Historia Fundacji

Od 30 lat działamy na rzecz budowy demokratycznego państwa prawa i silnego społeczeństwa obywatelskiego, w którym obywatele i obywatelki świadomi swych praw i obowiązków, angażują się w sprawy wspólnoty lokalnej, kraju i społeczności międzynarodowej.

Chcemy współtworzyć Polskę praworządną, otwartą, tolerancyjną, szanującą bogactwo swojej różnorodności.

W ciągu 30 lat na nasze działania wydaliśmy 609 mln zł.

  • przekazaliśmy ponad 17 tysięcy dotacji i 6,5 tysiąca stypendiów na kwotę 455 mln zł.
  • 154 mln zł przeznaczyliśmy na działania prowadzone samodzielnie.

Pierwsza dekada

Wspieramy zmiany ustrojowe przygotowując kadry potrzebne do prowadzenia demokratycznych i wolnorynkowych reform: wysyłamy naukowców, ekonomistów, lekarzy, artystów na stypendia i staże za granicę. Wspieramy szkolnictwo wyższe i kulturę. Młodych ludzi uczymy podstaw przedsiębiorczości, przywództwa i sztuki debaty. Wprowadzamy do szpitali i zakładów opieki zdrowotnej medycynę paliatywną, rozwijamy ruch hospicyjny, nowoczesne metody radzenia sobie z uzależnieniami.

Pomagamy w profesjonalizacji i informatyzacji mediów, informatyzacji szkół i medycyny. Dotujemy publikacje ważnych książek i czasopism. W Fundacji powstają pierwsze zręby reformy samorządowej i polityki społecznej. Wspierając reformy w skali makro jednocześnie wspomagamy tworzenie oddolnych inicjatyw obywatelskich, zarówno w wielkich miastach jak i niewielkich miejscowościach. Szczególną uwagę zwracamy na wyrównywanie szans grup upośledzonych pomagając organizacjom świadczącym pomoc osobom niepełnosprawnym i wykluczonym. Podejmujemy problematykę równouprawnienia kobiet i przemocy domowej. Zajmujemy się nierównościami na rynku pracy i profilaktyką chorób kobiecych, a także zwiększaniem udziału kobiet w życiu publicznym.

Prowadzimy intensywną działalność międzynarodową, organizując spotkania przedstawicieli ruchów demokratycznych z krajów postkomunistycznych i ważne międzynarodowe konferencje. Wspieramy współpracę i wymianę doświadczeń między społeczeństwami krajów postkomunistycznych.


Druga dekada

Silny akcent kładziemy na wzmacnianie organizacji pozarządowych i całego III sektora. Przekazujemy pierwsze dotacje instytucjonalne przeznaczone na długofalowe działania i rozwój instytucji, a także dotacje na budowanie kapitałów wieczystych. Wspieramy tworzenie funduszy lokalnych, działania Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT i Centrów Wolontariatu.

W związku z przystąpieniem Polski do UE pomagamy organizacjom przygotować się do jak najlepszego wykorzystania członkostwa w Unii Europejskiej. Inicjujemy powstanie Przedstawicielstwa polskich organizacji w Brukseli, tworzymy i finansujemy sieć pozarządowych specjalistów ds. rozwoju społecznego i funduszy europejskich. Zachęcamy organizacje do wspólnego działania, uzgadniania stanowisk i tworzenia reprezentacji oraz do współpracy z samorządem, mediami, biznesem.

Wspieramy organizacje działające na rzecz zwiększania dostępu obywateli do pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości, oferujące bezpłatne poradnictwo grupom osób najsłabszych lub dyskryminowanych społecznie, a także inicjatywy, które przyczyniają się do upowszechniania dobrych i eliminowania złych praktyk w polskim systemie prawnym i wymiarze sprawiedliwości. Działamy na rzecz zwiększenia przejrzystości i odpowiedzialności w życiu publicznym. Pod hasłem „Nie muszę dawać, nie muszę brać w tym udziału”, rozpoczynamy kampanię walki z korupcją.


Trzecia dekada

Działamy na rzecz poprawy jakości polskiej demokracji, wzmacniania roli obywateli i instytucji obywatelskich w życiu publicznym. Wspieramy inicjatywy służące zwiększaniu partycypacji obywatelskiej i wzmacnianiu poczucia odpowiedzialności obywateli za wspólne dobro, włączaniu mieszkańców we współdecydowanie o sprawach dotyczących ich społeczności. Pomagamy organizacjom, które stoją na straży praworządności, monitorują sposób stanowienia prawa oraz funkcjonowanie władz i instytucji publicznych, zajmują się ochroną praw człowieka i obywatela, bronią grup narażonych na wykluczenie, przemoc i dyskryminację, działają na rzecz równości płci i otwartości na innych.

Zachęcamy do aktywności obywatelskiej, współpracy z władzami samorządowymi, angażowania mieszkańców w sprawy wspólnoty oraz świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w wyborach. Monitorujemy działania władz i sposób stanowienia i stosowania prawa. Przedstawiamy propozycje rozwiązań dające gwarancje ochrony praworządności i służące naprawie państwa: zwiększeniu przejrzystości i reprezentatywności procesu wyborczego, wzmacnianiu roli i kompetencji władz samorządowych, tworzeniu polityki społecznej odpowiadającej na współczesne wyzwania.

Działamy na rzecz dobrego członkostwa w Unii oraz zbliżenia między państwami Unii Europejskiej i krajami sąsiadującymi z nią na wschodzie.

Więcej o 30-leciu Fundacji Batorego

Jeszcze więcej: w naszych sprawozdaniach rocznych


W czerwcu 2019 roku zorganizowaliśmy jubileuszowe Spotkanie Przyjaciół

    

     

fot. Anna Liminowicz


W 2014 roku, kiedy obchodziliśmy 25-lecie istnienia, poprosiliśmy Przyjaciół Fundacji, by opowiedzieli o pierwszym spotkaniu z nami i wybrali tę jedną, najważniejszą rzecz, którą Ich zdaniem przez te lata zrobiła Fundacja.