Programy zakończone

Demokracja w Działaniu 2017-2019

Celem programu prowadzonego w latach 2010-2013 oraz 2016-2019 było zwiększenie udziału obywateli i organizacji społecznych w życiu publicznym oraz upowszechnienie postawy obywatelskiej odpowiedzialności za jakość polskiej demokracji.

W latach 2010-2013 nasze wsparcie skierowaliśmy na przeciwdziałanie dyskryminacji grup mniejszościowych; przygotowywanie propozycji systemowych rozwiązań służących modernizacji różnych obszarów życia społeczno-politycznego; włączanie obywateli w procesy podejmowania decyzji dotyczących ich dzielnicy, gminy lub miasta; nadzorowanie funkcjonowania instytucji publicznych i przestrzegania przez nie reguł dobrego rządzenia.

Naszymi partnerami, wspierającymi grantobiorców w realizacji ich działań, były: Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia oraz Sieć Obywatelska – Watchdog Polska.

W latach 2017 -2019 skupiliśmy się na wspieraniu działań organizacji społecznych, które: zajmują się ochroną praw człowieka i równego traktowania; przeciwstawiają się wszelkim formom dyskryminacji i wykluczenia; stoją na straży przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa; kontrolują funkcjonowanie instytucji publicznych; działają na rzecz ochrony środowiska i ochrony praw zwierząt.

Wspieraliśmy zarówno konkretne projekty, jak i działalność podstawową organizacji. Udzielaliśmy też wsparcia instytucjonalnego: na wzmocnienie i rozwój organizacji, zakup sprzętu, poprawę komunikacji z otoczeniem i odbiorcami działań, pozyskiwanie środków, wolontariuszy i sojuszników, inwestycję w zasoby ludzkie i infrastrukturę.

Więcej informacji znajduje się w naszych sprawozdaniach rocznych.

 

Przeciwdziałanie dyskryminacji

Akceptacja Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Homoseksualnych, Biseksualnych i Transpłciowych, Warszawa
Kształtowanie i propagowanie postawy akceptacji społecznej wobec osób LGBT i ich rodzin, udzielanie wsparcia rodzinom osób LGBT, aktywizacja społeczna rodziców i bliskich osób LGBT; szkolenia dla członkiń i członków Stowarzyszenia, działania promocyjne. 50 000 zł

Autonomia, Kraków
Zapobieganie i przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami, upełnomocnienie i edukacja emancypacyjna osób narażonych na przemoc i dyskryminację krzyżową/wielokrotną lub wykluczenie; usprawnienie zarządzania, podnoszenie kompetencji zespołu, opracowanie i wdrożenie planu zbierania funduszy. 100 000 zł

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Kraków
Świadczenie pomocy prawnej w ośrodkach dla uchodźców i ośrodkach detencyjnych oraz regularne wizytacje przejść granicznych; usprawnienie zarządzania, poprawa infrastruktury komputerowej i sieciowej. 100 000 zł

Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Gdańsk
Prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałanie dyskryminacji i integracji cudzoziemców, animowanie współpracy między różnymi instytucji, mającej na celu opracowanie metropolitarnej/regionalnej strategii zarządzania migracjami i integracji migrantów. 60 000 zł

Fundacja Centrum Praw Kobiet, Warszawa
Przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, udzielaniem pomocy i wsparcia kobietom (porady prawne, psychologiczne, zawodowe, grupy wsparcia, bezpieczne schronienie ); usprawnienie zarządzania, opracowanie i wdrożenie planu zbierania funduszy.
100 000 zł

Fundacja Feminoteka, Warszawa
Przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, świadczenie pomocy i konsultacje specjalistyczne dla osób doświadczających przemocy; usprawnienie zarządzania, opracowanie i wdrożenie planu zbierania funduszy. 90 000 zł

Fundacja Laboratorium Zmiany, Niemodlin
Organizacja cyklu warsztatów antydyskryminacyjnych dla młodych kobiet z różnych miejscowości województwa opolskiego, działania lokalne prowadzone przez uczestniczki warsztatów, adresowane do nastolatek, dotyczące problematyki dyskryminacji kobiet. 50 000 zł

Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER, Warszawa
Prowadzenie działań upowszechniających wyniki badań na temat przemocy seksualnej, monitoring funkcjonowania w praktyce nowego trybu ścigania przestępstwa zgwałcenia; szkolenia dla członkiń Zarządu, rozbudowa strony internetowej i działu „Herstoria”. 65 000 zł

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa, Kraków
Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wyznanie i światopogląd w edukacji publicznej; przeciwdziałanie dyskryminacji osób LGBTQIA, świadczenie pomocy prawnej i psychologicznej; działania promocyjne. 100 000 zł

Fundacja Pozytywnych Zmian, Bielsko-Biała
Przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy wobec kobiet, monitoring sądów śląskich w sprawach o przemoc wobec kobiet, udzielanie porad i asystowanie osobom doświadczających przemocy, budowanie platformy współpracy organizacji zajmujących się tym problemem; działania promocyjne. 100 000 zł

Fundacja Przestrzeń Kobiet, Szczawnica
Wspieranie sieci organizacji zajmujących się przypominaniem postaci i dorobku kobiet, które walczyły o równość płci („Sieć herstoryczna”), przeciwdziałanie dyskryminacji krzyżowej doświadczanej przez nieheteroseksualne kobiety żyjące poza dużymi miastami i na wsiach; opracowanie i wdrożenie planu pozyskiwania funduszy. 100 000 zł

Fundacja RE:AKCJA, Rybnik
Organizacja w siedmiu miejscowościach województwa śląskiego warsztatów antydyskryminacyjnych dla kobiet (Digital Storytellin) i wydarzeń towarzyszących (spektakl teatralny, pokaz filmów), prowadzenie warsztatów WenDo i szkoleń „Prawa seksualne i reprodukcyjne”. 50 000 zł

Fundacja Równość.org.pl, Kraków
Wspieranie na terenie województwa małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego lokalnych inicjatyw dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, organizacja warsztatów antydyskryminacyjnych i wydarzeń integrujących oraz wzmacniających osoby LGBT; usprawnienie zarządzania, szkolenia dla zespołu. 70 000 zł

Fundacja Wolność od Religii, Lublin
Prowadzenie działań informacyjnych i interwencyjnych dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji w szkołach, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji lekcji etyki i religii; rozbudowa strony www.rownoscwszkole.pl, działania promocyjne. 100 000 zł

Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa
Prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych na temat osób LGBT, przygotowanie broszury dla personelu medycznego na temat niedyskryminującego traktowania pacjentów i pacjentek LGBTI oraz broszury skierowanej do nauczycieli i nauczycielek pt. „Jak mogę wspierać osoby nieheteroseksulane w szkole?”. 100 000 zł

Kultura Równości, Wrocław
Utworzenie bezpiecznej przestrzeni dla lokalnych społeczności LGBTQ, organizacja spotkań integracyjnych, wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, warsztatów antydyskryminacyjnych; wzmocnienie instytucjonalne, usprawnienie zarządzania, działania promocyjne. 50 000 zł

Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA, Zielona Góra
Świadczenie pomocy prawnej i psychologiczno-psychoterapeutycznej osobom doświadczającym przemocy domowej i seksualnej, dyskryminacji i wykluczenia na terenie województwa lubuskiego, przygotowanie poradnika „Pomagam świadomie. Nowe wyzwania” dla pracujących w terenie wolontariuszy i współpracowników. 100 000 zł

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Warszawa
Prowadzenie poradnictwa prawnego dla osób zagrożonych i doświadczających dyskryminacji, rozbudowywanie sieci prawników i prawniczek z całej Polski, którzy we współpracy z PTPA prowadzą pro bono sprawy dotyczące dyskryminacji. 100 000 zł

Stowarzyszenie „Dla Ziemi”, Bratnik
Udzielanie wsparcia uchodźczyniom narażonym na przemoc i dyskryminację, organizacja warsztatów dla uczniów oraz spotkań dla kobiet z udziałem uchodźczyń i migrantek; zwiększenie kompetencji członkiń stowarzyszenia w zakresie udzielania pomocy uchodźczyniom doświadczającym przemocy. 90 000 zł

Stowarzyszenie Fabryka Równości, Łódź
Prowadzenie Pracowni Równości oferującej pomoc i wsparcie osobom doświadczającym przemocy motywowanej uprzedzeniami; działania promocyjne. 50 000 zł

Stowarzyszenie Grupa Stonewall, Poznań
Utworzenie miejsca spotkań członków i członkiń, grup wsparcia, poradnictwa prawnego; prowadzenie portalu Tęczowy Poznań, zakup sprzętów. 50 000 zł

Stowarzyszenie Homo Faber, Lublin
Prowadzenie Punktu Wsparcia Antydyskryminacyjnego oferującego pomoc osobom doświadczającym przemocy i dyskryminacji; budowanie platformy współpracy organizacji zajmujących się tym problem; szkolenia zespołu, działania promocyjne. 100 000 zł

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa
Prowadzenia poradnictwa prawnego (m.in. informacje i porady prawne, sporządzanie opinii prawnych, listów urzędowych, interwencje w urzędach), wpieranie cudzoziemek i cudzoziemców w sprawach, w których narażeni są na dyskryminację (np. dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej, pomocy socjalnej); rozwinięcie działalności odpłatnej. 100 000 zł

Stowarzyszenie Koalicja Karat, Warszawa
Przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet w dostępie do szkolnictwa zasadniczego zawodowego oraz na rynku pracy poprzez zwalczanie stereotypów płci związanych z zawodami; sporządzenie informacji dla Komitetu CEDAW nt. realizacji przez Polskę priorytetowych zaleceń Komitetu; pozyskiwanie sojuszników i donatorów wśród przedsiębiorców. 100 000 zł

