Dotacje

Dotacje na pomoc pomagającym

Dotacje dla organizacji prowadzących działania na rzecz uchodźców i migrantów

Oferujemy wsparcie organizacjom społecznym niosącym pomoc uchodźcom na granicy polsko-białoruskiej oraz udzielających wsparcia osobom przebywającym w ośrodkach dla cudzoziemców na terenie Polski.

Dotacje (uzależnione od potrzeb i planu działań przedstawionych we wniosku) uzyskać mogą zaproszone do złożenia wniosku organizacje, które:

  • świadczą pomoc humanitarną, medyczną, prawną uciekinierom/kom na polsko-białoruskiej granicy,
  • świadczą pomoc prawną i medyczną osobom przebywającym w ośrodkach dla cudzoziemców,
  • monitorują sytuację na granicy oraz warunki w ośrodkach dla cudzoziemców, dokumentują i nagłaśniają przypadki naruszania prawa polskiego, międzynarodowego i ochrony praw człowieka, prowadzą działania rzecznicze na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Z dotacji pokryć można:

  • koszty związane z prowadzeniem działań pomocowych, w tym zakup koniecznego sprzętu i środków dla personelu, aprowizacja, koszty transportu, zakwaterowania, łączności, wynagrodzenia,
  • koszty administracyjne, w tym czynsz, media, księgowość, etc.,
  • wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne dla osób zaangażowanych w niesienie pomocy (stres pourazowy, wypalenie, grupy wsparcia),
  • wszystkie inne koszty uzasadnione prowadzonymi działaniami.

Środki z dotacji wydatkować można od podpisania umowy do 31 grudnia 2024.

 

Budowanie agendy społeczeństwa obywatelskiego w obszarze polityki migracyjnej i integracyjnej

Ponadto, udzielamy wsparcia organizacjom zaangażowanym w tworzenie agendy społeczeństwa obywatelskiego w obszarze polityki migracyjnej i integracyjnej, w tym na przygotowanie założeń i propozycji rozwiązań prawnych, sieciowanie organizacji prowadzących działania na rzecz uchodźców i migrantów, budowanie systemu wzajemnego uczenia się i wsparcia, działania rzecznicze wobec władz lokalnych i centralnych, darczyńców zagranicznych i agencji międzynarodowych.

Dotacje w wysokości uzależnionej od potrzeb i planów działania przekazujemy wyłącznie zaproszonym imiennie organizacjom społecznym, które współpracują z innymi organizacjami.

 

Dotacje w 2024

Fundacja Bezkres, Gródek
Organizowanie i świadczenie pomocy humanitarnej na granicy polsko-białoruskiej: udzielanie pierwszej pomocy, wsparcie cudzoziemców m.in. w szpitalach i domach dziecka. 60 000 zł

Fundacja Polska Gościnność, Warszawa
Prowadzenie działań rzeczniczych dotyczących kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej, wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego organizacji zaangażowanych w pomoc humanitarną. 60 000 zł

Klub Inteligencji Katolickiej, Warszawa
Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej udzielającego pomocy humanitarnej osobom uchodźczym na pograniczu polsko- białoruskim: dofinansowanie koordynacji, wsparcia psychologicznego, wyżywienia wolontariuszy, kosztów administracyjnych. 100 000 zł

Stowarzyszenie Egala, Białystok
Prowadzenie działań rzeczniczych dotyczących kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej, organizacja wsparcia psychoterapeutycznego i warsztatów wytchnieniowych dla osób świadczących pomoc humanitarną. 120 000 zł

Stowarzyszenie Mova – Język bez barier, Warszawa
Organizacja cyklu grupowych superwizji dla tłumaczy i tłumaczek zaangażowanych w pomoc humanitarną na granicy polsko-białoruskiej. 60 000 zł

Stowarzyszenie No To Ci Pomogę, Drohiczyn
Organizowanie i świadczenie pomocy humanitarnej na granicy polsko-białoruskiej, udzielanie pierwszej pomocy, opieka nad osobami przebywającymi w placówkach medycznych, wsparcie osób świadczących pomoc. 60 000 zł

Stowarzyszenie Podróżnych Ugościć, Warszawa
Organizowanie pomocy dla osób  przebywających w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców oraz wychodzących z detencji, wsparcie psychoterapeutyczne i wytchnieniowe zespołu. 60 000 zł

Stowarzyszenie We Are Monitoring, Warszawa
Monitoring sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, konsultacje prawne, wsparcie komunikacyjne, psychologiczne i superwizyjne dla zespołu. 120 000 zł

Dotacje w 2023

Fundacja Bezkres, Gródek
Organizowanie i świadczenie pomocy humanitarnej i pierwszej pomocy medycznej na Podlasiu: wynagrodzenie koordynatora, koszty administracyjne, utrzymania i naprawy samochodów. 50 000 zł

Fundacja Bezkres, Gródek
Wsparcie wytchnieniowe dla osób pomagających oraz przygotowanie multimedialnej wystawy o losach osób uchodźczych. 50 000 zł

Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa, Lublin
Przygotowywanie stanowisk na temat detencji cudzoziemców i prowadzenia spraw uchodźczych w Polsce dla organów migracyjnych państw UE i/lub prawników reprezentujących cudzoziemców w postępowaniach azylowych. 44 000 zł

Klub Inteligencji Katolickiej, Warszawa
Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzowej na Podlasiu, wynagrodzenie koordynatorów, pokrycie kosztów wyżywienia wolontariuszy, kosztów administracyjnych, opłat za prąd, gaz, wywóz śmieci, najem magazynu. 50 000 zł

Stowarzyszenie Egala, Białystok
Wsparcie psychologiczne dla migrantów i uchodźców oraz osób niosących pomoc humanitarną, spotkanie organizacji i grup nieformalnych zaangażowanych w niesienie pomocy humanitarnej na granicy. 44 000 zł

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa
Działania Zespołu PomocSoc: stałe wsparcie dla grup i aktywistów pomagającym osobom przebywającym w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców (m.in. koszty przesyłek paczek, przejazdy, koszty zakupu pomocy materialnej dla osób w SOC), szkolenia i podcasty uzupełniające skierowane do osób niosących pomoc. 40 000 zł

Stowarzyszenie Mova – język bez barier, Warszawa
Organizowanie i świadczenie usług tłumaczeniowych (język arabski, sorani i perski) dla uchodźców i migrantów na granicy polsko-białoruskiej, w placówkach medycznych i w ośrodkach dla cudzoziemców: koszty tłumaczeń i koordynacji. 47 000 zł.

Dotacje w 2022

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Kraków
Pomoc prawna dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w ośrodkach otwartych, osób w procedurze powrotowej przebywających w ośrodkach strzeżonych, oraz cudzoziemcom ubiegającym się o ochronę międzynarodową w Polsce w ramach projektu Bezpieczny Dom.  38 400 zł

Fundacja Polska Gościnność, Warszawa
Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej na Podlasiu, zakup paliwa, biletów, żywności, środków ochrony indywidualnej dla aktywistów, warsztaty dla wolontariuszy i kurs języka polskiego dla uchodźców w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku. 50 000 zł

Grupa Bezgranica, Czeremcha, Nurzec Stacja
Koszty naprawy samochodu i drobnych napraw w miejscu spotkań aktywistów, zakup sprzętu termowizyjnego do ratowania ludzi w lesie. 4000 zł

Grupa Magazyn Tere, Teremiski
Prowadzenie magazynu z darami dla uchodźców, koszty doposażenia. 4 000 zł

Grupa przy Fundacji Walizka, Sanok
Działania wspierające uchodźców przy granicy polsko-białoruskiej i w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców. Koszty dojazdów na Podlasie oraz wsparcia prawnego, psychologicznego i rzeczowego osób osadzonych w Wędrzynie i Przemyślu. 4 000 zł

Grupa Siemiatycka, Siemiatycze
Prowadzenie magazynu z darami dla osób uchodźczych, koszty doposażenia. 4 000 zł

Grupa z Białegostoku i Supraśla
Dofinansowanie zakupu żywności, zimowych ubrań, termosów, latarek, podgrzewaczy dla aktywistów i uchodźców w lesie. 4000 zł

Helsińska Fundacja Praw Człowieka w imieniu Grupy Granica, Warszawa
Zapewnienie wsparcia prawnego cudzoziemcom przekraczającym granicę białorusko-polską, za pośrednictwem wolontariuszy i wolontariuszek działających w terenie przygranicznym – dyżury prawniczek i prawników w Centrum Monitoringowym. 30 000zł

Stowarzyszenie Dom Przyrody i Kultury, Teremiski
Prowadzenie stałego miejsca dla wolontariuszy i lokalnych aktywistów z Białowieży, Hajnówki i rejonu Puszczy Białowieskiej oraz magazynu z darami dla uchodźców, ogrzewanie budynku, pokrycie kosztów zaopatrzenia, transportu i koordynacji. 49 000 zł

Stowarzyszenie Egala, Białystok
„Społeczne archiwum kryzysu humanitarnego” – budowanie świadomości i wrażliwości społecznej na sytuację związaną z kryzysem humanitarnym na polsko-białoruskiej granicy: prowadzenie i upowszechnianie badań,  organizacja  comiesięcznych seminariów, produkcja webinariów i podcastów, strona www, działania promocyjne.
29 750 zł

