Demokracja

Propozycje obywatelskie dla Polski
Przed wyborami parlamentarnymi organizacje społeczne przygotowały kilkanaście propozycji rozwiązań prawnych i zmian systemowych, które poprawić mają funkcjonowanie państwa w obszarach ważnych dla Polek i Polaków.
29 września 2023, na spotkaniu zorganizowanym przez OFOP, przedstawicielkom i przedstawicielom demokratycznej opozycji wraz z kilkunastoma organizacjami społecznymi zaprezentowaliśmy Propozycje Obywatelskie dla Polski, czyli gotowe propozycje rozwiązań (np. projekty ustaw) z
17 obszarów tematycznych.

Większość Polek i Polaków (64% wg badania More in Common Polska) twierdzi, że sprawy w naszym kraju idą w złym kierunku. Patrzymy na przyszłość z niepewnością, lękiem, frustracją, smutkiem ale i nadzieją. Bo wiemy, w jakim kraju chcielibyśmy żyć.

Pytani o idealną Polskę w perspektywie dekady odpowiadamy, że ma być ona bezpieczna, demokratyczna, sprawiedliwa, uczciwa, praworządna, nowoczesna, tolerancyjna, ekologiczna, otwarta. Rozumiemy, że warunkiem lepszej przyszłości jest rozwój oparty na zwiększonych nakładach na edukację i nauką oraz bezpieczeństwo wymagające sprawnych sił zbrojnych.

Niestety, nie ufamy państwu przekonani, że w sytuacji kryzysu będziemy musieli radzić sobie sami. Tak jak podczas pierwszych tygodni pandemii Covid-19 i tak jak w pierwszych dniach po agresji Rosji na Ukrainę. To dzięki mobilizacji społeczeństwa obywatelskiego – zaangażowaniu organizacji społecznych oraz rzesz wolontariuszy i wolontariuszek powstały sieci pomocy potrzebującym: osobom wymagającym troski w czasie kryzysu sanitarnego i tym, którzy uciekali przed wojną. Podczas tych kryzysów zrozumieliśmy znaczenie samoorganizacji i rolę organizacji obywatelskich jako źródła społecznej odporności. Pytani o ocenę sił, które działały najlepiej w czasie napływu osób uchodźczych z Ukrainy z najwyższym uznaniem wskazujemy organizacje społeczne (87% ocen bardzo dobrych i dobrych) oraz wolontariuszy (95%).

Zorganizowane społeczeństwo obywatelskie umie nie tylko działać, wie także jak budować lepszą przyszłość. Organizacje społeczne wraz z ekspertami i ekspertkami od miesięcy pracują nad propozycjami dla Rzeczpospolitej: Obywatelski Pakt dla Edukacji przygotowany przez Sieć Organizacji Społecznych dla Edukacji, projekt prawa klimatycznego proponowany przez organizacje ekologiczne, projekty ustaw przywracających praworządność, propozycje działań przywracających konstytucyjną zasadę samorządności terytorialnej, projekty rozwiązań chroniących i realizujących podstawowe prawa kobiety, propozycje sanacji i modernizacji mediów publicznych, propozycje dotyczące polityki kulturalnej i projekt ustawy o muzeach, rekomendacje dla krajowej i lokalnych polityk migracyjnych i integracyjnych.

To tylko niektóre z obszarów wymagających naprawy, poprawy lub modernizacji, gdzie społeczeństwo obywatelskie ma gotowe propozycje rozwiązań i aktów legislacyjnych.

Propozycjami na to, w jakim kierunku powinno zmierzać państwo i społeczeństwo podzieliliśmy się w czasie rozmowy obywatelskiej 3 czerwca w Gdańsku. Wzięli w niej udział przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych specjalizujących się w następujących obszarach:

1. Praworządność

2. Edukacja

  • Obywatelski Pakt dla Edukacji przedstawiły Alicja Pacewicz (Sieć Organizacji Społecznych dla Edukacji) oraz Olga Napiontek (Fundacja Civis Polonus)

3. Prawo klimatyczne

  • Projekt ustawy Prawo klimatyczne przedstawił Wojciech Kukuła (Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi)

4. Prawa kobiet 

  • O problemie dostępu do legalnej i bezpiecznej aborcji oraz projekcie ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży i innych prawach reprodukcyjnych gwarantującej dostęp do legalnej aborcji, badań prenatalnych, do bezpiecznego planowania rodziny i rzetelnej edukacji seksualnej mówiła Antonina Lewandowska (FEDERA)
  • O możliwości pomocy kobietom po gwałcie oraz przeciwdziałaniu przemocy seksualnej i gotowym projekcie zmiany Kodeksu karnego mówiła Joanna Piotrowska (Feminoteka)
  • Joanna Piotrowska przedstawiła także problem luki płacowej i projekt ustawy w sprawie ograniczania różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn przygotowany przez Kongres Kobiet

5. Prawa ucznia i uczennic

6. Polityka migracyjna i integracyjna

7. Media publiczne

8. Kultura – muzea

9. Samorządność

  • O koniecznej odnowie samorządności i przywróceniu samodzielności i sprawczości polskim samorządom mówił Adam Gendźwiłł (Zespół Ekspertów Samorządowych Fundacji im. Stefana Batorego)

10. Społeczeństwo obywatelskie

Propozycje przedstawione podczas „Rozmowy obywatelskiej o przyszłości” są zebrane na stronie OFOP.