Odpowiedzialne Państwo

Samorządowe unie personalne

Celem projektu prowadzonego w latach 2013-2014 była próba diagnozy, jaka jest skala powiązań personalnych na poziomie lokalnym, czy i jak rzutują one na jakość i rzetelność życia publicznego.

Głównym elementem badania unii personalnych była analiza oświadczeń majątkowych radnych wszystkich szczebli samorządu terytorialnego, wzbogacona o dane z Krajowego Rejestru Sądowego (skąd czerpaliśmy informacje przede wszystkim na temat zasiadania radnych w zarządach spółek handlowych i organizacji społecznych) i Państwowej Komisji Wyborczej (dzięki czemu mogliśmy uzupełnić i zweryfikować dane demograficzne radnych i ustalić ich afiliacje polityczne). Wyniki analizy oświadczeń i innych danych zastanych zostały uzupełnione o jedenaście studiów przypadku (obserwacje i wywiady z kluczowymi osobami w konkretnych samorządach w całej Polsce). Analizie poddano 8786 oświadczeń z 475 samorządów wszystkich szczebli (próba reprezentatywna samorządów).

W wyniku badania opracowaliśmy raport „Samorządowe unie personalne. Problemy zróżnicowania ról społeczno-zawodowych radnych” zawierający charakterystykę i ocenę powiązań radnych oraz wskazania, jak lepiej zadbać o jakość życia publicznego i unikać konfliktu interesów w samorządach.

Materiały konferencyjne:

Sesja I [MP3 35MB
Sesja II
[MP3 35MB]