Newsletter


Wpłaty online zł

Aktualności

Demokracja w Działaniu

Konkurs dotacyjny

Zapraszamy organizacje zajmujące się przeciwdziałaniem dyskryminacji oraz ochroną praw osób doświadczających przemocy i dyskryminacji, szczególnie ze względu płeć i orientację seksualną, do składania wniosków w konkursie dotacyjnym. Wnioski o dotacje przyjmujemy do 15 lipca 2016

Odpowiedzialne Państwo

Stanowisko w sprawie przejrzystości zamówień publicznych

W dniach 20-24 czerwca uczestniczyliśmy w spotkaniu Grupy ds. Wdrażania Konwencji ONZ Przeciwko Korupcji oraz międzynarodowej Koalicji na Rzecz Konwencji ONZ Przeciwko Korupcji, które odbyły się w Wiedniu. Dyskusja w ramach IRG dotyczyła rozpoczynającego się właśnie nowego cyklu oceny wdrażania konwencji ONZ przeciwko korupcji. Tym razem przedmiotem oceny będą przepisy konwencji dotyczące środków prewencji korupcji., a wśród nich artykuły zobowiązujące państwa do tworzenia systemów zamówień publicznych, które będą gwarantować przejrzystość procedur i będą pomagać w ograniczaniu m.in. ryzyka korupcji. Także dla Koalicji na Rzecz Konwencji ONZ Przeciwko Korupcji jest to jeden z priorytetów. Stanowisko przygotowane przez Fundację, w sprawie przejrzystości zamówień publicznych znalazło się w oficjalnej dokumentacji przesłanej do ONZ.

Odpowiedzialne Państwo

Propozycje zmian w rekomendacjach Rady Europy dot. lobbingu

Wzięliśmy udział w wysłuchaniu publicznym projektu rekomendacji Rady Europy w sprawie regulacji lobbingu, które odbyło się w 15 czerwca w Strasbourgu. Rada Europy pracuje nad dokumentem, który będzie zachęcał państwa członkowskie do przyjęcia rozwiązań prawnych gwarantujących przejrzystość działalności lobbingowej, które jednocześnie będą potwierdzać, że jest on prawomocną formą uczestnictwa w życiu publicznym, w każdym demokratycznym państwie.

Odpowiedzialne Państwo

Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych w sprawie ustawy o ukształtowaniu ustroju rolnego

Zespół Ekspertów Prawnych przy Fundacji Batorego przedstawił Stanowisko w sprawie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Uznając prawo ustawodawcy do wprowadzenie ograniczeń w dysponowaniu nieruchomościami stwierdzono, że przyjęto rozwiązania nadmiernie ingerujące w konstytucyjnie chronione prawo własności. Za budzące wątpliwości konstytucyjne uznano między innymi zbyt radykalne ograniczenie kręgu potencjalnych nabywców ziemi, czy wymóg zobowiązania się nabywcy do zamieszkania przez co najmniej pięć lat na terenie gminy, w której znajduje się nieruchomość. Stanowisko [PDF 216 KB]

Otwarte konsultacje programu dla organizacji pozarządowych z Funduszy EOG na lata 2014-2020

W związku z prowadzonymi przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli konsultacjami obszarów tematycznych, które w nowym okresie programowania 2014-2020 mają otrzymać wsparcie ze środków pomocowych państw strefy EOG (Islandii, Liechtensteinu i Norwegii), eksperci Strategicznej Mapy III sektora rozpoczynają dwutygodniowy proces konsultacji w środowisku organizacji pozarządowych w Polsce. Opinie zbierane są do 1 lipca m.in. przez stronę //mamzdanie.org.pl oraz partnerstwa tematyczne i regionalne.