Stowarzyszenie Kobieta na PLUS, Ruciane-Nida
Uruchomienie Mazurskiego Centrum Praw Kobiet, zorganizowanie Akademii Wiedzy Antydyskryminacyjnej przygotowującej członkinie i wolontariuszy/ki do pełnienia funkcji osób pierwszego kontaktu dla osób korzystających z usług Centrum, prowadzenie warsztatów antydyskryminacyjnych, warsztatów WenDo; zakup wyposażenia dla Centrum, działania promocyjne. 90 000 zł

Stowarzyszenie Kongres Kobiet, Warszawa
Monitorowanie i reagowanie na przejawy dyskryminacji kobiet w wybranych dziedzinach życia publicznego (media, edukacja, polityka, rynki pracy); szkolenia zespołu w zakresie pozyskiwania funduszy. 100 000 zł

Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Warszawa
Udzielanie pomocy osobom, które doznają dyskryminacji i przemocy ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową (telefon zaufania, interwencja kryzysowa, grupy wsparcia); usprawnienie zarządzania, komunikacji i promocji oraz opracowanie i realizacja planu zbierania funduszy. 100 000 zł

Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, Warszawa
Działania na rzecz zwiększenia społecznego poparcia dla równości małżeńskiej poprzez realizację „Strategii wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce”, w tym m.in. budowanie społeczności i ruchu sojuszniczego, współkoordynacja prac „Koalicji na rzecz związków partnerskich i równości małżeńskiej”; usprawnienie zarządzania, stworzenie nowej strony internetowej, dostosowanej do potrzeb społeczności i sojuszników; opracowanie i wdrożenie planu zbierania funduszy. 50 000 zł

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego Nomada, Wrocław
Udzielanie porad i asystowanie cudzoziemkom i cudzoziemcom w rozwiązywaniu ich problemów (dokumentowanie pobytu, sprawy pracownicze, zdrowotne, rodzinne itp.); prowadzenie tzw. community working – nawiązywanie kontaktów i asystowaniu osobom należącym do grup narażonych na przemoc motywowaną uprzedzeniami, wspieranie procesu edukacji dzieci migrantów z Rumunii; opracowanie i wdrożenie planu zbierania funduszy. 100 000 zł

Stowarzyszenie na rzecz kobiet Victoria, Rzeszów
Udzielanie wsparcia prawnego i psychologicznego, interwencja kryzysowa oraz asystowanie w rozprawach sądowych w prowadzonych przez organizację sprawach kobiet doświadczających przemocy. 50 000 zł

Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT Tolerado, Gdańsk
Prowadzenie cyklicznych warsztatów i spotkań grup rozwojowych (kobiecej, męskiej, młodzieżowej, osób transpłciowych, grupy Wiara i Tęcza) oraz inicjatywy lokalne; usprawnienie zarządzania, działań informacyjnych i zbierania funduszy. 70 000 zł

Stowarzyszenie Tęczówka, Katowice
Udzielanie pomocy prawnej i psychologicznej osobom dyskryminowanym ze względu na orientację i tożsamość płciową z województwa śląskiego, organizacja wydarzeń kulturalnych i akcji społecznych, monitoring sytuacji osób LGBT w województwie śląskim; usprawnienie zarządzania, działania promocyjne. 50 000 zł

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Warszawa
Koordynacja działań rzeczniczych i edukacyjnych podejmowanych przez TEA oraz koordynacja prac Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej; usprawnienie zarządzania. 100 000 zł

Trans-Fuzja – Fundacja na rzecz osób transpłciowych, Warszawa
Świadczenie pomocy psychologicznej i prawnej osobom transpłciowym i ich bliskim, działania na rzecz zmiany procedur uzgodnienia płci, edukacja mającą na celu zapobiegania dyskryminacji osób trans płciowych; wynajem i remont nowego lokalu oraz zakup wyposażenia.
45 000 zł

Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa
Monitorowanie i dokumentowanie przejawów dyskryminacji wobec mniejszości ukraińskiej, podejmowanie interwencji, przygotowanie i upowszechnienie raportu na ten temat. 100 000 zł

Działania strażnicze

Amnesty International Polska, Warszawa
Dotacja na działania statutowe i rozwój instytucjonalny: monitorowanie przestrzegania praw człowieka w Polsce oraz zmian legislacyjnych mających wpływ na ich ochronę, przeciwdziałanie dyskryminacji i przestępstwom z nienawiści, ograniczaniu swobód obywatelskich i wolności słowa, działania rzecznicze, edukacyjne i interwencyjne w przypadku naruszeń tych praw; wzmocnienie organizacji w obszarze rzecznictwa i współpracy z zewnętrznymi ekspertami oraz pozyskiwania środków od darczyńców indywidualnych. 150 000 zł

Dzika Polska, Warszawa
Społeczna kontrola zarządzania Puszczą Białowieską: badanie skali, lokalizacji oraz zgodności wycinek drzew w Puszczy z obowiązującym prawem (m.in. planem urządzenia lasu i planem zadań ochronnych Natura 2000) oraz zobowiązaniami międzynarodowymi (obszar dziedzictwa UNESCO): pozyskiwanie i analiza danych Lasów Państwowych, weryfikacja danych przez patrole w Puszczy, stworzenie mapy wycinek, przekazywanie danych dotyczących sytuacji w Puszczy instytucjom międzynarodowym. 92 600 zł

Fundacja Court Watch Polska, Toruń
Dotacja na działania statutowe i rozwój instytucjonalny: prowadzenie monitoringu funkcjonowania sądów pod kątem zapewnienia obywatelom prawa do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy, monitoring procesu tworzenia aktów prawnych mogących mieć wpływ na funkcjonowanie sądownictwa, prowadzenie działań upowszechniających stosowanie sprawiedliwości naprawczej oraz kar nieizolacyjnych; rozwój i wzmocnienie instytucjonalne w obszarze pozyskiwania środków na działania statutowe od darczyńców indywidualnych i biznesowych, komunikacji i promocji. 150 000 zł

Fundacja Czarna Owca Pana Kota, Kraków
Monitoring wykonywania kar zasądzonych za przestępstwa na zwierzętach przez sądy rejonowe, opracowanie raportu i rekomendacji, upowszechnienie wyników; monitoring standardów wykorzystywania zwierząt w pracy służb mundurowych, opracowanie platformy e-learningowej dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i policji, działania promocyjne i fundraisingowe. 99 000 zł

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, Leszczawa Dolna
Kontrola działalności Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe pod kątem gospodarności w wydatkowaniu środków publicznych, zakresu i przejrzystości prowadzonych działań lobbingowych, jakości konsultacji społecznych i wpływu prowadzonej działalności na przyrodę; analiza dokumentów uzyskanych drogą wniosków o dostęp do informacji publicznej, wizje terenowe, interwencje w przypadku stwierdzenia naruszeń przyrody, szkolenia dla lokalnych grup strażniczych. 100 000 zł

Fundacja Obywatel Rodzic, Łódź
Monitoring dostępności obiektów świadczących usługi publiczne i systemu komunikacji miejskiej dla kobiet w ciąży i osób z małymi dziećmi, opracowanie raportu i rekomendacji, sprawdzenie lokalnego prawa dotyczącego organizacji miejskich imprez oraz miejskich regulaminów, polityk i strategii w zakresie traktowania osób z małymi dziećmi. 87 500 zł

Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka, Kraków
Kontrola dostępności informacji publicznej w gminie miejskiej Kraków (m.in. na temat konkursów na stanowiska oraz zamówień publicznych), działania na rzecz otwartego dostępu do danych (m.in. rejestru umów jednostek i spółek miejskich, rejestru wydatków Urzędu Miasta Krakowa), rozbudowa portalu przejrzystykraków.pl, działania promocyjne i edukacyjne, zbieranie funduszy. 100 000 zł

Fundacja Normalne Miasto – Fenomen, Łódź
Monitoring działań Urzędu Miasta Łodzi w 3 obszarach: ruch rowerowy i pieszy, zmiany w funkcjonowaniu sieci miejskich bibliotek publicznych oraz realizacji tzw. kodeksu krajobrazowego; analiza dokumentów, udział w posiedzeniach komisji rady miasta, śledzenie postępowań inwestorskich i procesów tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego, inwentaryzacje terenowe; podnoszenie kompetencji wolontariuszy, opracowanie i wdrożenie planu zbierania funduszy. 99 000 zł

Fundacja Las Naturalny, Giżycko
Monitoring gospodarki leśnej 5 nadleśnictw na Mazurach pod kątem jej zgodności z obowiązującymi przepisami, standardami i umowami międzynarodowymi dotyczącymi ochrony przyrody; wizje terenowe na obszarach cennych przyrodniczo, analiza dokumentów, kontakt z instytucjami międzynarodowymi. 100 000 zł

Fundacja Ośrodek Kontroli Obywatelskiej OKO Press, Warszawa
Monitorowanie i dokumentowanie naruszeń prawa przez organy władzy publicznej („Oko na prawo. Archiwum Wiktora Osiatyńskiego) oraz prowadzenie kroniki działań władz zmieniających ustrój państwa („Kronika Skórzyńskiego”). 100 000 zł

Fundacja Przestrzeń dla Edukacji, Warszawa
Monitorowanie wdrażania ustawy o systemie oświaty z dnia 29.12.2015 r. oraz jej ewentualnych nowelizacji, badanie aktów wykonawczych do ustawy i załączników do nich (podstaw programowych), wzmocnienie zaplecza merytorycznego organizacji, skupionych w ruchu Obywatele dla Edukacji. 25 000 zł Fundacja Przestrzeń dla Edukacji Obywatelskie wysłuchanie publiczne w sprawie przyjętej ustawy o oświacie – 9 stycznia 2016 roku. 11 000 zł

