Programy zakończone

Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej

W odpowiedzi na wyzwania i problemy związane z pandemią koronawirusa w 2020 oferowaliśmy wsparcie finansowe dla organizacji społecznych, które prowadzą działania w obszarach priorytetowych Fundacji: ochrony praw człowieka i równego traktowania, w tym szczególnie praw kobiet i mniejszości, przestrzegania praworządności, jawności i przejrzystości w życiu publicznym, ochrony środowiska i ochrony praw zwierząt. Pula środków na dotacje wynosiła 1,3 miliona złotych.

Kto mógł ubiegać się o dotację

O dotację mogły ubiegać się fundacje i stowarzyszenia prowadzące działania w obszarach priorytetowych Fundacji, szczególnie te, które w latach 2016-2019 otrzymały dotacje w programie Demokracja w Działaniu, a które w związku z pandemią:

  • starały się dostosować do nowych warunków i odpowiedzieć na nowe potrzeby: zwiększyć zasięg pomocy, zmienić zakres i formy działania,
  • miały trudności z finansowaniem działań statutowych (w tym szczególnie kosztów stałych) oraz z pozyskiwaniem środków na swoje działania,
  • były zagrożone utratą płynności z powodu niemożności prowadzenia działań projektowych.

Wysokość i okres wykorzystania dotacji

Oferowaliśmy dotacje w wysokości od 10 000 do 30 000 zł. Z dotacji można było pokryć wszystkie koszty niezbędne do realizacji działań statutowych (zarówno tych, które prowadzone były przed wybuchem pandemii, jak nowych, będących odpowiedzią na potrzeby, które pandemia ujawniła).

Okres wydatkowania dotacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku, w uzasadnionych wypadkach możliwe było pokrycie kosztów poniesionych przed przyznaniem dotacji.

Przeznaczenie dotacji

Dotacje przeznaczyć można było na koszty działań statutowych: koszty projektowe, koszty pozyskiwania środków na działania (w tym utrzymanie działalności gospodarczej stanowiącej źródło dochodu dla organizacji), koszty administracyjne (w tym wynagrodzenia i pochodne, czynsz, media, etc.), zakup środków trwałych i niematerialnych: sprzętu, narzędzi i oprogramowania do pracy zdalnej, środków ochrony osobistej i wyposażenia lokalu do pracy w okresie pandemii; zapewnienie wsparcia psychologicznego dla personelu, szkoleń, pomoc prawną, opracowanie procedur pracy w trybie zdalnym itp.

Wnioski oceniane były przez komisję funduszu złożoną z pracowników Fundacji Batorego. Decyzje o przyznaniu dotacji podejmował Zarząd Fundacji na podstawie rekomendacji komisji. Decyzje te były ostateczne i nie przewidywaliśmy możliwości odwoływania się od nich.

 

Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej, Hajnówka
Działania na rzecz dialogu Białorusinów i Polaków, warsztaty dla dzieci i młodzieży, polsko – białoruskie koncerty, konkursy „Podlasie w obiektywie”, „Ja naradziusia tut/Tu się urodziłem”, Noc Muzeum; opłaty za media, wynagrodzenia pracowników, środki ochrony osobistej, zakup sprzętu do pracy zdalnej. 30 000 zł

Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze, Szczecin
Poradnictwo prawne i obywatelskie, ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa dla kobiet; zakup laptopów, oprogramowania, urządzenia wielofunkcyjnego, opłaty za mobilny Internet, opracowanie procedur prawno-administracyjnych dotyczących zdalnej komunikacji i organizacja szkolenia nt. bezpieczeństwa (część prawna i informatyczna), zakup środków sanitarnych i ochronnych. 14 000 zł

Fundacja Afryka Inaczej, Warszawa
Działanie na rzecz dialogu międzykulturowego i lepszego poznania Afryki i jej mieszkańców oraz przeciwdziałanie przejawom dyskryminacji i rasizmu w Polsce, działania za pośrednictwem mediów społecznościowych, które pozwolą afrykańskiej społeczności w Polsce być reprezentowaną, #afrykainaczej w sieci mediów; prowadzenie kanałów w mediach społecznościowych, płatna promocja w serwisie Facebook i YouTube, wdrożenie formatki płatności internetowych, realizacja videopodcastów, koszty montażu, wynagrodzenie operatora, osoby przeprowadzającej wywiady i osoby prowadzącej media społecznościowe, grafiki. 30 000,00 zł