Otwarta Europa

Analiza propozycji nowelizacji europejskiej polityki wizowej

Opublikowaliśmy analizę propozycji nowelizacji europejskiej polityki wizowej. Zmiany, jeżeli wejdą w życie, znacznie ułatwią podróżowanie do Unii Europejskiej obywatelom krajów, które nie zawarły dotąd z UE specjalnych umów o ułatwieniach, między innymi Białorusi.Tekst dostępny w języku angielskim: [PDF 216 KB]

Równe Szanse

Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika laureatem Nagrody Obywatelskiej Parlamentu Europejskiego

Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika, który od 15 lat przyznaje stypendia uczniom szkół ponadpodstawowych z gmin Masywu Śnieżnika, otrzymał prestiżową Nagrodę Obywatelską PE, za zasługi na rzecz rozwoju społeczności lokalnej i umacniania kapitału społecznego, ludzkiego i materialnego. Gratulujemy!

Obywatele dla Demokracji

Portal uchodzcy.info

Wraz z nieformalną grupą Chlebem i Solą, uruchomiliśmy portal uchodźcy.info - największe polskojęzyczne źródło rzetelnej wiedzy o uchodźcach. Portal podaje fakty, obala mity nt. obecnego kryzysu migracyjnego. Jest również przewodnikiem po różnych formach zaangażowania i pomocy.  W jego tworzenie zaangażowały się osoby zawodowo i naukowo zajmujące się migracją i uchodźstwem.

Wysłuchanie nt mediów publicznych

Jako sygnatariusze Obywatelskiego Paktu na rzecz Mediów Publicznych uczestniczyliśmy 17 maja w wysłuchaniu nt mediów publicznych. Domagaliśmy się realizacji postulatów zawartych w Obywatelskim Pakcie, krytykowaliśmy projekt ustawy zaproponowanej przez Prawo i Sprawiedliwość, jako niespełniający postulatów odpartyjnienia i odpolityczniania mediów i żądaliśmy zagwarantowania realizacji misji publicznej. Stanowisko sygnatariuszy [PDF 267 KB]

Zapisz

więcej wystąpienie Ewy Kulik-Bielińskiej

Obywatele dla Demokracji

"Temat: uchodźcy." Konkurs dla dziennikarzy

Wraz z Fundacją Instytut Reportażu zapraszamy dziennikarki i dziennikarzy, do wzięcia udziału w konkursie na najlepsze materiały dziennikarskie - drukowane, emitowane w radiu, telewizji oraz publikowane w Internecie w 2016 roku – dotyczące problematyki uchodźców. Kim są uchodźcy? Skąd przybywają? Dlaczego? Czego doświadczyli, tam, gdzie mieszkają i czego doświadczają w drodze? Jak ich witamy?  Termin nadsyłania zgłoszeń - 15 stycznia 2017
Szczegóły konkursu:

Zapisz

Obywatelskie Obserwatorium Demokracji

Na stronie obserwatoriumdemokracji.pl, rejestrującej reakcje organizacji pozarządowych na wprowadzane przez parlament i administrację rządową zmiany prawne, zamieściliśmy kolejne stanowiska i opinie dotyczące sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego, tzw. ustawy inwigilacyjnej i ustawy antyterrorystycznej, zmian w ustawach oświatowych, projektu zakazu aborcji oraz projektów ustaw o mediach narodowych. Zapraszamy do śledzenia strony i nadsyłania swoich opinii.

Odpowiedzialne Państwo

Barometr ryzyka nadużyć w zamówieniach publicznych

5 kwietnia w Fundacji odbyła się konferencja, podczas której prototyp Barometru Ryzyka Nadużyć – narzędzia opracowanego wspólnie z portalem Zamówienia 2.0, służącego obywatelom, instytucjom zamawiającym i oferentom do oceny prawidłowości  przebiegu zamówień publicznych. Ponadto wraz ekspertami dyskutowaliśmy o najnowszych zmianach w prawie zamówień publicznych.

Otwarta Europa

Relacja z debaty "Rosyjski zwrot na prawo"

Zachęcamy do obejrzenia relacji z otwartego spotkania, poświęconego deklarowanemu przez Kreml zwrotowi ku wartościom konserwatywnym. W dyskusji wzięli udział Aleksiej Czadajew, Artiom Magun, Jekaterina Kuzniecowa, Iwan Preobrażeński i Maria Sniegowaja.

Masz Głos, Masz Wybór

Systemy wyborcze - jakie wartości?

30 marca 2016 w Fundacji odbyła się ekspercka debata poświęcona problemom polskiego systemu wyborczego. Przedstawiciele środowisk akademickich oraz think tanków podkreślali, że sam wybór ordynacji wyborczej to kwestia wtórna. W pierwszej kolejności należy zastanowić się nad optymalnym dla Polski modelem reprezentacji. Prezentujemy relacje ze spotkania oraz wypowiedzi niektórych uczestników i uczestniczek.

Odpowiedzialne Państwo

Obywatelski monitoring kandydatów do Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej

22 czerwca 2016 r. Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Sejmowa Komisja  Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP  zaopiniowały kandydatów zgłoszonych przez Sejm i Senat do Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Fundacja im. Stefana Batorego i Fundacja Ośrodek  Karta wprowadzą monitoring procesu wyboru do Kolegium IPN. Na stronie monitoringkandydatow.org.pl, umieszczamy informacje o karierze zawodowej, doświadczeniach, kompetencjach i poglądach kandydatów do Kolegium oraz sprawozdania z monitoringu.

Pakt dla Mediów Publicznych podpisany

21 czerwca 2016 na Skwerze Wolnego Słowa przy ulicy Mysiej w Warszawie odbyło się podpisanie przez ugrupowania polityczne zobowiązania do realizacji założeń zawartych w Pakcie na rzecz Mediów Publicznych. Jest to drugi, po Pakcie dla Kultury, rodzaj umowy społecznej podpisanej między reprezentantami strony obywatelskiej oraz reprezentantami ugrupowań politycznych. Stwierdzający, że media publiczne są przedmiotem szczególnej troski obywateli i odpowiedzialności władzy.

Otwarta Europa

Monitoring polityki zagranicznej rządu

10 czerwca w siedzibie Fundacji Batorego odbyła się debata publiczna "Polityka europejska rządu PiS" z udziałem Konrada Szymańskiego, sekretarza stanu ds. europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. Spotkanie związane było z wydaniem przez Fundację pierwszego z serii raportów z monitoringu polskiej polityki zagranicznej pod tytułem "Jaka zmiana? Założenia i perspektywy polityki zagranicznej rządu PiS" [PDF 196 KB]. Polecamy relację wideo z debaty. [relacja wideo]

Masz Głos, Masz Wybór

Mieszany system wyborczy w państwach Europy Środkowej i Wschodniej

Czy mieszany system wyborczy, który wielu ekspertów uważa za idealny jest pojęciem jednoznacznym? Dr Dawid Sześciło, ekspert Fundacji Batorego, porównuje rozwiązania funkcjonujące w kilku krajach naszego regionu – w Niemczech, na Węgrzech, na Litwie i w Rumunii. Doświadczenia tych państw mogą stanowić wartościowy materiał dla toczącej się w Polsce dyskusji o kierunku zmian w polskim systemie wyborczym. [PDF 244 KB]

Odpowiedzialne Państwo

Raport z obserwacji rządowego procesu tworzenia prawa

Prezentujemy wnioski członków Obywatelskiego Forum Legislacji, z obserwacji procesu legislacyjnego w okresie od 16 lutego do 15 maja 2016. Członkowie Forum prowadzą od 2104 roku stały monitoring realizacji zapisów Regulaminu pracy Rady Ministrów, który określa m.in. reguły prowadzenia uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania projektów dokumentów rządowych.

Masz Głos, Masz Wybór

Gala konkursu Super Samorząd

30 maja na Zamku Królewskim w Warszawie wręczone zostały nagrody Super Samorząd 2016, wieńczące tegoroczną edycję akcji Masz Głos, Masz Wybór. Gościem honorowym gali był premier Jerzy Buzek. W wygłoszonym przywitaniu premier podkreślił sukcesy polskiego samorządu terytorialnego oraz przypomniał, jak duże znaczenie powinni w nim odgrywać mieszkańcy i mieszkanki. „Nie ma demokracji bez społeczeństwa obywatelskiego. Chcemy, by obywatele poczuli, że coś od nich zależy, że mają wpływ na rzeczywistość. Demokracja to jest system dla ludzi, dla obywateli, dla tych, którzy tworzą wspólnotę, a nie dla polityków i ludzi żadnych władzy. To Wy jesteście jej kwintesencją i przyszłością.

