Programy zakończone

Odpowiedzialne Państwo

Celem programu było zwiększenie przejrzystości i rzetelności w życiu publicznym i promocja idei otwartych odpowiedzialnych rządów.

Program działał na rzecz przejrzystości procesu legislacyjnego i otworzenia go na głos obywateli, ograniczenia ryzyk korupcji, nepotyzmu i kumoterstwa, związanych z występowaniem konfliktu interesów w życiu publicznym, wzmocnienia roli i ochrony prawnej sygnalistów. Monitorowaliśmy i analizowaliśmy procesy i wydarzenia, które wpływają na rzetelność życia publicznego. Przedstawialiśmy propozycje i rekomendacje zmierzające do poprawy standardów życia publicznego i ograniczania korupcji.

Część działań prowadzonych w ramach programu Odpowiedzialne Państwo realizujemy nadal w forumIdei/Państwo prawa. Są to:

  • Zespół ekspertów prawnych ocena zgodności z Konstytucją RP i normami międzynarodowymi projektów aktów prawnych wnoszonych do parlamentu/ monitorowanie działań Trybunału Konstytucyjnego i wymiaru sprawiedliwości
  • Obywatelskie Obserwatorium Demokracjirejestrowanie i dokumentowanie reakcji przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i środowisk prawniczych na zmiany prawne wprowadzane przez parlament i administrację rządową. Działanie prowadzone współpracy z grupą polskich organizacji strażniczych
  • Monitoring procesu stanowienia prawa pod kątem jego przejrzystości, otwartości na konsultacje publiczne i zabezpieczenia antykorupcyjne oraz przestrzegania zasad dobrej legislacji. Działanie prowadzone we współpracy z Obywatelskim Forum Legislacji
  • Ochrona prawna sygnalistów – wzmocnienie ochrony prawnej osób, które w interesie publicznym informują o nieprawidłowościach, obchodzeniu prawa, korupcji i nadużyciach w swoim miejscu pracy. Działanie prowadzone we współpracy z Transparency International
  • Pakt uczciwości w zamówieniach publicznych (pilotaż) – monitorowanie przejrzystości i uczciwości zamówień publicznych na przykładzie inwestycji realizowanej ze środków publicznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA (prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa-Zawiercie). Projekt prowadzony we współpracy z Transparency International ze środków Komisji Europejskiej. Więcej na stronie: www.paktuczciwosci.pl 

Projekty zakończone:

Fundacja Batorego jest polskim partnerem Transparency International i członkiem międzynarodowej Koalicji Społeczeństwa Obywatelskiego na rzecz Konwencji ONZ Przeciwko Korupcji.