Demokracja

Wybory samorządowe 2024

Od 23 lutego 2024 roku do 2 kwietnia 2024 roku – wniosek o udostępnienie informacji o danych zawartych w Centralnym Rejestrze Wyborców oraz informacji, czy wyborca ujęty jest w spisie.

 Osobie, której dane są przetwarzane w Centralnym Rejestrze Wyborców, na wniosek tej osoby złożony na piśmie utrwalonym w postaci:

1) papierowej, opatrzony własnoręcznym podpisem LUB

2) elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

 • wójt obowiązany jest udostępnić informację zawierającą te dane.

W przypadku zarządzonych wyborów wniosek o udostępnienie informacji o danych może być złożony nie później niż do 5. dnia przed dniem wyborów.

Informacja o danych jest udostępniana, w zależności od żądania wnioskodawcy, na piśmie utrwalonym: w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Informacja o danych może mieć postać wydruku z systemu teleinformatycznego.

Każdy wyborca może złożyć pisemny wniosek utrwalony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, o udzielenie informacji, czy został w spisie ujęty.

Udostępnianie informacji następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana przez wójta na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem. Każdy może wnieść odpowiednio do wójta albo do organu, który sporządził spis wyborców, reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu. 


Od 23 marca 2024 roku do 5 kwietnia 2024 roku do godz. 24:00 – nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze.

Komitetom wyborczym, których kandydaci zostali zarejestrowani, przysługuje prawo do rozpowszechniania nieodpłatnie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych na koszt tych nadawców.

Czas antenowy przysługujący jednemu komitetowi wyborczemu nie może być odstępowany innemu komitetowi wyborczemu.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej oraz właściwych zarządów publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych oraz właściwych rad programowych, określi w drodze rozporządzenia:

 •  czas przeznaczony na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych w każdym z programów ogólnokrajowych i programów regionalnych;
 • ramowy podział czasu rozpowszechniania nieodpłatnie audycji wyborczych;
 • tryb postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania nieodpłatnie audycji wyborczych;
 • zakres rejestracji oraz sposób przygotowania i emisji audycji wyborczych, uwzględniając typ i rodzaj nośnika zapisu audycji wyborczej;
 • sposób rozpowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych – mając na względzie rodzaj przeprowadzanych wyborów oraz konieczność zapewnienia najwyższego standardu technicznego emitowanych audycji wyborczych, a także powszechnej dostępności audycji wyborczych i informacji o terminach ich emisji.

Audycje wyborcze komitetu wyborczego dostarczane są do publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych nie później niż na 24 godziny przed dniem ich rozpowszechnienia.

1) Komitet wyborczy ma prawo do nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych:

 •  ogólnokrajowych – jeżeli zarejestrował listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw, w tym przynajmniej jedną listę do każdego sejmiku;
 • regionalnych – jeżeli zarejestrował listę kandydatów co najmniej w jednym okręgu wyborczym.

Łączny czas rozpowszechniania audycji wyborczych wynosi:

 •  w ogólnokrajowych programach – 15 godzin w Telewizji Polskiej i 20 godzin w Polskim Radiu;
 •  w regionalnych programach – 15 godzin w każdym programie Telewizji Polskiej i 20 godzin w każdym programie Polskiego Radia.

Podział czasu antenowego między uprawnione komitety wyborcze jest dokonywany proporcjonalnie do liczby zarejestrowanych list kandydatów w okręgach, na obszarze objętym regionalnym programem, na podstawie informacji okręgowych komisji wyborczych właściwych dla tego obszaru.

Na ustalenia dotyczące podziału czasu antenowego komitetom wyborczym przysługuje skarga do komisarza wyborczego właściwego ze względu na siedzibę oddziału Telewizji Polskiej lub Polskiego Radia.

Skargę wnosi się w terminie 48 godzin od dokonania ustalenia. Komisarz wyborczy rozpatruje sprawę niezwłocznie i wydaje postanowienie. Od postanowienia komisarza wyborczego nie przysługuje środek prawny.

2) Komitet wyborczy, który zarejestrował kandydata na wójta, ma prawo do nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w programach regionalnych publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych.

Łączny czas rozpowszechniania audycji wyborczych w programach regionalnych wynosi 2 godziny w każdym programie Telewizji Polskiej i 4 godziny w każdym programie Polskiego Radia.

Podział czasu antenowego pomiędzy uprawnione komitety wyborcze jest dokonywany proporcjonalnie do liczby zarejestrowanych kandydatów na wójtów na obszarze objętym regionalnym programem, na podstawie informacji gminnych komisji wyborczych właściwych dla tego obszaru.

Czas audycji wyborczych komitetów wyborczych może być łączony w tym samym programie regionalnym, na wniosek pełnomocnika wyborczego, z czasem audycji wyborczych przysługującym temu samemu komitetowi z tytułu udziału w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Wniosek w sprawie połączenia czasu audycji wyborczych składa się najpóźniej w 20. dniu przed dniem wyborów dyrektorowi oddziału Telewizji Polskiej lub prezesowi zarządu spółki Polskiego Radia, właściwym dla programu regionalnego, w którym łączne audycje wyborcze mają być rozpowszechniane.

Na ustalenia dotyczące podziału czasu antenowego komitetom wyborczym przysługuje skarga do komisarza wyborczego właściwego ze względu na siedzibę oddziału Telewizji Polskiej lub

Polskiego Radia. Skargę wnosi się w ciągu 48 godzin od dokonania ustalenia. Komisarz wyborczy rozpatruje sprawę niezwłocznie i wydaje postanowienie. Od postanowienia komisarza wyborczego nie przysługuje środek prawny.


Do 25 marca 2024 roku – podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania obwieszczeń: 

 • terytorialnych komisji wyborczych ‒ o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych;
 • gminnych komisji wyborczych ‒ o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

Gminna komisja wyborcza zarządza wydrukowanie obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów, zawierającego: ich numery, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z oznaczeniem kandydatury nazwą lub skrótem nazwy partii politycznej lub organizacji popierającej kandydata. Podaje się również treść oświadczenia.

Obwieszczenie przekazuje się wójtowi, który zapewnia jego druk i rozplakatowanie na obszarze gminy. Jeden egzemplarz obwieszczenia przesyła się niezwłocznie komisarzowi wyborczemu.


Do 25 marca 2024 roku – zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa ,oraz przez wyborcę, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Zgłoszenie może być dokonane:

1) ustnie

2) na piśmie utrwalonym w postaci:

 •  papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem;
 • elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej po uwierzytelnieniu tej osoby;
 • telefonicznie – w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zgłoszenie komisarz wyborczy niezwłocznie przekazuje właściwemu urzędnikowi wyborczemu w gminie, w której wyborca jest ujęty w obwodzie głosowania zgodnie z adresem zameldowania na pobyt stały lub adresem stałego zamieszkania.

W zgłoszeniu zamieszcza się lub podaje: nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, oraz adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Do zgłoszenia wyborca niepełnosprawny dołącza kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a oraz może zamieścić lub podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego oraz informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.


Do 25 marca 2024 roku – zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.

Prawo do bezpłatnego transportu przysługuje:

 •  z miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o dopisanie do spisu wyborców w danej gminie, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca, albo
 • z miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania,
 • z lokalu wyborczego do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż.

Wyborcy, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zamiar można zgłosić ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej do wójta. W zgłoszeniu podaje się: nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsca zamieszkania lub innego miejsca, wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada. Wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, zawiadamia o tym fakcie, a wyborca niepełnosprawny o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności tego orzeczenia ‒ wójta.


Do 28 marca 2024 roku – podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich, w dniu wyborów, bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego, o którym mowa w art. 37f § 1 Kodeksu wyborczego. Informację zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.

Wójt gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej w dniu wyborów organizuje bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy:

1) nie funkcjonuje w dniu wyborów publiczny transport zbiorowy

albo

2) najbliższy przystanek komunikacyjny oddalony jest o ponad 1,5 km od lokalu wyborczego.

Linia komunikacyjna gminnego przewozu pasażerskiego ustalana jest w sposób uwzględniający wszystkie miasta, osiedla, wsie, osady, kolonie i przysiółki położone w obrębie stałego obwodu głosowania.

Przystanki komunikacyjne gminnego przewozu pasażerskiego ustalane są w każdym mieście, osiedlu, wsi, osadzie, kolonii i przysiółku, w których mieszka co najmniej 5 wyborców ujętych w spisie wyborców w danym stałym obwodzie głosowania.

W ramach gminnego przewozu pasażerskiego w godzinach głosowania odbywają się co najmniej dwa pełne kursy. Kursy te muszą odbyć się w odstępie co najmniej 4 godzin, liczonych od momentu zakończenia kursu. 


Do 29 marca 2024 roku – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach.

Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do wójta gminy, w której wyborca jest ujęty w obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania. We wniosku zamieszcza się: nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, oraz oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania.

Wyborca może zamieścić adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego oraz informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.

Wniosek może być złożony:

1) ustnie;

2) na piśmie utrwalonym w postaci:

 •  papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem;
 • elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej po uwierzytelnieniu tej osoby.

Do wniosku załącza się:

1) kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

2) pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

Przed przystąpieniem do głosowania pełnomocnik okazuje obwodowej komisji wyborczej dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości oraz akt pełnomocnictwa do głosowania.


Do 1 kwietnia 2024 roku – doręczenie pakietów wyborczych wyborcom, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego.

Pakiet wyborczy doręcza wyborcy urzędnik wyborczy za pośrednictwem operatora pocztowego.

Pakiet wyborczy doręcza się wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.

Jeżeli odbierający nie może potwierdzić odbioru, osoba doręczająca pakiet wyborczy sama stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.

W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieszcza zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania wyborcy. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż jeden dzień od dnia pierwszego doręczenia.

