Dotacje

Dotacje na wsparcie demokracji

Wspieramy organizacje społeczne prowadzące działania na rzecz tworzenia i upowszechniania rekomendacji i postulatów społeczeństwa obywatelskiego służących wzmocnieniu demokracji w obszarach takich jak ochrona praworządności i niezależności wymiaru sprawiedliwości, uczciwości i integralności procesu wyborczego, wolności i odpowiedzialność mediów, praw kobiet, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, naprawy systemu edukacji.

Dotacje w wysokości uzależnionej od potrzeb i planów działania przekazujemy wyłącznie zaproszonym imiennie organizacjom społecznym.

Dotacje w 2023

Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka
Przygotowanie założeń społecznego projektu reformy mediów publicznych. 30 000 zł

Fundacja More in Common Polska, Warszawa
Prowadzenie działań na rzecz wzmocnienia demokracji, obywatelskiej kultury dialogu i budowy społeczeństw odpornych na zagrożenia wynikające z polaryzacji politycznej i podziałów społecznych: realizacja pogłębionych badań poszukujących przyczyn konfliktów i podziałów; dostarczanie wiedzy organizacjom społecznym na temat postaw i opinii różnorodnych grup społecznych wobec kluczowych wyzwań teraźniejszości; formułowanie praktycznych rekomendacji odnośnie działań na rzecz zachowania i budowy spójności społecznej. Dotacja instytucjonalna na lata 2023-2025. 300 000 zł (w roku 2023 wypłacona I rata w wysokości 100 000 zł)

Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Warszawa
Prowadzenie kampanii zachęcającej do udziału w wyborach parlamentarnych oraz monitoring programów komitetów wyborczych pod kątem realizacji postulatów dotyczących praw reprodukcyjnych. 250 000 zł

Fundacja Panoptykon, Warszawa
Przygotowanie założeń do obywatelskiego projektu ustawy wprowadzającej kontrolę nad służbami specjalnymi i działania rzecznicze w obszarze kontroli służb. 65 000 zł

Fundacja Projekt: Polska
Organizacja społecznych obchodów rocznicy wyborów 4 czerwca 1989. 7 000 zł

Fundacja Przestrzeń dla Edukacji, Warszawa
Działania na rzecz poprawy systemu edukacji prowadzone w ramach koalicji SOS dla Edukacji i inicjatywy Wolna Szkoła. 200 000 zł

Fundacją Szkoła Liderów, Warszawa
Działania na rzecz zwiększania obecności kobiet w życiu publicznym, w tym stworzenie programu edukacyjno-mentoringowego i sieci wsparcia dla absolwentek programów Szkoły Liderów planujących start w wyborach parlamentarnych. 100 000 zł

Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, Warszawa
Organizacja Gali Nagrody Local Press 2022 i dofinasowanie nagrody w kategorii dziennikarstwo śledcze i interwencyjne. 21 000 zł

Stowarzyszenie „Kobiety w Centrum”, Warszawa
Organizacja cyklu szkoleń „Kobiety w Centrum CAMP” podnoszących kompetencje lokalnych liderek planujących start w wyborach. 95 000 zł

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia, Warszawa
Upowszechnienie projektu ustawy o Prokuraturze, warsztaty medialne dla członków Stowarzyszenia uczestniczących w spotkaniach obywatelskich, przygotowanie i promocja dorocznego raportu o stanie prokuratury oraz tłumaczeń materiałów, stanowisk i opinii prezentowanych przez Stowarzyszenie, udział przedstawicieli Stowarzyszenia w Festiwalu „Pol’and’ Rock Festival 2023. 100 000 zł

Stowarzyszeniem Tkalnia, Łódź
Działania na rzecz zwiększania obecności kobiet w życiu publicznym, w tym szczególnie angażowania się kobiet w politykę samorządową przed wyborami 2024 roku: wsparcie merytoryczne osób planujących start w wyborach parlamentarnych i samorządowych, stworzenie platformy szkoleniowej poświęconej praktycznej stronie kandydowania, kampania w mediach społecznościowych promująca polityczne zaangażowanie kobiet na szczeblu samorządowym. 240 000 zł

Stowarzyszenie 61, Warszawa
Obywatelski HiT – tworzenie i upowszechnianie materiałów do nauki historii najnowszej i edukacji obywatelskiej dla nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych www.obywatelskihit.pl. 80 000 zł