Zapisz

Masz Głos, Masz Wybór

Nagrody Super Samorząd 2015

Barcin, Zgierz, Lubartów, Natolin, Kazimierza Wielka, Żmigród, Słupsk - oto laureaci nagrody Super Samorząd 2015, przyznawanej uczestnikom akcji Masz Głos, Masz Wybór, którzy najskuteczniej włączają do współpracy władze samorządowe i mieszkańców. Gratulujemy!

Odpowiedzialne Państwo

Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych w sprawie kryzysu konstytucyjnego

Członkowie Zespołu Ekspertów Prawnych przy Fundacji Batorego apelują do Sejmowego Zespołu ds. Problematyki Trybunału Konstytucyjnego o podzielenie prac na dwa etapy. W pierwszym powinno się rozstrzygnąć kwestię publikacji wyroku TK z 09.03. oraz zaprzysiężenia sędziów. W drugim wypracować rozwiązania w sprawie organizacji i trybu prac Trybunału Konstytucyjnego. „Niezwłoczne zakończenie etapu pierwszego jest możliwe, ze względu na brak kontrowersji prawnych. Jest ono także niezbędne dla zapobieżenia eskalacji kryzysu konstytucyjnego w naszym kraju.” [PDF 144 KB]

Debaty

Jakich mediów publicznych potrzebuje polska demokracja?

Polecamy relację wideo z debaty Jakich mediów publicznych potrzebuje polska demokracja?, która odbyła się w Fundacji 10 maja z udziałem Krzysztofa Czabańskiego (wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego), Jana Dworaka (przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji), Ewy Wanat (Medium Publiczne) i Jarosława Gugały (telewizja Polsat).

Otwarta Europa

Jaka zmiana? Założenia i perspektywy polityki zagranicznej rządu PiS

Prezentujemy pierwszy z serii raport, poświęcony monitoringowi polskiej polityki zagranicznej. Przestawia on założenia ideowe polityki zagranicznej, zwłaszcza europejskiej, prowadzonej przez Prawo i Sprawiedliwość oraz pokazuje zmianę, jaka zaszła w niej pod nowymi rządami. POBIERZ RAPORT [PDF 196 KB]

Obywatele dla Demokracji

Bezpłatne poradnictwo dla bezdomnych

Dzięki specjalnym punktom poradniczym dla osób bezdomnych, uruchomionych w 10 miejscowościach, w których działają regionalne koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, z wyspecjalizowanego poradnictwa i pomocy rzecznika ds. bezdomnych skorzystały 693 osoby. Rzecznicy udzielili bezdomnym 729 porad, w 187 przypadkach pomagali im w załatwianiu spraw administracyjnych i bytowych w kontaktach z publicznymi instytucjami. więcej

Obywatele dla Demokracji

Ocalić od zapomnienia

Fundacja Ośrodka KARTA uruchomiła bezpłatny program komputerowy Otwarty System Archiwizacji (OSA). OSA pozwala na opisanie i udostępnianie szerokiemu gronu odbiorców cennych archiwaliów, dziejów lokalnych, historii życia codziennego i opowieści zwykłych ludzi. Z programu mogą korzystać organizacje pozarządowe, biblioteki, muzea, instytucje, kolekcjonerzy i osoby prywatne. więcej

Odpowiedzialne Państwo

Rada ds Cyfryzacji za działaniami na rzecz Otwartego Rządu

Rada do spraw Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji podjęła 12 kwietnia 2016 uchwałę, rekomendującą Ministrowi Cyfryzacji prowadzenie dalszych prac nad opracowaniem Krajowego Planu Działania i kontynuowanie procedury przystąpienia Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu (Open Government Partnership). 

Do góry