Niedoręczone pakiety wyborcze są przekazywane obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania. Jeżeli przekazanie pakietów wyborczych obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania nie było możliwe, pakiety takie przekazywane są właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

W skład pakietu wyborczego wchodzi:

1) koperta zwrotna;

2) karta lub karty do głosowania;

3) koperta na kartę do głosowania;

4) instrukcja głosowania korespondencyjnego;

5) nakładka lub nakładki na kartę lub karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a – jeżeli wyborca niepełnosprawny zażądał ich przesłania;

6) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.

Wyborca może w godzinach głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców.


Do 4 kwietnia 2024 roku – poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania.

Wójt informuje wyborcę, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu, o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na 2 dni przed dniem głosowania. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej do wójta.


Od 23 lutego 2024 roku do 4 kwietnia 2024 roku – składanie przez wyborcę niepełnosprawnego wniosku o zmianę miejsca głosowania.

Wyborca niepełnosprawny ujmowany jest, po złożeniu wniosku o zmianę miejsca głosowania, w spisie wyborców w wybranym przez tego wyborcę stałym obwodzie głosowania gminy właściwej dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania, w którym lokal obwodowej komisji wyborczej dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, jeżeli lokal obwodowej komisji wyborczej właściwej dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania wyborcy nie spełnia tych warunków.

W wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego wniosek może dotyczyć wyłącznie lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, położonego w okręgu wyborczym właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania wyborcy. Jedynie w przypadku, gdy w tym okręgu wyborczym nie ma takiego lokalu wyborczego, wniosek może dotyczyć lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, położonego w innym okręgu wyborczym.

W wyborach wójta, w których przeprowadza się ponowne głosowanie, wniosek o zmianę miejsca głosowania składa się w okresie między 13. a 3. dniem przed ponownym głosowaniem.


Do 3 kwietnia 2024 roku – wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na 2 dni przed dniem głosowania. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej do wójta.


do 3 kwietnia 2014 roku – składanie przez wyborców niepełnosprawnych wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) oświadczeń o cofnięciu pełnomocnictwa do głosowania.

Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie stosownego oświadczenia wójtowi gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa do głosowania, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.


5 kwietnia 2024 roku o godz. 24:00 – zakończenie kampanii wyborczej.

Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia aktu właściwego organu o zarządzeniu wyborów i ulega zakończeniu na 24 godziny przed dniem głosowania.

W dniu głosowania oraz na 24 godziny przed tym dniem prowadzenie agitacji wyborczej, w tym zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych, jest zabronione.

Agitacja wyborcza w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym ten lokal się znajduje, jest zabroniona. Zabrania się prowadzenia agitacji wyborczej m.in. na terenie urzędów administracji rządowej i administracji samorządu terytorialnego oraz sądów; na terenie zakładów pracy w sposób i formach zakłócających normalne funkcjonowanie; na terenie jednostek wojskowych i innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz oddziałów obrony cywilnej, a także skoszarowanych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych; na terenie szkół wobec uczniów. Ponadto zabronione jest organizowanie loterii fantowych, innego rodzaju gier losowych oraz konkursów, w których wygranymi są nagrody pieniężne lub przedmioty o wartości wyższej niż wartość przedmiotów zwyczajowo używanych w celach reklamowych lub promocyjnych.

Jak również, zabronione jest podawanie lub dostarczanie, w ramach prowadzonej agitacji wyborczej, napojów alkoholowych nieodpłatnie lub po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od ceny nabycia lub kosztów wytworzenia; rozdawanie przedmiotów o wartości wyższej niż wartość przedmiotów zwyczajowo używanych w celach reklamowych lub promocyjnych.

Za agitację wyborczą nie uznaje się prowadzonych przez szkołę zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej, polegającej na upowszechnianiu wśród uczniów wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, o znaczeniu wyborów w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawnego oraz o zasadach organizacji wyborów.


6 kwietnia 2024 roku – przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców.

Jeden egzemplarz spisu wyborców przekazuje się w przeddzień wyborów przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej.

Spis wyborców sporządza się nie później niż w drugim dniu przed dniem wyborów w dwóch egzemplarzach w formie wydruku, oddzielnie dla każdego obwodu głosowania. Po upływie trzeciego dnia przed dniem wyborów spis sporządzany w Centralnym Rejestrze Wyborców sporządza się według stanu na trzeci dzień przed dniem wyborów.


7 kwietnia 2024 roku w godz. 7:00 ‑ 21:00 – przeprowadzenie głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m.st. Warszawy i w pierwszej turze wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbędzie się w godzinach od 7:00 do 21:00.

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w tych wyborach ma obywatel polski, który:

1) najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat;

2) nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

3) nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu;

4) nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Dowiedź się, jakie są kompetencje samorządu lokalnego.

Zobacz wybrane obszary, którymi zajmują się władze samorządowe:

Gdy mówimy o bezpieczeństwie, każdy z nas może pomyśleć o różnym jego wymiarze: o bezpiecznych ulicach, bez wypadków z udziałem samochodów, o spokojnych chodnikach, parkach i skwerach, gdzie nie boimy się chuliganów, czy nawet o przystankach autobusowych/tramwajowych z ławkami, na których nie przebywają osoby nadużywające alkoholu i innych substancji odurzających lub osoby bezdomne. Pamiętaj, że to władze samorządowe mają obowiązek zagwarantować bezpieczne życie mieszkańcom gminy, powiatu i województwa, że ustawy nakładają na samorządy zadania zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, jak również kształtowania bezpiecznych przestrzeni. Podczas tej kampanii wyborczej zapewne kwestia poprawy bezpieczeństwa będzie pojawiać się w ulotkach wyborczych większości kandydatów do władz samorządowych.

Policja jest rządowa, ale starosta (a w miastach na prawach powiatu – prezydent miasta) pozostaje na swoim terenie jej zwierzchnikiem, co oznacza, że np. uzgadnia z komendantem wojewódzkim powołanie i odwołanie powiatowego komendanta policji. Starosta (prezydent miasta) nie może co prawda wydawać policji rozkazów, ale ma prawo wskazać miejsca szczególnie niebezpieczne, wymagające stałego nadzorowania. Gmina i powiat mogą pomóc wybudować lub wyremontować posterunek, kupić radiowóz, sprzęt komputerowy albo inne wyposażenie, jak również sfinansować policyjny etat czy akcje poprawiające bezpieczeństwo (np. „Szkoła wolna od narkotyków”).

Niektóre miasta/gminy mają swoje straże – ich funkcjonariusze mogą nakładać mandaty na kierowców lub handlarzy, odpowiadają za ład i porządek. Pamiętaj, że to samorząd sam decyduje o tym, czy chce mieć straż gminną/miejską. Nie zawsze istnienie takiej straży jest uzasadnione – czasem większy efekt przyniosłoby przeznaczenie pieniędzy na zwiększoną działalność policji. Nie wierz kandydatowi, jeśli ci powie, że dzięki niemu gmina stanie się oazą bezpieczeństwa i spokoju, ponieważ jest to nierealne. Zapytaj go jednak o jego pomysły na poprawę bezpieczeństwa. Jeśli powie, że np. razem z nauczycielami, rodzicami i policjantami opracuje program monitorowania szkół przez policję i/lub wyspecjalizowane służby ochrony, to taki postulat możesz poprzeć, ponieważ jest on realny i pożyteczny. Poprawie bezpieczeństwa sprzyjają także organizacja zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży czy skuteczna kontrola przestrzegania przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu. Możesz także żądać od kandydata, żeby dopilnował przeznaczenia finansów na wymalowanie pasów na jezdni, ochronę przejść dla pieszych przy szkołach bądź też lepsze oświetlenie parku, gdzie dochodzi do niebezpiecznych sytuacji lub zagrożone jest życie.

Warto wiedzieć, że gmina odpowiada za ochronę przeciwpowodziową (m.in. za dobry stan zabezpieczeń) oraz przeciwpożarową. Gmina powinna więc współpracować z ochotniczą strażą pożarną (której działalność w głównej mierze finansuje), a powiat ma współdziałać z państwowymi (zawodowymi) jednostkami straży.

W przypadku ochrony zdrowia samorząd właściwie nie jest podmiotem ani organizatorem, tylko raczej klientem lub nawet petentem administracji rządowej. Co prawda ochrona zdrowia (a w przypadku województwa i powiatu jest to także promocja zdrowia) znajduje się w katalogu zadań każdego samorządu, ale w rzeczywistości za system opieki zdrowotnej odpowiada władza rządowa. Czas niedawnej pandemii COVID-19, a obecnie jej skutki szczególnie mocno pokazują, że samorządy powinny mieć większy wpływ (i pokaźniejsze środki) na ochronę zdrowia. Pamiętaj – za usługi medyczne płaci Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). To także on decyduje o tym, w jakim szpitalu zamknąć czy otworzyć oddział. Władze samorządowe nie mają żadnego wpływu na politykę finansową NFZ. Choć powiatom podlegają szpitale powiatowe, a sejmikom województw – szpitale wojewódzkie, zaś gminy mogą prowadzić swoje niepubliczne przychodnie, to i tak nie od samorządów zależy polityka medyczna tych instytucji. Władze gminy, powiatu i województwa mogą zgłosić NFZ zapotrzebowanie na usługi medyczne i na specjalistów na swoim terenie, jednak nie mają żadnej pewności, czy zostaną z nimi podpisane kontrakty.

Warto przy tym wiedzieć, że samorząd odpowiada za majątek i organizację pracy placówek medycznych, ich restrukturyzację lub likwidację, może też z własnych pieniędzy oddłużyć szpital. Musi dbać o wyposażenie placówek, sprzęt, remonty, otoczenie pacjentów. Jeśli teren wokół szpitala jest zaniedbany, nie ma dogodnego i szybkiego dojazdu – to jest to wina władz samorządowych!