Fundacja Panoptykon, Warszawa
Dotacja na działania statutowe i rozwój instytucjonalny: monitorowanie przestrzegania praw i wolności obywatelskich w kontekście wyzwań związanych z nadzorem, ochrony prywatności i bezpieczeństwa w życiu codziennym i w sieci, prowadzenie spraw precedensowych i analizy funkcjonowania prawa w praktyce; wzmocnienie i rozwój instytucjonalny w obszarze pozyskiwania środków, komunikacji, utrzymania i rozwoju infrastruktury IT. 150 000 zł

Fundacja Rodzić po Ludzku, Warszawa
Monitoring opieki okołoporodowej pod kątem stosowania przemocy wobec kobiet na oddziałach położniczych prowadzony z pomocą aktywistów lokalnych, opracowanie raportu i rekomendacji, podjęcie interwencji wobec szpitali naruszających prawa kobiet. 100 000 zł

Fundacja Wiedzieć Więcej, Kędzierzyn-Koźle
Monitoring wydatkowania środków publicznych na promocję i budżetu obywatelskiego pod kątem realizacji inwestycji oraz funkcjonowania jednostek pomocniczych, opracowanie strony internetowej, zakup sprzętu. 19 200 zł

Fundacja Wolności, Lublin
Monitoring wydatkowania środków publicznych przez urząd miasta i spółki komunalne, weryfikacja obietnic wyborczych prezydenta Lublina, podejmowanie interwencji dotyczących korupcji i marnotrawstwa, zorganizowanie zjazdu organizacji strażniczych z Lubelszczyzny, aktualizacja informatyczna jawnylublin.pl, podnoszenie kompetencji zespołu, działania promocyjne i fundraisingowe. 99 860 zł

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa
Dotacja na monitorowanie działalności legislacyjnej rządu i parlamentu w obszarze wymiaru sprawiedliwości pod kątem ochrony praw i wolności obywatelskich oraz przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa. 150 000 zł

Kaliska Inicjatywa Miejska, Kalisz
Podsumowanie kadencji radnych i przeprowadzenie lokalnej kampanii profrekwencyjnej, zorganizowanie debat z kandydatami na prezydenta miasta i radnych, prowadzenie serwisu o pracy radnych kalisz.mamprawowiedziec.pl, newslettera i vloga, monitoring wydatków na kulturę i analiza polityki kulturalnej, działania promocyjne i zakup sprzętu. 88 640 zł

Miasto Dla Mieszkańców, Bytom
Przygotowanie zespołu stowarzyszenia do prowadzenia działań strażniczych, wybór konkretnych obszarów monitoringu dotyczących rewitalizacji miasta, przeprowadzenie monitoringu i upowszechnienie jego wyników. 72 800 zł

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Warszawa
Dotacja na monitorowanie zmian prawnych i decyzji administracyjnych wpływających na funkcjonowanie organizacji pozarządowych i rozwój społeczeństwa obywatelskiego, prowadzenie rzecznictwa interesów organizacji pozarządowych w sprawach wspólnych dla III sektora, udział w konsultacjach i opiniowanie aktów prawnych dotyczących organizacji pozarządowych i aktywności obywatelskiej, działania interwencyjne. 150 000 zł

Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle`a, Wrocław
Monitoring outsourcingu usług niemedycznych w szpitalach, określenie skutków takiego kontraktowania dla warunków zatrudnienia oraz bezpieczeństwa pacjentów, przygotowanie rekomendacji zmian; analiza dokumentów postępowań przetargowych w 32 szpitalach publicznych, wywiady z pracownikami tych placówek, konferencja upowszechniająca wyniki badań oraz działania rzecznicze. 100 000 zł

Sieć obywatelska – Watchdog Polska, Warszawa
Dotacja na działania statutowe i rozwój instytucjonalny: monitorowanie przestrzegania prawa obywateli do informacji publicznej, prowadzenie działań rzeczniczych i interwencyjnych, promowanie prawa do informacji, rzecznictwo i promocja interesów środowiska strażniczego, opieka nad rozwojem lokalnych inicjatyw strażniczych; wzmocnienie i rozwój instytucjonalny w obszarze pozyskiwania środków na działalność statutową (zwiększenia bazy darczyńców indywidualnych, rozwinięcie działalności gospodarczej), pozyskiwanie i rozbudowa sieci wolontariuszy, współpracowników i sympatyków. 150 000 zł

Stowarzyszenie 61, Warszawa
Aktualizowanie i upublicznianie danych o osobach pełniących funkcje publiczne, prowadzenie serwisu MamPrawoWiedziec.pl, publikacja zapowiedzi posiedzeń Sejmu i Parlamentu Europejskiego oraz tekstów analitycznych na podstawie zebranych danych, współpraca z serwisami lokalnymi, przygotowanie strategii fundraisingowej, uruchomienie narzędzi do pozyskiwania darczyńców indywidualnych i korporacyjnych, uruchomienie nowej odsłony serwisu. 100 000 zł

Stowarzyszenie Adelfi, Ełk
Monitoring pracy Rady Miasta Ełku i podsumowanie pracy radnych związane ze zbliżającymi się wyborami, spotkania mieszkańców z radnymi mające na celu rozliczenie ich z obietnic wyborczych, wzmocnienie i rozwój organizacji. 44 900 zł

Stowarzyszenie Akcja Miasto, Wrocław
Monitoring realizacji Wrocławskiej Polityki Mobilności: analiza danych dokumentujących realizację celów WPM w 11 kluczowych obszarach, rekomendacje zmian i działania rzecznicze, publikacje internetowe adresowane do mieszkańców Wrocławia, szkolenia zespołu i planowanie strategiczne. 96 500 zł

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Katowice
Monitoring polityki senioralnej i budżetów obywatelskich, prowadzenie portalu InfoKatowice.pl, organizowanie społecznościowe – tworzenie grup sąsiedzkich, wsparcie grup i organizacji pozarządowych zajmujących się strażnictwem i partycypacją oraz lokalnych mediów, opracowanie strategii komunikacji zewnętrznej, działania promocyjne i fundraisingowe. 99 600 zł

Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy, Warszawa
Prowadzenie Komitetu Obrony Sprawiedliwości, monitorującego sytuację sędziów i innych przedstawicieli zawodów prawniczych oraz udzielającego wsparcia sędziom, adwokatom, radcom i prokuratorom, przeciwko którym wszczynane są postępowania dyscyplinarne lub stosowane są inne formy nacisku, zmierzające do naruszenia zasady niezawisłości sądów i niezależności adwokatów. 100 000 zł

Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy, Kraków
Przeprowadzenie analizy kontroli spalania odpadów w domowych piecach i kotłach, opracowanie rekomendacji pozwalających na usprawnienie systemu, przygotowanie raportu i Przewodnika dla Obywateli, działania promocyjno-rzecznicze. 90 700 zł

Stowarzyszenie Miasto Wspólne, Kraków
Społeczny audyt reprywatyzacji w Krakowie obejmujący monitoring realizacji układów indemnizacyjnych przez Urząd Miasta Krakowa i Ministerstwo Finansów (analiza dokumentów), przygotowanie raportu dot. działań UMK i MF w zakresie przejmowania nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa na mocy układów indemnizacyjnych wraz z rekomendacjami w obszarze poprawy efektywności działań, opracowanie internetowej mapy nieruchomości objętych układami indemnizacyjnymi. 65 000 zł

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera „Nie-grzeczne dzieci”, Warszawa
Społeczny audyt dostępności edukacji dla uczniów niepełnosprawnych: monitoring zmian w prawie oświatowym związanych z reformą edukacji oraz sposobu realizacji obowiązujących przepisów na poziomie lokalnym. Opiniowanie zmian prawa oświatowego, doradztwo obywatelskie dla rodziców uczniów niepełnosprawnych, działania rzecznicze, dokumentowanie przypadków łamania praw tych uczniów, publikacja 3 analiz i 1 informatora. 100 000 zł

Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita, Warszawa
Dotacja na działania statutowe i rozwój instytucjonalny: monitorowanie nienawistnych zdarzeń i zjawisk w przestrzeni publicznej i w Internecie, działania interwencyjne i edukacyjne dotyczące mowy nienawiści, utrzymanie i rozbudowa portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org; budowa sieci wolontariuszy, poprawa zarządzania. 150 000 zł

Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE, Słupsk
Monitoring działań Rady Miejskiej i Prezydenta Słupska: prowadzenie lokalnego serwisu mamprawowiedzieć, spotkania i wywiady z radnymi oraz prezydentem, podsumowanie kadencji 2014-18 i realizacji obietnic wyborczych, stworzenie serwisu na temat kandydatów w wyborach lokalnych w 2018 r. 99 700 zł

Towarzystwo dla Natury i Człowieka, Lublin
Monitoring inwestycji drogowych, procesów planistycznych, inwestycji przemysłowych oraz monitoring zagospodarowania odpadów wydobywczych, monitoring przestrzegania polityki rowerowej w Lublinie, przygotowanie i realizacja działań promocyjnych, budowa nowej strony internetowej. 100 000 zł


Dotacje instytucjonalne

9dwunastych, Białystok
Zapobieganie dyskryminacji: działania edukacyjne i aktywizacyjne adresowane przede wszystkim do młodzieży i osób pracujących w edukacji, działania na rzecz równości płci, akceptacji różnorodności kulturowej i społecznej, wspieranie aktywności obywatelskiej poprzez dystrybucję minigrantów; wynajem lokalu, aktualizacja i rozbudowa strony internetowej, poprawa komunikacji. 150 000 zł

