowa dla Polski
 • Piotr Lis

Analiza możliwości i ograniczeń prowadzenia aktywnej polityki mieszkaniowej we współczesnej Polsce. Profesor Piotr Lis przekonuje, że zwiększenie liczby mieszkań na wynajem jest korzystne nie tylko dla lokatorów, ale dla całej gospodarki, łagodzi bowiem konsekwencje kryzysów.

program: forumIdei
cover
Co oznacza dla Polski wyrok TSUE w sprawie KRS i Izby Dyscyplinarnej?
 • Piotr Bogdanowicz

Publikujemy analizę prof. Piotra Bogdanowicza intepretującą ostatnie orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa i Izby Dyscyplinarnej.

program: forumIdei
cover
Granica nowoczesnego sąsiedztwa. Jak ją zbudować?
 • Marta Jaroszewicz
 • and others

Jak zarządzać jedną z najbardziej obleganych granic zewnętrznych UE, czyli naszą granicą z Ukrainą? Publikujemy podsumowanie badań diagnozujących problemy, które przeprowadziliśmy wspólnie z inicjatywą społeczną „Europa bez barier”.

see catalogue
Support democracy with us

Join us to build an open, democratic society – a society of people aware of their rights and responsibilities, who are actively involved in the life of their local community, country and international society.

Donate now and help us support initiatives for democracy and rule of law in Poland.
We wish to express our thanks to all our Donors – your generosity enables us to help others.

You may support our Foundation by donating money to bank accounts listed below:
PLN: 74 1030 1016 0000 0000 6145 0029
USD: PL 75 1030 1016 0000 0000 6145 0011
EUR: PL 48 1030 1016 0000 0000 6145 0012
GBP: PL 44 1030 1016 0000 0000 6145 0084
Swift: CITIPLPX

donate