forumIdei

Obywatele

 

Promujemy działania zwiększające i wyrównujące szanse i możliwości rozwoju społecznego. Wskazujemy metody skutecznej samoorganizacji społecznej oraz konkretne rozwiązania dla zwiększenia udziału społeczeństwa obywatelskiego w życiu politycznym na poziomie lokalnym i centralnym.

Stymulujemy krytyczną refleksję nad całościowymi modelami rozwiązań socjalnych, które odpowiadałby na wyzwania współczesnego świata. Proponujemy konkretne rozwiązania poprawiające dostęp do dobrej jakości usług publicznych w takich sferach, jak edukacja, ochrony zdrowia czy transport.

Badamy rolę organizacji społecznych w zmieniającym się świecie. Przedstawiamy modele zaangażowania społecznego służące wzmacnianiu aktywnego oraz pluralistycznego społeczeństwa obywatelskiego i samoorganizacji społecznej.