Programy zakończone

Działania Strażnicze

Celem programu, realizowanego od 2007 do 2009 roku, było upowszechnienie mechanizmów obywatelskiego nadzoru nad funkcjonowaniem instytucji publicznych i instytucji zaufania publicznego, co służyć ma podnoszeniu standardów i przejrzystości ich działania.

Wspieraliśmy organizacje, które miały już doświadczenie w prowadzeniu działań strażniczych oraz te, które tego typu działalność dopiero zaczynały. Oprócz dotacji oferowaliśmy organizacjom pomoc merytoryczną w przygotowaniu projektów oraz umożliwialiśmy im poszerzanie wiedzy i umiejętności.

W latach 2007–2009 o dotacje mogły ubiegać się organizacje, które podejmowały działania dotyczące społecznego nadzoru nad: dostępem do informacji publicznej, wykorzystaniem funduszy publicznych, przejrzystością i etyką działania osób publicznych oraz procedurami instytucji publicznych w kontaktach z obywatelami.

Dotowane projekty dotyczyły nadzoru nad realizacją ustawowych zadań przez instytucje samorządowe, kontroli sposobu funkcjonowania poszczególnych jednostek administracji publicznej, badania prawidłowości procedur związanych z wydatkowaniem funduszy europejskich oraz nadzoru nad realizacją przez różne instytucje i urzędy obowiązków wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej.