Fundusze
powierzone

Fundusz Janiny i Tomasza Maczugów

Fundusz utworzony został w 2012 roku z darowizny małżeństwa Janiny i Tomasza Maczugów w celu wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży szkolnej z Wadowic i Nowego Sącza. W latach 2012- 2023 ze środków Funduszu sfinansowanych zostało 36 całorocznych stypendiów na I rok studiów dla 36 absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wadowicach, II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej oraz Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu.

Ostatnie stypendia z Funduszu przyznane zostały na rok akademicki 2023/2024. Fundusz nie przyjmuje nowych wniosków o stypendia.

Regulamin Funduszu Janiny i Tomasza Maczugów

1. Z Funduszu Janiny i Tomasza Maczugów, utworzonego przy Fundacji im. Stefana Batorego, fundowane są stypendia dla młodych ludzi z niezamożnych rodzin, zamierzających studiować w polskich uczelniach państwowych na dziennych studiach licencjackich lub magisterskich.

2. Kandydatom ubiegającym się o przyjęcie na studia Fundusz oferuje stypendia na I rok studiów w wysokości 700 zł miesięcznie wypłacane przez 10 miesięcy (od września do czerwca).

3. O stypendia mogą ubiegać się uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marcina Wadowity w Wadowicach, II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu i Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu, którzy: zdają maturę w danym roku szkolnym; zamierzają ubiegać się o przyjęcie na stacjonarne (dzienne) studia w polskich uczelniach państwowych; pochodzą z niezamożnych rodzin.

4. Uczniowie ubiegający się o stypendium powinni złożyć następujące dokumenty:
a. wniosek o przyznanie stypendium (na udostępnionym formularzu), zawierający informacje o kandydacie, jego ocenach, uczelniach i kierunkach, na które zamierza aplikować, esej przedstawiający motywy wyboru tych kierunków i oświadczenie o sytuacji finansowej i rodzinnej);
b. kopię świadectw ukończenia ostatnich dwóch klas liceum.

Wypełniony formularz wniosku, w postaci jednego załącznika, należy przesłać do 1 czerwca e-mailem na adres: [email protected], a podpisany formularz wraz z kopiami świadectw – pocztą na adres Fundacji Batorego z dopiskiem „Fundusz J. i T. Maczugów” (decyduje data stempla pocztowego).

5. Kandydatów na stypendia wybiera Kapituła Funduszu powołana przez Zarząd Fundacji im. Stefana Batorego.

6. Kapituła wybiera co najmniej 3 kandydatów na podstawie analizy i oceny złożonych dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań, aktywności i sytuacji rodzinnej przedstawionych w eseju. W przypadku równorzędnych wniosków preferowane będą osoby, które otrzymywały stypendium od Fundatorów w okresie nauki w liceum. Kapituła ustala również listę rezerwową osób, które mogą otrzymać stypendium w przypadku, gdy kandydaci wytypowani w pierwszej kolejności nie spełnią warunków określonych w punkcie 9.

7. W terminie do 30 czerwca Fundacja im. Stefana Batorego powiadamia wszystkie osoby, które ubiegały się o stypendia, czy zostały zakwalifikowane do otrzymania pomocy stypendialnej z Funduszu. Osobom nie zakwalifikowanym do otrzymania stypendium nie przysługuje prawo odwołania od decyzji Kapituły.

8. Stypendia przekazywane są na podstawie umowy zawieranej między Fundacją im. Stefana Batorego a Stypendystą Funduszu.

9. Warunkiem przekazania stypendium na studia jest:
a. przedłożenie do 1 września zaświadczenia z uczelni o zakwalifikowaniu się na wybrany kierunek studiów;
b. złożenie oświadczenia o niepobieraniu stypendium z programów stypendialnych prowadzonych przez inne fundacje i stowarzyszenia;
c. przedstawianie wyników w nauce po każdym semestrze.

10. Stypendysta straci prawo do stypendium, jeśli:
a. nie zostanie zarejestrowany na drugi semestr;
b. przerwie studia;
c. pobiera stypendium z programów stypendialnych prowadzonych przez inne fundacje i stowarzyszenia.
O tych faktach stypendysta powinien powiadomić Fundację w ciągu 21 dni od ich zaistnienia.

11. W przypadku wypłacenia stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń wymienionych w pkt. 10, stypendysta zobowiązany jest do zwrotu kwoty otrzymanego stypendium na konto Funduszu.

Stypendyści 2023

 • Natalia Dybczak, stypendium na I rok studiów, studentka informatyki i systemów inteligentnych, Akademia Górniczo-Hutnicza

Stypendyści 2022

 • Izabela Banaś studentka I roku filologii romańskiej, Uniwersytet Śląski

Stypendyści 2021

 • Katarzyna Mej, studentka I roku prawa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
 • Alicja Olchawska, studentka I roku biotechnologii na Uniwersytecie Rolniczym
 • Alicja Oleksy, studentka I roku filologii germańskiej na Uniwersytecie Śląskim
 • Karol Sowa, student  I roku chemii medycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim

Stypendyści 2020

 • Gabriela Chybińska, studentka I roku weterynarii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Dominika Knapik, studentka I roku psychologii, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

Stypendyści 2019

 • Anna Głowacka, studentka I roku matematyki na AGH
 • Łukasz Korzeniowski, student I roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Natalia Orkisz, studentka I roku filologii francuskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Patryk Studziński, student I roku informatyki na AGH

Stypendyści 2018

 • Dawid Klimowski, student I roku edytorstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Adrianna Siwik, studentka I roku inżynierii biomedycznej na Politechnice Śląskiej
 • Patrycja Szczurek, studentka I roku archiwistyki, zarządzania dokumentacją i infobrokerstwa na Uniwersytecie Pedagogicznym
 • Dominika Turek, studentka I roku kierunku lekarskiego na Ślaskim Uniwersytecie Medycznym

Stypendyści 2017

 • Agnieszka Matejko, studentka I roku filologii francuskiej na Uniwersytecie Wrocławskim
 • Szymon Mazurek, student I roku filologii ugrofińskiej na Uniwersytecie Warszawskim
 • Natalia Wierzbicka, studentka I roku kierunku lekarsko-dentystycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim

Stypendyści 2016

 • Ewa Bołoz, studentka I roku prawa, Uniwersytet Pedagogiczny
 • Natalia Kudela, studentka I roku psychologii, Uniwersytet Pedagogiczny
 • Karolina Motak, studentka I roku budownictwa, Politechnika Krakowska
 • Dominik Nowogórski, student I roku informatyki, Uniwersytet Jagielloński
 • Karol Oleksy, student I roku informatyki, Politechnika Łódzka

Stypendyści 2015

 • Katarzyna Jurczak, studentka I roku ekologiczne źródła energii, AGH
 • Patrycja Mikołajczyk, studentka I roku farmacji, Śląski Uniwersytet Medyczny
 • Paweł Mleczek, student I roku fizyki technicznej, AGH
 • Gabriela Studnicka, studentka I roku farmacji, Uniwersytet Jagielloński

Stypendyści 2014

 • Bartosz Hotloś, student I roku farmacji, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Katarzyna Olejnik,  studentka I roku informatyki stosowanej, AGH
 • Jakub Ramult, student I roku technologii chemicznej, AGH
 • Aleksander Studnicki, student I roku filozofii, UW

Stypendyści 2013

 • Katarzyna Paździor, studentka rachunkowości i controlingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
 • Andrzej Pestkowski,student ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • Magdalena Różalska, studentka turystyki i rekreacji na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • Magdalena Wyka, studentka technologii chemicznej na Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie