Programy zakończone

Monitoring finansowania kampanii wyborczych w Mołdawii

We współpracy z mołdawskim Stowarzyszeniem Promo-LEX prowadziliśmy monitoring finansowania kampanii wyborczej podczas wyborów parlamentarnych w Mołdawii 30 listopada w 2014 roku oraz wyborów lokalnych 14 czerwca 2015. Projekt wykorzystywał doświadczenia z obserwacji kampanii wyborczych prowadzonych w Polsce przez zespół programu Odpowiedzialne Państwo (dawniej Przeciw Korupcji) Fundacji Batorego. więcej

Wybory parlamentarne 2014
W 2014 roku wspólnie z ekspertami ze Stowarzyszenia Promo-LEX zaadaptowaliśmy do warunków mołdawskich wypracowaną przez nas metodologię monitorowania finansowania kampanii wyborczej [Metodologia monitoringu finansowania kampanii wyborczej 2014 PDF 148 KB wersja angielska], przeszkoliliśmy obserwatorów wyborów w Mołdawii w jej zastosowaniu podczas dwóch kampanii wyborczych: do parlamentu w listopadzie 2014 i do władz lokalnych w czerwcu 2015 oraz pomogliśmy w opracowaniu rekomendacji dotyczących zapobiegania nieprawidłowościom w sposobie finansowania kampanii przez komitety wyborcze w Mołdawii.
W ramach projektu w 2014 roku zorganizowane zostały: wizyta studyjna w Polsce połączona ze szkoleniem i warsztatami na temat metodologii obserwacji finansowania kampanii wyborczej dla 10 mołdawskich koordynatorów misji obserwacyjnej
(30 czerwca–4 lipca); szkolenia w Kiszyniowie dla 50 członków zespołu obserwacyjnego (14 i 27 września); debaty publiczne w Kiszyniowie i sześciu innych miejscowościach na terenie Mołdawii nt. problemów związanych z finansowaniem kampanii wyborczej; polska misja ekspercka w składzie: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, posłanka do Parlamentu Europejskiego, Paweł Kowal, były poseł do Parlamentu Europejskiego i były wiceminister spraw zagranicznych, oraz ekspert programu ds. finansowania kampanii Adam Sawicki (26 listopada-2 grudnia).
Wyniki obserwacji wyborów parlamentarnych uwzględniające aspekty dotyczące finansowania kampanii przez komitety wyborcze prezentowane były w 5 raportach cząstkowych przygotowanych przez PromoLEX oraz w raporcie końcowym wydanym drukiem w 2015 roku:
Raport nr 1 za okres 1 sierpnia-24 września
[PDF 323 KB wersja angielska], [PDF 264 KB wersja mołdawska], [PDF 395 KB wersja rosyjska]
Raport nr 2 za okres 24 września-15 października
[PDF 655 KB wersja angielska], [PDF 666 KB wersja mołdawska], [PDF 569 KB wersja rosyjska]
Raport nr 3 za okres 16 października-5 listopada
[PDF 696 KB wersja angielska], [PDF 701 KB wersja mołdawska], [PDF 698 KB wersja rosyjska]
Raport nr 4 za okres 6-27 listopada
[PDF 916 KB wersja angielska], [PDF 928 KB wersja mołdawska], [PDF 899 KB wersja rosyjska]
Raport z dnia wyborów (30 listopada 2014)
[PDF 956 KB wersja angielska], [PDF 963 KB wersja mołdawska], [PDF 998 KB wersja rosyjska]
 
Raport końcowy z monitoringu wyborów parlamentarnych
[PDF 16,12 MB wersja angielska], [PDF 16,10 MB wersja mołdawska], [PDF 17 MB wersja rosyjska]
Osobny raport poświęconymonitoringowi finansowana kampanii wyborczej wraz z rekomendacjami koniecznych zmian został zaprezentowany podczas konferencji Rady Europy 16 marca 2015 w Strasburgu „Electoral Assistance: reforming electoral legislation and practice”, a także podczas konferencji Rady Europy i Centralnej Komisji Wyborczej 23 marca 2015 w Kiszyniowie poświęconej ocenie przebiegu wyborów w 2014 roku.

