Programy zakończone

Równe Szanse

Program realizowany od 2001 roku, był finansowany z darowizn firm i osób prywatnych, a także wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Celem programu było upowszechnianie systemu pomocy stypendialnej dla młodzieży szkolnej, opartego na zasobach i aktywności społeczności lokalnych. Wspieramy sieć organizacji pozarządowych, które prowadzą lokalne programy stypendialne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pochodzących z niezamożnych środowisk, szczególnie z mniejszych miejscowości.

Organizacje uczestniczące w programie mogły co roku ubiegać się o dotacje na prowadzenie programu stypendialnego. Warunkiem otrzymania dotacji było zebranie przez organizację funduszy ze źródeł lokalnych (od władz samorządowych, lokalnego biznesu, indywidualnych darczyńców, ze zbiórek publicznych, z aukcji, z wpłat 1% itp.) tak, aby do każdej złotówki przekazanej przez Fundację Batorego dołożona została druga złotówka pochodząca od innych darczyńców. Poza dotacjami organizacjom oferowaliśmy możliwość udziału w spotkaniach i szkoleniach na temat zasad prowadzenia programów stypendialnych, zbierania funduszy, współpracy z lokalnymi partnerami, mediami, wolontariuszami i stypendystami.

Organizacje prowadzące lokalne programy stypendialne opracowywały własne regulaminy przyznawania stypendiów i powoływały komisje stypendialne. Przyznawane stypendia, uzależnione od dobrych wyników w nauce, wysokości dochodu w rodzinie, zaangażowania stypendysty w działania na rzecz środowiska lokalnego, innych pozanaukowych osiągnięć, miały pomagać uczniom w pokonywaniu kolejnych progów edukacyjnych. Stypendia w wysokości 75 – 380 zł miesięcznie młodzi stypendyści przeznaczali na podręczniki i pomoce naukowe, opłacenie internatów, dodatkowe kursy, dojazdy do szkół, itp.

Zasady przyznawania dotacji

W 2016 roku 33 organizacje uczestniczące w programie otrzymały dotacje na łączną kwotę 460 500 zł. Środki te, powiększone o fundusze zebrane w środowisku lokalnym, pozwoliły na ufundowanie stypendiów dla 678 uczniów w roku szkolnym 2016/2017.

W związku z zakończeniem działalności programu Równe Szanse w roku 2017, wszystkim organizacjom uczestniczącym w programie zaoferowaliśmy możliwość ubiegania się o wsparcie instytucjonalne w wysokości dwukrotności dotychczasowych dotacji. Warunkiem przyznania dotacji instytucjonalnej było przedstawienie planów wykorzystania funduszy na działania związane z prowadzeniem programu stypendialnego i wzmocnieniem organizacji, w tym dofinansowanie stypendiów, zajęcia dla stypendystów, promocję, zbieranie funduszy, zakup sprzętu lub oprogramowania, koszty administracyjne etc. Dotacje instytucjonalne na łączną kwotę 837 000 zł  otrzymało 31 organizacji.

Organizacje uczestniczące w programie mogły zgłaszać kandydatów na stypendia akademickie do zarządzanych przez Fundację: Funduszu im. Iwony Winiarskiej-Feleszko, Funduszu „Rozwiń skrzydła” im. J. i J. Putka oraz Funduszu Stypendialnego Grupy Pracuj.