Fundacja Autonomia, Kraków
Zapobieganie i przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami, upełnomocnienie i edukacja emancypacyjna osób narażonych na przemoc i dyskryminację wielokrotną lub wykluczenie; opracowanie strategii i planu działań edukacyjnych w formach off-line i zdalnych, doradztwo i szkolenia dla zespołu, podnoszenie kompetencji, koszty dojazdów, wyposażenie/sprzęt do bezpiecznych zajęć off-line, dezynfekcja po zajęciach, środki ochrony osobistej dla osób uczestniczących (płyn, maseczki), obsługa administracyjno-finansowa, księgowość, serwisowanie sprzętu – komputery, tablety, drukarka, czynsz i prąd. 30 000,00 zł

Fundacja Centrum Praw Kobiet, Gdańsk,
Przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym, działania pomocowe skierowane do pokrzywdzonych kobiet – porady psychologiczne, prawne, socjalne, mieszkaniowe, zawodowe, schronisko, telefon zaufania, asysty sądowe, grupy wsparcia z dla kobiet Gdańska, z województwa pomorskiego i z województw ościennych, działania edukacyjne (szkolenia, niezbędniki); wynagrodzenie osób udzielających pomocy psychologicznej. 30 000,00 zł

Fundacja Cicha Tęcza, Warszawa
Działania pomocowe w sprawach związanych z życiem osobistym, zawodowym i społecznym osób Głuchych nieheteronormatywnych, program pomocy prawnej (tęcza prawna) i psychologicznej (tęcza psychiczna) dla osób Głuchych LGBTQ+; wynagrodzenie księgowości, obsługa IT, wynagrodzenie grafika, laptopy, kamery do nagrywania vlogów w Polskim Języku Migowym i osprzęt kamery, tonery, materiały biurowe, wynagrodzenia osób w tęczy prawnej i tęczy psychologicznej. 30 000,00 zł

Fundacja Po Skrzydła, Sosnowiec
Wsparcie psychologiczne i prawne osób doświadczających przemocy i dyskryminacji, zajęcia antydyskryminacyjne dla dzieci i młodzieży, program zapobiegający wykluczeniu społecznemu seniorów, przedsięwzięcia na rzecz kształtowania świadomości społecznej dotyczącej starości, filmy edukacyjne oraz warsztaty o postrzeganiu kultury i polskości; wynagrodzenie psychologa,  wyposażenie siedziby w gotowe stanowisko do przeprowadzania warsztatów on-line, nagrywania wykładów, zakup biurka, komputera, kompatybilnego ze środowiskiem IOS, kamery internetowej na statywie, mikrofonu krawatowego, fotela, tła, światła; opłaty za czynsz. 15 000,00 zł

Stowarzyszenie Interclub Femina, Zgorzelec
Działanie na rzecz ochrony wartości i praw obywatelskich, równego traktowania kobiet i mężczyzn, budowy i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianie dobrych praktyk, prowadzenie punktu informacji prawnej i obywatelskiej; wynagrodzenie specjalistów – terapeutów, szkolenie z zakresu opracowania procedur pracy w trybie zdalnym, nowych technologii i komunikacji zdalnej, laptopy, szkolenie z zakresu księgowości dla NGO, wynagrodzenie doradcy, prawnika, materiały biurowe, czynsz za lokal i opłaty za media, środki ochrony osobistej i wyposażenie lokalu do pracy w czasie pandemii (maseczki, płyny do dezynfekcji, ręczniki jednorazowe), księgowa. 28 000,00 zł

Świętokrzyskie Centrum Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych, Sadowie
Inspirowanie do działania obywatelskiego i społecznego mieszkańców województwa świętokrzyskiego, projekt „Mia100 Inicjatyw”, cykl spotkań i warsztatów, zorganizowanie „Ostrowieckiej Żywej Biblioteki” oraz warsztatów z samoobrony dla kobiet „WenDo”; materiały biurowe, koszty związane z transportem prelegentów i wolontariuszy biorących udział w projektach, zakup żywności i poczęstunków, wynajem sal i sprzętów, trener „WenDo”. 10 000,00 zł

