Dotacje

O dotacjach

Wspieramy organizacje społeczne prowadzące działania na rzecz zwiększania aktywności obywatelskiej, w tym dotyczącej ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Pomagamy organizacjom stojącym na straży przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa, zajmującym się ochroną praw człowieka oraz równości wszystkich obywateli i obywatelek wobec prawa, kontrolą przejrzystości i odpowiedzialności władz i instytucji publicznych, przeciwdziałającym dyskryminacji i wykluczeniu grup mniejszościowych, słabszych i narażonych na marginalizację, podejmującym działania na rzecz wsparcia i integracji osób szukających w Polsce schronienia przed kataklizmami i konfliktami, w tym szczególnie przed wojną w Ukrainie.

Swoje programy kierujemy do organizacji działających w Polsce.

Dotacje przyznajemy w trybie otwartych konkursów dotacyjnych (konkurs na działania integracyjne w Funduszu solidarności z Ukrainą), a także w trybie pozakonkursowym – organizacjom zaproszonym do złożenia wniosków (Dotacje na wsparcie demokracji, Dotacje na pomoc pomagającym).

Konkursy dotacyjne w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy zakończone zostały w roku 2022.