Newsletter


Wpłaty online zł

Aktualności

Obywatele dla Demokracji

Seminarium nt partycypacji obywatelskiej

Czy partycypacja mieszkańców w instytucjach kultury jest potrzebna i możliwa? A jeśli tak, to jak ją wprowadzać? Czy mieszkańcy chcą się angażować w tworzenie i zmienianie instytucji kultury? W imieniu organizatorów - Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i Białołęckiego Ośrodka Kultury zapraszamy 19 lutego na seminarium, podczas którego postarają się odpowiedzieć na te pytania.

Odpowiedzialne Państwo

Spotkanie OFL z Pełnomocnikiem rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania

4 lutego przedstawiciele Obywatelskiego Forum Legislacji spotkali się z Pełnomocnikiem rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania. Członkowie Forum wyrazili zaniepokojenie sposobem prowadzenia konsultacji publicznych projektów ustaw.

Odpowiedzialne Państwo

Zespół Ekspertów Prawnych

Przy Fundacji utworzony został Zespół Ekspertów Prawnych, który monitoruje przygotowywane przez rząd i parlament projekty aktów prawnych, przede wszystkim pod kątem zgodności wprowadzanych rozwiązań z Konstytucją RP i normami międzynarodowymi

Odpowiedzialne Państwo

Nowelizacja Ustawy o służbie cywilnej - opinia prawna

23 stycznia 2016 weszła w życie nowelizacja Ustawy o służbie cywilnej. Rezygnuje się w niej z zasady otwartego i konkurencyjnego naboru na wyższe stanowiska w służbie cywilnej oraz wymogu posiadania doświadczenia pracy w administracji. Na zamówienie Fundacji opinię prawną na temat ustawy przygotował prof. Hubert Izdebski. [PDF 260 KB]

Odpowiedzialne Państwo

Indeks Percepcji Korupcji - Polska poprawia swój wynik

Transparency International ogłosiło Indeks Percepcji Korupcji (Corruption Perception Index – CPI) za rok 2015. Polska powoli, ale sukcesywnie poprawia swój wynik – w 2012 r. otrzymaliśmy 58, w 2013 r. 60, w 2014 r. 61 punktów. Indeks jednak nie uwzględnia  jeszcze czynników, które mogłyby być rezultatem wyborów jesienią 2015 r. i polityki nowego rządu.

Obywatele dla Demokracji

Digitalizacja kultury – od zachowania do upowszechniania

28 stycznia 2016 roku zapraszamy do Małopolskiego Instytutu Kultury na konferencję, będącej podsumowaniem projektu ekultura.org prowadzonego przez Fundację Warsztat Innowacji Społecznych. W programie między innymi: przestawienie historii digitalizacji, jej dobrych praktyk i inspiracji, oraz omówienie wyzwań dla następnych etapów digitalizacji kultury.

Masz Głos, Masz Wybór

Tańsze bilety kosztem demokracji lokalnej?

Obowiązująca od 1 stycznia ustawa metropolitalna nie przewiduje ani konsultacji wokół decyzji władz metropolii, ani obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Czy osłabi pozycję mieszkańców i mieszkanek? Fundacja Batorego prezentuje komentarz dr. Dawida Sześciły Ustawa metropolitalna – mniej demokracji w samorządzie? [PDF 458 KB], biorący pod uwagę postulaty demokratyzacji samorządu, podnoszone przez koalicję Obywatele w Samorządzie.

Obywatele dla Demokracji

Zgierz Otwarty czyli murale, dzielne księżniczki i rosyjskie napisy w szkołach

Zakończył sie projekt Zgierz Otwarty, prowadzony przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Zdolności Dzieci i Młodzieży im. Andrzeja Gołąba.  W ramach projektu przeprowadzono szeroką kampanię antydyskryminacyjną i edukacyjną na terenie Zgierza. W działaniach uczestniczyła społeczność lokalna oraz dzieci i młodzież, szczególnie dzieci ze szkół gdzie uczęszczają uchodźcy (800 osób). Zamalowano twórczo rasistowskie napisy, przeprowadzono kampanię informacyjną na ulicach, debatę przedwyborczą oraz antyfaszystowski turniej piłkarski. Powstał  film animowany o uchodźcach, bajka z odwróconymi rolami płciowymi.

Opinia prawna dot. nowelizacji ustawy o służbie cywilnej

W związku z toczącym się w sejmie pracami and projektem nowelizacji ustawy o służbie cywilnej, przesłaliśmy marszałkom Sejmu i Senatu, przewodniczącemu Komisji Administracji oraz wszystkim posłom przygotowaną na nasze zamówienie opinię prawną autorstwa prof. dr. Huberta Izdebskiego. [PDF 284 KB]

Otwarta Europa

Nowy numer newslettera Koalicji na rzecz Ruchu Bezwizowego w Europie

W najnowszym wydaniu newslettera Koalicji na rzecz Ruchu Bezwizowego w Europie piszemy m.in. o opóźnieniu publikacji raportów dot. wypełnienia przez Gruzję i Ukrainę wymagań ruchu bezwizowego, współpracy transgranicznej Mołdawii i Ukrainy z UE oraz przyjęciu przez Ukrainę przepisów antydyskryminacyjnych.