Akceptacja Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Homoseksualnych, Biseksualnych i Transpłciowych, Warszawa
Kształtowanie i propagowanie postawy akceptacji społecznej wobec osób LGBT i ich rodzin, udzielanie wsparcia rodzinom osób LGBT, aktywizacja społeczna rodziców i bliskich osób LGBT; spotkania dla rodziców w 4 miejscowościach. 90 000 zł

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Kraków
Świadczenie pomocy prawnej w strzeżonych ośrodkach dla uchodźców oraz monitorowanie dostępu do procedur uchodźczych na przejściach granicznych; wypracowanie nowej strategii organizacji, działania komunikacyjne, pozyskiwanie sojuszników, pozyskiwanie funduszy. 100 000 zł

Dzika Polska, Warszawa
Kontynuacja społecznej kontroli zarządzania Puszczą Białowieską: sprawdzanie zgodności wyrębów i nasadzeń z obowiązującym prawem (m.in. ze wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE, planem zadań ochronnych Natura 2000, wymogami UNESCO), przekazywanie informacji o ew. nieprawidłowościach instytucjom międzynarodowym i środowisku naukowemu. Szkolenia zespołu i wolontariuszy, rozbudowa strony internetowej, przygotowanie i uruchomienie działalności odpłatnej, pozyskiwanie funduszy. 100 000 zł

Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych, Warszawa
Działania na rzecz poprawy jakości pracy biegłych sądowych i opracowania systemu oceny i certyfikacji biegłych sądowych, obywatelski monitoring rozpraw sądowych z udziałem biegłych, budowanie sieci i szkolenia dla akademickich kół naukowych specjalizujących się w naukach sądowych. 100 000 zł

Federacja Znaki Równości, Kraków
Stworzenie i prowadzenie Centrum Społeczności LGBTQ w Krakowie, w którym będą realizowane działania edukacyjne, pomocowe, kulturalne i integracyjne adresowane do małopolskiej społeczności osób LGBTQ; wynajęcie i remont lokalu, poszukiwanie nowych źródeł finansowania, stworzenie strategii komunikacji. 75 000 zł

Fundacja Akceptacja, Poznań
Poznań Wsparcie dla osób transpłciowych poprzez poradnictwo, prowadzenie telefonu zaufania i grup wsparcia; kształtowanie postaw społecznej akceptacji i integrowanie społeczności lokalnej z osobami trans w ramach Wolontariatu Pierwszej Pomocy; wynajęcie i wyposażenie lokalu, konsultacje psychologiczne i prawne. 60 000 zł

Fundacja AntySchematy 2, Tarnów
Działania na rzecz przełamywania negatywnych stereotypów dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych: inicjatywy edukacyjne, opieka i inwentaryzacja cmentarzy żydowskich w woj. podkarpackim i małopolskim. Szkolenia zespołu, modernizacja strony internetowej, pozyskiwanie nowych darczyńców, zakup sprzętu. 23 000 zł

Fundacja Autonomia, Kraków
Zapobieganie i przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami, upełnomocnienie i edukacja emancypacyjna osób narażonych na przemoc i dyskryminację krzyżową/wielokrotną lub wykluczenie, organizacja kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy; usprawnienie zarządzania, działania komunikacyjne, zbieranie funduszy. 149 960 zł

Fundacja Centrum Badań Migracyjnych, Poznań
Prowadzenie Migrant Info Point w Poznaniu, oferującego cudzoziemcom pomoc prawną, poradnictwo zawodowe i programy mentorskie, kursy języka polskiego, działania integracyjne, warsztaty antydyskryminacyjne w poznańskich szkołach. Szkolenia zespołu, superwizje konsultantów, konsultantek i prawniczek, opracowanie strategii pozyskiwania funduszy. 100 000 zł

Fundacja Centrum Praw Osób Niepełnosprawnych, Warszawa
Przeciwdziałanie dyskryminacji krzyżowej ze względu na płeć, niepełnosprawność, wiek, monitorowanie realizacji przepisów KPON, konsultowanie ustaw, kształcenie i sieciowanie selfadwokatów. Opracowanie i wdrożenie planu rozwoju i pozyskiwania funduszy, przygotowanie materiałów informacyjnych, zakup sprzętu. 99 800 zł

Fundacja Centrum Praw Kobiet, Warszawa
Przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, udzielanie pomocy kobietom (porady prawne, psychologiczne, zawodowe, grupy wsparcia, bezpieczne schronienie); usprawnienie zarządzania, działania promocyjne, pozyskiwanie sojuszników, zbieranie funduszy. 100 000 zł

Fundacja Czarna Owca Pana Kota, Kraków
Monitoring decyzji administracyjnych gmin o odbiorze zwierząt ze względu na niehumanitarne traktowanie, opracowanie raportu i rekomendacji, upowszechnienie wyników. Kampania społeczna „Głosuj dla zwierząt” (zachęcająca wyborców do zbierania deklaracji polityków na temat ich stosunku do zagadnień prawnej ochrony zwierząt). Pozyskiwanie nowych źródeł finansowania, budowa narzędzi do e-mail marketingu, audyt bezpieczeństwa przechowywanych danych, zakup laptopa. 100 000 zł

Fundacja Czas Dialogu, Szczecin
Prowadzenie Niezależnego Centrum Obywatelskiego działającego na rzecz kobiet, wartości demokratycznych i wielokulturowości; wyposażenie i koordynacja działań Centrum, pozyskiwanie funduszy. 116 000 zł

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Warszawa
Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci oraz wsparcie psychologiczne, psychiatryczne i prawne dla tych, które jej doświadczyły, m.in. w ramach sieci Centrów Pomocy, działania na rzecz wprowadzania rozwiązań systemowych, chroniących dzieci przed przemocą, edukacja na temat bezpieczeństwa dzieci w internecie; różnicowanie źródeł finansowania, działania komunikacyjne, rozbudowa sieci sympatyków-ambasadorów, wspierających organizację wpłatami i lokalnymi działaniami. 136 300 zł

Fundacja dla Wolności, Warszawa
Działania na rzecz integracji migrantów i ułatwienia im dostępu do sportu i kultury: wielokulturowe rozgrywki piłkarskie dla dorosłych i dzieci (Etnoliga), prowadzenie świetlicy i zajęć kulturalno-edukacyjnych oraz sportowych dla dzieci z ośrodka dla cudzoziemców na Targówku; poszukiwanie nowych źródeł finansowania, działania komunikacyjne. 99 600 zł

Fundacja EkoRozwoju, Wrocław
Monitorowanie gospodarki zadrzewieniami: zbieranie zgłoszeń o nieprawidłowościach, interwencje, utworzenie sieci strażników monitorujących nielegalne i nieuzasadnione wycinki drzew; działania informacyjne, publikacja mapy interwencji, przygotowanie raportu zawierającego opisy interwencji i poradnik dla aktywistów. 138 000 zł

Fundacja Emic, Toruń
Świadczenie pomocy prawnej i psychologicznej cudzoziemcom, wspieranie ich na rynku pracy i w procesie integracji z polskim społeczeństwem, nauka języka polskiego. Poszukiwanie funduszy wśród darczyńców indywidualnych i instytucjonalnych, modernizacja strony internetowej, przygotowanie materiałów informacyjnych oraz wzmocnienie działu księgowego. 98 000 zł

Fundacja ePaństwo, Mysiadło
Budowanie narzędzi technologicznych, umożliwiających obywatelom kontrolowanie instytucji publicznych (m.in. mojePaństwo, Rejestrio, Sejmometr, Moje Prawo), działania rzecznicze służące zwiększeniu jawności w życiu publicznym, inicjatywy łączące środowiska aktywistów społecznych i przedstawicieli branży IT. Przygotowanie dla instytucji komercyjnych płatnej usługi dostępu do zaawansowanych danych z rejestrów publicznych, prowadzenie kampanii społecznych w Internecie zachęcających użytkowników bezpłatnych narzędzi do przekazywania darowizn. 99 000 zł

Fundacja Feminoteka, Warszawa
Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet ze szczególnym uwzględnieniem przemocy seksualnej: prowadzenie telefonu interwencyjnego (porady prawne i psychologiczne), szkolenia i warsztaty dla kobiety i dziewcząt oraz pracowników pomocy społecznej i lekarzy, prowadzenie Antyprzemocowej Sieci Kobiet, koordynacja ogólnopolskiej akcji One Billion Rising i działania antyprzemocowe na Pol’nRock Festiwal. Poszukiwanie nowych źródeł finansowania, szkolenia i superwizje zespołu. 100 000 zł

Fundacja Fundusz Feministyczny, Warszawa
Wspieranie inicjatyw feministycznych poprzez przyznawanie mini-grantów grupom nieformalnym i organizacjom feministycznym, wspierającym kobiety i osoby wywodzące się z grup szczególnie narażonych na dyskryminację: wzmocnienie instytucjonalne, organizacja i ewaluacja konkursu na mini-granty, pozyskiwanie funduszy. 150 000 zł

Fundacja Greenmind, Warszawa
Wzmocnienie Koalicji Ratujmy Rzeki w zakresie komunikacji i pozyskiwania źródeł finansowania, monitoring decyzji mających wpływ na środowisko podejmowanych przez władze publiczne, współpraca z lokalnymi społecznościami w rejonach narażonych przez przedsięwzięcia hydrotechniczne. 100 000 zł

Fundacja HerStory, Lublin
Wzmacnianie i upełnomocnianie kobiet i dziewcząt poprzez edukację „herstoryczną” i antydyskryminacyjną, wspieranie Lubelskiej Koalicji na rzecz Kobiet; usprawnienie pracy administracyjnej, działania promocyjne, warsztaty dla członkiń koalicji. 50 000 zł

Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego, Warszawa
Działania na rzecz wolności sumienia i świeckości państwa, organizacja Zlotów Ateistów i Dni Ateizmu, przeciwdziałanie dyskryminacji z motywacji religijnej, wsparcie dla osób dyskryminowanych, działania informacyjne i integracyjne, zakup sprzętu komputerowego. 40 000 zł

Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa, Lublin
Świadczenie pomocy prawnej migrantom i uchodźcom w ośrodkach (szczególnie w ośrodkach strzeżonych); poprawa komunikacji, szkolenia zespołu, pozyskiwanie nowych źródeł finansowania. 150 000 zł

Fundacja Instytut Prawa i Społeczeństwa, Warszawa
Dotacja na działania statutowe i rozwój instytucjonalny: monitorowanie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz systemu pomocy prawnej, obserwacja wyboru kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz na inne ważne funkcje sędziowskie i funkcje w organach ochrony prawnej, animowanie i wspieranie współpracy przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi, upowszechnianie nowoczesnych sposobów informowania o prawie; wzmocnienie działań skierowanych na pozyskiwanie środków od darczyńców komercyjnych i prywatnych wywodzących się ze środowiska prawniczego. 150 000 zł

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź
Działania strażnicze i rzecznicze dotyczące m.in. zmian w konstytucji, bezpiecznej żywności, praw pracowniczych, obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, poprawy sytuacji osób pracujących w domach, w tym opiekunów osób zależnych; przygotowanie i wdrożenie programu regularnych darczyńców, rozbudowa służącej tym celom infrastruktury IT. 100 000 zł

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, Kraków
Obywatelska kontrola polskich firm pod kątem transparentności łańcucha dostaw i godnych płac w przemyśle odzieżowym i obuwniczym oraz prawa do informacji o obecności w artykułach codziennego użytku niebezpiecznych substancji chemicznych; opracowanie i wdrażanie nowej strategii zdobywania środków i pozyskiwania regularnych darczyńców, rozbudowa służącej tym celom infrastruktury IT. 96 620 zł

Fundacja Laboratorium Zmiany, Niemodlin
Wzmacnianie i upełnomocnianie kobiet i dziewcząt poprzez budowanie sieci współpracy lokalnych organizacji kobiecych i grup nieformalnych w województwie opolskim, szkolenia i spotkania wspierające liderki, działania promocyjne, zbieranie funduszy, podnoszenie kompetencji zespołu. 100 000 zł

Fundacja Lepsze Niepołomice, Niepołomice
Monitorowanie i analiza działalności samorządu terytorialnego w Niepołomicach: działalności Rady Miejskiej, wykorzystania funduszu korkowego, rekrutacji na stanowiska urzędnicze, sposobu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego, publikacji rejestru umów i dostępności informacji publicznej dla mieszkańców; przeprowadzenie wywiadów z kandydatami na burmistrza oraz rzecznikami komitetów wyborczych, prowadzenie serwisu Niepolomice.MamPrawoWiedziec.pl. 50 000 zł

Fundacja Ludzi Otwartej Wyobraźni FLOW, Konstancin-Jeziorna
Przeciwdziałanie dyskryminacji wobec uchodźców, migrantów oraz przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych i kulturowych: organizacja Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajmy się” adresowanego do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Konkurs na uczniowskie projekty realizowane w zespołach, w skład których będą wchodzić przedstawiciele grup mniejszościowych. 60 000 zł

Fundacja MamyGłos, Poznań
Wzmacnianie i upodmiatawianie dziewcząt (nastolatek) poprzez tworzenie ogólnopolskiej sieci młodych aktywistek i Klubów Lokalnych, wsparcie psychologiczne, warsztaty samoobrony, asertywności i edukacji seksualnej; szkolenia zespołu Fundacji. 50 000 zł

Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów, Lubartów
Informowanie o działalności radnych oraz kandydatów w wyborach samorządowych (2018 r.), monitorowanie obietnic wyborczych, prowadzenie lokalnego serwisu MamPrawoWiedziec.pl oraz strony www Miasto Obywatelskie Lubartów, wydawanie biuletynu, spotkania informacyjne dla mieszkańców nt. działań strażniczych. 100 000 zł

Fundacja Nasz Wybór, Warszawa
Przeciwdziałanie dyskryminacji i wsparcie dla migrantów z Ukrainy: poradnictwo prawne, integracyjne i zawodowe; organizacja szkoleń i debat, monitorowanie sytuacji pracowników ukraińskich na polskim rynku pracy. Szkolenia zespołu, opracowanie planu finansowania Fundacji z prywatnych darowizn, działalności odpłatnej i gospodarczej. 100 000 zł

Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER, Warszawa
Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć i upowszechnianie historii ruchu kobiecego, inicjatywy związane ze stuleciem praw wyborczych kobiet, współpraca ze środowiskiem lekarskim w zakresie praw reprodukcyjnych i seksualnych; budowanie sojuszy, działania komunikacyjne, poszukiwanie nowych źródeł finansowania. 100 000 zł

Fundacja na rzecz Różnorodności Polistrefa, Kraków
Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wyznanie i światopogląd w edukacji publicznej, przeciwdziałanie dyskryminacji osób LGBTQIA i migrantów, świadczenie pomocy psychologicznej i prawnej, działania komunikacyjne służące lepszemu zakorzenieniu organizacji w środowisku lokalnym oraz zbieranie funduszy. 100 000 zł

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej, Warszawa
Przeciwdziałanie dyskryminacji w systemie edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem dyskryminacji dzieci z doświadczeniem migracji, współtworzenie rozwiązań systemowych, takich jak szkolne Kodeksy Równego Traktowania, Standard Antydyskryminacyjny dla Uczelni, koncepcja oddziałów przygotowawczych dla uczniów i uczennic nie znających języka polskiego; pozyskiwanie środków od darczyńców biznesowych i indywidualnych, opracowanie oferty działalności odpłatnej, działania komunikacyjne, budowanie grona sojuszników organizacji. 100 000 zł

Fundacja Ocalenie, Warszawa
Przeciwdziałanie dyskryminacji cudzoziemców w Polsce, bezpośrednia pomoc i edukacja uchodźców i imigrantów w województwie mazowieckim i podlaskim, działania edukacyjne skierowane do społeczeństwa polskiego, działania komunikacyjne, poszukiwanie nowych źródeł finansowania. 150 000 zł

Fundacja Panoptykon, Warszawa
Monitorowanie przestrzegania praw i wolności obywatelskich w kontekście wyzwań związanych z nadzorem, ochroną prywatności i bezpieczeństwa w życiu codziennym i w sieci, prowadzenie spraw precedensowych, analiza funkcjonowania prawa w praktyce; poszukiwanie nowych metod pozyskiwania środków, działania komunikacyjne, wdrożenie procedur bezpieczeństwa. 150 000 zł

Fundacja Pozytywnych Zmian, Bielsko-Biała
Przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy wobec kobiet, monitoring sądów śląskich w sprawach o przemoc wobec kobiet, udzielanie porad i asystowanie osobom doświadczającym przemocy, wzmacnianie kobiet i dziewczynek; zorganizowanie konferencji dla sędziów, działania komunikacyjne, poszukiwanie nowych źródeł finansowania. 100 000 zł

Fundacja Przestrzeń Kobiet, Szczawnica
Wspieranie sieci organizacji zajmujących się przypominaniem postaci i dorobku kobiet, które walczyły o równość płci („Sieć herstoryczna”), inicjatywy związane ze stuleciem praw wyborczych kobiet, przeciwdziałanie dyskryminacji krzyżowej doświadczanej przez kobiety w spektrum autyzmu; działania promocyjne, poszukiwanie nowych źródeł finansowania. 50 000 zł

Fundacja Refugee.pl im. Małgorzaty Jasiczek-Gebert, Warszawa
Przeciwdziałanie dyskryminacji cudzoziemców w Polsce, pomoc integracyjna i prawna dla uchodźców, migrantów i repatriantów; poszukiwanie nowych źródeł finansowania, usprawnienie zarządzania. 50 000 zł

Fundacja Rodzić po Ludzku, Warszawa
Monitoring opieki okołoporodowej pod kątem stosowania przemocy wobec kobiet na oddziałach położniczych prowadzony z pomocą aktywistów lokalnych, działania na rzecz wdrożenia Standardu Organizacyjnego Opieki Okołoporodowej oraz rekomendacji wynikających z przeprowadzonych monitoringów, porady prawne dla kobiet, interwencje w przypadku naruszania ich praw przez szpitale. Pozyskiwanie nowych źródeł finansowania od prywatnych darczyńców. 100 000 zł

Fundacja Równość.org.pl, Kraków
Wspieranie lokalnych inicjatyw dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w południowo-wschodniej Polsce, integracja i wzmacnianie osób LGBT; zakorzenienie organizacji w lokalnych społecznościach, pozyskiwanie nowych źródeł finansowania, działania promocyjne. 100 000 zł

Fundacja Wiedzieć Więcej, Kędzierzyn-Koźle
Monitoring polityki środowiskowej, wydatkowania środków publicznych na promocję i budżetu obywatelskiego oraz funkcjonowania jednostek pomocniczych w Kędzierzynie-Koźlu. Wynajęcie, remont i wyposażenie lokalu, przygotowanie do prowadzenia działalności odpłatnej. 70 000 zł

