O nas

Programy zakończone

Odpowiedzialne Państwo działania na rzecz zwiększenia przejrzystości życia publicznego, ograniczenia ryzyk korupcji, nepotyzmu i kumoterstwa związanych z występowaniem konfliktu interesów w życiu publicznym, monitorowanie i analiza procesów i wydarzeń, które wpływają na rzetelność życia publicznego oraz promocja idei otwartych, odpowiedzialnych rządów. Program działał w latach 2013-2018.

Otwarta Europa działania na rzecz przełamywania negatywnych stereotypów pomiędzy Polakami a sąsiadami, inicjowanie debaty o strategicznych interesach naszego kraju na arenie międzynarodowej, prezentowanie głosu niezależnych polskich ekspertów w UE, popularyzacja wiedzy o powiązaniach międzynarodowych Polski i ich znaczeniu dla naszego dobrobytu i bezpieczeństwa. Program działał w latach 2010-2018.

Przeciw korupcji – działania na rzecz przeciwdziałania korupcji i zwiększania przejrzystości w życiu publicznym, monitoring poczynań władz i partii politycznych pod kątem przestrzegania przepisów antykorupcyjnych oraz standardów przejrzystości, badanie przejrzystości finansowania kampanii wyborczych, obserwacja procesu stanowienia prawa. Program działał w latach 2000-2012.

 

Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej – program prowadzony w 2020 roku, uruchomiony w odpowiedzi na wyzwania i problemy związane z pandemią koronawirusa. Oferowaliśmy w nim wsparcie finansowe dla organizacji społecznych, które prowadzą działania w obszarach priorytetowych Fundacji: ochrony praw człowieka i równego traktowania, w tym szczególnie praw kobiet i mniejszości, przestrzegania praworządności, jawności i przejrzystości w życiu publicznym, ochrony środowiska i ochrony praw zwierząt.

Demokracja w Działaniu – program prowadzony w latach 2010-2013 i 2016-2019 (z przerwą na program Obywatele dla Demokracji), w którym wspieraliśmy działania organizacji społecznych, które zajmują się ochroną praw człowieka, przeciwstawiają się wszelkim formom dyskryminacji i wykluczenia, stoją na straży przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa, kontrolują funkcjonowanie instytucji publicznych, działają na rzecz ochrony środowiska i ochrony praw zwierząt.

Obywatele dla Demokracji – program prowadzony w latach 2013-2017 w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. Funduszy EOG), przeznaczonych m.in. na programy adresowane do organizacji pozarządowych, których celem było: wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju.

Równe Szanse – program prowadzony w latach 2001-2017 oferujący dotacje dla organizacji pozarządowych, które prowadzą lokalne programy stypendialne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pochodzących z niezamożnych środowisk, szczególnie z mniejszych miejscowości.

Koalicje Obywatelskie – program prowadzony w latach 2008-2013 roku służący wzmocnieniu koalicji organizacji pozarządowych, które podejmowały się rzecznictwa interesów społeczeństwa obywatelskiego i wpływania na kształt polityki władz publicznych na poziomie krajowym i europejskim.

Wschód-Wschód – program funkcjonujący w Polsce w latach 1991-2012 oferujący dotacje na projekty współpracy międzynarodowej w krajach Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu.

Kolorowa Akademia – program prowadzony w latach 2003-2012 oferujący dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty ułatwiające dzieciom niepełnosprawnym z małych miejscowości zdobywanie wiedzy i umiejętności oraz na działania umożliwiające im udział w zajęciach kulturalnych i artystycznych. 

Edukacja Prawna – konkurs dotacyjny prowadzony w latach 2007-2009 na projekty zapewniające większy dostęp obywateli do pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości.

Działania Strażnicze – program działający w latach 2007-2009 oferujący dotacje na upowszechnienie mechanizmów obywatelskiego nadzoru nad funkcjonowaniem instytucji publicznych i instytucji zaufania publicznego.

Instytucje Obywatelskie – dotacje instytucjonalne przyznane w roku 2008 i 2009 organizacjom pozarządowym.

Partnerstwo Inicjatyw Społecznych – program realizowany w latach 2004-2010 oferujący dotacje na trójstronne projekty współpracy podejmowane przez organizacje z Niemiec i Polski oraz Ukrainy, Białorusi i Obwodu Kaliningradzkiego.

Memoria – program realizowany w latach 2007-2009 oferujący dotacje na projekty dotyczące pracy wolontariackiej na rzecz wspólnego dziedzictwa kulturowego krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Inicjatywy Obywatelskie w Europie Wschodniej – program prowadzony w latach 2003-2009 oferujący dotacje dla białoruskich i ukraińskich organizacji pozarządowych.

Fundusz Rodziny Gavellów – fundusz powierzony utworzony w 2010 roku z dorocznej darowizny Fundacji Quo Vadis z USA, działający do roku 2019. Fundusz oferował dotacje dla organizacji prowadzących lokalne programy stypendialne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pochodzących z niezamożnych środowisk i z mniejszych miejscowości w województwie świętokrzyskim.