Samorząd powiatowy i samorząd województwa mają także wpływ na obsadzenie oraz odwołanie dyrektorów szpitali, a więc mogą wymuszać na nich skuteczną i efektywną pracę. Władze samorządowe powinny pilnować, by w ich szpitalu jakość usług nie była uzależniona od wręczanych łapówek.

Niedopuszczalne są przypadki odmowy przyjęcia do szpitala kogoś, kto ma skierowanie, nie wolno też odmówić przyjęcia do szpitala w razie wypadku.

Władze gminne i powiatowe powinny propagować zdrowy styl życia, np. poprzez budowę ścieżek rowerowych, siłowni na powietrzu, przeprowadzanie w szkołach okresowych fluoryzacji czy przesiewowych badań wad postawy, wzroku, uzębienia itd. Możesz żądać, żeby dzieci zostały objęte planowymi, ale też dodatkowymi szczepieniami ochronnymi, aby miały bezpłatny dostęp do dentysty. Masz prawo wymagać dostępu do dobrze wyposażonej i czynnej całą dobę apteki.

Każdego roku zauważamy anomalie pogodowe związane ze zmianami klimatycznymi. Nie na wszystko samorząd ma wpływ, jak np. na rządową politykę energetyczną. Jednak na bardzo wiele kwestii związanych z ochroną środowiska już tak! Czysta woda, zadbana zieleń, oczyszczone ścieki – to jedne z podstawowych obowiązków samorządu. Inwestycje i programy proekologiczne są i modne, i niezbędne, a samorządy przeznaczają na nie ogromne środki. Dlatego tym bardziej powinniśmy współdecydować o tym, jakie i gdzie powstaną nowe inwestycje proekologiczne.

Pamiętaj, że gminy mają obowiązek wyznaczania i utrzymywania wysypisk śmieci oraz odbioru po- segregowanych odpadów. Muszą wystawiać osobne pojemniki na szkło, plastik, papier czy żywność.

Utrzymanie własnego wysypiska jest kosztowne, dlatego warto inicjować tworzenie sieci międzygminnych czy powiatowych wysypisk, tak by skuteczniej przeprowadzać utylizację odpadów. Odpady można przecież wykorzystywać przy produkcji biogazów, kompostu oraz energii.

To od samorządów przede wszystkim zależy, czy dusimy się smogiem, czy przez to rośnie wśród nas liczba astmatyków oraz alergików. Czy w Twojej gminie inwestuje się w autobusy elektryczne? Czy Twoja gmina współfinansuje wymianę tzw. kopciuchów? Czy w Twoim mieście tworzy się strefy czystego transportu, tak aby ograniczyć wjazd pojazdów innych niż elektryczne, napędzane wodorem lub gazem ziemnym? Czy Twoja gmina inwestuje w odnawialne źródła energii?

Warto mieć świadomość, że gminy mogą promować na swoim terenie agroturystykę i rozwój rolnictwa ekologicznego, pomagać w promocji oraz sprzedaży zdrowej żywności i produktów lokalnych marek. Czy w Twojej gminie prowadzi się takie przedsięwzięcia? Samorządy powinny dbać o tereny zalesione, kontrolować budowy w lasach i nad jeziorami, ostrożnie wydawać zezwolenia na budowę, żeby nie pozbawiać się gruntów leśnych.

Pamiętaj, że nie tylko samorząd gminny ma obowiązki w zakresie dbania o ochronę środowiska. To sejmik województwa uchwala wojewódzki program ochrony środowiska, program ochrony powietrza na terenie całego województwa, może też dla terenu województwa bądź jego części określić rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych do stosowania, a w ten sposób zapobiegać negatywnemu oddziaływaniu na środowisko lub na zabytki, jak również może tworzyć programy ochrony środowiska przed hałasem dla tych terenów (poza aglomeracjami oraz drogami czy lotniskami), na których poziom hałasu przekracza dopuszczalną normę. Inwestycje w ochronę środowiska są kosztowne, ale istnieje wiele możliwości uzyskania wsparcia na ich prowadzenie (m.in. gminne, powiatowe i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, środki z Unii Europejskiej – czy Twój samorząd z nich korzysta?).

Budowa społecznej świadomości dotyczącej konieczności ochrony klimatu jest żmudna, ale niezbędna. Samorządy mogą podejmować działania także poprzez organizację warsztatów, konkursów plastycznych dla dzieci i młodzieży, specjalnych dni o tematyce proekologicznej; mogą zapraszać do współpracy osoby, które na co dzień popularyzują wiedzę na temat środowiska naturalnego.

Mówi się, że oświata to serce polskiego samorządu lokalnego. Zapewnienie dobrych warunków nauki Twoim dzieciom to jeden z najważniejszych obowiązków gminy i powiatu. Mimo że zadanie zapewnienia edukacji jest niezmienne, to zmieniają się warunki i okoliczności jego realizacji. Choćby obecna wojna w Ukrainie wpływa na zwiększenie w szkołach liczby dzieci z rodzin imigrantów.

Gminie podlegają szkoły podstawowe, a powiatowi – licea, szkoły artystyczne, specjalistyczne, technika, szkoły zawodowe i specjalne. Z kolei samorząd województwa ma obowiązek prowadzić zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli oraz szkoły o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym.

Samorząd musi szkoły remontować, wyposażać je nie tylko w meble, ale też we wszelkie możliwe pomoce naukowe, dbać o bezpieczeństwo w szkole i wokół niej, a więc np. współpracować z policją w zwalczaniu narkotyków. Gminom podlegają przedszkola oraz żłobki. Mogą również prowadzić świetlice dla dzieci, do których przychodzą one prosto po szkole, żeby zjeść ciepły posiłek, odrobić lekcje i uprawiać sport.

Radni współdecydują o wyborze dyrektora, a wiadomo przecież, że dobry, rzutki dyrektor może wiele zrobić dla szkoły czy przedszkola. Radni mogą z budżetu gminy i powiatu dać pieniądze na podwyżki pensji nauczycielskich, na doskonalenie zawodowe nauczycieli, zwiększenie liczby godzin na lekcje języków obcych, prowadzenie dodatkowych zajęć sportowych lub na naukę logicznego myślenia, a także finansować zajęcia pozaszkolne dzieciom z rodzin zagrożonych alkoholizmem czy przestępczością.

Nie wierz kandydatowi, jeśli ten obiecuje, że wybuduje w szkole basen albo stadion, a gmina jest nie- wielka i biedna. Ale jeżeli chce wyposażyć pracownię komputerową, to takie zobowiązanie jest cenne i realne. Zwłaszcza że istnieją możliwości sfinansowania takiego przedsięwzięcia np. ze środków Unii Europejskiej.

Samorząd musi służyć nie tylko mieszkańcom młodym, zdrowym i aktywnym, lecz także osobom starszym, z niepełnosprawnościami czy bezradnym życiowo. Gminie podlegają gminne (miejskie) ośrodki pomocy społecznej, a powiatom – powiatowe ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie. Ich rola nie może ograniczać się do wypłaty zasiłków pieniężnych i rzeczowych dla rodzin biednych. Samorządowi pracownicy socjalni powinni wiedzieć o każdej rodzinie, w której dzieje się źle. Ich również należy lepiej wynagradzać, tak żeby angażowali się w pomoc osobom wykluczonym i potrzebującym pomocy.

Samorządy mają mało pieniędzy nawet na wypłacanie ustawowych zasiłków. Nie mogą nimi elastycznie dysponować – jeśli dostają fundusze na dom dziecka, to nie mogą ich przeznaczyć na rodzinę zastępczą. Za mało jest domów pomocy społecznej, a na miejsce w nich niejednokrotnie trzeba czekać latami. Jednak kłopoty finansowe nie mogą zwalniać samorządów z aktywności oraz realizacji zadań publicznych. Działać da się na różne sposoby – np. gmina, która chce dożywiać dzieci w szkołach, może obniżyć czynsz piekarzowi w zamian za dostarczanie do szkoły pieczywa.

Pamiętaj! Od 2023 roku możliwe jest prowadzenie usług sąsiedzkich, czyli świadczeń pomocy społecznej o charakterze opiekuńczym, które organizuje się w miejscu zamieszkania. Jest to forma wsparcia świadczona przez osoby blisko mieszkające, które w zamian są wynagradzane w formie pieniężnej przez gminę.

Powiatowe centra pomocy rodzinie powinny nieść pomoc i radzić w przypadkach alkoholizmu oraz narkomanii, zapewniać pomoc psychologa, gdy pojawia się przemoc w rodzinie. Domagaj się, by Twoja gmina i Twój powiat współpracowały z organizacjami pozarządowymi. Żądaj, aby powstał pro- gram przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii, żeby była udzielana pomoc dzieciom z rodzin zagrożonych, a bezdomni otrzymali wsparcie. Apeluj o to, by władze organizowały zbiórki odzieży, tworzyły banki żywności, którą mogą oddawać biednym miejscowi producenci lub supermarkety. Namawiaj władze, aby w małych miejscowościach otwierały świetlice, w których osoby samotne, młodzież i dzieci będą ciekawie oraz twórczo spędzać czas.

Pamiętaj też o tym, że nie tylko gmina i powiat mają zadania z zakresu pomocy społecznej; województwo nie zostało z nich zwolnione. Samorząd województwa ma obowiązek prowadzić regionalne jednostki organizacyjne pomocy społecznej i regionalne ośrodki polityki społecznej. Ponadto musi organizować kształcenie, w tym prowadzić publiczne szkoły służb społecznych oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej. Ma obowiązek uchwalać programy dotyczące: przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami, pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, współpracy z organizacjami pozarządowymi – po konsultacji z powiatami.

Kultura, zwłaszcza w zestawieniu z ochroną zdrowia, oświatą i pomocą społeczną, to ten obszar działalności samorządowej, gdzie państwo pozostawia samorządom dużo swobody.