Towarzystwo na rzecz Ziemi, Oświęcim
Działania w obszarze ochrony przyrody, zmian klimatu, gospodarki odpadami, wsparcie społeczności zagrożonych rozwojem konwencjonalnych źródeł energii, udział w postępowaniach administracyjnych, udział w Koalicji Ratujmy Rzeki,  monitorowanie oddziaływania inwestycji na środowisko naturalne, wsparcie lokalnych aktywistów w przypadku zgłoszenia inwestycji/zdarzenia zagrażającego środowisku (wizja terenowa, wskazanie ścieżki administracyjnej, pomoc w przygotowaniu pism, zgłoszeń, itp.); koszty ekspertyz i wyjazdów interwencyjnych. 29 000,00 zł

Zjednoczenie na rzecz Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy”, Warszawa
Edukacja seksualna i prozdrowotna, profilaktyka HIV/AIDS, wsparcie i opieka nad osobami żyjącymi z HIV ze szczególnym uwzględnieniem osób z grupy LGBTQ+, edukacja w klubach, akademikach i podczas akcji ulicznych, projekty dot. przeciwdziałania narkomanii i ryzykownym zachowaniom seksualnym,  akcje i kampanie społeczne, poradnictwo, testowanie, grupy wsparcia, warsztaty i webinaria; wynagrodzenie trenerów, grafika, informatyka, zakup środków do ochrony osobistej – maski, rękawice, płyny dezynfekcyjne, koordynacja i księgowość; koszt utrzymania lokalu, łącza internetowego i połączeń telefonicznych. 11 000,00 zł

Związek Ukraińców w Polsce, Oddział w Przemyślu
Działanie na rzecz ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce, dialogu między narodami, współpracy polsko-ukraińskiej, przeciwdziałania przejawom dyskryminacji i mowy nienawiści, spotkania społeczności ukraińskiej w woj. podkarpackim dot. organizacji działalności w czasie pandemii oraz monitoringu Internetu w województwie podkarpackim, wynagrodzenie pracowniczki biura, zakup rzutników, ekranu, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników zjazdu Związku Ukraińców w Polsce. 26 000,00 zł

Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów, Lubartów
Informowanie o działalności radnych, prowadzenie lokalnego serwisu lubartow.mamprawowiedziec.pl oraz strony www.molubartow.com, wydawanie gazety o sprawach lokalnych; koszty sądowe w sprawach o dostęp do informacji publicznej, część czynszu, dofinansowanie działań statutowych. 3500 zł

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Kraków
Bezpłatna pomoc prawną osobom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz bezpaństwowcom w szczególności w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej, Lesznowoli, Przemyślu i Krośnie Odrzańskim oraz  w ośrodkach otwartych w Lininie i Białej Podlaskiej (w formie indywidualnych konsultacji, za pośrednictwem telefonu, WhatsAppa oraz poczty elektronicznej); monitoring przestrzegania zasady non-refoulement, dostępu do procedur przyznawania statusu uchodźcy i innych form ochrony, wdrożenie nowej formuły zdalnego wolontariatu; wkład własny do projektu „Daj im szansę”, promocja, środki do dezynfekcji i ochrony osobistej, telefon ze stojakiem oraz mikrofon bezprzewodowy pozwalający na łatwą transmisję online, mikrofon bezprzewodowy, koszulki dla wolontariuszy, wewnętrzny audyt , koszty pośrednie. 22 000 zł

Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Gdańsk
Doradztwo prawne, pobytowe i zawodowe dla migrantów; kursy języka polskiego; rozszerzenie działań integracyjnych na całe Pomorze: obsługa księgowa, prawna, superwizje dla zespołu, zarządzanie, zakup laptopa. 30 000 zł

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, Kraków
Ochrona Puszczy Karpackiej, w tym monitoring przyrodniczy oraz prawny cięć i inwestycji na terenie Puszczy Karpackiej i Pogórza Przemyskiego, kontrola obywatelska Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;  geoportal przyrodniczy www.straznicypuszczy.pl oraz interwencyjny “Zielony telefon”; wynagrodzenie fundraisera, kampania crowdfundingowa (grafiki, hurtowe wysyłki mailingowe). 30 000 zł

Fundusz Feministyczny, Warszawa
Wsparcie grup należących do społeczności Funduszu:  spotkania sieciujące i cotygodniowe spotkania „Feministyczna Regeneracja” prowadzone online, pilotażowe kameralne stacjonarne spotkania sieciujące; prowadzenie i dostępność (np. tłumaczenie na język migowy), wsparcie psychologiczne/terapeutyczne dla członkiń zespołu. 16 000 zł

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa
Bezpłatna pomoc prawna i integracyjna dla uchodźców i uchodźczyń oraz migrantów i migrantek świadczona online oraz w niezbędnych wypadkach w biurze, udostępnianie na stronie internetowej informacje na temat praw i obowiązków migrantów i migrantek, w tym w trakcie epidemii COVID-19; utworzenie strony internetowej w języku rosyjskim, laptopy i router VPN wraz z oprogramowaniem, instalacja oprogramowania do bezpiecznego korzystania  z baz danych w trybie pracy zdalnej.
13 000 zł

Akceptacja Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Homoseksualnych, Biseksualnych i Transpłciowych, Warszawa
Kształtowanie i propagowanie postawy akceptacji społecznej wobec osób LGBT i ich rodzin, udzielanie wsparcia, aktywizacja społeczna rodziców i bliskich osób LGBT, spotkania online, warsztaty i debaty; wynagrodzenia koordynatora/rki, ekspertów/ek, wsparcie  IT, administracja projektu. 30 000 zł

Fundacja HerStory, Krasnystaw
Wzmacnianie i upełnomocnianie kobiet i dziewcząt poprzez edukację „herstoryczną”, antydyskryminacyjną i antyprzemocową, webinaria dot. stresu, przemocy, klimatu, prawa pracy,  grupa wsparcia dla kobiet;  zakup laptopa, telefonu, statywu, licencja na platformę do komunikacji, księgowość, koordynacja, prowadzenie webinariów i konsultacji psychoedukacyjnych (on-line). 24 000 zł

Fundacja Laboratorium Zmiany, Niemodlin
Wspieranie kobiet i dziewczyn, przeciwstawianie się stereotypom dotyczącym płci, przeciwdziałanie dyskryminacji, indywidualne konsultacje psychologiczne, działania pomocowe (konsultacje, relacje na żywo i nagrania) pod hasłem „Uziemienie”, spotkania z Superbabkami, testowanie gier i treningi antydyskryminacyjne; przygotowanie odpłatnych warsztatów w wersji online, sprzęt komputerowy i nagraniowy, strona www z modułem sklepu, szkolenia i konsultacje prawne, nagrywanie i montaż podkastów. 27 000 zł

Kultura Równości, Wrocław
Poprawa sytuacji osób nienormatywnych i wykluczonych ze  względu na płeć, wiek, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, pochodzenie, kolor skóry, stan zdrowia czy status społeczny, prowadzenie bezpiecznej przestrzeni do spotkań, organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, webinariów; wynagrodzenie psychologa (konsultacje on-line i grupa wsparcia), wynagrodzenie koordynatora (komunikacja, promocja, administracja), zakup sprzętu, licencji do platformy do komunikacji,  zakup oprogramowania. 30 000 zł

RegenerAkcja, Szczawnica
Wsparcie dobrostanu aktywistek i aktywistów równościowych, profilaktyka wypalenia w aktywizmie i budowanie aktywistycznych wspólnot, grupy wsparcia, spotkania społecznościowe, warsztaty i webinaria; wsparcie psychologiczne (interwencyjne i superwizyjne), wynagrodzenia, licencja na platformę do komunikacji, księgowość, koszty bankowe. 30 000

Stowarzyszenie Queerowy Maj, Kraków
Integracja i animacja społeczności LGBTQ w Krakowie, pomoc psychologiczna dla osób doświadczających dyskryminacji; czynsz, licencja na platformę do komunikacji, grafiki, pomoc psychologiczna, księgowość, koordynacja działań (także on-line), wynagrodzenie artystów i techników, transkrypcje do social media. 30 000 zł

Fundacja Czarna Owca Pana Kota, Kraków
Działania strażnicze oraz edukacyjne dotyczące sytuacji i praw zwierząt, bezpośrednia pomoc zwierzętom także w prowadzonym Azylu, zdalne porady dotyczące leczenia i opieki nad dzikimi zwierzętami), tworzeniem merytorycznych treści poradniczych i edukacyjnych; optymalizacja mechanizmów fundriasingowych, stworzenie systemu e-petycji, szkolenia dotyczące fundraisingu, wsparcie psychologiczne zespołu, kampania fundraisingowa, internet, księgowość. 30 000 zł

Fundacja Rodzić po Ludzku, Warszawa
Kompleksowe działania na rzecz godnych warunków porodu i otoczenia kobiet szacunkiem i opieką:   rzecznicze wobec decydentów, interwencyjne wobec placówek i instytucji naruszających prawo, edukacyjne skierowane do kobiet i ich rodzin, monitoring opieki okołoporodowej; wynagrodzenia: specjalistek ds. opieki okołoporodowej i  ds. formalno-finansowych, księgowość. 30 000zł

Stowarzyszenie Homo Faber, Lublin
Praca w następujących obszarach: integracji (migranci: poradnictwo, język polski, mentoring dla osób wspierających migrantów), antydyskryminacji (poradnictwo antydyskryminacyjne, prawne i obywatelskie), filmu jako formy edukacyjnej o prawach człowieka oraz partycypacji (serwis miejski Naprawmy To  a w ramach Akcji Masz Głos współpraca z organizacjami z 4 województw); język polski dla migrantów, objazdowy festiwal filmowy Watch Docs w plenerze, księgowość, promocja w sieci, częściowo czynsz i wynagrodzenie dyrektorki. 30 000 zł

Fundacja Wolni Obywatele RP, Warszawa
Propagowanie zasad demokratycznego państwa prawa i przeciwstawianie się wszelkim formom dyskryminacji, homofobii, nietolerancji i rasizmu, organizowanie pokojowych protestów i pikiet, rejestrowanie przypadków wykorzystywania prawa karnego przeciwko uczestnikom demonstracji i protestów, organizowanie dla represjonowanych pomocy prawnej, psychologicznej i materialnej oraz rozpowszechnianiu informacji za pośrednictwem „Obywatele.news”; kamery i osprzęt dla korespondentów w 12 miastach, wyposażenie i przeniesienie studia w Warszawie, dodatkowa osoba w biurze, przejazdy adwokatów. 30 000 zł

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa, Kraków
Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wyznanie i światopogląd w edukacji publicznej, przeciwdziałanie dyskryminacji osób LGBTQIA, świadczenie pomocy prawnej i psychologicznej; czynsz, księgowość, platforma do komunikacji,  fundraiser. 24 000 zł

Fundacja Zustricz, Kraków
Monitorowanie przejawów dyskryminacji i mowy nienawiści wobec społeczności ukraińskiej, udzielanie wsparcia psychologicznego, adaptacyjnego i prawnego, zajęcia z języka polskiego, spotkania integracyjne, webinaria ze specjalistami, organizacja i produkcja webinariów, wynagrodzenie ekspertów, platforma do spotkań online, działania fundraisingowe, wykładzina, środki dezynfekujące. 28 000 zł

Fundacja EkoRozwoju  Wrocław
Monitorowanie gospodarki zadrzewieniami, zbieranie zgłoszeń o nieprawidłowościach, działania na rzecz ochrony powietrza, wspieranie proekologicznych inicjatyw i wolontariatu, działania edukacyjne skierowane do szkół, firm i konsumentów, prowadzenie EkoCentrum; wynagrodzenia, obsługa informatyczna, koszty administracyjne (czynsz, księgowość). 30 000 zł

Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Warszawa
Udzielanie pomocy osobom, które doznają dyskryminacji i przemocy ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową (telefon zaufania, interwencja kryzysowa, grupy wsparcia); obsługa telefonu zaufania wraz z superwizją zespołu, środki dezynfekujące, mini-szkolenia wolontariackie, bieżące koszty funkcjonowania (czynsz, księgowość itp.). 30 000 zł

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS, Łódź
Przeciwdziałanie  dyskryminacji ze względu na pochodzenie, wyznanie, przynależność etniczną,  wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych, udzielanie pomocy cudzoziemcom, poradnictwo prawne, psychologiczne, lektoraty języka polskiego, doradztwo zawodowe, zajęcia dla dzieci, pomoc asystentów w adaptacji i  kontaktach z instytucjami; wkład własny do dotacji z FAMI, wynajęcie lokali, zakup żywności, środków higieniczno-kosmetycznych i ubrań dla migrantów,  środki ochrony osobistej. 30 000 zł

