Programy zakończone

Koalicje Obywatelskie
Program zainicjowany i współfinansowany przez Fundację Charlesa Stewarta Motta.
Program adresowany był do koalicji organizacji pozarządowych działających w jednym lub kilku krajach wyszehradzkich (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry). Jego celem było wzmocnienie koalicji organizacji pozarządowych, które angażując w swoje działania na rzecz dobra wspólnego szersze grupy obywateli, podejmowały się rzecznictwa interesów społeczeństwa obywatelskiego i wpływania na kształt polityki władz publicznych na poziomie krajowym i europejskim.
Koalicje organizacji pozarządowych mogły ubiegać się o dotacje na maksymalnie 3 lata w wysokości do 15 000 EUR rocznie. Dotacje przyznawane były na rok.
Nasze dotacje miały służyć wzmocnieniu zasobów i potencjału organizacyjnego koalicji, profesjonalizacji i legitymizacji prowadzonych przez nie działań, budowie ich wiarygodności w środowisku pozarządowym, wobec sektora publicznego i opinii publicznej, a także zwiększaniu roli i udziału organizacji pozarządowych w dialogu obywatelskim. Nasze wsparcie miało przyczynić się również do upowszechnienia w środowisku pozarządowym kultury organizacyjnej opartej o zasady partnerstwa i współodpowiedzialności, doprowadzić do zwiększenia skali oddziaływania trzeciego sektora na sferę publiczną w krajach wyszehradzkich oraz ułatwić organizacjom z krajów tego regionu podejmowanie wspólnych działań rzeczniczych na poziomie ponadnarodowym i europejskim.
W 2010 roku zakończyliśmy przyjmowanie wniosków na działania w latach 2011-2013. Kolejne konkursy dotacyjne nie są planowane.