forumIdei

Demokracja

Zajmujemy się poprawą jakości funkcjonowania instytucji, które mają decydujący wpływ na angażowanie się obywateli w życie publiczne. Zabiegamy o usprawnienie w Polsce mechanizmów demokratycznych oraz zapewnienie możliwości wyboru reprezentantów szerokim grupom społecznym i wspólnotom lokalnym. Przygotowujemy propozycje zmian służących poprawie jakości życia politycznego, aby zapobiec odwracaniu się od niego obywateli i obywatelek.

Z pomocą ekspertów i praktyków, w tym Zespołu Ekspertów Wyborczych, przedstawiamy rozwiązania służące zwiększeniu przejrzystości i reprezentatywności procesu wyborczego, w tym m.in.: wprowadzenie do prawa ułatwień dla wyborców, podniesienie sprawności i przejrzystości funkcjonowania administracji wyborczej, prowadzenie systematycznych działań informacyjno-edukacyjnych na temat roli i kompetencji władz wyłanianych w wyborach oraz wyborczych procedur.

We współpracy z Zespołem Ekspertów Samorządowych analizujemy wyzwania związane z funkcjonowaniem w Polsce samorządów lokalnych i podziałem zadań między administracją centralną a władzami lokalnymi. Przygotowujemy propozycje zmian służących usprawnieniu funkcjonowania władz lokalnych, wzmocnieniu i poszerzeniu kompetencji samorządu i jego demokratyzacji.

Organizujemy cykl debat „Polska Samorządów”. Punktem wyjścia do dyskusji z mieszkańcami/-kami oraz zaproszonymi ekspertami/-kami i przedstawicielami/-kami władz samorządowych jest raport „Polska samorządów. Silna demokracja, skuteczne państwo [PDF]”.