Obywatele dla Demokracji

Wyniki konkursu na "Projekty uchodźcze"

17 organizacji pozarządowych otrzyma wsparcie na realizację projektów mających na celu przygotowanie do przyjęcia i integracji nowych grup uchodźców, głównie z krajów Bliskiego Wschodu. W konkursie złożyło wnioski pięćdziesiąt organizacji z całej Polski.

Obywatele dla Demokracji

Szkolnictwo zawodowe i rynek pracy dla kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym

Koalicja Karat przygotowała raport o sytuacji dziewcząt w szkolnictwie zawodowym i kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym na rynku pracy. Raport powstał na podstawie wywiadów z kobietami. Zachęcamy do przeczytania i rozpowszechniania.

Pismo do Komisji Weneckiej dot. zmian w Trybunale Konstytucyjnym

Fundacja Batorego wraz ośmioma organizacjami, skierowała pismo do ekspertów Rady Europy w sprawie zmian dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. W stanowisku czytamy m.in.: „Prowadzona debata polityczna oraz działania legislacyjne podejmowane przez Sejm dążą do obniżenia zaufania społecznego wobec Trybunału”.

Obywatele dla Demokracji

Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem

5 i 6 listopada odbyło się szkolenie dla bibliotekarzy w ramach projektu Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem, realizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Fundacją SYNAPSIS. Celem warsztatów było zapoznanie pracowników bibliotek z niepełnosprawnością, jaką jest autyzm tak, aby przygotować ich i ułatwić w przyszłości obsługę osób z autyzmem.

Masz Głos, Masz Wybór

Ruch Inicjatyw Obywatelskich Tczewa naprawia Park Miejski

Wciąż jest w Polsce wiele miejsc, w których zdecydowanie nie chce się być. Takimi właśnie miejscami zajmują się uczestnicy Masz Głos, Masz Wybór biorący udział w działaniu Przestrzeń dla ludzi. Członkowie i członkinie Ruchu Inicjatyw Obywatelskich Tczewa za swój cel obrali rewitalizację miejskiego parku.

Debaty

Polska wobec świata

Polecamy zapis wideo i omówienia dyskusji na temat polityki zagranicznej obecnego rządu. Spotkanie odbyło się 22 stycznia w Fundacji, a otwierały je wypowiedzi byłych ministrów spraw zagranicznych - Adama Daniela Rotfelda i Pawła Kowala.

Masz Głos, Masz Wybór

Historia sukcesu, czyli jak w Bełchatowie wprowadzono konsultacje społeczne

W styczniu w Bełchatowie odbyły się pierwsze spotkania z mieszkańcami i mieszkankami w ramach konsultacji społecznych. Przeczytaj, jaką drogę przebyła Fundacja Akademia Zdrowego Życia od promowania zdrowego trybu życia do budowania współpracy władz z mieszkańcami i mieszkankami.

Otwarta Europa

Klub PL_RU

Uruchomiliśmy stronę Klubu PL_RU, pomyślaną jako platforma wymiany myśli między przedstawicielami  młodego pokolenia polskich i rosyjskich badaczy, publicystów i działaczy uczestniczących w organizowanych przez nas cyklicznych spotkaniach. Na stronie publikujemy relacje i wystąpienia z dyskusji klubowych i towarzyszących im publicznych debat, a także wybrane artykuły i teksty klubowiczów. Strona prowadzona jest w językach polskim i rosyjskim.

Odpowiedzialne Państwo

Szkolenie o konflikcie interesów

20 stycznia 2016 przeprowadziliśmy w Ministerstwie Rozwoju szkolenie, poświęcone konfliktowi interesów, wynikającym z niego zagrożeniom i przeciwdziałaniu im. Odwołując się do wniosków z badania Społeczny monitoring konfliktu interesów [PDF 815 KB], podkreślaliśmy rolę standardów etycznych w administracji rządowej oraz działań informacyjno-edukacyjnych.

Odpowiedzialne Państwo

Opinia do projektu ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich

28 stycznia połączone komisje sejmowe Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Regulaminowa i Spraw Poselskich rozpoczną prace nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw (druk nr 77). 30 grudnia 2015 roku Fundacja im. Stefana Batorego przedstawiła przewodniczącym oraz członkom tych komisji opinię [PDF 144 KB], dotyczącą projektu, przygotowaną przez eksperta Fundacji dr Tomasza Zalasińskiego.