Fundacja Wolności, Lublin
Monitoring przestrzegania prawa i racjonalności wydatków administracji publicznej w woj. lubelskim, podejmowanie interwencji dotyczących korupcji i marnotrawstwa, prowadzenie serwisu z danymi o pracy radnych (lublin.mamprawowiedziec.pl), podsumowanie monitoringu samorządowej kampanii wyborczej oraz monitoring wyborów do rad dzielnic. Poszukiwanie źródeł finansowania, aktualizacja strategii rozwoju, poprawa komunikacji, zakup sprzętu. 94 000 zł

Fundacja Wolność od Religii, Lublin
Prowadzenie działań informacyjnych i interwencyjnych dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji osób niewierzących w szkołach (ze szczególnym uwzględnieniem organizacji lekcji etyki i religii) oraz innych instytucjach publicznych (urzędach, szpitalach); poszerzenie zasięgu działań komunikacyjnych, poprawa efektywności pozyskiwania środków finansowych od darczyńców. 120 000 zł

Fundacja z Pomysłem, Zawiercie
Przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć i dyskryminacji: warsztaty dla młodzieży oraz osób pracujących z młodzieżą, wzmacnianie asertywności dziewcząt z niepełnosprawnościami, organizacja zawierciańskich edycji 16 Dni Przeciw Przemocy i One Billion Rising, szkolenia zespołu Fundacji, zakup sprzętu. 40 000 zł

Fundusz Feministyczny, Warszawa
Wspieranie ruchu feministycznego poprzez przyznawanie mini-grantów na inicjatywy wzmacniające kobiety, budowanie społeczności feministycznej wokół Funduszu. Działania promocyjne i pozyskiwanie funduszy. 70 000 zł

Grupa Działamy stowarzyszenie zwykłe, Żory
Monitorowanie działalności Urzędu Miasta, Rady Miasta Żory oraz spółek komunalnych; udostępnianie informacji m.in. na temat zadłużenia miasta, rejestru zawieranych umów, przetargów, stanu środowiska naturalnego; porady prawne i interwencje w sprawach dotyczących grup mieszkańców; kampania społeczna na rzecz prowadzenia konsultacji społecznych przez lokalne władze, wynajęcie lokalu, zakup sprzętu. 50 000 zł

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa
Monitorowanie działalności legislacyjnej rządu i parlamentu w obszarze wymiaru sprawiedliwości pod kątem ochrony praw i wolności obywatelskich oraz przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa, edukacja o prawach człowieka, porady prawne i litygacja strategiczna; stworzenie i prowadzenie Klubu Helsińskiego, mobilizującego i organizującego społeczne poparcie dla idei praw człowieka i działalności Fundacji, działania informacyjne. 150 000 zł

Instytut Działań Miejskich, Białystok
Monitoring prac Rady Miasta i prezydenta Białegostoku, organizacja debat na temat lokalnych problemów z udziałem radnych i ekspertów. Działania komunikacyjne, zakup sprzętu. 48 600 zł

Instytut Prawa i Społeczeństwa, Warszawa
Monitorowanie zmian ustrojowych dotyczących funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i państwa prawa, obserwacja powoływania i wyborów na ważne funkcje publiczne związane z ochroną praw człowieka i wolności obywatelskich (Trybunał Konstytucyjny, RPO, GIODO, KRS), animowanie i wspieranie współpracy sędziów z organizacjami pozarządowymi i obywatelami; seminaria eksperckie, analizy, inkubator pomysłów studentów prawa. 100 000 zł

Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa
Przeciwdziałanie dyskryminacji osób LGBT w dostępie do systemu ochrony zdrowia i edukacji, litygacja strategiczna zmierzająca do wprowadzenia związków partnerskich i karania przestępstw motywowanych homofobią, prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych na temat sytuacji osób LGBT w Polsce; działania komunikacyjne i budowanie grona sojuszników organizacji, pozyskiwanie środków z darowizn, rozbudowa infrastruktury IT służącej do zbierania funduszy oraz tworzenia apeli i petycji. 100 000 zł

Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet, Koszalin
Przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy wobec kobiet: poradnictwo prawne i psychologiczne, organizacja koszalińsko-mieleńskich edycji One Billion Rising i Regionalnego Kongresu Kobiet, prowadzenie Kawiarni Obywatelskich, działania równościowe na rynku pracy i edukacyjne w szkołach. Szkolenia zespołu, opracowanie planu rozwoju, przygotowanie strony internetowej i materiałów promocyjnych, wyposażenie biura. 50 000 zł

Kultura Równości, Wrocław
Prowadzenie Centrum LGBTQI Wrocław, organizacja spotkań integrujących społeczność LGBT i jej sojuszników, wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, warsztatów antydyskryminacyjnych oraz grup wsparcia; szkolenia zespołu, działania komunikacyjne, poszukiwanie nowych źródeł finansowania. 100 000 zł

La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, Warszawa
Przeciwdziałanie handlowi ludźmi, wparcie psychologiczne, prawne i socjalne ofiar, w tym dzieci – prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi, działalność profilaktyczna i szkoleniowa, monitorowanie działań państwa w tym obszarze; stworzenie strony internetowej z platformą edukacyjną, remont siedziby. 50 000 zł

Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz Kobiet Baba, Zielona Góra
Świadczenie pomocy prawnej i psychologiczno-psychoterapeutycznej osobom doświadczającym przemocy domowej i seksualnej, dyskryminacji i wykluczenia na terenie województwa lubuskiego, wydawanie informatorów prawnych, szkolenia dla osób pomagających; działania promocyjne, poszukiwanie nowych źródeł finansowania, usprawnienie zarządzania. 150 000 zł

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA), Warszawa
Poradnictwo prawne dla osób zagrożonych i doświadczających dyskryminacji oraz organizacji pozarządowych i działaczy praw człowieka narażonych na ataki fizycznej i werbalnej przemocy motywowanej nienawiścią; rozbudowywanie sieci prawników i prawniczek z całej Polski, którzy we współpracy z PTPA prowadzą pro bono sprawy dotyczące dyskryminacji, działania komunikacyjne. 99 990 zł

Stowarzyszenie 61, Warszawa
Aktualizowanie i upublicznianie danych o osobach pełniących funkcje publiczne, prowadzenie serwisu MamPrawoWiedziec.pl, publikacja tekstów analitycznych na podstawie zebranych danych, współpraca z serwisami lokalnymi, działania edukacyjno-aktywizujące dla obywateli. Opracowanie strategii i przygotowanie do uruchomienia działalności odpłatnej, szkolenia zespołu, działania promocyjne. 100 000 zł

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Katowice
Monitoring polityki senioralnej, budżetów obywatelskich oraz realizacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, prowadzenie portalu InfoKatowice.pl, organizowanie społecznościowe, wsparcie grup i organizacji pozarządowych zajmujących się strażnictwem i partycypacją oraz lokalnych mediów. Działania komunikacyjne, poszukiwanie nowych źródeł finansowania, rozwinięcie oferty działalności odpłatnej. 100 000 zł

Stowarzyszenie Amnesty International, Warszawa
Monitorowanie przestrzegania praw człowieka w Polsce oraz zmian legislacyjnych mających wpływ na ich ochronę, przeciwdziałanie dyskryminacji i przestępstwom z nienawiści, ograniczaniu swobód obywatelskich i wolności słowa, działania rzecznicze, edukacyjne i interwencyjne w przypadku naruszeń tych praw; stworzenie systemu wsparcia dla lokalnych aktywistów AI i współpracujących z nimi grup nieformalnych i organizacji: szkolenia, spotkania sieciujące, materiały informacyjne. 150 000 zł

Stowarzyszenie Centrum na Wschodzie, Dziadkowice
Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, działania na rzecz obrony praw kobiet, inicjatywy związane ze stuleciem praw wyborczych kobiet, wzmacnianie osób z niepełnosprawnościami i kobiet, zwłaszcza ze wsi i małych miast; prowadzenie centrum wolontariatu integracyjnego, poszukiwanie nowych źródeł finansowania. 79 500 zł

Stowarzyszenie Demagog, Kraków
Weryfikacja obietnic wyborczych i publicznych wypowiedzi polityków metodą fact-checkingu i prowadzenie portalu demagog.org.pl, monitorowanie zmian w prawie dotyczącym dostępu do informacji publicznej i walki z fałszywymi informacjami w internecie, Akademia Fact-Checkingu dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, działania promocyjne, poszukiwanie nowych źródeł finansowania. 141 400 zł

Stowarzyszenie Dla Ziemi, Kamionka
Udzielanie wsparcia uchodźczyniom narażonym na przemoc i dyskryminację, organizacja warsztatów dla uczniów oraz spotkań dla kobiet z udziałem uchodźczyń i migrantek; opracowanie i wdrożenie strategii komunikacji, poszukiwanie nowych źródeł finansowania. 100 000 zł

Stowarzyszenie Głos Kociewia, Starogard Gdański
Monitoring pracy Rady Miasta i Powiatu, działalności spółek miejskich i Straży Miejskiej, realizacji budżetu obywatelskiego oraz stworzenie przystępnej prezentacji budżetu miasta. Szkolenia zespołu, stworzenie strony internetowej, zakup sprzętów. 41 600 zł

Stowarzyszenie Grupa Stonewall, Poznań
Prowadzenie Centrum Stonewall – miejsca spotkań integracji osób LGBT i sojuszników, grupy wsparcia i pomoc psychologiczna, poradnictwo prawne m.in. dla osób pokrzywdzonych przestępstwami motywowanymi homofobią, nowa strona internetowa i zakup sprzętu. 100 000 zł