Stowarzyszenie Egala, Białystok
Działania wspierające osoby w drodze, migrantów i uchodźców na polsko-białoruskim pograniczu, zarówno w ramach interwencji i pomocy humanitarnej w lesie, jak i w szpitalach i ośrodkach strzeżonych.
50 000 zł

Stowarzyszenie Manufaktura Inicjatyw Różnorodnych MIR/Wypuszczone, Ochodze
Wsparcie psychologiczne i terapeutyczne dla osób świadczących pomoc potrzebującym na granicy polsko-białoruskiej.
50 000 zł

Stowarzyszenie Mova – język bez barier, Warszawa
Tłumaczenia dla osób uchodźczych w potrzebie (bezpośrednie i zdalne), pomoc translatorska w ośrodkach dla cudzoziemców i w szpitalach.
36 000 zł

Stowarzyszenie Nasze Imaginarium, Żyrardów
Organizacja Kryzysowego Forum Pogranicza: wsparcie i doradztwo dla samorządów ze strefy stanu wyjątkowego, działania informacyjne skierowane do mieszkańców gmin na Podlasiu. 5 500 zł

Dotacje w 2021

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Kraków
Koordynacja pracy Centrum i wsparcie wolontariuszy w powiecie hajnowskim, dyżury prawniczki.  30 000 zł

Grupa Fundacja Równik Praw, Wrocław
Koszty transportu osób uczestniczących w akcji „Matki na Granicę. Miejsce dzieci nie jest w lesie”. 4000 zł

Grupa No borders, Warszawa
Spotkania z psychotraumatologiem dla aktywistów i innych osób na granicy. 4000 zł

Grupa z Narewki
Koszty transportu aktywistów, zakup sprzętu termowizyjnego do ratowania migrantów w lesie. 4000 zł

Grupa z Supraśla
Koszty transportu i odzieży termicznej dla aktywistów, zakupu lekarstw i racji żywnościowych dla migrantów w lesie. 4000 zł

Fundacja Ocalenie, Warszawa
Zakup ciepłej odzieży (kurtek, termoaktywnych ubrań i butów) dla wolontariuszy i pracowników Fundacji pomagającym migrantom na granicy polsko-białoruskiej. 30 000 zł

Fundacja Polskie Forum Migracyjne, Izabelin
Wparcie psychologiczne dla osób w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców, tłumaczenia, działania monitoringowe, rzecznicze i sieciujące, zakup sprzętu, wsparcie psychologiczne zespołu. 30 000 zł

Fundacja RegenerAkcja, Szczawnica
Wsparcie psychologiczne i interwencyjne aktywistów/tek na granicy: stałe dyżury on-line, dyżury na miejscu, zabiegi odstresowujące, superwizje. 30 000 zł

Fundacja Strefa WolnoSłowa, Warszawa
Koordynacja pracy wolontariuszy i organizacji pomocy rzeczowej dla uchodźców i uchodźczyń w okolicach Augustowa i Sejn, pomoc psychologiczna dla osób angażujących się w pomoc: mieszkańców/ek, aktywistów/ek. 30 000 zł

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa
Pomoc prawna, psychologiczna i tłumaczenia dla cudzoziemców znajdującym się w strzeżonych ośrodkach oraz próbujących złożyć wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce tuż po przekroczeniu granicy białorusko-polskiej. 30 000 zł

Klub Inteligencji Katolickiej, Warszawa
Zakup sprzętu dla osób niosących pomoc migrantom i prowadzenie księgowości Punktu Interwencji Kryzysowej na granicy polsko-białoruskiej. 5200 zł

Kolektyw Ucieleśnienie, Hajnówka
Wsparcie terapeutyczne dla osób niosących pomoc migrantom na granicy polsko-białoruskiej. 4000 zł

Stowarzyszenie Homo Faber, Lublin
Pomoc psychologiczna i prowadzenie interwencji kryzysowej,  szkolenie, koordynacja pracy wolontariuszy,  zbiórek rzeczowych, grup terenowych i merytorycznych na granicy, zarządzanie komunikacją w czasie kryzysu i wzmożonych działań interwencyjnych. 30 000 zł

Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet, Wrocław
Zakup i transport pakietów pomocowych na granicę, magazynowanie zebranych darów, organizacja noclegów dla aktywistów/ek. 30 000 zł

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego Nomada, Wrocław
Koordynacja działań związanych ze wsparciem rodzin uchodźczych, wsparcie prawne pełnomocników i pełnomocniczek działających na pograniczu, monitoring i dokumentowanie sytuacji na granicy, wsparcie prawne osób ubiegających się o azyl, zakup odzieży i sprzętu, koszty transportu i superwizji dla zespołu. 30 000 zł