Programy zakończone

Równe Szanse

Program realizowany w latach 2001-2017, był finansowany z darowizn firm i osób prywatnych, a także wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Celem programu było upowszechnianie systemu pomocy stypendialnej dla młodzieży szkolnej, opartego na zasobach i aktywności społeczności lokalnych. Wspieramy sieć organizacji pozarządowych, które prowadzą lokalne programy stypendialne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pochodzących z niezamożnych środowisk, szczególnie z mniejszych miejscowości.

Organizacje uczestniczące w programie mogły co roku ubiegać się o dotacje na prowadzenie programu stypendialnego. Warunkiem otrzymania dotacji było zebranie przez organizację funduszy ze źródeł lokalnych (od władz samorządowych, lokalnego biznesu, indywidualnych darczyńców, ze zbiórek publicznych, z aukcji, z wpłat 1% itp.) tak, aby do każdej złotówki przekazanej przez Fundację Batorego dołożona została druga złotówka pochodząca od innych darczyńców. Poza dotacjami organizacjom oferowaliśmy możliwość udziału w spotkaniach i szkoleniach na temat zasad prowadzenia programów stypendialnych, zbierania funduszy, współpracy z lokalnymi partnerami, mediami, wolontariuszami i stypendystami.

Organizacje prowadzące lokalne programy stypendialne opracowywały własne regulaminy przyznawania stypendiów i powoływały komisje stypendialne. Przyznawane stypendia, uzależnione od dobrych wyników w nauce, wysokości dochodu w rodzinie, zaangażowania stypendysty w działania na rzecz środowiska lokalnego, innych pozanaukowych osiągnięć, miały pomagać uczniom w pokonywaniu kolejnych progów edukacyjnych. Stypendia w wysokości 75 – 380 zł miesięcznie młodzi stypendyści przeznaczali na podręczniki i pomoce naukowe, opłacenie internatów, dodatkowe kursy, dojazdy do szkół, itp.

W 2016 roku – w związku z zakończeniem finansowania lokalnych programów stypendialnych – 31 organizacji otrzymało dotacje pożegnalne na działania, które miały pomóc w kontynuowaniu prowadzenia programu stypendialnego.

Co roku w projekcie uczestniczyło średnio 30 organizacji, w sumie wzięło w nim udział  65 organizacji. Otrzymały one dotacje w łącznej wysokości 10,3 mln zł. Środki te, powiększone o fundusze zebrane z innych źródeł, pozwoliły na ufundowanie prawie 18 tys. stypendiów.

Lokalne programy stypendialne były jednym z najdłużej realizowanych projektów przez Fundację. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu wielu darczyńców, w tym także osób indywidualnych, które przekazywały 1% podatku na ten cel.