Obywatelskie wysłuchanie publiczne w sprawie sześciolatków

9 stycznia 2016 w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się Obywatelskie wysłuchanie publiczne, które dotyczyło zmian w ustawie o systemie oświaty. Zgodnie z założeniami wysłuchania publicznego, prelegentem i słuchaczem mógł zostać każdy, niezależnie od wyznawanych poglądów, wieku i wykonywanego zawodu. Uczestnikami (ponad 250 osób) wysłuchania były fundacje i stowarzyszenia, władze i pracownicy polskich uniwersytetów pedagogicznych, studenci, doktoranci, nauczyciele i rodzice.

Odpowiedzialne Państwo

Obywatelski monitoring wyboru kandydatów do Rady Polityki Pieniężnej

12 stycznia Senacka Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Sejmowa Komisja Finansów publicznych zaopiniują sześciu kandydatów zgłoszonych przez Sejm i Senat do Rady Polityki Pieniężnej. Fundacja im. Stefana Batorego i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w ramach Obywatelskiego monitoringu kandydatów do RPP, uruchomiły stronę www.monitoringkandydatow.org.pl, na której umieszczane są informacje o karierze zawodowej, doświadczeniach, kompetencjach i poglądach kandydatów do nowej Rady oraz obserwacje z procesu ich wyboru.

Masz Głos, Masz Wybór

Historie sukcesu – Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Kto na bieżąco śledzi program Masz Głos, Masz Wybór, wie, że kampania informacyjna przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi 2015 oparta była na nagłaśnianiu udogodnień, z których korzystać mogą osoby o utrudnionym dostępie do głosowania. Przekaz kierowany był między innymi do osób starszych i z niepełnosprawnościami. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z Krakowa zajmowała się tym tematem, zanim to stało się modne.

Oświadczenie Fundacji Batorego

Fundacja im. Stefana Batorego oświadcza, że nie finansowała Komitetu Obrony Demokracji ani ze środków własnych, ani ze środków programu Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i żąda sprostowania przez posła Kukiza fałszywych informacji podważających wiarygodność i dobre imię Fundacji.

Odpowiedzialne Państwo

Oświadczenie w sprawie omijania przez rząd konsultacji ustaw

Członkowie działającego przy Fundacji Batorego Obywatelskiego Forum Legislacji wyrażają zaniepokojenie omijaniem przez rząd konsultacji projektów ustaw i apelują  do rządu i posłów klubu Prawo i Sprawiedliwość o  wywiązanie się z obietnic wyborczych prowadzenia pełnego procesu legislacyjnego, umożliwiającego włączenie się w ten proces wszystkich zainteresowanych. Apel [PDF 144 KB], załącznik [PDF 216 KB]

Masz Głos, Masz Wybór

"Wiarygodność wyborów w kryzysie" - tekst polemiczny

"Nieporozumieniem jest porównanie naszego zespołu do policjantów, którzy otrzymali wezwanie do kradzieży i zamiast pojechać pod wskazane adresy, udają się w przypadkowo dobrane miejsca." - polecamy tekst dr. Adama Gendźwiłła "Wiarygodność wyborów w kryzysie", opublikowany w Rzeczpospolitej. Artykuł jest odpowiedzią na tekst prof. Jacka Czaputowicza "Naprawdę nie było fałszerstw?", dotyczący badania kart do głosowania z wyborów samorządwych 2014.

Odpowiedzialne Państwo

Transparency International o mechanizmach antykorupcyjnych w polskim wojsku

W Indeksie Antykorupcyjnym w Sektorze Obronnym stworzonym przez Transparency International, Polska uplasowała się w kategorii B, wskazującej na niski poziom ryzyka korupcyjnego.

Otwarta Europa

Wykład o wizach dla białoruskich dziennikarzy

W ramach wizyty na Litwie, zorganizowanej dla białoruskich dziennikarzy, przeprowadziliśmy wykład dotyczący polityki wizowej Unii Europejskiej i perspektyw wprowadzenia ułatwień w otrzymaniu wizy dla obywateli Białorusi, którzy z powodu braku stosownych porozumień Mińska i Brukseli, płacą za wizę najwięcej spośród wschodnich sąsiadów UE.

Fundusze Powierzone

Nagroda im. Beaty Pawlak 2015

Po raz trzynasty została wręczona Nagroda im. Beaty Pawlak, dziennikarki, ofiary zamachu na Bali w 2002 roku. Jej tegorocznym laureatem został Konrad Piskała za Dryland (Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2014).

Obywatele dla Demokracji

Webinarium 10 sposobów na promocję organizacji w internecie

Jakie są sposoby na marketing w internecie? Jak optymalizować stronę internetową? Jak zweryfikować skuteczność działań organizacji, czy warto współpracować z agencją, co warto robić samemu? Z tymi i innymi radami można było zapoznać się na webinarium zorganizowanym przez ngo.pl. Obejrzyj film z nagraniem.

Do góry