forumIdei

Państwo prawa

Działamy na rzecz przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa, w którym wymiar sprawiedliwości jest niezależny a instytucje działają transparentnie – w oparciu o ustalone, jasne i zrozumiałe dla obywateli reguły i procedury.

Z pomocą Zespołu Ekspertów Prawnych monitorujemy zgodność uchwalanych przez władzę ustawodawczą aktów prawnych z Konstytucją RP, normami międzynarodowymi oraz demokratycznymi standardami państwa. Analizujemy konsekwencje zmian ustroju sądów, w szczególności ograniczenia niezależności wymiaru sprawiedliwości, przedstawiamy propozycje wyjścia z kryzysu praworządności.

W ramach Obywatelskiego Forum Legislacji monitorujemy sposób stanowienia prawa pod kątem przestrzegania zasad poprawnej legislacji, wskazujemy, jak podnosić jakość tworzonego prawa i standardy jego stanowienia poprzez m.in. zwiększanie jego transparentności i włączanie obywateli w proces konsultacji.

Działamy na rzecz zwiększenia przejrzystości i odpowiedzialności życia publicznego. Proponujemy rozwiązania sprzyjające tworzeniu sprawnej, apolitycznej administracji publicznej wolnej od nacisków politycznych i pokus korupcyjnych. Wskazujemy sposoby przeciwdziałania korupcji i nadużyciom władzy, w tym m.in.: rozwiązania dotyczące wzmocnienia ochrony prawnej sygnalistów, zapewnienia przejrzystości i uczciwości zamówień publicznych (projekty Pakty Uczciwości).