O nas

Naszym celem jest wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego – społeczeństwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej społeczności lokalnej, swojego kraju i społeczności międzynarodowej. Chcemy współtworzyć Polskę praworządną i sprawiedliwą, otwartą i tolerancyjną, chroniącą prawa wszystkich obywateli, szanującą bogactwo swojej różnorodności.

Fundacja im. Stefana Batorego została założona w 1988 roku. Od 2003 roku mamy status organizacji pożytku publicznego. Jesteśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000101194.

Do priorytetowych zadań Fundacji należy:

  • poprawa jakości polskiej demokracji
  • wzmacnianie roli obywateli i instytucji obywatelskich w życiu publicznym
  • rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej.

Nasze zasady:

  • jesteśmy niezależni od instytucji państwowych i politycznych
  • nie wyręczamy państwa i samorządów w wykonywaniu ich podstawowych obowiązków
  • podejmujemy działania tam, gdzie nie ma innych aktorów lub nasz udział stanowić może wartość dodaną
  • przestrzegamy przejrzystości zasad i procedur w procesie przyznawania dotacji
  • o swoich działaniach, w tym o możliwości ubiegania się o wsparcie, o przyznanych dotacjach i zrealizowanych przedsięwzięciach informujemy publicznie na stronie internetowej oraz w rocznych sprawozdaniach.


Metody działania

Wspieramy finansowo i merytorycznie inicjatywy obywatelskie podejmowane przez organizacje społeczne i grupy nieformalne. Realizujemy też działania własne: prowadzimy kampanie i akcje społeczne, monitorujemy funkcjonowanie instytucji publicznych, podejmujemy działania rzecznicze, organizujemy konferencje i debaty, warsztaty i spotkania, wydajemy analizy, opracowania eksperckie, raporty i inne publikacje.

Nasze afiliacje

Współpracujemy  z wieloma instytucjami z kraju i zagranicy. Jesteśmy członkiem Europejskiego Forum Fundacji (European Foundation Centre) i European Civic Forum. Należymy do sieci fundacji działających na rzecz społeczeństwa otwartego Open Society European Network oraz do UN Convention against Corruption (UNCAC). Jesteśmy polskim partnerem Transparency International. Uczestniczymy w pracach Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego (Eastern Partnership Civil Society Forum) oraz Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Unia-Rosja.

Środki finansowe na działalność Fundacji pochodzą z przychodów z kapitału wieczystego, dotacji instytucji krajowych i zagranicznych, z darowizn firm i osób indywidualnych oraz wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.