Programy zakończone

Obywatele dla Demokracji

Program Obywatele dla Demokracji prowadzony był przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży w okresie od czerwca 2013 do kwietnia 2017.

Finansowany był ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. Funduszy EOG), przeznaczonych m.in. na programy adresowane do organizacji pozarządowych, których celem było: wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju. W programach dla organizacji pozarządowych istotne były takie kwestie jak: zwalczanie mowy nienawiści, przestępstw z nienawiści i ekstremizmów, przeciwdziałanie zjawiskom rasizmu i ksenofobii, homofobii i antysemityzmu, molestowaniu seksualnemu, przemocy wobec kobiet i handlowi kobietami, problemom mniejszości romskiej oraz promocji tolerancji i porozumienia między kulturami.

Na program Obywatele dla Demokracji przeznaczono 37 mln euro. Podstawowym zadaniem programu było udzielenie organizacjom pozarządowym dotacji, które miały służyć następującym celom: zwiększenie udziału obywateli w życiu publicznym, upowszechnianie wartości demokratycznych i praw człowieka, rozwój działalności rzeczniczej i kontroli obywatelskiej, wspieranie grup narażonych na wykluczenie, wzmocnienie kondycji organizacji pozarządowych i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi trzeciego sektora oraz rozwijanie dwustronnej współpracy z państwami-Darczyńcami.

W 6 konkursach dotacyjnych złożono niemal 7 tysięcy wniosków, przyznano 630 dotacji na łączną kwotę 134,5 mln zł. Zrealizowano 617 projektów na łączną kwotę prawie 131 mln zł. W realizację projektów zaangażowanych było 667 polskich organizacji (liderzy i ich partnerzy). Organizacje prowadziły działania w 773 miejscowościach w Polsce.

W programie organizowane też były dodatkowe działania: spotkania i warsztaty dla organizacji pozarządowych, wydarzenia służące nawiązywaniu współpracy z instytucjami z Państw-Darczyńców i wymianie doświadczeń między organizacjami realizującymi projekty finansowane z Funduszy EOG w Polsce i w pozostałych 15 krajach UE, a także inicjatywy dotyczące przeciwdziałania mowie nienawiści, ksenofobii i dyskryminacji.

Więcej informacji o programie i jego rezultatach: www.ngofund.org.pl i poznaj.ngofund.org.pl