Fundusze
powierzone

Fundusz Janiny i Tomasza Maczugów

Fundusz został utworzony przez Janinę i Tomasza Maczugów w roku 2012 ze środków zebranych dzięki licytacji ich księgozbioru.

Środki z Funduszu przeznaczane są na stypendia dla uczniów z niezamożnych rodzin z Wadowic i Nowego Sącza. Fundusz oferuje stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie przez 10 miesięcy roku (od września do czerwca).

O stypendia mogą ubiegać się maturzyści zamierzający studiować na państwowych uczelniach wyższych – uczniowie: I Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marcina Wadowity w Wadowicach, II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu i Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu.

Wnioski o stypendia można składać do 1 września.

Uwaga: Osoby, które chcą przekazać darowiznę na Fundusz proszone są o przekazywanie wpłat na konto Fundacji Batorego:
74 1030 1016 0000 0000 6145 0029 z dopiskiem: Fundusz Janiny i Tomasza Maczugów.

Regulamin Funduszu Janiny i Tomasza Maczugów

 1. Z Funduszu Janiny i Tomasza Maczugów, utworzonego przy Fundacji im. Stefana Batorego, fundowane są stypendia dla młodych ludzi z niezamożnych rodzin, zamierzających studiować w polskich uczelniach państwowych na dziennych studiach licencjackich lub magisterskich.
 2. Kandydatom ubiegającym się o przyjęcie na studia Fundusz oferuje stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie wypłacane przez 10 miesięcy (od września do czerwca).
 3. O stypendia mogą ubiegać się uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marcina Wadowity w Wadowicach, II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu i Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu, którzy:zdają maturę w danym roku szkolnym;zamierzają ubiegać się o przyjęcie na stacjonarne (dzienne) studia w polskich uczelniach państwowych;pochodzą z niezamożnych rodzin.
 4. Uczniowie ubiegający się o stypendium powinni złożyć następujące dokumenty:a. wniosek o przyznanie stypendium (na udostępnionym formularzu), zawierający informacje o kandydacie, jego ocenach, uczelniach i kierunkach, na które zamierza aplikować, esej przedstawiający motywy wyboru tych kierunków i oświadczenie o sytuacji finansowej i rodzinnej);b. kopię świadectw ukończenia 2 i 3 klasy liceum;

Wypełniony formularz wniosku, w postaci jednego załącznika, należy przesłać do 1 września e-mailem na adres: szanse@batory.org.pl, a podpisany formularz wraz z kopiami świadectw – pocztą na adres Fundacji Batorego z dopiskiem „Fundusz J. i T. Maczugów” (decyduje data stempla pocztowego).

 1. Kandydatów na stypendia wybiera Kapituła Funduszu powołana przez Zarząd Fundacji im. Stefana Batorego.
 2. Kapituła wybiera co najmniej 3 kandydatów na podstawie analizy i oceny złożonych dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem oceny eseju. W przypadku równorzędnych wniosków preferowane będą osoby, które otrzymywały stypendium od Fundatorów w okresie nauki w liceum. Kapituła ustala również listę rezerwową osób, które mogą otrzymać stypendium w przypadku, gdy kandydaci wytypowani w pierwszej kolejności nie spełnią warunków określonych w punkcie 9.
 3. W terminie do 30 września Fundacja im. Stefana Batorego powiadamia wszystkie osoby, które ubiegały się o stypendia, czy zostały zakwalifikowane do otrzymania pomocy stypendialnej z Funduszu. Osobom nie zakwalifikowanym do otrzymania pomocy stypendialnej nie przysługuje prawo odwołania od decyzji Kapituły.
 4. Stypendia przekazywane są na podstawie umowy zawieranej między Fundacją im. Stefana Batorego a Stypendystą Funduszu.
 5. Warunkiem przekazania stypendium na studia jest:
  1. przedłożenie do 10 października zaświadczenia z uczelni o zakwalifikowaniu się na wybrany kierunek studiów;
  2. złożenie oświadczenia o niepobieraniu stypendium ze środków publicznych na studia na kierunkach uznanych przez rząd za priorytetowe dla rozwoju kraju ani stypendium z programów stypendialnych prowadzonych przez inne fundacje i stowarzyszenia;
  3. przedstawianie wyników w nauce po każdym semestrze.
 1. Stypendysta straci prawo do stypendium, jeśli:
  1. nie zostanie zarejestrowany na drugi semestr;
  2. przerwie studia;
  3. otrzyma stypendium ze środków publicznych na studia na kierunkach uznanych przez rząd za priorytetowe dla rozwoju kraju lub stypendium z programów stypendialnych prowadzonych przez inne fundacje i stowarzyszenia.

O tych faktach stypendysta powinien powiadomić Fundację w ciągu 21 dni od ich zaistnienia.

 1. W przypadku wypłacenia stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń wymienionych w pkt. 10, stypendysta zobowiązany jest do zwrotu kwoty otrzymanego stypendium na konto Funduszu.

Formularz wniosku

Stypendyści 2019

 • Anna Głowacka – studentka I roku matematyki na AGH
 • Łukasz Korzeniowski – student I roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Natalia Orkisz – studentka I roku filologii francuskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Patryk Studziński – student I roku informatyki na AGH

 

Stypendyści 2018

 • Dawid Klimowski – student I roku edytorstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Adrianna Siwik – studentka I roku inżynierii biomedycznej na Politechnice Śląskiej
 • Patrycja Szczurek – studentka I roku archiwistyki, zarządzania dokumentacją i infobrokerstwa na Uniwersytecie Pedagogicznym
 • Dominika Turek – studentka I roku kierunku lekarskiego na Ślaskim Uniwersytecie Medycznym

 

Stypendyści 2017

 • Agnieszka Matejko – studentka I roku filologii francuskiej na Uniwersytecie Wrocławskim
 • Szymon Mazurek – student I roku filologii ugrofińskiej na Uniwersytecie Warszawskim
 • Natalia Wierzbicka – studentka I roku kierunku lekarsko-dentystycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim

 

Stypendyści 2016

 • Ewa Bołoz – studentka I roku prawa, Uniwersytet Pedagogiczny
 • Natalia Kudela – studentka I roku psychologii, Uniwersytet Pedagogiczny
 • Karolina Motak– studentka I roku budownictwa, Politechnika Krakowska
 • Dominik Nowogórski – student I roku informatyki, Uniwersytet Jagielloński
 • Karol Oleksy – student I roku informatyki, Politechnika Łódzka

 

Stypendyści 2015

 • Katarzyna Jurczak – studentka I roku ekologiczne źródła energii, AGH
 • Patrycja Mikołajczyk – studentka I roku farmacji, Śląski Uniwersytet Medyczny
 • Paweł Mleczek – student I roku fizyki technicznej, AGH
 • Gabriela Studnicka – studentka I roku farmacji, Uniwersytet Jagielloński

 

Stypendyści 2014

 • Bartosz Hotloś – student I roku farmacji, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Katarzyna Olejnik – studentka I roku informatyki stosowanej, AGH
 • Jakub Ramult – student I roku technologii chemicznej, AGH
 • Aleksander Studnicki – student I roku filozofii, UW

 

Stypendyści 2013

 • Katarzyna Paździor studentka rachunkowości i controlingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
 • Andrzej Pestkowski student ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • Magdalena Różalska studentka turystyki i rekreacji na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • Magdalena Wyka studentka technologii chemicznej na Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie