Partnerstwa

Zasady przyznawania dotacji


Na jakie działania można uzyskać dotację

Przekazujemy dotacje na wielostronne projekty realizowane we współpracy z organizacjami partnerskimi z innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu.

Projekty mogą dotyczyć różnych dziedzin i problemów, istotnych dla krajów regionu; szczególną uwagę zwracamy na zagadnienia dotyczące:

  • dobrego rządzenia: przejrzystości życia publicznego, społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem instytucji publicznych, przeciwdziałania korupcji, partycypacji obywatelskiej, przygotowywaniu propozycji systemowych rozwiązań, służących modernizacji różnych obszarów życia społeczno-politycznego;

  • integracji społecznej grup zagrożonych marginalizacją: przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne i narodowe, religię, orientację seksualną, niepełnosprawność oraz przekonania polityczne, działań na rzecz ochrony praw oraz równego dostępu do zasobów społecznych grup mniejszościowych i marginalizowanych.

Zależy nam, by w projektach zostały uwzględnione następujące aspekty:

  • ważny temat: projekt powinien dotyczyć zagadnienia, które jest ważne z punktu widzenia wszystkich uczestniczących w nim krajów;
  • nowatorska koncepcja: proponowane podejście do tematu i metody powinny wyróżniać się spośród innych podobnych działań;
  • partnerstwo: realizacja projektu powinna opierać się na partnerskich zasadach – każda z uczestniczących organizacji powinna wnosić swoją wiedzę i doświadczenie, a ich wspólne działania powinny pomagać w skuteczniejszym rozwiązywaniu problemów;
  • konkretny cel i rezultat: w projekcie powinien być jasno określony cel i spodziewany rezultat, a plan działań powinien być do nich adekwatny.

Dzięki kontaktom w sieci Open Society Foundations możemy pomóc w znajdowaniu partnerskich organizacji lub obserwatorów z innych krajów.

Nie przyznajemy dotacji na:
  • dwustronne przedsięwzięcia od lat realizowane przez tych samych partnerów z tych samych krajów;
  • kongresy, doroczne zjazdy, światowe konferencje, projekty badawcze i naukowe, konsultacje, wydarzenia kulturalne i artystyczne, imprezy sportowe, obozy, kolonie, wymianę młodzieży, przekłady i publikacje, na działania na rzecz Polonii czy na działalność biznesową.
Kto może ubiegać się o dotację?
Dotacje adresowane są przede wszystkim do organizacji pozarządowych działających w formie fundacji lub stowarzyszeń. Inne podmioty mogą otrzymać dotację jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy planowane przez nie działania są szczególnie istotne dla realizacji celów programu, a nie są podejmowanie przez fundacje lub stowarzyszenia.
Organizacje ubiegające się o dotacje powinny mieć doświadczenie w dziedzinie, której dotyczy projekt.
Oczekujemy, że aplikujący o dotacje działają zgodnie ze swoim statutem, z obowiązującymi przepisami prawa i z uwzględnieniem interesu publicznego, nie sprzyjają interesom partyjnym, konfesyjnym lub korporacyjnym.

Na jaki okres można otrzymać dotację, w jakiej wysokości i jakie koszty można pokryć z dotacji?
Nie określamy ani okresu realizacji projektów, ani wysokości dotacji. Zależy ona bowiem od charakteru i długości planowanych działań. Wymagane jest jednak wykazanie wkładu własnego i/lub dofinansowania projektu ze środków trzecich.
Z dotacji można pokrywać koszty bezpośrednio związane z realizowanym projektem. Koszty administracyjne finansujemy jedynie w uzasadnionych przypadkach.
Z dotacji nie można finansować: zakupu środków trwałych (sprzętu), zajęć rekreacyjnych, programów kulturalnych (w tym zwiedzania), materiałów promocyjnych (długopisy, znaczki, koszulki itp.).
Ponieważ program Wschód-Wschód jest programem sieciowym, dotacja rozdzielana jest na poszczególne organizacje uczestniczące w projekcie. I tak np. w przypadku, gdy projekt realizowany jest w Polsce, dotacja z Fundacji Batorego przekazywana jest polskiej organizacji na działania prowadzone w Polsce; fundacje z sieci Open Society Foundations (OSF) w odpowiednich krajach przekazują dotacje organizacjom partnerskim na koszty podróży do Polski.
Wyjątek stanowią Białoruś, Chorwacja, Litwa, Rosja, Słowenia i Węgry, gdzie nie ma OSF. W takim przypadku dotacja z Fundacji Batorego obejmuje wszystkie zaakceptowane koszty projektu.

