Programy zakończone

Dotacje dla Białorusi | Для Беларусі

Celem programu, działającego w latach 2013-2023, było wspieranie inicjatyw służących budowaniu społeczeństwa otwartego oraz zwiększaniu zaangażowania obywateli w życie społeczne w Białorusi.

Organizacjom pozarządowym działającym w Białorusi przyznawaliśmy dotacje na inicjatywy służące: pobudzaniu aktywności obywatelskiej, przeciwdziałaniu dyskryminacji i nierównościom, poszerzaniu dostępu do niezależnej informacji.  Poza dotacjami, organizacje otrzymały od nas możliwość udziału w wizytach studyjnych, spotkaniach i szkoleniach organizowanych w kraju i za granicą.

Większość dotowanych działań dotyczyła zwiększania aktywności społecznej, włączania młodych ludzi w działania prospołeczne na poziomie lokalnym (dzielnicy, miasta), podnoszenia kwalifikacji aktywistów społecznych, angażowania mieszkańców w działania na rzecz swoich społeczności lokalnych. Wspieraliśmy inicjatywy mające na celu kształtowanie postaw prospołecznych wśród młodzieży, poprawę jakości i innowacyjności nauczania oraz rozwój niezależnej działalności edukacyjno-kulturalnej. Pomagaliśmy w budowaniu dialogu społecznego o przyszłości kraju oraz kierunkach możliwego rozwoju społecznego i ekonomicznego Białorusi.

Z myślą o przeciwdziałaniu nierównościom i dyskryminacji wsparliśmy działania kształtujące postawy tolerancji wobec innych i przeciwdziałające dyskryminacji grup szczególnie narażonych na wykluczenie, a także kampanie na rzecz popularyzacji wiedzy o prawach człowieka.

Wsparliśmy również inicjatywy zwiększające dostęp obywateli do niezależnej informacji, kształtujące współpracę mediów z organizacjami społecznymi, podnoszące kwalifikacje zawodowe dziennikarzy i ludzi mediów oraz działania na rzecz obrony wolności słowa.

Więcej informacji o programie znaleźć można w sprawozdaniach rocznych Fundacji.

Мэтай праграмы з’яўляецца падтрымка грамадзянскай супольнасці у Беларусі. Гранты прызначаюцца на падтрымку дзеянняў накіраваных на спрыянне грамадзскай актыўнасці, абарону правоў чалавека, пашырэнне доступу да незалежнай інфармацыі.

Падтрымку могуць атрымаць толькі арганізацыі, запрошаныя падаць заяўку.

Программа направлена на поддержку гражданского общества в Беларуси. Предоставляем гранты на инициативы направленные на способствование гражданской активности, защиту прав человека, расширение доступа к независимой информации.

Только организации, приглашенные подать заявку, могут получить поддержку.

[email protected]
tel./тэл.: |+48| 22 536 02 06