Samorządy przejęły większość teatrów, muzeów i filharmonii. Niestety różnie się w nich dzieje. Wprawdzie państwo dotuje kulturę, ale pieniędzy nie jest dużo, a obowiązek prowadzenia i utrzymania tych placówek spada na władze lokalne. Samorząd nie może wpływać na repertuar teatrów, musi natomiast zadbać o ich stan i wyposażenie, stworzyć im finansowe warunki działania. Rozwój artystyczny może stymulować poprzez konkursy, stypendia i dotacje.

Każdy samorząd (gminy, powiatu i województwa) ma obowiązek prowadzenia co najmniej jednej biblioteki publicznej. Musi zatem zapewnić mieszkańcom dostęp do wartościowych książek dla dorosłych i dzieci poprzez sieć bibliotek publicznych. Samorząd powinien zachęcać do czytania, np. organizować konkursy czytelnicze, choćby ze skromnymi nagrodami. Może prowadzić na swoim terenie zbiórki książek, także używanych, aby umożliwić ich wymianę między czytelnikami.

Gmina powinna dbać o lokalne boiska, urządzenia sportowe i tereny rekreacyjne, wspierać lokalne kluby sportowe, tak aby mieszkańcy mieli różnorodną ofertę zajęć. W każdej gminie powinno działać centrum kultury, choć niekoniecznie w formie zinstytucjonalizowanego gminnego (miejskiego) ośrodka kultury. Gminy powinny przyciągać do tych placówek ludzi, którzy mają pomysły na ożywienie kultury: umieją poprowadzić zespół teatralny czy plastyczny. Jeśli mieszkańcy poczują, że sami mogą prowadzić własny teatr, to pomogą budować dekoracje, zdobędą kostiumy i się zaangażują. Samorząd ma wiele sposobów, żeby zdobyć pieniądze na utrzymanie centrów kultury: akcje charytatywne i koncerty, wynajem sal na wesela lub nawet organizowanie przyjęć urodzinowych. Obowiązkiem gminy jest prowadzenie chociaż jednej placówki wychowania pozaszkolnego: są to najczęściej wiejskie świetlice czy młodzieżowe domy kultury, które powinny organizować czas wolny dzieci, proponować im różnego rodzaju kółka zainteresowań, zespoły muzyczne, taneczne bądź teatralne.

Walcz o to, by Twoje dziecko miało gdzie rozwijać zainteresowania, by miejscem jego zabaw nie była jedynie ulica!

Wiemy, że władze gminne powinny zapewnić nam bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb, świadcząc usługi powszechnie dostępne. Do obowiązków władz gminy należy zapewnienie nam ciepła, wody, światła i gazu w mieszkaniach, a jeżeli jest to mieszkanie komunalne – także dbanie o jego remont i utrzymanie w czystości. Gmina musi dbać o nasze otoczenie: równe i estetyczne chodniki, oświetlone oraz oznakowane ulice, zadbane parki, skwery, zieleńce i trawniki, dobrze utrzymane targowisko miejskie czy porządek na cmentarzu komunalnym. Ponadto ma zapewnić funkcjonowanie publicznych środków lokomocji, a wszystkim dzieciom zorganizować dowóz do szkół. Lokalne władze ustalają wysokość cen biletów i częstotliwość kursów, zamykają, tworzą lub przedłużają linie autobusowe lub tramwajowe. Odpowiadają za stan dróg i komunikację na drogach lokalnych. Powiat z kolei dba o drogi między gminami oraz bierze odpowiedzialność za dowóz dzieci do szkół ponadpodstawowych. Gmina nie musi świadczyć usług sama, lecz może to robić przez wyspecjalizowane firmy. Usługi tych firm muszą być ustalone w drodze jawnego przetargu, a radni powinni wybrać ofertę nie tylko tanią czy znaną, ale też fachową. Samorządy uczą się stawiać warunki jako największy, wiarygodny i przewidywalny klient.

Gminy i powiaty nie mogą prowadzić własnej działalności gospodarczej, ale powinny przyciągać firmy oraz ułatwiać im życie poprzez sprawną obsługę w urzędach i przyjazną politykę podatkową. Z kolei województwa samorządowe mają obowiązek stworzenia strategii rozwoju województwa, która po- winna obejmować także obszary związane ze wspieraniem przedsiębiorczości, takie jak pobudzanie aktywności gospodarczej czy podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności działań gospodarczych na terenie województwa. W obrębie zaś polityki rozwoju województwa samorząd powinien tworzyć warunki rozwoju gospodarczego, w tym kreować rynek pracy, rozwój nauki, jak również stymulować współpracę między sferą nauki a biznesem. Mówiąc prościej – żeby przyciągać firmy i inwestorów, trzeba się najpierw „pokazać światu”. Gminy wydają foldery i ulotki, zakładają strony internetowe, często jednak mają za mało pieniędzy na profesjonalną reklamę. Po co każda gmina ma się promować oddzielnie? Lepiej, żeby zrobił to powiat dla wszystkich swoich gmin i wynajął do tego profesjonalną firmę. Powiat może także pozyskać pomoc agencji rolnych, które np. przekażą gminie ziemię pod inwestycje. Warto też, by współpracował z izbami gospodarczymi, cechami rzemiosł lub organizacjami pracodawców na swoim terenie oraz ustalił z nimi wspólną strategię rozwoju gospodarczego. Z kolei gminy mogą np. obniżać opłaty za lokale, zakładać inkubatory przedsiębiorczości i parki przemysłowe, które skupiają na jednym obszarze – blisko arterii przelotowych, kolei czy szlaku wodnego – różne firmy i zakłady usługowe. Gmina zwalnia te przedsiębiorstwa na czas „rozruchu” z podatku od nieruchomości, co stanowi dodatkową zachętę inwestycyjną.

Gminy nie są bezpośrednio odpowiedzialne za zwalczanie bezrobocia (rola ta została przypisana po- wiatom). Mogą jednak i powinny podejmować opisane wyżej działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, a w ten sposób pośrednio wpływać na poziom zatrudnienia. Bezpośrednia odpowiedzialność za walkę z bezrobociem spoczywa na powiatach, które prowadzą powiatowe urzędy pracy (wchodzące w skład powiatowej administracji zespolonej). Urzędy te powinny dbać o współpracę z miejscowymi przedsiębiorcami, pozyskiwać oferty pracy i zabiegać o środki (np. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej) na szkolenia i doradztwo dla bezrobotnych. Dane z urzędu pracy powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu sieci i profilu szkół ponadgimnazjalnych, tak by nie produkowały one bezrobotnych absolwentów. Samorządy powinny także wspierać przedsiębiorczość poprzez inicjatywy, które mają na celu poprawę świadczenia usług publicznych.

Estetyka przestrzeni publicznej jest czymś ważnym, bo to właśnie ona stanowi nasze wizualne otoczenie. Na co dzień najbardziej widocznym przejawem działania samorządu jest stan ulic, budynków, skwerów i innych terenów miejskich. Dziurawe drogi i chodniki, obdrapane oraz zabazgrane budynki, zaniedbane parki, brak oświetlenia, nadmiar śmieci w przestrzeni, wszechobecne bilboardy, reklamy (wiszące nawet od poprzednich wyborów) – to wszystko nie świadczy dobrze o gospodarzu, czyli o władzach gminy lub powiatu. Gmina musi dbać o rozwój i stan dróg gminnych, a powiat – powiatowych. Powinny one być regularnie naprawiane, a w zimie odśnieżane. Podobnie stan chodników i przejść dla pieszych oraz ich oświetlenie zależą od działań gospodarza terenu, który powinien dbać o to, aby spacer chodnikiem nie kończył się wypadkiem i koniecznością zakładania gipsu. A jeśli teren należy do podmiotu prywatnego, to właściwe straże powinny kontrolować, czy on także dopełnia swoich obowiązków. Wygląd naszej miejscowości wpływa oczywiście na jej rozwój i zadowolenie mieszkańców – turystów nie przyciągną widok zaniedbanego rynku i brak miejsc wypoczynku. W parku każdy z nas chciałby z przyjemnością odpoczywać, a nie musieć go omijać jako miejsce brudne i niebezpieczne. Dzieci powinny mieć gdzie się bawić i rozwijać ruchowo, ścieżki rowerowe mają stanowić element stały infrastruktury drogowej każdej gminy, a chodniki i przejścia należy dostosować do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zaufania inwestorów nie wzbudzi panujący wszędzie brud i bałagan, bo to źle świadczy o zdolności władz do zarządzania i współpracy z różnymi instytucjami. Zaniedbana przestrzeń wspólna z pewnością zniechęci też młodych ludzi do związania się na stałe z daną miejscowością.

Każdy samorząd (gmina, powiat, województwo) jest odpowiedzialny za opracowanie i realizowanie strategii rozwoju samorządu (gminnego, powiatowego, województwa), czyli programu działań umożliwiających realizację celów korzystnych dla ogółu mieszkańców. Dobrze zarządzany samorząd powinien posiadać aktualną i rzeczywiście wdrażaną strategię, tak żeby nie były to tylko z roku na rok przepisywane plany, do których sami radni nie przywiązują już żadnej wagi. W sprawnie funkcjonującym samorządzie podejmuje się wysiłki, aby na realizację choćby części zadań pozyskać środki zewnętrzne,
np. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, bądź podejmować współpracę z przygotowanymi do tego celu organizacjami pozarządowymi.

Realizacja strategii, a także wielu działań, za które odpowiada samorząd, spoczywa na urzędzie. Na przykład w urzędzie gminy zarejestrujesz działalność gospodarczą, załatwisz zezwolenie, jeśli chcesz otworzyć sklep, firmę usługową, produkcyjną albo artystyczną, otrzymasz pozwolenie na budowę
domu czy zakładu, zezwolenie na sprzedaż i serwowanie alkoholu, zgodę na zorganizowanie imprezy. W urzędzie tym zawrzesz ślub, dostaniesz akt urodzenia i zgonu, dowód osobisty, meldunek i wymeldowanie, numer PESEL. Do urzędu gminy zwrócisz się, jeśli chcesz zaadaptować na mieszkanie np. strych lub suterenę w lokalu komunalnym, masz zamiar wynająć lub wykupić mieszkanie komunalne, kupić czy wydzierżawić działkę gminną.