Jaki jest proces przyznawania dotacji?

Dotacje przyznawane są w ramach trzyetapowej procedury:
I etap: Organizacje składają listy intencyjne w języku polskim. Jeśli koncepcja przedstawiona w liście odpowiada założeniom programu, koordynator kontaktuje się z organizacjami i przekazuje wskazówki dotyczące opracowania wniosków.
II etap: Organizacje składają wnioski w języku angielskim. Po złożeniu wniosku organizacje zapraszane są na spotkania, mogą też być proszone o wprowadzenie zmian lub uzupełnień w projektach lub w budżetach. Następnie wnioski oceniane są przez zespół Fundacji Batorego, wspierany przez ekspertów.
III etap: Wnioski, które uzyskają pozytywną ocenę Fundacji Batorego, przesyłane są do OSF, która podejmuje decyzje o przyznaniu dotacji. Przed podjęciem decyzji OSF może rekomendować zmiany w projektach lub budżetach.
Decyzje podejmowane na każdym etapie przez Fundację Batorego i OSF są ostateczne i nie ma możliwości odwoływania się od nich.
Terminy
Listy intencyjne przyjmowane są na bieżąco. Decyzje o zaproszeniu organizacji do złożenia wniosku są przekazywane po ok. miesiącu. Decyzje o przyznaniu dotacji są przekazywane po ok. 4 miesiącach.
Składanie listów intencyjnych
Przed przesłaniem listu intencyjnego prosimy o zaktualizowanie danych swojej organizacji w bazie bazy.ngo.pl

List intencyjny w języku polskim, nie dłuższy niż 2 strony, należy przygotować na formularzu listu intencyjnego. W formularzu nie należy zmieniać ani zmniejszać czcionki, marginesów, nie należy dodawać loga organizacji, nagłówków, stopek, dodatkowych wyróżników, tabelek. List intencyjny należy przesłać jako załącznik (w formacie doc) emailem na adres wschod@batory.org.pl. Otrzymanie listu zostanie potwierdzone na adres e-mailowy, z którego list został wysłany.

Składanie wniosków

Wniosek należy przygotować w języku angielskim w pisowni amerykańskiej na formularzu wniosku. W formularzu wniosku nie należy zmieniać ani zmniejszać, marginesów nie należy dodawać loga organizacji, nagłówków, stopek, dodatkowych wyróżników, tabelek, zdjęć. Budżet należy przygotować na formularzu budżetu.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Aktualny wypis z rejestru (czyli wypis zawierający aktualne dane organizacji)
2. Statut
3. Sprawozdanie finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa) oraz lista wszystkich przychodów (źródło i kwota)

Prosimy nie oprawiać i nie bindować wniosku oraz załączonych dokumentów, prosimy też nie umieszczać każdej strony w osobnej koszulce.

Wniosek i budżet oraz wymienione wyżej dokumenty należy przesłać zwykłą pocztą na adres:

Fundacja im. Stefana Batorego
ul. Sapieżyńska 10 a
00-215 Warszawa

Wniosek i budżet (bez dodatkowych dokumentów i załączników) prosimy przesłać także pocztą elektroniczną na adres wschod@batory.org.pl. W temacie e-maila należy podać pełną nazwę organizacji przesyłającej wniosek.