Stowarzyszenie Homo Faber, Lublin
Prowadzenie Punktu Wsparcia Antydyskryminacyjnego oferującego pomoc osobom doświadczającym przemocy i dyskryminacji, poradnictwo i interwencje kryzysowe dla migrantów; szkolenia i integracja zespołu, poszukiwanie nowych źródeł finansowania, usprawnienie zarządzania. 134 160 zł

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego, Kielce
Promowanie poszanowania dla osób i grup o odmiennej identyfikacji etnicznej, narodowej, religijnej i kulturowej, prowadzenie warsztatów antydyskryminacyjnych z uwzględnieniem historii lokalnej (pogrom kielecki) dla nauczycieli i uczniów; organizowanie pokazów filmów, wystaw, debat i spotkań wielokulturowych w nowo powstałej kawiarni, opracowanie i realizacja nowej strategii komunikacji. 100 000 zł

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa
Prowadzenia poradnictwa prawnego i integracyjnego (m.in. informacje i porady prawne, sporządzanie opinii prawnych, listów urzędowych, interwencje w urzędach), wpieranie cudzoziemek i cudzoziemców w sprawach, w których narażeni są na dyskryminację (np. dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej, pomocy socjalnej); poradnictwo, poszukiwanie nowych źródeł finansowania, rozwój działalności odpłatnej, szkolenie zespołu. 100 000 zł

Stowarzyszenie Kobieta na PLUS, Ruciane-Nida
Prowadzenie Mazurskiego Centrum Praw Kobiet – wsparcie psychologiczne, prawne, mediacyjne, tworzenie punktów konsultacyjnych w mniejszych miejscowościach, prowadzenie warsztatów WenDo, szkolenia dla członkiń i wolontariuszy/ki do pełnienia funkcji osób pierwszego kontaktu dla korzystających z usług Centrum, działania promocyjne, poszukiwanie nowych źródeł finansowania. 100 000 zł

Stowarzyszenie Kongres Kobiet, Warszawa
Działania na rzecz aktywizacji politycznej, społecznej i zawodowej kobiet: organizacja ogólnopolskich i regionalnych Kongresów Kobiet, wzmacnianie, sieciowanie i szkolenie lokalnych liderek, udział w obywatelskich inicjatywach ustawodawczych służących obronie praw kobiet; stworzenie nowej strategii finansowania działalności stowarzyszenia, działania na rzecz zwiększenia liczby członkiń oraz liczby darczyńców indywidualnych i i biznesowych, remont biura. 150 000 zł

Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Warszawa
Udzielanie pomocy osobom, które doznają dyskryminacji i przemocy ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową (telefon zaufania, interwencja kryzysowa, grupy wsparcia), podnoszenie kwalifikacji osób udzielających pomocy, rozbudowa infrastruktury IT (wdrożenie systemu CRM), poszukiwanie nowych źródeł finansowania. 100 000 zł

Stowarzyszenie Manufaktura Inicjatyw Różnorodnych, Komprachcice
Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, inicjatywy związane ze stuleciem praw wyborczych kobiet, prowadzenie warsztatów WenDo, zorganizowanie Festiwalu Kręgi Kobiet, malowanie murali, usprawnienie zarządzania, podnoszenie kompetencji zespołu. 50 000 zł

Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, Warszawa
Działania na rzecz zwiększenia społecznego poparcia dla równości małżeńskiej poprzez budowanie społeczności i ruchu sojuszniczego, monitoring sytuacji prawnej związków jednopłciowych, poradnictwo prawne, prowadzenie badań i kampanii społecznych, współkoordynacja prac „Koalicji na rzecz związków partnerskich i równości małżeńskiej”; usprawnienie zarządzania, działania promocyjne, poszukiwanie nowych źródeł finansowania, zakup sprzętu. 100 000 zł

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego Nomada, Wrocław
Udzielanie porad oraz asystowanie cudzoziemkom i cudzoziemcom w rozwiązywaniu ich problemów (dokumentowanie pobytu, sprawy pracownicze, zdrowotne, rodzinne itp.), prowadzenie tzw. community working – nawiązywanie kontaktów i asystowanie osobom należącym do grup narażonych na przemoc motywowaną uprzedzeniami, wspieranie procesu edukacji dzieci migrantów z Rumunii; działania promocyjne, poszukiwanie nowych źródeł finansowania. 150 000 zł

Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT Tolerado, Gdańsk
Prowadzenie cyklicznych warsztatów i spotkań grup rozwojowych (kobiecej, męskiej, młodzieżowej, osób transpłciowych, grupy Wiara i Tęcza) oraz inicjatywy lokalne, współpraca z samorządem służąca wdrożeniu modelu równego traktowania w Gdańsku; usprawnienie zarządzania, działania promocyjne i komunikacyjne, dostosowanie siedziby do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup sprzętu. 100 000 zł

Stowarzyszenie Obrony Samorządności – Na Swoim, Dobrzeń Wielki
Monitorowanie nieprawidłowości w zmianach granic administracyjnych gmin i stworzenie bazy informacji na temat konkretnych przypadków, popularyzacja zgromadzonej wiedzy wśród samorządowców z całej Polski. 46 000 zł

Stowarzyszenie Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła, Łódź
Działania strażnicze dotyczące łowiectwa: monitorowanie sejmików wojewódzkich podejmujących uchwały wyznaczające obwody łowieckie, uzyskiwanie i rozpowszechnianie informacji publicznej na temat polowań zbiorowych, poradnictwo i pomoc prawna dla osób chcących wyłączyć swoje prywatne działki z obwodów łowieckich, prowadzenie precedensowych spraw sądowych, prowadzenie i rozbudowa strony zakazpolowania.pl 79 200 zł

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra
Monitoring procesów planistycznych i decyzyjnych dotyczących przedsięwzięć mogących oddziaływać na obszary cenne przyrodniczo (m.in. Puszcza Białowieska, ekosystemy górskie), działania interwencyjne i edukacyjne; promocja miesięcznika Dzikie Życie (poświęconego ochronie przyrody w Polsce) służąca budowie stabilnych źródeł jego finansowania. 100 000 zł

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Warszawa
Działania edukacyjne dotyczące praw człowieka i wolności obywatelskich, roli konstytucji w utrzymaniu ustroju demokratycznego i roli sędziów w wymiarze sprawiedliwości: przygotowanie materiałów informacyjnych, udział w popularnych festiwalach muzycznych i targach książki. 95 000 zł

Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo, Kraków
Przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami (poradnictwo, wsparcie, szkolenia dla kobiet), działania rzecznicze, współpraca z instytucjami publicznymi pracującymi w dziedzinie bezpieczeństwa, zdrowia i pomocy społecznej na rzecz ich dostosowania do potrzeb kobiet z niepełnosprawnościami. Przygotowanie strategii rozwoju i komunikacji, pozyskiwanie źródeł finansowania, zakup sprzętów. 80 400 zł

Stowarzyszenie Queerowy Maj, Kraków
Integracja i animacja społeczności LGBTQ w Krakowie, pomoc psychologiczna i prawna dla osób doświadczających dyskryminacji, działania rzecznicze zmierzające do prowadzenia przez samorząd lokalny polityk służących przeciwdziałaniu dyskryminacji osób LGBTQ, opracowanie strategii promocyjnej oraz pozyskiwanie środków od darczyńców indywidualnych i korporacyjnych, wynajęcie lokalu. 75 000 zł

Stowarzyszenie Refugees Szczecin, Szczecin
Przeciwdziałanie dyskryminacji cudzoziemców, działania na rzecz integracji i wsparcia migrantów przebywających w Szczecinie oraz w ośrodku dla cudzoziemców w Grupie: działania edukacyjne i kulturalne skierowane do mieszkańców Szczecina, wspieranie cudzoziemców w kontaktach z urzędami, pomoc rzeczowa, wynajęcie i wyposażenie lokalu. 60 000 zł

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska – Watchdog Polska, Warszawa
Monitoring instytucji publicznych (m.in. przejrzystości spółek komunalnych i państwowych, finansowania mediów lokalnych przez samorządy), śledzenie zmian w ustawie o dostępie do informacji publicznej, prowadzenie działań rzeczniczych i interwencyjnych, promowanie prawa do informacji, wsparcie merytoryczne lokalnych inicjatyw strażniczych; poszukiwanie nowych środków na działalność statutową, budowy bazy zwolenników i darczyńców, rozszerzenie współpracy międzynarodowej z organizacjami strażniczymi. 149 800 zł

Stowarzyszenie Tęczowe Opole, Brzeg
Utworzenie Centrum Tęczowe Opole, bezpiecznego miejsca spotkań osób LGBTQIA, szkoleń antydyskryminacyjnych oraz porad prawnych i psychologicznych dla osób doświadczających dyskryminacji i przemocy. Wynajem lokalu, szkolenia członków i członkiń oraz stworzenie strony internetowej. 50 000 zł

Stowarzyszenie Tęczówka, Katowice
Prowadzenie Centrum Społecznościowego, w którym działają m.in. grupy wsparcia dla osób LGBTQIA oraz prowadzone jest poradnictwo prawne i psychologiczne dla osób doświadczających dyskryminacji. Pozyskiwanie nowych źródeł finansowania, działania promocyjne, renowacja lokalu, badanie potrzeb osób korzystających z Centrum. 100 000 zł

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA), Warszawa
Koordynacja działań rzeczniczych i edukacyjnych podejmowanych przez TEA oraz prac Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej, działania adresowane do nauczycieli zajmujących sie edukacją antydyskryminacyjną; usprawnienie zarządzania, poszukiwanie nowych źródeł finansowania. 100 000 zł

