Newsletter


Wpłaty online zł

Aktualności

Oświadczenie Fundacji Batorego

Oświadczenie Fundacji Batorego w sprawie finansowania kampanii informacyjno-profrekwencyjnej przed eurowyborami w 2014 roku Zagłosuj i wybierz kogoś, kto myśli tak jak Ty!

Odpowiedzialne Państwo

List do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego

W związku z podpisaniem nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i wpłynięciem do TK wniosków o zbadanie jej konstytucyjności, Zespół Ekspertów Prawnych przy Fundacji Batorego, przesłał na ręce Prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego swoje stanowisko, zapowiadając, że w przypadku rozstrzygnięcia przez Trybunał o rozpoznaniu sprawy na rozprawie, Fundacja Batorego wystąpi z opinią amicus curiae i umocuje swojego przedstawiciela do przedstawienia tej opinii na rozprawie. Stanowisko [PDF 257 KB]

Demokracja w Działaniu

Dotacje na działania strażnicze i zwiększenie bezpieczeństwa organizacji i działaczy

Przyznaliśmy dotacje dla ośmiu organizacji prowadzących działania strażnicze w obszarze ochrony praw człowieka i wymiaru sprawiedliwości. Dotacje przyznane zostały na prowadzenie działalności statutowej oraz rozwój instytucjonalny: poprawę zarządzania, komunikacji z odbiorcami działań, poszerzenie bazy wolontariuszy i pozyskiwanie środków finansowych od darczyńców indywidualnych i biznesowych. Przekazaliśmy też dotację na stworzenie systemu pomocy prawnej dla organizacji i działaczy praw człowieka narażonych na ataki przemocy motywowanej nienawiścią. 

Obywatele dla Demokracji

Plaże dostępne dla wszystkich

Fundacja Machina Fotografika z Krakowa w partnerstwie z urzędami miast Gdyni i Krynicy Morskiej, przeprowadziła w dziesięciu nadmorskich gminach konsultacje nt. dostępności plaż dla osób z niepełnosprawnościami. W wyniku konsultacji przygotowano rekomendacje dotyczące modernizacji architektonicznych wybranych wejść na plaże. Powstało 10 klubów doradczych, które współpracować będą z władzami w realizacji planów modernizacyjnych. więcej [PDF 332 KB]

Odpowiedzialne Państwo

List do Przewodniczącego Komitetu Stałego RM w sprawie zmiany praktyk legislacyjnych

Członkowie Obywatelskiego Forum Legislacji, zaniepokojeni zmianami w praktyce tworzenia aktów prawnych, w liście [PDF 144 KB] z 11 lipca 2016 do Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów,  proszą o rozmowę na temat wprowadzanych zmian. Odwołują się do obietnic złożonych przez Komitet Wyborczy PiS oraz wskazują na brak reakcji ze strony rządu na Komunikaty i Stanowiska przedstawiane przez nich w ostatnich miesiącach.

Otwarta Europa

Ukraina. Nowy rząd, stare wyzwania?

Polecamy nagranie pierwszej sesji debaty, z udziałem Leszka Balcerowicza, przedstawiciela prezydenta Petro Poroszenki w Radzie Ministrów Ukrainy i wiceprzewodniczącego powołanej przez niego międzynarodowej rady doradczej ds. reform na Ukrainie. Debata odbyła się w siedzibie Fundacji 27 czerwca

Odpowiedzialne Państwo

Monitoring konkursu na stanowsko Prezesa IPN

W ramach monitoringu kandydatów do ważnych instytucji państwowych, wspólnie z Fundacją Ośrodek Karta, prowadzimy obserwację procesu wyboru Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Na stronie www.monitoringkandydatow.org.pl będziemy zamieszcza informacje o karierze zawodowej, kompetencjach i poglądach kandydatów na tę funkcję. Na stronie dostępne są również informacje o kandydatach do niedawno wybranego Kolegium IPN.

Pakt dla Mediów Publicznych podpisany

21 czerwca 2016 na Skwerze Wolnego Słowa przy ulicy Mysiej w Warszawie odbyło się podpisanie przez ugrupowania polityczne zobowiązania do realizacji założeń zawartych w Pakcie na rzecz Mediów Publicznych. Jest to drugi, po Pakcie dla Kultury, rodzaj umowy społecznej podpisanej między reprezentantami strony obywatelskiej oraz reprezentantami ugrupowań politycznych. Stwierdzający, że media publiczne są przedmiotem szczególnej troski obywateli i odpowiedzialności władzy.

Otwarta Europa

Monitoring polityki zagranicznej rządu

10 czerwca w siedzibie Fundacji Batorego odbyła się debata publiczna "Polityka europejska rządu PiS" z udziałem Konrada Szymańskiego, sekretarza stanu ds. europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. Spotkanie związane było z wydaniem przez Fundację pierwszego z serii raportów z monitoringu polskiej polityki zagranicznej pod tytułem "Jaka zmiana? Założenia i perspektywy polityki zagranicznej rządu PiS" [PDF 196 KB]. Polecamy relację wideo z debaty. [relacja wideo]

Odpowiedzialne Państwo

Raport z obserwacji rządowego procesu tworzenia prawa

Prezentujemy wnioski członków Obywatelskiego Forum Legislacji, z obserwacji procesu legislacyjnego w okresie od 16 lutego do 15 maja 2016. Członkowie Forum prowadzą od 2104 roku stały monitoring realizacji zapisów Regulaminu pracy Rady Ministrów, który określa m.in. reguły prowadzenia uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania projektów dokumentów rządowych.

Obywatele dla Demokracji

Portal uchodzcy.info

Wraz z nieformalną grupą Chlebem i Solą, uruchomiliśmy portal uchodźcy.info - największe polskojęzyczne źródło rzetelnej wiedzy o uchodźcach. Portal podaje fakty, obala mity nt. obecnego kryzysu migracyjnego. Jest również przewodnikiem po różnych formach zaangażowania i pomocy.  W jego tworzenie zaangażowały się osoby zawodowo i naukowo zajmujące się migracją i uchodźstwem.

Obywatele dla Demokracji

"Temat: uchodźcy." Konkurs dla dziennikarzy

Wraz z Fundacją Instytut Reportażu zapraszamy dziennikarki i dziennikarzy, do wzięcia udziału w konkursie na najlepsze materiały dziennikarskie - drukowane, emitowane w radiu, telewizji oraz publikowane w Internecie w 2016 roku – dotyczące problematyki uchodźców. Kim są uchodźcy? Skąd przybywają? Dlaczego? Czego doświadczyli, tam, gdzie mieszkają i czego doświadczają w drodze? Jak ich witamy?  Termin nadsyłania zgłoszeń - 15 stycznia 2017
Szczegóły konkursu:

Zapisz

List otwarty Grupy Zagranica do Ministra Spraw Zagranicznych

Fundacja Batorego wraz z innymi organizacjami zrzeszonymi w Grupie Zagranica wysłały do MSZ oficjalny protest w sprawie braku konsultacji społecznych "Programu współpracy Ministra Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 - 2017". List [PDF 445 KB]

Odpowiedzialne Państwo

Monitoring kandydatów do ważnych organów państwowych

W ramach monitoringu kandydatów do ważnych organów państwowych wspólnie z Fundacją Ośrodka Karta prowadziliśmy obserwacje wyboru członków Kolegium i Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. W lipcu, wraz z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych, obserwujemy proces wyłaniania członków Rady Mediów Narodowych i KRRiTV. Sylwetki kandydatów oraz informacje z przebiegu procesu wyboru, w tym relacje z wysłuchań w komisjach sejmowych i senackich, w których uczestniczymy, zamieszamy na stronie monitoringkandydatow.org.pl.

Odpowiedzialne Państwo

Apel do Prezydenta o niepodpisywanie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

W związku z zakończeniem przez Parlament prac nad ustawą z 7 lipca 2016 roku o Trybunale Konstytucyjnym członkowie działającego przy Fundacji Batorego Zespołu Ekspertów Prawnych zaapelowali do Prezydenta RP o odmowę podpisania jej  lub o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Apel [PDF 134 KB]

Obywatele dla Demokracji

Po Moc do konsultanta

Towarzystwo Nasz Dom z Warszawy przeprowadziło cyk szkoleń dla personelu instytucji pieczy zastępczej, motywujących ich do pracy z rodzinami biologicznymi przebywających w placówce podopiecznych na rzecz powrotu dzieci do domów rodzinnych. W efekcie szkoleń opracowany został poradnik dla wychowawców o metodach pracy z dziećmi i rodziną. 

