O nas

Programy zakończone

Odpowiedzialne Państwo działania na rzecz zwiększenia przejrzystości i rzetelności w życiu publicznym oraz promocja idei otwartych, odpowiedzialnych rządów

Otwarta Europa działania na rzecz przełamywania negatywnych stereotypów pomiędzy Polakami a sąsiadami, inicjowanie debaty o strategicznych interesach naszego kraju na arenie międzynarodowej, prezentowanie głosu niezależnych polskich ekspertów w UE, popularyzacja wiedzy o powiązaniach międzynarodowych Polski i ich znaczeniu dla naszego dobrobytu i bezpieczeństwa

Badanie kart wyborczych z wyborów samorządowych w 2014 – badanie przyczyn wysokiego odsetka głosów nieważnych w wyborach samorządowych, które odbyły się 16 listopada 2014

Przyjazna granica – działania na rzecz zniesienia wiz z krajami objętymi programem Partnerstwa Wschodniego i z Rosją oraz zmniejszenia uciążliwości w przekraczaniu zewnętrznych granic Unii

Monitoring wyborów w krajach Partnerstwa Wschodniego i Rosji wsparcie i organizacja społecznych misji obserwacyjnych wyborów w państwach Partnerstwa Wschodniego i w Rosji

Analiza praktyki konsultacji społecznych
– badanie rządowych projektów aktów prawnych pod kątem jakości oceny skutków regulacji (OSR) i prawidłowości prowadzenia konsultacji publicznych

Samorządowe unie personalne – badanie skali ryzyka zagrożeniem konfliktu interesów w samorządach w oparciu o analizę oświadczeń majątkowych i lokalne studia przypadków

Przeciw korupcji – przeciwdziałanie korupcji i zwiększanie przejrzystości w życiu publicznym

Monitoring wdrażania Konwencji ONZ przeciwko korupcji

Monitoring otwartości rządu – monitoring działań władz ustawodawczych i wykonawczych pod kątem dostępu do informacji publicznych, otwartości danych i przeciwdziałania korupcji (we współpracy z Koalicją na Rzecz Otwartych Rządów)

Społeczny monitoring konfliktu interesów – działania na rzecz zmniejszenia ryzyka konfliktu interesów w administracji publicznej

Demokracja w Działaniu – program dotacyjny prowadzony w latach 2010-2013 i 2016-2019 (z przerwą na program Obywatele dla Demokracji), w którym wspieraliśmy działania organizacji społecznych, które zajmują się ochroną praw człowieka, przeciwstawiają się wszelkim formom dyskryminacji i wykluczenia, stoją na straży przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa, kontrolują funkcjonowanie instytucji publicznych, działają na rzecz ochrony środowiska i ochrony praw zwierząt.

Obywatele dla Demokracji program prowadzony w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowany był ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. Funduszy EOG), przeznaczonych m.in. na programy adresowane do organizacji pozarządowych, których celem było: wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju.

Równe Szanse dotacje dla organizacji pozarządowych, które prowadzą lokalne programy stypendialne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pochodzących z niezamożnych środowisk, szczególnie z mniejszych miejscowości.

Demokracja w Działaniu 2010-2013 – dotacje na projekty mające na celu zwiększenie udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym oraz upowszechnianie postaw obywatelskiej odpowiedzialności za jakość polskiej demokracji.

Koalicje Obywatelskie
– dotacje służące wzmocnieniu koalicji organizacji pozarządowych, które podejmowały się rzecznictwa interesów społeczeństwa obywatelskiego i wpływania na kształt polityki władz publicznych na poziomie krajowym i europejskim.

Wschód-Wschód – dotacje na projekty współpracy międzynarodowej w krajach Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu.

Kolorowa Akademia – dotacje dla organizacji pozarządowych na projekty ułatwiające dzieciom niepełnosprawnym z małych miejscowości zdobywanie wiedzy i umiejętności, oraz na działania umożliwiające im udział w zajęciach kulturalnych i artystycznych. 

Edukacja Prawna – dotacje na projekty zapewniające większy dostęp obywateli do pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości.

Instytucje Obywatelskie – dotacje instytucjonalne dla organizacji pozarządowych.

Partnerstwo Inicjatyw Społecznych – dotacje na trójstronne projekty współpracy podejmowane przez organizacje z Niemiec i Polski oraz Ukrainy, Białorusi i Obwodu Kaliningradzkiego.

Memoria – dotacje na projekty dotyczące pracy wolontariackiej na rzecz wspólnego dziedzictwa kulturowego krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Inicjatywy Obywatelskie w Europie Wschodniej – dotacje dla białoruskich i ukraińskich organizacji pozarządowych.