Dotacje

Dotacje na wsparcie demokracji

Wspieramy organizacje społeczne prowadzące działania na rzecz tworzenia i upowszechniania rekomendacji i postulatów społeczeństwa obywatelskiego służących wzmocnieniu demokracji w obszarach takich jak ochrona praworządności i niezależności wymiaru sprawiedliwości, uczciwości i integralności procesu wyborczego, wolności i odpowiedzialność mediów, praw kobiet, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, naprawy systemu edukacji.

Dotacje w wysokości uzależnionej od potrzeb i planów działania przekazujemy wyłącznie zaproszonym imiennie organizacjom społecznym.

Dotacje w 2024

Fundacja Centrum im. Prof. Bronisława Geremka, Warszawa
Prowadzenie kampanii Born in EU mobilizującej do udziału w wyborach ludzi młodych: przygotowanie i upowszechnienie w mediach społecznościowych cyklu krótkich materiałów filmowych zachęcających do głosowania. 40 000 zł

Fundacja Projekt: Polska, Warszawa
Organizacja społecznych obchodów rocznicy wyborów 4 czerwca 1989. 10 000 zł

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Warszawa
Organizacja IX Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych. 100 000 zł

Stowarzyszenie Głos Pokolenia, Kraków
Prowadzenie kampanii zachęcającej młode osoby do udziału w wyborach do parlamentu europejskiego: przygotowanie i upowszechnienie w mediach społecznościowych cyklu sond ulicznych, wywiadów z osobami publicznymi, spotu zachęcającego do głosowania; organizacja debaty z udziałem przedstawicieli komitetów wyborczych. 10 000 zł

Stowarzyszenie Klon Jawor, Warszawa
Badanie „Kondycja organizacji pozarządowych Polsce” oraz badanie organizacji działających na rzecz równości i ochrony praw człowieka. 250 000 zł

Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji, Warszawa
Organizacja społecznej obserwacji wyborów do parlamentu europejskiego: modernizacja systemu informatycznego, przygotowanie i przeszkolenie obserwatorów, organizacja procesu obserwacji, promocja akcji. 180 000 zł

Dotacje w 2023

Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka
Przygotowanie założeń społecznego projektu reformy mediów publicznych. 30 000 zł

Fundacja Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych, Warszawa
Koszty naprawy samochodu wykorzystywanego w projekcie Tour de Konstytucja.  35 000 zł

Fundacja More in Common Polska, Warszawa
Prowadzenie działań na rzecz wzmocnienia demokracji, obywatelskiej kultury dialogu i budowy społeczeństw odpornych na zagrożenia wynikające z polaryzacji politycznej i podziałów społecznych: realizacja pogłębionych badań poszukujących przyczyn konfliktów i podziałów; dostarczanie wiedzy organizacjom społecznym na temat postaw i opinii różnorodnych grup społecznych wobec kluczowych wyzwań teraźniejszości; formułowanie praktycznych rekomendacji odnośnie działań na rzecz zachowania i budowy spójności społecznej. Dotacja instytucjonalna na lata 2023-2025. 300 000 zł (w roku 2023 wypłacona I rata w wysokości 100 000 zł)

Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Warszawa
Prowadzenie kampanii zachęcającej do udziału w wyborach parlamentarnych oraz monitoring programów komitetów wyborczych pod kątem realizacji postulatów dotyczących praw reprodukcyjnych. 250 000 zł

Fundacja Panoptykon, Warszawa
Przygotowanie założeń do obywatelskiego projektu ustawy wprowadzającej kontrolę nad służbami specjalnymi i działania rzecznicze w obszarze kontroli służb. 65 000 zł

Fundacja Projekt: Polska
Organizacja społecznych obchodów rocznicy wyborów 4 czerwca 1989. 7 000 zł

Fundacja Przestrzeń dla Edukacji, Warszawa
Działania na rzecz poprawy systemu edukacji prowadzone w ramach koalicji SOS dla Edukacji i inicjatywy Wolna Szkoła. 200 000 zł

Fundacja Szkoła Liderów, Warszawa
Działania na rzecz zwiększania obecności kobiet w życiu publicznym, w tym stworzenie programu edukacyjno-mentoringowego i sieci wsparcia dla absolwentek programów Szkoły Liderów planujących start w wyborach parlamentarnych. 100 000 zł

Fundacja Szkoła Liderów, Warszawa
Działania na rzecz zwiększania obecności kobiet w życiu publicznym, w tym stworzenie programu edukacyjno-mentoringowego i sieci wsparcia dla kobiet planujących start w wyborach samorządowych. 490 000 zł

Fundacja Wolne Sądy, Warszawa
Wdrożenie rekomendacji po przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa cyfrowego. 39 800 zł

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa
Przygotowanie i prowadzenie kampanii informacyjnej na temat prawa do głosowania i odmowie udziału w referendum zarządzonym wraz z wyborami paralmentarnymi 2023 roku. 50 000 zł

Komitet Obrony Demokracji, Warszawa
Audyt bezpieczeństwa cyfrowego organizacji i wdrożenie rekomendacji.67 200 zł

Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, Warszawa
Organizacja Gali Nagrody Local Press 2022 i dofinasowanie nagrody w kategorii dziennikarstwo śledcze i interwencyjne. 21 000 zł

Stowarzyszenie Inkubator Umowy Społecznej, Warszawa
Organizacja cyklu 12 debat wokół książki „Umówmy się na Polskę” prezentującej ideę nowej umowy społecznej. 50 000 zł

Stowarzyszenie „Kobiety w Centrum”, Warszawa
Organizacja cyklu szkoleń „Kobiety w Centrum CAMP” podnoszących kompetencje lokalnych liderek planujących start w wyborach parlamentarnych. 95 000 zł

Stowarzyszenie „Kobiety w Centrum”, Warszawa
Organizacja szkoleń podnoszących kompetencje lokalnych liderek planujących start w wyborach samorządowych. 100 000 zł

Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia, Warszawa
Upowszechnienie projektu ustawy o Prokuraturze, warsztaty medialne dla członków Stowarzyszenia uczestniczących w spotkaniach obywatelskich, przygotowanie i promocja dorocznego raportu o stanie prokuratury oraz tłumaczeń materiałów, stanowisk i opinii prezentowanych przez Stowarzyszenie, udział przedstawicieli Stowarzyszenia w Festiwalu „Pol’and’ Rock Festival 2023. 100 000 zł

Stowarzyszeniem Tkalnia, Łódź
Działania na rzecz zwiększania obecności kobiet w życiu publicznym, w tym szczególnie angażowania się kobiet w politykę samorządową przed wyborami 2024 roku: wsparcie merytoryczne osób planujących start w wyborach parlamentarnych i samorządowych, stworzenie platformy szkoleniowej poświęconej praktycznej stronie kandydowania, kampania w mediach społecznościowych promująca polityczne zaangażowanie kobiet na szczeblu samorządowym. 240 000 zł

Stowarzyszenie 61, Warszawa
Obywatelski HiT – tworzenie i upowszechnianie materiałów do nauki historii najnowszej i edukacji obywatelskiej dla nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych www.obywatelskihit.pl. 80 000 zł

Stowarzyszenie 61, Warszawa
Prowadzenie kanału medialnego Orientuj.się na TikToku, z informacjami o tematyce społecznej i politycznej, skierowanego do młodych osób w wieku 16-22 lata. 20 000 zł