Stowarzyszenie Waga, Gdańsk
Działania na rzecz równości kobiet i mężczyzn, wsparcie osób doświadczających nierównego traktowania w ramach Gdańskiego Centrum Równego Traktowania; wynagrodzenie specjalistki ds. wsparcia, superwizje, koszty administracyjne.  30 000 zł

9dwunastych, Białystok
Zapobieganie dyskryminacji: działania edukacyjne i aktywizacyjne adresowane przede wszystkim do młodzieży i osób pracujących w edukacji, działania na rzecz równości płci, akceptacji różnorodności kulturowej i społecznej, wspieranie aktywności obywatelskiej poprzez dystrybucję minigrantów; dotacje, księgowość, koordynacja, warsztaty i doradztwo dla lokalnych aktywistów i aktywistek, program do zdalnej komunikacji. 30 000 zł

Fundacja „Nasz Wybór”, Warszawa
Przeciwdziałanie dyskryminacji i wsparcie dla migrantów z Ukrainy: poradnictwo prawne, integracyjne i zawodowe; organizacja szkoleń i debat, monitorowanie sytuacji pracowników ukraińskich na polskim rynku pracy: działalność portalu informacyjnego www.naszwybir.pl, Ukraińskiego Domu w Warszawie oraz Sobotniej Szkoły Ukraińskiej, Punktu Konsultacyjnego dla Cudzoziemców, ogólnopolska infolinia; czynsz, media, wynagrodzenie redaktorki i nauczycieli. 30 000 zł           

Fundacja Akceptacja, Poznań
Wsparcie dla osób transpłciowych poprzez poradnictwo, prowadzenie telefonu zaufania i grup wsparcia; kształtowanie postaw społecznej akceptacji i integrowanie społeczności lokalnej z osobami trans; udzielanie pierwszej pomocy przedszpitalnej, pomoc osobom w kryzysie bezdomności, seniorom, społeczności romskiej w Poznaniu, osobom z uzależnieniami i z niepełnosprawnościami; mobilny punkt badań medycznych, wsparcie działań medycznych, wynagrodzenie psychologów. 30 000 zł

Fundacja Emic, Toruń
Świadczenie pomocy prawnej i psychologicznej cudzoziemcom, wspieranie ich na rynku pracy i w procesie integracji z polskim społeczeństwem, nauka języka polskiego; czynsz, wsparcie psychologiczne dla cudzoziemców, superwizje dla zespołu, środki ochronne, paczki dla osób w kryzysie. 30 000 zł

Fundacja Kobiety Wędrowne, Sopot
Wsparcie kobiet i rodzin z doświadczeniem migracji i uchodźstwa w integracji oraz budowanie społeczności otwartych na różnorodność, ochrona praw osób migrujących i ich równego traktowania, w tym szczególnie ochrona praw kobiet; strona www,  stworzenie vloga „Migracja ma płeć”, sprzęt komputerowy, meble, ogrodowy kominek (do adaptacji ogrodu na spotkania), opłaty administracyjne, koordynacja. 30 000 zł

Fundacja Ocalenie, Warszawa
Przeciwdziałanie dyskryminacji cudzoziemców w Polsce, bezpośrednia pomoc i edukacja uchodźców i imigrantów, kursy języka polskiego, pomoc żywnościowa, organizacja sprzętu komputerowego dla dzieci oraz kampania informacyjna o zagrożeniu epidemiologicznym i prawnych regulacjach obowiązujących w Polsce w 9 językach, infolinia dla cudzoziemców; wynagrodzenia: obsługa administracyjno-biurowa, obsługa IT i koordynacja programu „Witaj w domu”. 30 000 zł

Fundacja Polskie Forum Migracyjne, Warszawa
Wspieranie integracji osób, które migrują do Polski. Punkt informacyjny dla migrantów – porady prawne, psychologiczne, zawodowe, zdrowotne (dla osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi), warsztaty międzykulturowe, pomoc psychologiczna w ośrodku dla uchodźców w Warszawie i Lininie; wsparcie psychologiczne dla cudzoziemek i cudzoziemców wraz z superwizją psycholożek, konsultacje rosyjskojęzycznego psychologa specjalizującego się w pracy z pacjentami onkologicznymi, szkolenie fundraisingowe, zakup środków ochrony osobistej i dezynfekujących, termometru, ozonowanie. 23 000 zł