Towarzystwo na rzecz Ziemi, Oświęcim
Monitoring procesów projektowania, budowy i eksploatacji spalarni odpadów pod kątem oddziaływania na środowisko i zgodności ich funkcjonowania z regulacjami unijnymi; skontrolowanie 6 spalarni wybudowanych w ostatnich latach ze środków unijnych (Kraków, Białystok, Bydgoszcz, Szczecin, Poznań, Konin) oraz 2 budowanych obecnie (Rzeszów i Zabrze), badanie poprawności dokumentacji środowiskowej nowotworzonych spalarni, wsparcie prawne dla lokalnych sygnalistów z miejscowości, w których znajdują się lub projektowane są spalarnie. 96 000 zł

ZUSTRICZ, Kraków
Monitorowanie przejawów dyskryminacji i mowy nienawiści wobec społeczności ukraińskiej w Krakowie; udzielanie wsparcia psychologicznego, adaptacyjnego i prawnego, poszukiwanie źródeł finansowania, zakup sprzętu. 88 400 zł

Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa
Monitorowanie i dokumentowanie przejawów dyskryminacji oraz mowy nienawiści wobec mniejszości ukraińskiej i imigrantów z Ukrainy, interwencje prawne. 100 000 zł

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, Kraków
Przeciwdziałanie dyskryminacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców: budowanie koalicji organizacji mniejszościowych i współprowadzenie platformy służącej zgłaszaniu przestępstw motywowanych nienawiścią, monitorowanie internetu pod kątem treści antysemickich, monitorowanie wypowiedzi polityków dotyczących mniejszości w mediach społecznościowych; opracowanie strategii komunikacji stowarzyszenia, zakup sprzętu i oprogramowania. 50 000 zł

Dotacje pozakonkursowe

Centrum im. Bronisława Geremka, Warszawa
Działania edukacyjne i informacyjne na temat  UE i członkostwa Polski w Unii. 200 000 zł

Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek (CWII), Gdańsk
Pokrycie kosztów zarządzania procesem budowania strategii metropolitalnej/regionalnej integracji imigrantów/ek w województwie pomorskim. 60 000 zł

Fundacja Ośrodek Kontroli Obywatelskiej OKO Press, Warszawa
Prowadzenie działań monitoringowych i dokumentujących naruszenia prawa przez władze publiczne w latach 2017-2018. 100 000 zł
Prowadzenie portalu OKO Press.  300 000 zł  (dotacja na lata 2019-2021)

Fundacja Panoptykon, Warszawa
Cykl szkoleń „BINGO-Bezpieczne organizacje społeczne” na temat bezpieczeństwa w sieci i w przestrzeni fizycznej dla organizacji i działaczy pozarządowych narażonych na ataki z powodu prowadzonej działalności. 100 000 zł
II edycja cyklu szkoleń „BINGO-Bezpieczne organizacje społeczne” na temat bezpieczeństwa w sieci i w przestrzeni fizycznej dla organizacji i działaczy pozarządowych narażonych na ataki z powodu prowadzonej działalności. 100 000 zł

Fundacja Polska Gościnność
Prowadzenie portalu www.uchodźcy.info, służącego podnoszeniu świadomości społecznej na temat uchodźców w Polsce i Europie. 100 000zł

Fundacja „Przestrzeń dla Edukacji”, Warszawa
Monitorowanie wdrażania ustawy o systemie oświaty z dnia 29.12.2015 r. oraz jej ewentualnych nowelizacji, badanie aktów wykonawczych do ustawy oraz załączników do nich (podstaw programowych), wzmocnienie zaplecza merytorycznego organizacji skupionych w ruchu Obywatele dla edukacji. 25 000 zł

„Plan dla edukacji” – wypracowanie założeń do wprowadzenia zmian w wybranych obszarach oświaty i edukacji (m.in.: kształcenie nauczycieli, podstawy programowe, równość w dostępie do edukacji, edukacja przedszkolna), podjęcie działań rzeczniczych, tworzenie sieci współpracy i wymiany informacji. 100 000 zł

Fundacja Łódzka Arka Demokracji, Łódź
Organizacja III Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych. 4200 zł

Fundacja Odpowiedzialna Polityka, Płock
Dotacja na materiały szkoleniowe dla społecznych obserwatorów wyborów. 25 000 zł

Fundacja Otwarte Idee, Warszawa
Kampania zachęcająca do udziału w wyborach parlamentarnych „Dla Ciebie tam idę”.  20 000 zł

Fundacja Peryskop, Warszawa
Rozwój portalu koduj24.pl. 90 000 zł
Dotacja na wdrożenie działań, które zapewnią samofinansowanie się portalu. 100 000 zł

Fundacja Szkoła Liderów, Warszawa
Organizacja konferencji z okazji 25 – lecia Szkoły Liderów (pokrycie kosztów udziału założyciela Szkoły, prof. Zbigniewa Pełczyńskiego.  5 000 zł
Cykl spotkań z prof. Zbigniewem Pełczyńskim, założycielem Stowarzyszenia Szkoły Liderów z okazji polskiego wydania jego  biografii. 7 700 zł

Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP

Organizacja konferencji „TworzyMY Pokój”. 10 000 zł

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Warszawa
Organizacja VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych w 2017 roku. 100 000 zł
Dotacja na działalność statutową i wsparcie instytucjonalne na lata 2019-2021. 300 000 zł

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Warszawa
Zorganizowanie systemu pomocy prawnej dla organizacji pozarządowych i działaczy praw człowieka narażonych na ataki fizycznej i werbalnej przemocy motywowanej nienawiścią: porady telefoniczne i pisemne, opinie prawne, wsparcie w zgłoszeniu naruszenia prawa, opracowaniu pozwu, reprezentacja procesowa i reprezentacja w postępowaniach administracyjnych. 100 000 zł

Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, Przemyśl
Wsparcie działalności statutowej Instytutu dotyczącej dokumentacji  wielokulturowości miejscowości przygranicznych w Polsce i na Ukrainie oraz edukacji nt mniejszości  ukraińskiej w Polsce.  30 000 zł

Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Warszawa
Szkoła Inicjatyw Strażniczych. 150 000 zł

Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, Warszawa
Wsparcie dorocznego konkursu Local Press, dotacja w wysokości. 50 000 zł

Stowarzyszenie FemFund, Warszawa
Wzmocnienie ochrony praw kobiet, rozwijanie ruchu feministycznego w Polsce. 150 000 zł

Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy, Warszawa
Wsparcie działań koalicji organizacji pozarządowych Komitet Obrony Sprawiedliwości (KOS) w roku 2018-2019. 100 000 zł
Wsparcie działań koalicji organizacji pozarządowych Komitetu Obrony Sprawiedliwości (kontynuacja). 100 000 zł

Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa
Zaktualizowanie systemu Cyklotron obsługującego platformę ngo.pl. 98 690 zł
Monitoring funduszy publicznych adresowanych do organizacji pozarządowych (pilotaż). 10 000 zł
Monitoring funduszy publicznych adresowanych do organizacji pozarządowych (kontynuacja pilotażu z 2017 roku).  15 000 zł
VIII edycja badania kondycji sektora organizacji pozarządowych. 100 000 zł
Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej na rzecz budowania pozytywnego wizerunku „Organizacje społeczne. To działa!”.  100 000 zł

Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, Warszawa
Organizacja konferencji ruchów miejskich  Fearless Cities CEE.  50 000 zł

Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne, Warszawa
Szkolenia i Opracowanie procedur bezpieczeństwa danych. 9 800 zł

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło w Gdańsku
Pokrycie kosztów części prac nad Przewodnikiem do pracy z uchodźcami dla pracowników placówek pracujących z bezdomnymi, przygotowywanym w ramach programu Obywatele dla Demokracji –  konkurs uchodźczy. 5 000 zł

Związek Stowarzyszeń „Kongres Ruchów Miejskich”, Poznań
Organizacja VI Kongresu Ruchów Miejskich – ogólnopolskiej sieci współpracy stowarzyszeń, fundacji i grup nieformalnych miejskich aktywistów, działających na rzecz zrównoważonego rozwoju miast, prawa do miasta i demokracji miejskiej. 87 095 zł

Dotacje na działania poprawiające  bezpieczeństwo organizacji

 

ATD – Czwarty Świat, Warszawa
Zakup i wyposażenie biura służące zwiększenia bezpieczeństwa fizycznego. 4 265 zł

Fundacja Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza Warszawa

Organizacja wydarzenia upamiętniającego prof. Leszka Kołakowskiego. 5 000 zł

Fundacja Pozytywnych Zmian, Bielsko Biała
Wykonanie nowej strony internetowej dla zwiększenia bezpieczeństwa cyfrowego organizacji.  6 200 zł

Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa

Wsparcie organizacji międzynarodowej konferencji „Badania nad faszyzmem” 25-26 listopada 2019, przygotowanej przez Koło Naukowe Badań nad Nowym Autorytaryzmem. 2 500 zł

Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz Kobiet Baba
, Zielona Góra
Usługi informatyczne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego organizacji. 6 000 zł

Stowarzyszenie Dla Ziemi, Kamionka
Zakup sprzętów dla zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowego i fizycznego organizacji.  10 000 zł

Stowarzyszenie na rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji Nasz Bocian, Warszawa
Zakup komputerów i oprogramowania dla zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowego organizacji.  9 000 zł

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Warszawa
Modyfikacja i przeniesienie strony www, poczty i chmury z dokumentami na bezpieczniejszy serwer, przeprowadzenie szkolenia z bezpieczeństwa cyfrowego dla zespołu, opracowanie niezbędnych i brakujących procedur. 10 000 zł

[email protected]

Agnieszka Zowczak
tel. 22 536 02 09