Fundusze
powierzone

Fundusz im. Joanny i Stanisława Renowickich

Fundusz utworzony w 2021 roku z darowizny Joanny Renowickiej oferował stypendia na I i II rok stacjonarnych studiów magisterskich dla studentów matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, macierzystego wydziału Stanisława Renowickiego oraz dla studentów astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, rodzinnego miasta Joanny Renowickiej. W latach 2021 -2023 przyznano 9 całorocznych stypendiów.

Ostatnie stypendium z Funduszu przyznane zostało na rok akademicki 2023/2024. Fundusz nie przyjmuje nowych wniosków o stypendia.

Regulamin Funduszu im. Joanny i Stanisława Renowickich

 1. Z Funduszu Stypendialnego im. Joanny i Stanisława Renowickich utworzonego przy Fundacji im. Stefana Batorego fundowane są stypendia dla studentów matematyki Uniwersytetu Warszawskiego i studentów astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 2. Fundusz oferuje stypendia na I i II rok stacjonarnych studiów magisterskich w wysokości 1 500,00 zł miesięcznie wypłacane przez 10 miesięcy (od października do lipca).
 3. Student ubiegający się o stypendium powinien złożyć następujące dokumenty:
  1. wniosek o przyznanie stypendium na udostępnionym formularzu,
  2. zaświadczenie wystawione przez władze uczelni potwierdzające ukończenie odpowiedniego roku studiów wraz z ocenami i średnią ocen powyżej 4,0,
  3. opinię promotora lub dziekana ds. nauczania lub opiekuna roku etc.,
  4. inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe lub zaangażowanie w prace naukowe na uczelni.
 4. Wypełniony formularz wniosku i załączniki w formie elektronicznej, należy przesłać do 30 września na adres [email protected].
 5. Wyboru stypendystów dokonuje Kapituła Funduszu w składzie: przedstawiciel Fundatorów i przedstawiciel Fundacji im. Stefana Batorego. Decyzje Kapituły przedstawiane są do wiadomości Zarządu Fundacji.
 6. Kapituła na podstawie analizy złożonych dokumentów: wyników w nauce, aktywności naukowej kandydatów wybiera co roku do 4 stypendystów. Kapituła może zaprosić kandydata na rozmowę (bezpośrednią, zdalną lub telefoniczną). Kapituła ustala również listę rezerwową osób, które mogą otrzymać stypendium w przypadku, gdy kandydaci wytypowani w pierwszej kolejności zrezygnują ze stypendium lub zmienią kierunek studiów. W przypadku równorzędnych kandydatur priorytetowo będą traktowani stypendyści Funduszu z lat poprzednich oraz kandydaci o niskich dochodach.
 7. W terminie do 30 października Fundacja powiadamia wszystkie osoby, które ubiegały się o stypendia, czy zostały zakwalifikowane do otrzymania pomocy stypendialnej z Funduszu. Osobom, które nie zakwalifikowały się do otrzymania pomocy stypendialnej, nie przysługuje prawo odwołania od decyzji Kapituły.
 8. Stypendia przekazywane są na podstawie umowy zawieranej między Fundacją a stypendystą Funduszu.
 9. Warunkiem przekazania stypendium na studia jest:
  1. podpisanie umowy stypendialnej,
  2. złożenie oświadczenia o niepobieraniu stypendium Rektora, stypendium Ministra czy stypendium naukowego oferowanego przez inne podmioty, w tym firmy, fundacje i stowarzyszenia.
 10. Stypendysta straci prawo do stypendium, jeśli:
  1. zrezygnuje z wybranego kierunku studiów,
  2. przerwie studia,
  3. nie przedstawi zaświadczenia o rejestracji na drugi semestr,
  4. przyjmie stypendium Rektora, Ministra lub stypendium oferowane przez inne podmioty, w tym firmy, fundacje i stowarzyszenia.
   O powyższych faktach stypendysta powinien powiadomić Fundację w ciągu 10 dni od ich zaistnienia.
 11. W przypadku wypłacenia stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń wymienionych w pkt. 10 niniejszego regulaminu stypendysta zobowiązany jest do zwrotu kwoty otrzymanego stypendium na konto Funduszu.

Joanna Renowicka jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału BINOZ ze specjalizacją geografii ekonomicznej oraz studiów doktoranckich w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie. W Polsce pracowała jako doradca w planowaniu makroekonomicznym w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w Warszawie. W czasie pobytu we Francji pracowała jako inżynier ds. sprawozdawczości regulacyjnej w Sopra Banking Software Paris la Défense.

Stanisław Renowicki był absolwentem matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. W Polsce pracował jako informatyk, w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie. W czasie pobytu we Francji pracował jako informatyk w Instytucie Genetyki CNRS w Gif sur Yvette i Centrum Badań Jądrowych w Saclay.

W latach 1981 – 2014 oboje przebywali we Francji. Pasjonowała ich matematyka, astronomia i fizyka. Fascynowała ich także wiedza o wszechświecie i kosmosie. Wrażliwi na nierówności edukacyjne, postanowili jeszcze we Francji pomagać osobom, które pragnęły kontynuować naukę na studiach wyższych, ale nie miały wystarczających możliwości finansowych.

Ustanowienie Funduszu stypendialnego dla wyróżniających się studentów kierunków ścisłych stanowi ukoronowanie ich marzeń i społecznej misji.

Stypendyści 2023

 • Weronika Łoboda, studentka astronomii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Stypendyści 2022

 • Dawid Jankowski, student astronomii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Klaudia Kowalczyk, studentka astronomii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Weronika Łoboda, studentka astronomii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Maciej Wojtala, student MISMaP, Uniwersytet Warszawski

Stypendyści 2021

 • Konrad Grzesiak, student astronomii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Helena Mazurek, studentka astronomii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Paulina Orłowicz, studentka matematyki, Uniwersytet Warszawski
 • Piotr Wiącek, student MISMaP, Uniwersytet Warszawski

[email protected]
tel. 22 536 02 09