Fundacja-Instytut na rzecz Państwa Prawa, Lublin
Świadczenie pomocy prawnej migrantom i uchodźcom w ośrodkach (szczególnie w ośrodkach strzeżonych), wyjazdy na granicę do Terespola, wizyty w ośrodkach, opracowywanie pism przyjaciela sądu, etc., edukacja prawna i szkolenia; badania i analizy, wkład własny do projektu finansowanego z FAMI, czynsz, część wynagrodzenia prawnika z programu uchodźczego. 27 000 zł

Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA, Zielona Góra
Świadczenie pomocy prawnej i psychologiczno-psychoterapeutycznej osobom doświadczającym przemocy domowej i seksualnej, dyskryminacji i wykluczenia; sprzęt komputerowy, telefony, smartphone, środki ochrony, ozonator, wynagrodzenia, materiały biurowe. 30 000 zł

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Katowice
Kontrola władz samorządowych, prowadzenie portalu InfoKatowice.pl, organizowanie społecznościowe – tworzenie grup sąsiedzkich, wsparcie grup i organizacji pozarządowych zajmujących się strażnictwem i partycypacją; wynagrodzenie dziennikarza, serwer, wynajem biura, księgowość, administracja, promocja działalności odpłatnej. 30 000 zł           

Stowarzyszenie Grupa Stonewall, Poznań
Wsparcie osób LGBT+, przeciwdziałanie dyskryminacji, indywidualne konsultacje psychologiczne i stałe grupy wsparcia, porady prawne, materiały edukacyjne o zdrowiu; profilaktyka zdrowotna, projekty kulturalne i edukacyjne, wynagrodzenie etatowego pracownika. 30 000 zł

Stowarzyszenie Kobieta na PLUS, Ruciane-Nida
Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju kobiet i ich rodzin, niesienie pomocy w trudnych sytuacjach życiowych i zawodowych. Warmińsko-Mazurskie Centrum Praw Kobiet, Centrum Integracji Społecznej; sprzęt komputerowy, program do komunikacji on-line, warsztaty WenDo, dyżury w WMCPK, porady psychologiczne i prawne,  wyjazdy do osób potrzebujących wsparcia oraz wyjazdy w celu nawiązania współprac, karta telefoniczna, materiały biurowe, czynsz. 30 000 zł

Stowarzyszenie „Dla Ziemi”, Bratnik
Udzielanie wsparcia uchodźczyniom narażonym na przemoc i dyskryminację, organizacja warsztatów dla uczniów oraz spotkań dla kobiet z udziałem uchodźczyń i migrantek; pracownia artystyczno-rzemieślnicza w ośrodku dla cudzoziemców w Łukowie, sklep internetowy; wynagrodzenie koordynatorki, informatyka, osoby od promocji, www sklepu, kampania promocyjna na Facebooku, zdjęcia, kreacje. 30 000 zł

Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, Warszawa
Działania na rzecz zwiększenia społecznego poparcia dla równości małżeńskiej poprzez budowanie społeczności i ruchu sojuszniczego, monitoring sytuacji prawnej związków jednopłciowych, poradnictwo prawne, prowadzenie badań i kampanii społecznych,  konsultacje psychologiczne, stworzenie podstrony www z kontaktami pomocowymi;  wynagrodzenia, koszty biura, czynsz, wywóz śmieci, telefon. 30 000 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT „Tolerado”, Gdańsk
Podejmowanie działań na rzecz społeczności LGBT+ jako osób silnych, odważnych, wspólnotowych i będących częścią całości społeczeństwa, stałe wsparcie psychologiczne, cykliczne spotkania grup wsparcia dla kobiet nieheteronormatywnych i osób transpłciowych, spotkania dla wolontariuszy; działania on-line: warsztaty psychologiczne, wykłady o zdrowiu, kulturze, historii, bezpieczeństwie prawnym i zdrowotnym; utrzymanie biura, wynagrodzenie osoby prowadzącej administrację i fundraising. 30 000 zł

Agnieszka Zowczak
[email protected]