Dotacje

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych.

Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.

Zgodnie z umową dwustronną między rządem polskim a rządami Państw-Darczyńców środki przeznaczone na wsparcie społeczeństwa obywatelskiego podzielone zostały na dwa programy: Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy o budżecie 30 milionów EUR i Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny o budżecie 23 milionów EUR.

Operatorem Funduszu Krajowego jest konsorcjum złożone z trzech organizacji: Fundacji im. Stefana Batorego (lider), Fundacji Stocznia oraz Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich.
Operatorem Funduszu Regionalnego jest konsorcjum w składzie Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja Edukacja dla Demokracji.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy prowadzony jest w latach 2019-2024. Wspiera działania podejmowane przez organizacje społeczne w czterech obszarach:

  • Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne, w tym działania dotyczące ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym (koordynacja: Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”)
  • Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie, w tym przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć (koordynacja: Fundacja im. Stefana Batorego)
  • Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie (koordynacja: Fundacja im. Stefana Batorego)
  • Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego (koordynacja: Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich)

Organizacje mogą ubiegać się o wsparcie na działania prowadzone w powyższych obszarach w ramach trzech konkursów dotacyjnych: dwóch na projekty tematyczne (obszar 1-3) i jednym na projekty sektorowe (obszar 4).

2 listopada 2020 zakończył się pierwszy konkurs na projekty tematyczne, a 4 stycznia 2021 pierwszy konkurs na projekty sektorowe.

W listopadzie 2020 rozpoczął się drugi konkurs na projekty tematyczne, a w styczniu 2021 – dodatkowy konkurs na projekty sektorowe, skierowany na działania rzecznicze i monitoringowe.

Wszystkie organizacje składające wnioski o dotacje w Programie mogą ubiegać się o dodatkową kwotę dotacji na swój rozwój instytucjonalny.

Wsparcie we wszystkich konkursach dotacyjnych przyznawane jest na działania prowadzone przez polskie organizacje społeczne – samodzielnie lub w partnerstwie z innym podmiotami z Polski, z Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia), Państw-Beneficjentów korzystających z Funduszy EOG (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia) oraz z krajów sąsiadujących z Polską, a nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Białoruś, Ukraina, Rosja). W projektach realizowanych w partnerstwie z podmiotami z Państw-Darczyńców można występować o dodatkową kwotę dotacji na koszty udziału partnera.

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy wspiera działania prowadzone przez organizacje z całej Polski, ale szczególną uwagę przykłada do wspierania działań podejmowanych przez organizacje mniej doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych i wsparcia infrastrukturalnego oraz przez organizacje adresujące swoje działania do grup narażonych na dyskryminację i wykluczenie. We wszystkich działaniach ważną grupą docelową jest młodzież.

W swoim działaniu Program kieruje się uniwersalnymi wartościami zapisanym w Traktacie Europejskim: poszanowaniem godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, rządów prawa, a także poszanowaniem praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.

Więcej informacji na stronie Programu.

 

[email protected]

Joanna Bruszewska
tel. 22 536 02 53

Magdalena Brzozowska
tel. 22 536 02 40

Anna Fedas
tel. 22 536 02 41

Ingeborga Janikowska-Lipszyc
tel. 22 536 02 75

Aleksandra Muzińska
tel. 22 536 02 73

Zofia Pełczyńska
tel. 22 536 02 54

Joanna Pietruszka
tel. 22 536 02 51

Agnieszka Pietrzak-Kirkiewicz
tel.22 536 02 43

Sylwia Sobiepan
tel. 22 536 02 70

Olga Sokołowska
tel. 22 536 02 42

Karolina Walkiewicz
tel. 22 536 02 46

Zuzanna Widawska
tel. 530 591 763

[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]