O nas

Programy afiliowane

Program finansowany przez Open Society Foundations.

Regionalny Program Przeciwdziałania Uzależnieniom zajmuje się współpracą ze specjalistami w dziedzinie terapii alkoholizmu i narkomanii w krajach Europy Wschodniej.

W naszych szkoleniach uwzględniamy również tematykę przemocy domowej i różnych przejawów agresji, często współwystępujących w rodzinach i środowiskach nadużywających alkoholu i narkotyków. Jednym z ważnych kierunków naszych działań jest tworzenie i doskonalenie programów terapii dla osób uzależnionych przebywających w zakładach karnych. Współpracujemy ze służbą penitencjarną w Polsce, organizując staże dla pracowników więziennictwa w oddziałach „Atlantis” m.in. w Warszawie, Barczewie i Grudziądzu.

Wspieramy publikacje popularyzujące wiedzę o uzależnieniach i metodach terapii opartych na partnerstwie profesjonalistów z grupami wzajemnej pomocy takimi jak AA czy Al-Anon. Od kilku lat współorganizujemy szkolenia specjalistyczne w dziedzinie terapii uzależnień dla polskich terapeutów pracujących ze środowiskami polonijnymi w Europie Zachodniej.

 

Kontakt:

ad@batory.org.pl
Ewa Woydyłło-Osiatyńska, dyrektor
tel. (+48)22 536 02 47
Małgorzata Prejzner
tel. (+48)22 536 02 48

Europejska Rada Spraw Zagranicznych (European Council on Foreign Relations – ECFR) jest paneuropejskim think tankiem, który prowadzi badania i promuje rzeczową debatę na temat spójnej i efektywnej polityki zagranicznej Unii Europejskiej opartej na wspólnych wartościach. Na ECFR składają się: grupa ekspertów, sieć biur narodowych w 7 europejskich stolicach oraz Rada wybitnych Europejczyków, którzy poprzez swoje osobiste kontakty oraz wspólne zaangażowanie przyczyniają się do europeizacji debat w państwach członkowskich poświęconych wyzwaniom wspólnej polityki zagranicznej Unii Europejskiej.

ECFR działa poprzez:

  • Radę (ECFR Council), skupiającą ponad 160 wybitnych Europejczyków z 27 krajów Unii i spoza niej,  w tym obecnych oraz byłych szefów rządów, a także obecnych i byłych ministrów spraw zagranicznych,  tworzących środowisko refleksji nad strategią europejską.  Członkowie Rady kształtują kierunki badań prowadzonych przez ECFR i upowszechniają ich wyniki w Europie oraz poza nią. Przewodnictwo w Radzie obecnie sprawują Martti Ahtisaari, Joschka Fischer oraz Mabel van Oranje. Polskimi członkami Rady są: Leszek Balcerowicz, Marek Belka, Jan Krzysztof Bielecki, Henryka Bochniarz, Jerzy Buzek, Danuta Hübner, Aleksander Kwaśniewski, Andrzej Olechowski, , Adam Daniel Rotfeld, Radosław Sikorski, Aleksander Smolar oraz Paweł Świeboda.
  • Biura krajowe w Berlinie, Londynie, Madrycie, Paryżu, Rzymie, Sofii i Warszawie, które przygotowują wkład do analiz i prac badawczych ECFR, organizują debaty eksperckie i dyskusje publiczne, prowadzą działania rzecznicze, informacyjne i promocyjne.
  • Międzynarodowy zespół analityków i praktyków prowadzących badania i przedstawiających opinie i ekspertyzy wpływające na kształt polityki unijnej. Do cenionych publikacji ekspertów ECFR należy m.in. coroczny Arkusz Ocen Europejskiej Polityki Zagranicznej państw członkowskich Unii (European Foreign Policy Scorecard) oraz seria Power Audit, oceniającą stosunki UE z głównymi światowymi mocarstwami.

 

Kontakt:

warsaw@ecfr.eu

Piotr Buras, dyrektor
+(48)22 536 02 36
Andrzej Mendel-Nykorowycz
+(48)22 536 02 35

Strona ECFR Warsaw