Programy zakończone

Regionalny Program Przeciwdziałania Uzależnieniom

Regionalny Program Przeciwdziałania Uzależnieniom działał w Fundacji w latach 1996-2021, kontynuując i rozwijając prace utworzonej w 1989 roku Komisji Edukacji o Uzależnieniach. Celem programy było wspieranie i rozwijanie współpracy i wymiany doświadczeń w dziedzinie terapii alkoholizmu i narkomanii w krajach Europy Wschodniej i dawnego ZSRR. W ramach programu organizowane były różnorodne formy szkoleń specjalistów w dziedzinie profilaktyki i leczenia uzależnień oraz edukacji rodzin osób uzależnionych. Prowadzone były seminaria, staże i konferencje, wydawane były publikacje literatury popularyzującej wiedzę o uzależnieniach i metodach terapii opartych na partnerstwie profesjonalistów z grupami wzajemnej pomocy takimi jak AA czy Al-Anon, w tym magazyn o przeciwdziałaniu uzależnieniom ArkA. Program podejmował  również tematykę przemocy domowej i różnych przejawów agresji współwystępujących w rodzinach i środowiskach nadużywających alkoholu i narkotyków.

Ważnym elementem działań programu było tworzenie i doskonalenie programów terapii dla osób uzależnionych przebywających w zakładach karnych.  W latach 2020-21 w ramach programu przygotowana została seria wykładów polskich specjalistów na temat uzależnień i zapobiegania przemocy domowej dostępna w języku polskim, rosyjskim i estońskim.

Program finansowany był ze środków Open Society Foundation i prowadzony przez Ewę Woydyłło-Osiatyńską i Małgorzatę Prejzner.

Więcej o programie w Sprawozdaniach Fundacji.