Samorządowe unie personalne

Przedstawiciele samorządowych organów stanowiących często łączą z wykonywaniem mandatu radnego różne funkcje i role społeczne (w administracji publicznej, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, w organizacjach pozarządowych). Powiązania te mają wpływ na jakość lokalnej demokracji. Mogą też rodzić sytuacje konfliktu interesów.

Celem projektu zaplanowanego na lata 2013-2014 jest próba diagnozy, jaka jest skala powiązań personalnych na poziomie lokalnym, czy i jak rzutują one na jakość i rzetelność życia publicznego. Bazując na ogólnodostępnych źródłach publicznych (oświadczeniach majątkowych, baz danych Krajowego Rejestru Sądowego i Państwowej Komisji Wyborczej) prowadzimy badanie ilościowe i jakościowe „samorządowych unii personalnych”. W ramach badania, na reprezentatywnej próbie jednostek samorządu terytorialnego, przeanalizowane zostaną oświadczenia majątkowe radnych samorządowych, a także prześledzone zostaną ich powiązania. Badanie uzupełnią pogłębione studia przypadku w wybranej grupie samorządów.
W wyniku badania opracowany zostanie raport zawierający charakterystykę i ocenę powiązań radnych oraz wskazania, jak lepiej zadbać o jakość życia publicznego i unikać konfliktu interesów w samorządach. Liczymy, że wyniki badania i dyskusja wokół raportu, przyczynią się do większego zainteresowania obywateli wyborami samorządowymi 2014 roku  i bardziej świadomego w nich uczestnictwa.


Materiały konferencyjne

Sesja I [MP3 35MB
Sesja II
[MP3 35MB]