08.07.2016

Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych w sprawie projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Zespół Ekspertów Prawnych przy Fundacji Batorego ocenia projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym przegłosowany 7 lipca przez większość sejmową. Zdaniem ekspertów ustawa narusza Konstytucję RP, dając rządzącym możliwość ingerencji w pracę sądu konstytucyjnego. Jej przyjęcie oznacza poważne naruszenie zasady rządów prawa i trójpodziału władz i godzi w podstawowe gwarancje ochrony praw i wolności obywatelskich.  Stanowisko wersja polska [PDF 178 KB], wersja angielska [PDF 164 KB]

W Stanowisku eksperci wyrażają opinię, że część rozwiązań zaproponowanych w projekcie może być niezgodna z Konstytucją RP. Do nich zaliczają między innymi:
  • wymóg uzyskania zgody prezydenta na wygaszenie mandatu sędziego z powodów dyscyplinarnych,
  • wymóg rozpatrywania spraw według kolejności ich wpływu,
  • sztywny, 30-dniowy okres oczekiwania na rozprawę,
  • ograniczenie prawa  Rzecznika Praw Obywatelskich do udziału w postępowaniach przed TK,
  • rozwiązania umożliwiające celowe opóźnianie rozstrzygania spraw przez Trybunał,
  • ingerencję w kwestię terminów rozstrzygania spraw przez Trybunał Konstytucyjny.
Procedowany właśnie w Parlamencie projekt nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym jest przedstawiany opinii publicznej jako kolejna próba rozwiązania kryzysu konstytucyjnego, który toczy się w naszym kraju od wielu miesięcy.

Skład Zespołu Ekspertów Prawnych przy Fundacji Batorego [PDF 216 KB]