Programy zakończone

Partnerstwo Inicjatyw Społecznych

Celem programu prowadzonego w latach 2004-2010 było rozwijanie ponadgranicznej współpracy organizacji pozarządowych z Polski i Niemiec z organizacjami z Białorusi, Ukrainy i Rosji (obwodu kaliningradzkiego), przyczyniającej się do wzmacniania solidarności i dobrosąsiedzkich kontaktów oraz do rozwiązywania problemów, z którymi borykają się kraje naszego regionu.

Szczególną uwagę zwracaliśmy na zagadnienia dotyczące:

  • dobrego rządzenia: przejrzystości życia publicznego, społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem instytucji publicznych, przeciwdziałania korupcji, partycypacji obywatelskiej, przygotowywaniu propozycji systemowych rozwiązań, służących modernizacji różnych obszarów życia społeczno-politycznego;
  • integracji społecznej grup zagrożonych marginalizacją: przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne i narodowe, religię, orientację seksualną, niepełnosprawność oraz przekonania polityczne, działań na rzecz ochrony praw oraz równego dostępu do zasobów społecznych grup mniejszościowych i marginalizowanych.
Program realizowany był we współpracy z niemiecką Fundacją Roberta Boscha. Od 2006 roku naszym partnerem na Ukrainie była Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI z Kijowa. Wspieraliśmy trójstronne projekty polskich i niemieckich oraz ukraińskich, białoruskich lub rosyjskich organizacji pozarządowych. Projekty mogły być adresowane do różnych grup społecznych i dotyczyć różnych obszarów tematycznych. Ważne było, by udział partnerów z trzech krajów nie był przypadkowy, lecz inicjował lub rozwijał trwałą współpracę, przyczyniając się do upowszechnienia modelowych działań społecznych.
Więcej informacji w naszych sprawozdaniach rocznych.