Dotacje

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych.

Celem programu zaplanowanego na lata 2019-2024 jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem. W swoim działaniu Program kieruje się uniwersalnymi wartościami zapisanymi w Traktacie Europejskim: poszanowaniem godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, rządów prawa, a także poszanowaniem praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Podobne programy prowadzone są z Funduszy EOG w 15 krajach unijnych.

Zgodnie z umową dwustronną między rządem polskim a rządami Państw-Darczyńców środki przeznaczone na wsparcie społeczeństwa obywatelskiego podzielone zostały na dwa programy: Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy i Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy prowadzony jest przez konsorcjum Fundacji im. Stefana Batorego (lider), Fundacji StoczniaFundacji Akademia Organizacji Obywatelskich.

Budżet programu wynosi 33,2 miliony EUR (30 mln EUR z Funduszy EOG oraz 3,2 mln EUR z Funduszy Norweskich).

Program wspiera działania podejmowane przez organizacje społeczne w czterech obszarach:

  • Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne, w tym działania dotyczące ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym (koordynacja: Fundacja Stocznia)
  • Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie, w tym przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć (koordynacja: Fundacja im. Stefana Batorego)
  • Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie (koordynacja: Fundacja im. Stefana Batorego)
  • Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego (koordynacja: Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich)

W ramach programu organizowane są też szkolenia i warsztaty pomagające Wnioskodawcom i Grantobiorcom w realizacji działań i podnoszeniu kompetencji, nawiązaniu współpracy z instytucjami z Państw-Darczyńców (Islandii, Liechtensteinu, Norwegii) oraz wymianie doświadczeń między organizacjami z Polski i innych krajów UE, w których prowadzone są programy dla organizacji społecznych z Funduszy EOG.

Program wspiera działania prowadzone przez organizacje z całej Polski, ale szczególną uwagę przykłada do wspierania działań podejmowanych przez organizacje mniej doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych i wsparcia infrastrukturalnego oraz przez organizacje adresujące swoje działania do grup narażonych na dyskryminację i wykluczenie. We wszystkich działaniach ważną grupą docelową jest młodzież.

W ramach programu Fundacja Stocznia i Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich prowadzą tzw. projekty predefiniowane, które mają wzmocnić oddziaływanie i trwałość rezultatów programu w dwóch priorytetowych obszarach wsparcia: rozwoju aktywności obywatelskiej i rozwoju organizacji społecznych i sektora obywatelskiego.

W 2022 roku zakończone zostały wszystkie zaplanowane w programie konkursy dotacyjne.

W sumie w latach 2020-22 w sześciu konkursach dotacyjnych przyznano 507 dotacji na łączną kwotę ponad 29 mln EUR:

  • W czterech konkursach finansowanych ze środków EOG (dwóch na projekty tematyczne i dwóch na projekty sektorowe), przyznanych zostało 476 dotacji  na kwotę 25,9 mln EUR.
  • W dwóch konkursach sfinansowanych z Funduszy Norweskich (konkurs na dotacje instytucjonalne i konkurs Media dla demokracji) przyznanych zostało 28 dotacji na łączną kwotę ponad 2,9 mln EUR.
  • W grudniu Komisja Programu przyznała dodatkowo ze środków niewykorzystanych i ze zwrotów dotacji już przyznanych 3 dotacje na łączną kwotę 388 439 EUR: na dwa projekty, które znalazły się na liście rezerwowej w konkursie Media dla demokracji oraz na jeden wniosek z listy rezerwowej w konkursie na dotacje instytucjonalne.

Więcej informacji o programie, w tym lista przyznanych dotacji i wyszukiwarka projektów na stronie Programu.

[email protected]

Bazyli Batko
tel. 535 356 104

Joanna Bruszewska
tel. 22 536 02 53

Magdalena Brzozowska
tel. 22 536 02 40

Anna Fedas
tel. 22 536 02 41

Ingeborga Janikowska
tel. 22 536 02 75

Zofia Pełczyńska
tel. 22 536 02 54

Joanna Pietruszka
tel. 22 536 02 51

Sylwia Sobiepan
tel. 22 536 02 70

Olga Sokołowska
tel. 22 536 02 42

Karolina Walkiewicz
tel. 22 536 02 46

Zuzanna Widawska
tel. 530 591 763