Raport z monitoringu finansowania kampanii wyborczej
[PDF 1,07 MB wersja angielska], [PDF 1,10 MB wersja mołdawska], [PDF 1,12 MB wersja rosyjska]
Monitoring finansowania kampanii wyborczej do parlamentu był częścią monitoringu wyborów, zorganizowanego w ramach Europejskiej Platformy Demokratycznych Wyborów, zrzeszającej 13 organizacji pozarządowych z państw UE, Partnerstwa Wschodniego i Rosji zajmujących się monitorowaniem wyborów. 
 

Wybory samorządowe 2015

 

W 2015 roku uzupełniliśmy metodologię monitoringu finansowania kampanii wyborczej w Mołdawii o aspekty związane z wyborami samorządowym, zajęliśmy się promocją wniosków wynikających obserwacji wyborów parlamentarnych oraz działaniami edukacyjnymi zmierzającymi do zapewnienia lepszej kontroli przebiegu wyborów przez instytucje upoważnione do ich nadzorowania. Wspieraliśmy Stowarzyszenie Promo-Lex w działaniach rzeczniczych dotyczących przestrzegania obowiązujących przepisów o finansowaniu kampanii wyborczych w Mołdawii oraz wprowadzenia nowych rozwiązań zwiększających przejrzystość finansowania polityki.
W ramach projektu, w oparciu o przepisy prawne i doświadczenia w ich egzekwowaniu w Mołdawii, Rumunii, Gruzji i Polsce, stworzony został przewodnik [Przewodnik dla mołdawskich instytucji kontrolnych PDF 813 KB wersja mołdawska]
dla mołdawskich organów państwowych sprawujących nadzór nad organizacją i przebiegiem wyborów nt. stosowania prawa w przypadku naruszeń kodeksu wyborczego w zakresie finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych.
Przewodnik ten skonsultowany został na seminarium eksperckim z pracownikami Centralnej Komisji Wyborczej, Generalnego Inspektoratu Policji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Biura Prokuratora Generalnego, Centrum Antykorupcyjnego oraz specjalistami ds. wyborów (7maja). Tego samego dnia zorganizowane zostały warsztaty dla 10 obserwatorów Promo-LEX poświęcone dostosowaniu metodologii monitoringu finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych do specyfiki wyborów samorządowych (7 maja).
[Uzupełniona metodologia monitoringu finansowania kampanii wyborczych PDF 563 KB wersja angielska]
Podczas wyborów samorządowych Stowarzyszenie Promo-LEX wydało 4 raporty cząstkowe z obserwacji wyborów, uwzględniające aspekty dotyczące finansowania kampanii przez komitety wyborcze:
 

Raport 1 za okres 3-29 kwietnia
[PDF 470 KB wersja angielska], [PDF 472 KB wersja mołdawska], [PDF 439 KB wersja rosyjska]

Raport 2 za okres 30 kwietnia-20 maja
[PDF 612 KB wersja angielska ], [PDF 611 KB wersja mołdawska], [PDF 613 KB wersja rosyjska]
Raport 3 za okres 21 maja-10 czerwca [PDF 995 KB wersja angielska ],  [PDF 994 KB wersja mołdawska], [PDF 993 KB wersja rosyjska]

Raport 4 za okres 15-24 czerwca
[PDF 996 KB wersja angielska], [PDF 997 KB wersja mołdawska], [PDF 999 KB wersja rosyjska]

Raport z dnia wyborów (I tura)
[PDF 991 KB wersja mołdawska], [PDF 992 KB wersja rosyjska]

Raport z dnia wyborów (II tura)
[PDF 990 KB wersja angielska], [PDF 992 KB wersja mołdawska], [PDF 990 KB wersja rosyjska]
Przygotowana została także analiza Ustawy dotyczącej finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych z 9 kwietnia 2015  [PDF 926 KB wersja mołdawska]
 Projekt był współfinansowany z programu „Wsparcie Demokracji” Fundacji Solidarności Międzynarodowej finansowanego ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.