W starostwie powiatowym załatwisz sprawy geodezyjne, nadzór budowlany nad Twoją budową, zmianę przeznaczenia gruntu, np. z rolniczego na budowlany. Tam także zarejestrujesz pojazd i dostaniesz prawo jazdy. W starostwie ponadto otrzymasz paszport, jeśli powiat, by ułatwić życie mieszkańcom, udostępnił swoje pomieszczenia na formalności paszportowe.

W urzędzie marszałkowskim z kolei uzyskamy licencję na przewóz osób, zezwolenie na korzystanie w sposób szczególny z dróg wojewódzkich (np. organizowanie maratonu), uiścimy opłatę za emisję zanieczyszczeń powietrza czy otrzymamy pozwolenie na organizowanie zbiórek publicznych, które przekraczają jeden powiat.

Pamiętaj, że od decyzji organu (wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa) możesz się odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego lub wojewody (w zależności od tego, czy dana sprawa należała do zadań własnych samorządu, czy też była zlecona przez administrację rządową). Organ ma obowiązek podać Ci na dokumencie z decyzją informację, gdzie się masz odwołać i jak szybko musisz to zrobić, by sprawa się nie przedawniła.

Wielu z nas nie wie, kto za co odpowiada, i źle adresuje dokumenty. Dlatego w urzędzie powinno funkcjonować centrum informacyjne, gdzie urzędnik sprawdza, czy pismo jest dobrze zaadresowane, oraz kieruje petenta do odpowiedniego pokoju. Kodeks postępowania administracyjnego daje maksimum 30 dni na załatwienie sprawy, ale przecież są sprawy, które można załatwić w godzinę. Dlatego jeśli organ przekroczy termin, po prostu złóż skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania.

Pamiętaj! Składaj wszystko na piśmie, żądaj pokwitowania na kopii dokumentu. Kieruj skargi do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty lub marszałka województwa w każdym przypadku nieuczciwości, braku szacunku czy niekompetencji. To nie jest pieniactwo, lecz zwracanie uwagi na to, że coś źle funkcjonuje, a tylko dzięki wiedzy o tym możliwe są reakcja i zmiana na lepsze.

Władze lokalne mają obowiązek informowania mieszkańców o działaniach, które podejmują. Wiele samorządów robi to za pośrednictwem często aktualizowanych stron internetowych, a także poprzez wydawanie biuletynów informacyjnych albo bezpośrednie kontakty wójta (burmistrza, prezydenta
miasta) oraz radnych z mieszkańcami. Podobnie jest w przypadku powiatu i województwa samorządowego. Ponadto władze samorządowe mają obowiązek powadzenia przejrzystego naboru na stanowiska urzędnicze, zawsze w formie otwartego konkursu.

Pamiętaj jednak, że to, czy samorząd jest mądrze zarządzany, zależy przede wszystkim od Ciebie. Od tego, czy pójdziesz na wybory i świadomie wybierzesz swoich kandydatów, a także od tego, czy bierzesz udział w inicjatywach mieszkańców, czy zgłaszasz własne propozycje inwestycyjne w budżecie obywatelskim, czy interesujesz się posiedzeniami rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa.

Ty decydujesz o samorządzie!

Magdalena Wrzalik
Jak złożyć protest wyborczy? Wybory samorządowe 2024

21 kwietnia odbyła się II tura wyborów samorządowych. Obywatel, którego nazwisko w dniu wyborów było umieszczone w spisie wyborców w jednym z obwodów głosowania może złożyć protest wyborczy. Ile ma na to czasu? Co powinien zawierać protest wyborczy oraz kto go rozpatruje? Na te oraz inne pytania dotyczące protestów wyborczych w wyborach samorządowych odpowiada Magdalena Wrzalik.


Magdalena Wrzalik
Przewodnik po lokalu wyborczym. Wybory samorządowe 2024

W jakich godzinach odbywa się głosowanie w wyborach samorządowych 7 i 21 kwietnia? Co powinno znajdować się w lokalu wyborczym? Jak oddać ważny głos? Jakie uprawnienia posiadają mężowie zaufania, a jakie obserwatorzy społeczni? Na te oraz inne pytania dotyczące odbywających się w najbliższych dniach wyborów samorządowych odpowiada w publikacji przygotowanej dla Fundacji Batorego Magdalena Wrzalik. Z publikacji dowiesz się także m.in:

• Jakie dokumenty są wymagane, by móc otrzymać karty do głosowania?
• Jak wyglądają karty do głosowania?
• Czego nie wolno robić mężom zaufania?
• Co powinien zrobić mąż zaufania z zarejestrowanym materiałem?
• Jaka jest rola obserwatorów społecznych i międzynarodowych, a jaka dziennikarzy?
• Jakie są wymogi techniczne lokali dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami?


Mateusz Zaremba
Kto kandyduje w wyborach  samorządowych?

Statystyczny kandydat w wyborach samorządowych, które odbędą się 7 kwietnia 2024 jest mężczyzną w średnim wieku, legitymującym się wyższym wykształceniem i nie należącym do partii politycznej. W wyborach, w których z powodów natury elekcji nie ma obowiązującej od 2011 roku gwarancji kwot (35% udziału obu płci), czyli w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast udział kobiet jest mniejszy. Niezależnie od typu urzędu kandydatek jest około 20%, zaś najwięcej kobiet ubiega się o funkcję wójta. O stanowisko prezydenta miasta średnio ubiega się 4,7 kandydatów. Najwięcej, bo aż 9,86 kandydatów stara się o statystyczną posadę radnego sejmiku wojewódzkiego. Kandydatów jest wielu, choć warto zauważyć, że w 411 przypadkach o urząd ubiega się tylko jedna osoba. Wybory samorządowe są elekcjami, w których udział partii politycznych jest mniejszy. Większość komitetów nie jest powiązanych z partiami politycznymi. Aż 256 komitetów wyborczych zawiązały organizacje społeczne i stowarzyszenia lokalne.


Marta Żerkowska-Balas
Każdy głos się liczy

Nawet jeśli matematyczne szanse, że jedna decyzja wyborcza wpłynie na całość, są bliskie zeru, to wartość każdego głosu nie powinna być mierzona jedynie statystyką. Przykład wyborów z 2018 roku pokazuje, że każdy głos się liczy, a zmiany polityczne mogą zależeć od bardzo wąskiej grupy elektoratu – pisze w analizie forumIdei dr Marta Żerkowska-Balas.


Magdalena Wrzalik
Poradnik wyborcy. Wybory samorządowe 2024 roku

Kto może głosować w wyborach samorządowych? Kto jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców? Jak zagłosować w miejscu stałego zamieszkania, a jak poza nim? Kiedy obwodowa komisja wyborcza może dopisać wyborcę do spisu wyborców w dniu wyborów? Kto posiada bierne prawo wyborcze, czyli prawo do kandydowania? Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej? Jakie są ułatwienia wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat? Odpowiedzi na powyższe pytania znajdują się w „Poradniku wyborcy. Wybory samorządowe 2024 roku” autorstwa Magdaleny Wrzalik.


Jarosław Flis, Ireneusz Sadowski
Panu burmistrzowi to już dziękujemy… Porażki i sukcesy w wyborach samorządowych

Opracowanie dr. hab. Jarosława Flisa oraz dr. hab. Ireneusza Sadowskiego ma na celu przybliżenie zjawiska związków polityki ogólnopolskiej z wynikami wyborów samorządowych. W szczególności chodzi o znaczenie partii – ich tożsamości i potencjału – dla problemu zmiany władzy w bezpośrednich wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.


Justyna Przedańska
To Ty decydujesz o samorządzie

Samorząd oznacza wspólnotę mieszkańców danego terytorium i że to my – mieszkańcy konkretnej jednostki samorządu lokalnego i regionalnego – mamy prawo decydować o kształcie swojego samorządu. Jest to możliwe tylko przy naszym zaangażowaniu i to na dwóch poziomach: 1) podstawowym, gdy uczestniczymy w wyborach samorządowych i świadomie wybieramy tych kandydatów do poszczególnych organów, których program wyborczy najbardziej nam odpowiada, oraz 2) zaangażowanym, gdy aktywnie partycypujemy w samorządowych procesach decyzyjnych, czyniąc z tego codzienną praktykę.

Ponieważ nastał właśnie czas wyborczy, który zakończy się wyborami samorządowymi 7 kwietnia br., to warto dowiedzieć się, czego możemy oczekiwać, a także czego żądać od władz gmin, powiatów oraz województw samorządowych. Dr Justyna Przedańska opisuje obszary, którymi zajmują się władze samorządowe (m.in. bezpieczeństwo, kultura, ochrona zdrowia) oraz pytania, które można zadać kandydatkom oraz kandydatom: na wójtów (burmistrzów, prezydentów miasta), na radnych do rad gmin, na radnych do rad powiatów oraz na radnych do sejmików województw.


Jacek Haman
Wybory samorządowe 2024: zasady, specyfika, pułapki

Wybory samorządowe – choć uznawane za najmniej „emocjonujące”, przyciągające mniej uwagi niż chociażby wybory parlamentarne czy prezydenckie – pod pewnym względem zawsze się wyróżniały: były i są to wybory najbardziej skomplikowane, tak ze względu na złożoność i zróżnicowanie rządzących nimi zasad, jak i z uwagi na przynoszone przez nie wyzwania organizacyjne.


Sławomir Patyra
Opinia prawna na temat statusu Państwowej Komisji Wyborczej w kontekście braku powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej jej siedmiu nowych członków, wskazanych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 21 grudnia 2023 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, jako organ wyposażony w kompetencję do powoływania członków Państwowej Komisji Wyborczej wskazanych przez Sejm, powinien wydać postanowienie o ich powołaniu bez zbędnej zwłoki, by zapewnić funkcjonowanie Państwowej Komisji Wyborczej – wynika z analizy prawnej napisanej dla forumIdei przez dr hab. Sławomira Patyry.

Głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbywa się wyłącznie na terytorium naszego kraju. W przypadku wyborów samorządowych sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana niż w przypadku prezydenckich lub parlamentarnych. Wtedy pobieramy zaświadczenie o prawie do głosowania i możemy głosować w dowolnej komisji wyborczej.

Natomiast w wyborach samorządowych, zgodnie z Kodeksem wyborczym, prawo oddania głosu przysługuje osobom zamieszkującym odpowiednio daną gminę, powiat oraz województwo.

Osoby, które nie mają stałego zameldowania na terenie danej gminy, ale mieszkają w niej, mogą dopisać się do rejestru jej wyborców, poprzez złożenie pisemnego wniosku wraz z deklaracją, zawierającą miejsce zamieszkania. Można zrobić to osobiście w urzędzie gminy, przez internet na stronie gov.pl, w aplikacji mObywatel albo na stronie www.mobywatel.gov.pl lub przesyłając dokumenty pocztą.

Należy jednak pamiętać, że, zgodnie z Kodeksem wyborczym, decyzję o ujęciu lub o odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania wydaje wójt w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku. Wójt przed wydaniem decyzji jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania spełnia warunki stałego zamieszkania pod adresem wskazanym we wniosku. W związku z tym, że obowiązujące przepisy nie wyznaczają konkretnego terminu na złożenie wniosku o wpisanie do rejestru wyborców gminy, dlatego warto podjąć działanie z wyprzedzeniem, aby nie stracić możliwości oddania głosu. Dlatego jeśli chcesz zagłosować poza miejscem stałego zameldowania podejmij kroki najpóźniej do końca marca 2024 roku.

Magdalena Wrzalik
Poradnik wyborcy. Wybory samorządowe 2024 roku

Kto może głosować w wyborach samorządowych? Kto jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców? Jak zagłosować w miejscu stałego zamieszkania, a jak poza nim? Kiedy obwodowa komisja wyborcza może dopisać wyborcę do spisu wyborców w dniu wyborów? Kto posiada bierne prawo wyborcze, czyli prawo do kandydowania? Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej? Jakie są ułatwienia wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat? Odpowiedzi na powyższe pytania znajdują się w „Poradniku wyborcy. Wybory samorządowe 2024 roku” autorstwa Magdaleny Wrzalik.

Od wyników wyborów samorządowych zależy, jak będzie nam się żyło na co dzień – po jakich chodnikach będziemy chodzili, ile płacili za śmieci, kto będzie trzymał klucze do świetlicy, o której będzie odjeżdżał ostatni autobus i czy władze będą pytać nas o np. wycinkę drzew.

Fundacja im. Stefana Batorego rozpoczyna akcję Pytaj. Wybieraj. Głosuj. Zachęcamy mieszkańców do zadawania osobom kandydującym w wyborach samorządowych pytań o sprawy ważne dla ich miejscowości, aby wyborcy mogli głosować świadomie.

Skorzystaj z przykładowych pytań dotyczących obszarów, którymi zajmują się władze samorządowe:

 • Czy zamierza wykupić dodatkowy czas patrolowania ulic, osiedli, parków przez policjantów pracujących w nadgodzinach?
 • Ile dodatkowych etatów dzielnicowych powinien kupić samorząd? Czym będą zajmować się policjanci, których etaty zakupi gmina? Czy samorząd zabezpieczy się w umowie z policją, żeby te etaty nie zostały przesunięte do pracy biurowej?
 • Czy i jak samorząd zamierza finansowo wspierać policję – poza tradycyjnym zakupem paliwa?
 • Które miejsca niebezpieczne zostaną objęte monitoringiem i w jakiej formie (np. dodatkowe patrole, kamery)?
 • Co kandydat zrobi, aby umożliwić mieszkańcom, policji oraz władzom samorządowym wspólne identyfikowanie zagrożeń i określenie zadań?
 • Kiedy zostanie przedstawiony program współpracy policji, władz samorządowych i organizacji pozarządowych w dziedzinie profilaktyki w szkołach oraz na osiedlach czy w sołectwach?
 • Czy samorząd będzie wspierał rozwój straży pożarnej (ochotniczej w gminach, zawodowej w powiatach)?
 • Czy i kiedy zostaną opracowane plany przeciwdziałania różnego rodzaju zagrożeniom (np. powodzi)?
 • Czy warto powołać straż gminną/miejską lub kontynuować jej działanie?
 • Jak istnienie straży gminnej/miejskiej przekłada się na poziom bezpieczeństwa w gminie/mieście? Co mówią statystyki? Jakie są możliwości poprawy czy zmiany?
 • Jakie zadania powinna realizować straż gminna/miejska?
 • Jak kandydat zadba o poprawę bezpieczeństwa na drogach? W których miejscach pojawi się sygnalizacja świetlna, gdzie będą pasy i dodatkowe oznakowanie?
 • Czy ulice i chodniki będą doświetlone całodobowo? W których miejscach? Jaka nastąpi zmiana w stosunku do stanu obecnego?
 • Czy zostaną zbudowane (lub utwardzone, jeśli są) drogi dojazdowe z domów jednorodzinnych czy osiedli?
 • Co zostanie zrobione, aby uległ skróceniu czas dojazdu pogotowia do pacjenta czy do poszkodowanych w wypadku?
 • Jakie działania zostaną podjęte, aby lekarze pierwszego kontaktu byli stale dostępni dla swoich pacjentów? Kiedy pacjenci mogą korzystać z usług świadczonych przez pielęgniarki (położne) środowiskowe oraz czy dostęp do nich będzie łatwiejszy?
 • W jakim stanie jest budynek, w którym znajduje się samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SP ZOZ)? Czy jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami? Czy pomieszczenia są czyste, wyposażone w środki do dezynfekcji oraz czy pacjenci mają gdzie usiąść? Jeśli nie, to jakie działania zostaną podjęte w tej sferze?
 • Czy SP ZOZ jest wystarczająco wyposażony w podstawowy sprzęt diagnostyczny (np. EKG, ultrasonograf, szybkie testy do wykrywania wirusów, testy CRP)? Jeśli nie, co zrobią władze samorządowe, by zmienić tę sytuację?
 • Czy mieszkańcy będą mieli możliwość zakupu leków w nocy lub w dni wolne od pracy? Czy skróci się czas oczekiwania na leki, których w danej chwili apteka nie posiada?
 • Czy wszystkie dzieci w gminie zostaną objęte szczepieniami ochronnymi, także dzieci imigrantów? Czy będą miały bezpłatny dostęp do dentysty? Czy gmina zapewni przeprowadzanie w szkołach okresowych fluoryzacji oraz przesiewowych badań wad postawy, wzroku, uzębienia?
 • Czy gmina będzie prowadzić programy profilaktyczne oraz działania promujące zdrowy styl życia? Czy zostanie przygotowany program rozwiązywania problemów alkoholowych? Czy będzie tolerowana sprzedaż alkoholu osobom nieletnim – a jeśli nie, to jakie działania w tym zakresie władze zamierzają podjąć?
 • Czy kobiety ciężarne będą miały dostęp do stałej opieki lekarskiej i badań? Czy mogą liczyć na bezpłatną opiekę położnej po porodzie, a jeśli tak, to w jakim wymiarze? Czy przewiduje się
  bezpłatne konsultacje z doradcą laktacyjnym w szpitalu powiatowym i wojewódzkim, a także w gminnych SP ZOZ-ach, tak aby zwiększyć liczbę niemowląt karmionych piersią?
 • Jakie działania proponuje kandydat w sytuacji, gdy określony szpital (powiatowy czy wojewódzki) nie cieszy się zaufaniem mieszkańców (chętniej wybierany jest inny, zdarzają się przypadki odmowy przyjęcia mimo skierowania lub nagłego wypadku, a pacjenci są zachęcani do wręczania łapówek)?
 • Jakie wnioski zostały wyciągnięte z czasu pandemii COVID-19? Jakie działania postpandemiczne są obecnie podejmowane?
 • Co samorząd robi w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, szczególnie gdy mowa o osobach z niepełnosprawnościami czy obłożnie chorych, którzy przebywają w domach?
 • Jaką inicjatywę wykaże kandydat na radnego do rady powiatu w zakresie ustawowego zadania mającego na celu pobudzanie działań sprzyjających indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia?
 • Jak kandydat widzi rolę samorządu powiatowego w zakresie dostępu do bezpłatnej rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami?
 • Czy samorząd powiatowy zwiększył liczbę ośrodków zapewniających lecznictwo odwykowe w związku z rosnącą grupą osób uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających? Co zamierza w tym kierunku zrobić?
 • Z uwagi na gwałtowny wzrost zachorowań na depresję, a także podejmowane próby samobójcze wśród młodzieży – jakie działania w tej sferze zamierza podjąć kandydat na radnego do sejmiku województwa, ale też do rady gminy/miasta?
 • Czy w gminie obowiązują: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i program ochrony środowiska? Czy uchwały o zasadach utrzymania czystości i porządku na terenie gminy są
  przestrzegane? Co zrobić, żeby tak było?
 • Jakie działania powinny być podjęte, aby wpierać rozwój agroturystyki i rolnictwa ekologicznego?
 • Co zrobić, żeby gmina w większym zakresie korzystała z odnawialnych źródeł energii (woda, słońce, wiatr, biomasa)? Czy kandydat głosowałby za rozwiązaniami w tej dziedzinie, gdyby oznaczało to wyższy koszt dla mieszkańców?
 • Jakie inwestycje ekologiczne są pilne i z jakich źródeł powinny zostać sfinansowane? Na jakie cele będą przeznaczane pieniądze z budżetu gminy, powiatu czy województwa?
 • Co może zrobić samorząd dla poprawy jakości wody pitnej (czystości jeziora, rzeki)?
 • Jak rada powiatu może wpłynąć na ograniczenie hałasu?
 • Jak kandydat ocenia świadomość ekologiczną mieszkańców oraz jakie działania edukacyjne zamierza inicjować i wspierać?
 • Czy kandydat zamierza wspierać budowę ścieżek rowerowych oraz siłowni na powietrzu?
 • Czy powinno się zwiększyć kary za zanieczyszczanie i degradację środowiska? A jeśli tak, to jaki wymiar powinny one mieć?
 • Czy mieszkańcy mogą liczyć na współfinansowanie gminy w zakresie podłączenia budynków mieszkalnych do kanalizacji, przy likwidacji szamb? Czy planowana jest budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków oraz spalarni odpadów?
 • Czy w Twojej gminie prowadzi się punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i/lub mobilne punkty odbioru elektroodpadów albo innych frakcji odpadów?
 • W jaki sposób kandydat przyczyni się do prowadzenia racjonalnej gospodarki wodami opadowymi? Jakie działania zamierza podjąć w miesiącach letnich, kiedy coraz częściej doświadczamy długotrwałych susz?
 • Czy w gminie do oświetlania ulic i parków wykorzystuje się latarnie zasilane bateriami słonecznymi?
 • Czy przewiduje się umieszczanie ładowarek przy obiektach użyteczności publicznej, tak żeby wspierać elektromobilność?
 • Czy na budynkach należących do gminy można zainstalować panele fotowoltaiczne? A jeśli mieszkańcy danej wspólnoty mieszkaniowej także chcieliby obniżyć rachunki za prąd, to czy mogą liczyć na pomoc w bezpłatnym punkcie doradztwa energetycznego?
 • Zgodnie ze strategią Unii Europejskiej na rzecz różnorodności biologicznej do 2030 roku miasta powyżej 20 tys. mieszkańców muszą przygotować plany zazieleniania swoich terytoriów – co kandydat wie na ten temat? Czy w moim mieście opracowuje się taki plan? Które osiedla i w jaki sposób zostaną nim objęte? Czy tam, gdzie mieszkam, przewiduje się powstanie skweru, zasadzenie drzew? W jaki sposób realizuje się miejski plan adaptacji do zmian klimatu?
 • Po każdej ulewie te same ulice są zalewane i nieprzejezdne. Jak kandydat zamierza rozwiązać ten problem?
 • Czy będą wspierane oddolne inicjatywy proekologiczne? Jaki budżet zostanie przeznaczony na pomysły związane z ochroną klimatu zaproponowane przez mieszkańców?W jaki sposób kandydat na radnego do sejmiku województwa zamierza zapobiegać negatywnemu oddziaływaniu na środowisko lub na zabytki znajdujące się na terenie województwa?
 • Na co kandydat na radnego do sejmiku województwa zamierza przeznaczyć pieniądze z opłat za korzystanie ze środowiska? Który wojewódzki fundusz chce wspierać?
 • Czy gmina powinna posiadać strategię rozwoju oświaty? Kto ma uczestniczyć w jej przygotowaniu? Jakie cele lokalnej polityki oświatowej kandydat uważa za najważniejsze?
 • Czy kandydat zamierza regularnie spotykać się z przedstawicielami społeczności szkolnej? Co mogą zrobić władze, aby wspierać udział rodziców i uczniów w życiu szkoły? Czy w niektórych
  decyzjach podejmowanych przez samorząd powinni brać udział dyrektorzy szkół, rady szkolne, samorządy uczniowskie, rady rodziców?
 • Jakie działania podejmie gmina, powiat czy województwo, aby szkoły uwzględniały w swoich programach potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy?
 • Czy w związku z niżem demograficznym będzie konieczność zamykania szkół? Jeśli tak, to których i na podstawie jakich kryteriów będą podejmowane decyzje?
 • Czy budynki szkolne będą remontowane? Czy powstaną nowe obiekty sportowe? Czy wszystkie szkoły zostaną wyposażone w pracownie komputerowe z dostępem do internetu?
 • Czy szkoły w danym samorządzie otrzymają nowe pomoce naukowe? Czy po długich latach zaniedbania zostaną wyposażone w nowe pracownie chemiczne, fizyczne, geograficzne, tak żeby dzieci mogły aktywnie uczestniczyć w procesie przyswajania wiedzy?
 • Czy wyniki egzaminów po szkole podstawowej są niższe od średniej krajowej? Jak władze powinny motywować szkoły do osiągania lepszych wyników? Czy szkoły uczestniczące w programach edukacyjnych (np. Socrates Unii Europejskiej) będą mogły liczyć na dodatkowe wsparcie?
 • Czy nauczyciele będą mieli możliwości rozwoju zawodowego? Czy samorząd województwa zamierza powołać nowe placówki doskonalenia dla nauczycieli? Czy samorządy różnych szczebli będą finansować szkolenia dla kadry nauczycielskiej?
 • Co władze gminy oraz powiatu zrobią na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży? Czy samorząd będzie wspierał programy stypendialne?
 • Czy wszystkie dzieci będą miały możliwość nauki języka angielskiego w szkołach publicznych? Czy zajęcia językowe zostaną wprowadzone również w przedszkolach publicznych?
 • Czy będą finansowane zajęcia dodatkowe? Kto powinien decydować o ich rodzaju i tematyce? Czy samorządy powinny wspierać uczniów mających kłopoty w nauce? Czy dzieci zdolne będą mogły rozwijać swój potencjał?
 • Czy liczba miejsc w przedszkolach umożliwia wszystkim chętnym rodzicom posyłanie tam dzieci? Jeśli nie, to co władze gminy zrobią w tej sprawie?
 • Czy warunki dotyczące kształtowania sieci szkół uwzględniają np. drogę dziecka do szkoły albo maksymalny czas dojazdu w przypadku dowożenia do placówki oraz maksymalną liczebność klas? Czy w gminie przewiduje się łączenie klas różnych poziomów?
 • Jakie kandydat przewiduje działania w zakresie integracji dzieci z rodzin imigrantów, np. dotyczące dodatkowego wsparcia w nauce języka polskiego?
 • Czy jeśli masz w rodzinie osobę chorą i niepełnosprawną, to możesz liczyć na pomoc opiekuńczą: zrobienie zakupów, sprzątanie, pielęgnację?
 • Czy emeryt lub rencista będzie miał możliwość przebywania w klubie dziennym domu pomocy społecznej, tak by mógł zjeść tam obiad, spotkać znajomych, skorzystać z potrzebnej rehabilitacji?
