Programy zakończone

Fundusz im. Wandy i Jadwigi Chruściel

Fundusz został utworzony w 2015 roku z darowizny Jadwigi Chruściel, córki Antoniego Chruściela ps. „Monter” – dowódcy Powstania Warszawskiego. Środki Funduszu przeznaczone były na stypendia dla wyróżniających się w nauce uczniów i absolwentów Zespołu Szkół im. gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter” w rodzinnej miejscowości patrona szkoły – Gniewczynie Łańcuckiej. Działał do roku 2022.

Fundusz oferował stypendia dla:
 • dla uczniów siódmej i ósmej klasy szkoły podstawowej z Zespołu Szkół – stypendium w wysokości 100 zł miesięcznie, wypłacane przez 10 miesięcy (od września do czerwca)
 • absolwentów Zespołu Szkół kontynuujących naukę w szkołach ponadpodstawowych – stypendium w wysokości 150 zł miesięcznie, wypłacane przez 10 miesięcy (od września do czerwca)
 • absolwentów Zespołu Szkół, zakwalifikowanych na I rok studiów – stypendium w wysokości 400 zł miesięcznie, wypłacane przez 10 miesięcy (od września do czerwca)
 • absolwentów Zespołu Szkół studiujących na II i III roku studiów dziennych – stypendium w wysokości 300 zł miesięcznie, wypłacane przez 9 miesięcy (od października do czerwca)

Warunkiem otrzymania stypendium było udokumentowanie średniej ocen 4,8 w przypadku uczniów siódmej klasy szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum oraz 4,5 w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych, maturzystów i studentów.

Od 2015 roku Kapituła Funduszu przyznała 124 stypendia na łączną kwotę 217 200 zł.

Zasady ubiegania się o stypendia

1. Z Funduszu Stypendialnego im. Wandy i Jadwigi Chruściel, utworzonego przy Fundacji im. Stefana Batorego, fundowane są stypendia edukacyjne za dobre wyniki w nauce dla: uczniów siódmej klasy szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum z Zespołu Szkół im. gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter” w Gniewczynie Łańcuckiej oraz absolwentów Zespołu Szkół, którzy kontynuują naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub na I – III roku studiów dziennych w polskich uczelniach państwowych.

2. Fundusz oferuje stypendia przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z nauką:
•    dla uczniów siódmej i ósmej klasy szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum w wysokości 100 zł miesięcznie, wypłacane przez 10 miesięcy (od września do czerwca);
•    dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wysokości 150 zł miesięcznie, wypłacane przez 10 miesięcy (od września do czerwca);
•    dla studentów I roku w wysokości 400 zł miesięcznie, wypłacane przez 10 miesięcy (od września do czerwca);
•    dla studentów II i III roku w wysokości 300 zł miesięcznie, wypłacane przez 9 miesięcy (od października do czerwca).

3. Kwoty z pkt. 2 niniejszego Regulaminu mogą zostać podwyższone decyzją Kapituły, o ile pozwolą na to dochody z Funduszu.

4. O stypendia mogą ubiegać się uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół im. gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter” w Gniewczynie Łańcuckiej, którzy:

a. uczą się w siódmej klasie szkoły podstawowej lub w gimnazjum Zespołu Szkół im. gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter” w Gniewczynie Łańcuckiej lub kontynuują naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub na I-III roku dziennych studiów w polskich uczelniach państwowych;

b. uzyskali na koniec roku szkolnego/akademickiego:
•    średnią ocen co najmniej 4,8 z przedmiotów: jęz. polski, jęz. angielski, jęz. niemiecki, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, fizyka, chemia, matematyka (uczniowie 7 i 8 klasy szkoły podstawowej i uczniowie gimnazjum);
•    średnią ocen co najmniej 4,5 ze wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych),
•    średnią ocen co najmniej 4,5 na świadectwie maturalnym (maturzyści);
•    średnią ocen 4,5 w roku akademickim (studenci).
c. otrzymali pozytywną opinię wychowawcy z Zespołu Szkół im. gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter” lub ze szkoły ponadgimnazjalnej, w której kontynuują naukę.

5. Uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół im. gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter” w Gniewczynie Łańcuckiej ubiegający się o stypendium powinni złożyć następujące dokumenty:

a. wniosek o przyznanie stypendium (na udostępnionym formularzu) podpisany przez kandydata do stypendium i (w przypadku osób niepełnoletnich) rodzica/opiekuna prawnego,
b. opinię wychowawcy z Zespołu Szkół im. gen. Antoniego Chruściela lub ze szkoły ponadgimnazjalnej, w której kontynuują naukę,
c. kopię świadectwa z ostatniego roku szkolnego (uczniowie i maturzyści), kopię świadectwa maturalnego (maturzyści), zaświadczenie o rejestracji na kolejny rok studiów wraz z zestawieniem ocen poświadczonym przez uczelnię (studenci).

6. Wypełniony formularz wniosku o stypendium, należy przesłać do 31 lipca pocztą elektroniczną na adres: [email protected], a podpisany formularz wniosku wraz z kopiami świadectwa, pocztą na adres Fundacji im. Stefana Batorego z dopiskiem „Fundusz im. Wandy i Jadwigi Chruściel” (decyduje data stempla pocztowego).

7. Przy Fundacji im. Stefana Batorego ustanawia się Kapitułę Funduszu im. Wandy i Jadwigi Chruściel, w składzie: Fundatorka i przedstawiciel Fundatorki (2 osoby), przedstawiciele Zespołu Szkół im. gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter” (2 osoby) oraz przedstawiciele Fundacji im. Stefana Batorego (2 osoby), która podejmuje decyzje o wyborze kandydatów na stypendia.

8. Decyzje Kapituły przedstawiane są do wiadomości Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego.

9. Kapituła co roku wybiera kandydatów na podstawie analizy i oceny złożonych dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem ocen kandydatów, ich sytuacji materialnej, aktywności społecznej i innych osiągnięć. Kapituła może zaprosić kandydata na rozmowę (osobistą lub telefoniczną).

10. Przy ocenie wniosków, w przypadku równoważnych kandydatur pierwszeństwo będą miały osoby pochodzące z niezamożnych rodzin, a w przypadku absolwentów Zespołu Szkół im. gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter”, preferowani będą kandydaci, którzy byli stypendystami Funduszu w szkole gimnazjalnej.

11. Kapituła ma prawo wybrać kandydatów, którzy nie spełniają wymogu 4.b. niniejszego regulaminu, o ile posiadają i rozwijają wyjątkowe zdolności w jakiejś dziedzinie.

12. W terminie do 31 sierpnia Fundacja im. Stefana Batorego powiadamia wszystkie osoby, które ubiegały się o stypendia, czy zostały zakwalifikowane do otrzymania pomocy stypendialnej z Funduszu. Osobom nie zakwalifikowanym do otrzymania pomocy stypendialnej nie przysługuje prawo odwołania od decyzji Kapituły.

13. Stypendia przekazywane są na podstawie umowy zawieranej między Fundacją im. Stefana Batorego i stypendystą Funduszu w co miesięcznych ratach na wskazane przez stypendystę konto (uczniowie) lub indywidualne konto stypendysty (studenci).

14. Warunkiem przekazania stypendium jest:

a. przestrzeganie przez stypendystę regulaminu szkoły, do której uczęszcza lub wyższej uczelni, na której studiuje;
b. przedstawienie Kapitule wyników w nauce po każdym semestrze (uczniowie i studenci);
c. działalność na rzecz innych w społeczności lokalnej w miejscu zamieszkania/nauki;
d. przedłożenie do 30 września zaświadczenia z uczelni o zakwalifikowaniu się na wybrany kierunek studiów (maturzyści) lub rejestracji na kolejny rok studiów (studenci);
e. złożenie oświadczenia o niepobieraniu stypendium z programów stypendialnych prowadzonych przez inne fundację i stowarzyszenia (studenci).

15. Stypendysta straci prawo do stypendium, jeśli przerwie naukę lub zachowuje się niezgodnie z regulaminem instytucji, w której się uczy.

16. W przypadku wypłacenia stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń wymienionych w pkt.15 stypendysta zobowiązany jest do zwrotu kwoty otrzymanego stypendium na konto Funduszu.

Stypendyści 2022/23

Studenci I roku

 1. Weronika Piróg – studentka prawa, Uniwersytet Rzeszowski – 800 zł miesięcznie od września do czerwca
 2. Karolina Podolec – studentka filologii hiszpańskiej, Uniwersytet Wrocławski – 800 zł miesięcznie od września do czerwca

Stypendyści 2021/22

Uczniowie szkoły podstawowej

 1. Martyna Niemiec – 100 zł miesięcznie od września do czerwca
 2. Natalia Siuśta – 100 zł miesięcznie od września do czerwca

Uczniowie szkół ponadpodstawowych

 1. Weronika Dąbrowicz– 150 zł miesięcznie od września do czerwca
 2. Magdalena Dryś – 150 zł miesięcznie od września do czerwca
 3. Martyna Dryś – 100 zł miesięcznie od września do czerwca
 4. Dominka Homa – 150 zł miesięcznie od września do czerwca
 5. Anita Konieczny – 150 zł miesięcznie od września do czerwca
 6. Nina Konieczny – 150 zł miesięcznie od września do czerwca
 7. Gabriela Maciałek – 150 zł miesięcznie od września do czerwca
 8. Kamila Michalik – 150 zł miesięcznie od września do czerwca
 9. Weronika Piróg – 150 zł miesięcznie od września do czerwca
 10. Karolina Podolec – 150 zł miesięcznie od września do czerwca
 11. Jakub Portas – 150 zł miesięcznie od września do czerwca
 12. Izabela Stępak – 150 zł miesięcznie od września do czerwca

Studenci I roku

 1. Paweł Bosak – 400 zł miesięcznie od września do czerwca
 2. Gabriela Foszczej – 400 zł miesięcznie od września do czerwca
 3. Aleksandra Konieczny – 400 zł miesięcznie od września do czerwca
 4. Karolina Wasilewska – 400 zł miesięcznie od września do czerwca

Studentki II roku:

 1. Gabriela Deput – 300 zł miesięcznie od października do czerwca
 2. Klaudia Krutysz – 300 zł miesięcznie od października do czerwca

Stypendyści 2020

Uczniowie szkoły podstawowej:

 • Martyna Dryś
 • Anita Konieczny
 • Jakub Smycz
 • Izabela Stępak

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:

 • Paweł Bosak
 • Weronika Dąbrowicz
 • Gabriela Foszczej
 • Dominka Homa
 • Maciej Homa
 • Karolina Kiełbicka
 • Michał Koba
 • Aleksandra Konieczny
 • Nina Konieczny
 • Gabriela Maciałek
 • Kamila Michalik
 • Weronika Piróg
 • Karolina Podolec
 • Jakub Portas

Studentki II roku:

 • Gabriela Deput
 • Klaudia Krutysz

Stypendyści 2019

Uczniowie szkoły podstawowej:

 • Maciej Homa
 • Iwona Lisek

Uczniowie szkół ponadpodstawowych:

 • Paweł Bosak
 • Gabriela Foszczej
 • Aleksandra Gwóźdź
 • Ewelina Jasz
 • Karolina Kiełbicka
 • Patryk Kojder
 • Aleksandra Konieczny
 • Nina Konieczny
 • Michał Kulpa
 • Kamila Michalik
 • Weronika Piróg
 • Karolina Podolec
 • Jakub Portas
 • Wiktoria Sieczkoś
 • Dominika Sobala
 • Szymon Tytuła
 • Karolina Wasilewska

Studenci I roku:

 • Wiktoria Dąbrowicz
 • Artur Krupa
 • Klaudia Krutysz

Studenci III roku:

 • Barbara Gardziel
 • Aleksandra Jasz

Stypendyści 2018

Uczniowie gimnazjum:

 • Nina Konieczny
 • Weronika Piróg
 • Karolina Podolec
 • Dominika Sobala

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:

 • Beata Chruściel
 • Wiktoria Dąbrowicz
 • Gabriela Foszczej
 • Ewelina Jasz
 • Michał Jędrzejec
 • Jakub Karaś
 • Patryk Kojder
 • Aleksandra Konieczny
 • Artur Krupa
 • Klaudia Krutysz
 • Jakub Portas
 • Wiktoria Sieczkoś
 • Karolina Wasilewska

Studenci I roku:

 • Piotr Wojtuń

Studenci II roku:

 • Barbara Gardziel
 • Aleksandra Jasz

Stypendyści 2017

Uczniowie gimnazjum:

 • Patryk Kojder
 • Nina Konieczny
 • Aleksandra Kubrak
 • Weronika Piróg
 • Jakub Portas
 • Wiktoria Sieczkoś
 • Karolina Wasilewska

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:

 • Wiktoria Dąbrowicz
 • Gabriela Foszczej
 • Karolina Janusz
 • Ewelina Jasz
 • Michał Jędrzejec
 • Jakub Karaś
 • Aleksandra Konieczny
 • Michał Kulpa
 • Artur Krupa
 • Klaudia Krutysz
 • Martyna Michalik
 • Rafał Powroźnik
 • Alicja Rachwał
 • Bartłomiej Słysz
 • Kamila Turek

Studenci I roku:

 • Rafał Dąbrowicz
 • Barbara Gardziel
 • Aleksandra Jasz

Studenci II roku:

 • Wojciech Chajec
 • Aleksandra Rzeczyca

Stypendyści 2016

Uczniowie gimnazjum:

 • Paweł Bosak
 • Beata Chruściel
 • Ewelina Jasz
 • Filip Kogut
 • Aleksandra Kubrak
 • Michał Kulpa
 • Jakub Portas
 • Rafał Powroźnik

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:

 • Gabriela Deput
 • Barbara Gardziel
 • Karolina Janusz
 • Aleksandra Jasz
 • Michał Jędrzejec
 • Jakub Karaś
 • Artur Krupa
 • Tomasz Krupa
 • Klaudia Krutysz
 • Paulina Piróg
 • Alicja Rachwał
 • Piotr Wojtuń
 • Mateusz Żemojdzin

Studenci:

 • Wojciech Chajec
 • Gabriela Kubrak
 • Konrad Kubrak
 • Krzysztof Portas
 • Aleksandra Rzeczyca

Stypendyści 2015

Uczniowie gimnazjum:

 • Paweł Bosak
 • Gabriela Botwina
 • Beata Chruściel
 • Gabriela Deput
 • Karolina Janusz
 • Michał Kulpa
 • Tomasz Krupa
 • Klaudia Krutysz
 • Rafał Powroźnik
 • Maciej Rzerzyca
 • Mateusz Żemojdzin

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:

 • Wojciech Chajec
 • Tomasz Chruściel
 • Rafał Dąbrowicz
 • Katarzyna Drozd
 • Jakub Karaś
 • Bartłomiej Kozyra
 • Artur Krupa
 • Gabriela Kubrak
 • Dawid Oleksak
 • Paulina Piróg
 • Aleksandra Rzerzyca
 • Bartłomiej Słysz
 • Kacper Wasilewski
 • Piotr Wojtuń

Studenci:

 • Magdalena Chmura
 • Michał Gwóźdź