Sprostowanie nieprawdziwych informacji zamieszczonych na Fronda.pl

Portal Fronda.pl zamieścił sprostowanie do artykułu z 2 maja 2016 "Czy Soros z Targowicą zdoła wywołać w Polsce wojnę domową". W tekście znalazły się nieprawdziwe informacje na temat programu Obywatele dla Demokracji. link do sprostowania więcej, print screen [PDF 119 KB]

Odpowiedzialne Państwo

Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych w sprawie projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Zespół Ekspertów Prawnych przy Fundacji Batorego ocenia projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym przegłosowany 7 lipca przez większość sejmową. Zdaniem ekspertów ustawa narusza Konstytucję RP, dając rządzącym możliwość ingerencji w pracę sądu konstytucyjnego. Jej przyjęcie oznacza poważne naruszenie zasady rządów prawa i trójpodziału władz i godzi w podstawowe gwarancje ochrony praw i wolności obywatelskich.  Stanowisko wersja polska [PDF 178 KB], wersja angielska [PDF 164 KB]

Odpowiedzialne Państwo

Stanowisko w sprawie przejrzystości zamówień publicznych

W dniach 20-24 czerwca uczestniczyliśmy w spotkaniu Grupy ds. Wdrażania Konwencji ONZ Przeciwko Korupcji oraz międzynarodowej Koalicji na Rzecz Konwencji ONZ Przeciwko Korupcji, które odbyły się w Wiedniu. Dyskusja w ramach IRG dotyczyła rozpoczynającego się właśnie nowego cyklu oceny wdrażania konwencji ONZ przeciwko korupcji. Tym razem przedmiotem oceny będą przepisy konwencji dotyczące środków prewencji korupcji., a wśród nich artykuły zobowiązujące państwa do tworzenia systemów zamówień publicznych, które będą gwarantować przejrzystość procedur i będą pomagać w ograniczaniu m.in. ryzyka korupcji. Także dla Koalicji na Rzecz Konwencji ONZ Przeciwko Korupcji jest to jeden z priorytetów. Stanowisko przygotowane przez Fundację, w sprawie przejrzystości zamówień publicznych znalazło się w oficjalnej dokumentacji przesłanej do ONZ.

Odpowiedzialne Państwo

Propozycje zmian w rekomendacjach Rady Europy dot. lobbingu

Wzięliśmy udział w wysłuchaniu publicznym projektu rekomendacji Rady Europy w sprawie regulacji lobbingu, które odbyło się w 15 czerwca w Strasbourgu. Rada Europy pracuje nad dokumentem, który będzie zachęcał państwa członkowskie do przyjęcia rozwiązań prawnych gwarantujących przejrzystość działalności lobbingowej, które jednocześnie będą potwierdzać, że jest on prawomocną formą uczestnictwa w życiu publicznym, w każdym demokratycznym państwie.

Odpowiedzialne Państwo

Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych w sprawie ustawy o ukształtowaniu ustroju rolnego

Zespół Ekspertów Prawnych przy Fundacji Batorego przedstawił Stanowisko w sprawie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Uznając prawo ustawodawcy do wprowadzenie ograniczeń w dysponowaniu nieruchomościami stwierdzono, że przyjęto rozwiązania nadmiernie ingerujące w konstytucyjnie chronione prawo własności. Za budzące wątpliwości konstytucyjne uznano między innymi zbyt radykalne ograniczenie kręgu potencjalnych nabywców ziemi, czy wymóg zobowiązania się nabywcy do zamieszkania przez co najmniej pięć lat na terenie gminy, w której znajduje się nieruchomość. Stanowisko [PDF 216 KB]

Masz Głos, Masz Wybór

Nagrody Super Samorząd 2015

Barcin, Zgierz, Lubartów, Natolin, Kazimierza Wielka, Żmigród, Słupsk - oto laureaci nagrody Super Samorząd 2015, przyznawanej uczestnikom akcji Masz Głos, Masz Wybór, którzy najskuteczniej włączają do współpracy władze samorządowe i mieszkańców. Gratulujemy!

Debaty

Jakich mediów publicznych potrzebuje polska demokracja?

Polecamy relację wideo z debaty Jakich mediów publicznych potrzebuje polska demokracja?, która odbyła się w Fundacji 10 maja z udziałem Krzysztofa Czabańskiego (wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego), Jana Dworaka (przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji), Ewy Wanat (Medium Publiczne) i Jarosława Gugały (telewizja Polsat).

Do góry