 • Czy planuje się zwiększyć liczbę miejsc w dziennych domach pomocy społecznej, tak żeby opiekunowie mogli podejmować działalność zarobkową?
 • Czy w Twojej gminie prowadzi się już usługi sąsiedzkie? Czy w zamian za pomoc osobie jej wymagającej otrzymasz wynagrodzenie od gminy?
 • Czy chory psychicznie znajdzie miejsce w dziennym domu pomocy, czy też pozostają mu jedynie szpital albo zamknięcie w domu?
 • Czy gmina będzie oferować dzieciom z problemami i z trudnych rodzin świetlicę lub zajęcia pozalekcyjne?
 • Gdzie będzie można zwrócić się o pomoc, gdy potrzebne okażą się wózek inwalidzki lub kule? Czy niepełnosprawni będą mogą dotrzeć do każdego urzędu i budynku publicznego?
 • Czy gmina będzie zachęcała mieszkańców do tworzenia rodzin zastępczych w miejsce domów dziecka?
 • Najtrafniejsze wsparcie to nie pieniądze, ale pomoc rzeczowa – a więc posiłek w jadłodajni, świetlica czy sklep z tanią odzieżą. Czy w gminie będzie przybywało takich miejsc?
 • Czy gmina poniesie odpłatność za pobyt jej mieszkańca w domu pomocy społecznej?
 • Czy gmina prowadzi punkt/punkty, gdzie udzielane jest schronienie, zapewnia się posiłek i niezbędne ubrania osobom tego pozbawionym?
 • Jakie placówki kulturalne w gminie znajdują się w trudnej sytuacji? Które z nich zostaną wsparte przez władze i w jakiej formie? Gdzie i w jaki sposób będzie szukał pieniędzy na dofinansowanie takich placówek?
 • Jakie inicjatywy (muzyczne zespoły młodzieżowe lub folklorystyczne, teatry amatorskie, zespoły taneczne, stowarzyszenia regionalne, kluby sportowe itp.) mogą liczyć na poparcie?
 • Jakie są propozycje kalendarza imprez kulturalnych na najbliższy rok? Czy zostaną zaplanowane środki finansowe i organizacyjne niezbędne dla realizacji tych projektów?
 • Czy kandydat zna ludzi, którzy byliby zainteresowani wspieraniem działalności kulturalnej na terenie gminy? Czy widzi możliwość, aby zaangażować w sprawy promocji kultury miejscowych przedsiębiorców, media, parafie, szkoły, organizacje pozarządowe?
 • Czy prywatne instytucje kulturalne mogą liczyć na pomoc z budżetu samorządu?
 • Czy istnieją samorządowe instytucje kultury, które mogliby przejąć prywatni inwestorzy? Czy mogą oni liczyć na wsparcie ze strony samorządu?
 • Czy kandydat ma pomysł na zwiększenie czytelnictwa wśród mieszkańców danego samorządu?
 • Czy będą wspierane lokalne kluby sportowe, tak aby proponowały mieszkańcom bogatszą ofertę zajęć? Jakie inne działania zostaną podjęte w celu zachęcania mieszkańców do uprawiania sportu?
 • Czy samorząd mógłby wypracować standard dostępu do kultury na wzór ochrony zdrowia – tzw. koszyk gwarantowanych świadczeń kulturalnych, który obejmowałby np. określoną liczbę biletów do teatrów czy muzeów rocznie?
 • Czy na terenie gminy władze zamierzają utworzyć park kulturowy?
 • Jak władze samorządowe zamierzają walczyć z chaosem reklam, bilboardów i szyldów? Jaką strategię przewidują w zakresie utrzymania zabytków?
 • Jakie zadania w zakresie kultury sejmik województwa zamierza wpisać do strategii rozwoju regionalnego?
 • Czy gmina zajmie się modernizacją oraz rozwojem sieci wodociągowej, grzewczej, kanalizacyjnej i gazowej? Kiedy i gdzie nastąpią zmiany?
 • Czy mieszkańcy będą musieli ponosić dodatkowe koszty związane z rozwojem np. sieci kanalizacyjnej, a także przyłączem do niej?
 • Które odcinki dróg będą remontowane w gminie, powiecie i województwie?
 • Czy poprawi się możliwość dojazdu do gminy i wyjazdu z niej? Co gmina zrobi w sprawie lepszego funkcjonowania linii kolejowych, dobrej częstotliwości kursowania pociągów lub autobusów?
 • Czy planowane jest zwiększenie, czy raczej zmniejszenie połączeń komunikacji autobusowej? Co z mieszkańcami, którzy już zostali „wykluczeni transportowo”, ponieważ mieszkają w małych miejscowościach, przez które nie przejeżdża ani jeden autobus? Czy jest jakiś plan zmiany tej sytuacji?
 • Czy planowane są nowe inwestycje w samorządzie (most, droga, bezkolizyjne skrzyżowanie)?
 • W jakich instytucjach bądź funduszach samorząd zamierza szukać dodatkowych źródeł finansowania inwestycji w dziedzinie infrastruktury komunalnej?
 • Czy kandydat widzi możliwość partycypacji mieszkańców w kosztach inwestycji? Co sądzi o obligacjach gminnych na ten cel?
 • Jakie inwestycje można by realizować wspólnie z sąsiednimi gminami? Czy mogą powstać międzygminne (powiatowe) inwestycje, takie jak oczyszczalnia ścieków, wysypisko śmieci, spalarnia odpadów, obwodnica, a nawet wodociągi?
 • Czy powinno się urynkowić zarząd w niektórych dziedzinach gospodarki gminy (np. w administracji zasobami mieszkaniowymi), tak aby zadania w tych sferach przejęły firmy prywatne? Jeśli tak, to w jakim zakresie?
 • Czy w budynkach będących własnością gminy poprawi się standard? Czy planowane są remonty, wymiana i modernizacja podstawowych instalacji, założenie paneli fotowoltaicznych? Jeśli tak, to w których budynkach?
 • Czy gmina powinna realizować program budownictwa komunalnego dla biedniejszych mieszkańców?
 • Czy gmina zamierza zwiększyć zasoby mieszkaniowe, a w tym celu stworzyć towarzystwa budownictwa społecznego dla ludzi pracujących, których jednak nie stać na wzięcie kilkusettysięcznego kredytu mieszkaniowego?
 • Czy gmina powinna sprzedać swoje zasoby mieszkaniowe? Jeśli tak, to na jakich warunkach?
 • Co samorząd mógłby zrobić, żeby podnieść jakość i ewentualnie obniżyć cenę usług komunalnych oraz mediów, np. sprzątania ulic, produkcji wody czy wywozu nieczystości?
 • Kiedy plan zagospodarowania przestrzennego obejmie ponad 60% powierzchni gminy?
 • Jakie działania samorząd zamierza podjąć w celu walki z elektrośmieciami?
 • Czy gmina (powiat, województwo) ma strategię rozwoju przedsiębiorczości? Jaką strategię proponuje kandydat?
 • Co mogą zrobić władze gminy, aby ułatwiać rejestrację działalności gospodarczej? Czy zdaniem kandydata samozatrudnienie może być skuteczną formą zwalczania bezrobocia? Jeśli tak, to co władze lokalne mogą zrobić, by je wspierać?
 • W jaki sposób władze gminy powinny pomagać organizacjom wspierającym przedsiębiorczość, a jeśli nie ma takich organizacji, to jak inicjować ich powstanie?
 • Czy należy obniżyć podatki gminne i inne opłaty dla przedsiębiorców? Czy obniżka ma dotyczyć wszystkich czy tylko niektórych? Jakie kryteria ustalania wysokości tych opłat proponuje kandydat?
 • Czy władze gminy w wystarczającym stopniu konsultują swoje decyzje z lokalnymi przedsiębiorcami i ich organizacjami? Jeśli nie, to jakie dodatkowe formy współpracy proponuje kandydat? Co należy zrobić, aby zapewnić przejrzystość tych kontaktów, tak aby uniknąć podejrzeń o korupcję albo faworyzowanie swoich znajomych?
 • Jakiego typu inwestycje są potrzebne gminie? Jaka część tych inwestycji może być realizowana z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej (np. funduszy strukturalnych)?
 • Jakie działania należy podjąć, aby przyciągnąć inwestorów do samorządu? Czy gmina posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego? Kiedy powstanie plan ogólny gminy?
 • Jak samorząd zamierza poprawić infrastrukturę dla biznesu: techniczną (drogi, tereny inwestycyjne, łączność itp.) oraz instytucjonalną (informacja, porady, pomoc)?
 • Czy dotychczasowe działania promujące gminę jako dobre miejsce do inwestowania są wystarczające? Jeśli nie, to co jeszcze należy zrobić?
 • Jakie działania będą prowadzone w celu dostosowania umiejętności osób poszukujących pracy do oczekiwań przedsiębiorców?
 • Jakie działania kandydat na radnego sejmiku województwa przewiduje w celu podnoszenia poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa?
 • Czy ma pomysł na atrakcyjne zagospodarowanie głównych miejsc w mieście i stworzenie dodatkowych atrakcji dla turystów?
 • Czy w gminie będą zrealizowane inwestycje poprawiające wygląd miasta?
 • Czy gmina opracuje plan rozwoju dróg gminnych?
 • Czy gmina zamierza dbać o czystość parków miejskich? Czy stworzy nowe place zabaw dla dzieci?
 • Czy zostaną zmodernizowane te, które już istnieją?
 • Czy w gminie powstaną nowe ścieżki rowerowe? Jeśli tak, to gdzie?
 • Czy budynki gminne będą remontowane? Czy kandydat ma pomysł na wprowadzenie jednolitego charakteru szyldów na zabytkowych kamienicach?
 • Czy gmina będzie przeznaczać pieniądze na nowe oświetlenie ulic (w tym z panelami fotowoltaicznymi) i budowę chodników (lub wymianę starych), tak aby były one dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami?
 • Czy opowie się za podjęciem uchwały krajobrazowej, dzięki której zniknie chaos z reklamami i bilboardami?
 • Czy przewiduje przyjmowanie od mieszkańców pomysłów mających na celu poprawę wyglądu miejscowości?
 • Co samorząd zamierza zrobić z terenami poindustrialnymi (szczególnie przy traktach kolejowych), które nie tylko szpecą miejscowość, ale też stwarzają ryzyko dla mieszkańców?
 • Jeśli samorząd (gmina, powiat, województwo) nie posiada aktualnej strategii, to może należy ją przygotować? Jaka powinna być w tym rola mieszkańców?
 • W jakiej formie informacje na temat budżetu powinny być dostępne dla mieszkańców? Co można zrobić w celu zwiększenia rzeczywistego wpływu mieszkańców na pracę nad budżetem?
 • Czy władze gminy, powiatu i województwa podejmują działania na rzecz pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania? Jak zwiększyć skuteczność tych starań?
 • Jak usprawnić pracę urzędu gminy, starostwa, urzędu marszałkowskiego? Czy część spraw będzie można załatwić przez internet lub telefonicznie (czy łatwo się będzie dodzwonić)? Czy zwiększy się liczba okienek lub zostaną przedłużone godziny przyjęć? Czy będą szkolenia dla urzędników?
 • Jak ułatwić obywatelowi dostęp do informacji o trybie załatwiania spraw, niezbędnych dokumentach, przysługujących mu prawach, np. do składania skarg i wniosków? Czy będzie uruchomiony punkt informacyjny, czy zostaną udostępnione wzory pism urzędowych i wyciągi z przepisów?
 • Czy urzędnik, który nie załatwi sprawy w terminie i nie powiadomi o przyczynach zwłoki, będzie ponosił konsekwencje?
 • Czy i w jaki sposób można złożyć skargę, tak żeby nie być później napiętnowanym przez urzędników?
 • Czy urzędnicy powinni posiadać kodeks etyczny opracowany z ich udziałem? Jakie zasady mają znaleźć się w kodeksie? Czy w urzędzie danej gminy, powiatu, województwa istnieje taki zbiór zasad, którymi urzędnicy muszą się kierować? Co w sytuacji, gdy ich nie przestrzegają?
 • Czy stanowiska w urzędzie będą obsadzane w drodze otwartego konkursu? Czy zasady konkursu staną się powszechnie dostępne?
 • Czy kandydat ma pomysł, w jaki sposób ograniczyć nepotyzm w urzędzie, tak żeby nie pracowała w nim jedna rodzina (co szczególnie jest widoczne i dotkliwe w małych gminach)?
 • W jaki sposób można usprawnić współpracę urzędu z organizacjami pozarządowymi? Czy zasady i formy tej współpracy powinny zostać opisane w programie, zgodnie z obowiązującym prawem, oraz czy należy je udostępnić na stronie internetowej urzędu?
 • Jak skuteczniej można informować mieszkańców o działaniach władz? Czy strona internetowa urzędu będzie się rozwijała? Czy będą podejmowane działania ułatwiające mieszkańcom dostęp do internetu?
 • Czy samorząd zamierza zainwestować w przyjazną stronę internetową, która nie tylko zawiera niezbędne informacje BIP, ale która także mogłaby być forum komunikowania się z mieszkańcami, jak również między mieszkańcami?
 • Jakie działania przewiduje kandydat, żeby zachęcić mieszkańców do uczestniczenia w życiu samorządu?

Antoni Wierzejski
[email protected]
tel. 22 536 02 69