Edukacja Prawna

Celem programu Edukacja Prawna, prowadzonego od 1998 roku, było zwiększanie dostępu obywateli do pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości oraz upowszechnianie zasad państwa prawa. Pomagaliśmy organizacjom zajmującym się poradnictwem prawnym dla obywateli oraz specjalistycznym poradnictwem adresowanym do grup najsłabszych lub dyskryminowanych społecznie. Wspieraliśmy też inicjatywy, które przyczyniają się do upowszechniania dobrych i eliminowania złych praktyk w polskim systemie prawnym.

W latach 2007-2009 szczególny nacisk kładliśmy na wspieranie organizacji, które wychodzą poza poradnictwo i wykorzystują dostępne instrumenty prawne do występowania w obronie praw obywateli przed różnymi formami nadużyć ze strony władzy, a także tych, które działają na rzecz zmian systemowych dotyczących świadczenia pomocy prawnej i poprawy sprawności funkcjonowania sądownictwa.

W ramach programu prowadziliśmy konkurs dotacyjny Prawo w interesie publicznym, z którego przyznawaliśmy dotacje dla prawniczych organizacji pozarządowych.

Projekty:

  • Biura Porad Obywatelskich – dotacje dla Biur Porad Obywatelskich skupionych w Związku BPO
  • Obywatelski monitoring kandydatów na sędziów – działania na rzecz zwiększenia udziału społeczeństwa w procesie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego.