08.07.2016

Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych w sprawie ustawy o ukształtowaniu ustroju rolnego

Zespół Ekspertów Prawnych przy Fundacji Batorego przedstawił Stanowisko w sprawie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Uznając prawo ustawodawcy do wprowadzenie ograniczeń w dysponowaniu nieruchomościami stwierdzono, że przyjęto rozwiązania nadmiernie ingerujące w konstytucyjnie chronione prawo własności. Za budzące wątpliwości konstytucyjne uznano między innymi zbyt radykalne ograniczenie kręgu potencjalnych nabywców ziemi, czy wymóg zobowiązania się nabywcy do zamieszkania przez co najmniej pięć lat na terenie gminy, w której znajduje się nieruchomość. Stanowisko [PDF 216 KB]

W podsumowaniu eksperci stwierdzają: „Uchwalenie i wejście w życie ustawy w apogeum kryzysu konstytucyjnego i wywołanej w ten sposób niepewności prawnej, może doprowadzić do dramatycznych i nieobliczalnych konsekwencji. Jeżeli ustawa lub nawet poszczególne jej przepisy okażą się w przyszłości niezgodne z Konstytucją, może to grozić poważnym zachwianiem stabilności stosunków własnościowych, w szczególności związanych z wątpliwościami dotyczącymi skuteczności nabycia własności…”.

Zespół Ekspertów Prawnych (skład Zespołu [PDF 134 KB]) ukonstytuował się w lutym 2016 roku przy programie Odpowiedzialne Państwo Fundacji im. Stefana Batorego. Jego zadaniem jest formułowanie stanowisk, opinii i ekspertyz nt. przygotowywanych przez rząd i parlament zmian prawnych dotyczących ustroju państwa oraz miejsca instytucji publicznych i obywatelskich w systemie prawa. Członkowie zespołu prowadzą stały monitoring projektów aktów prawnych, analizując je przede wszystkim pod kątem zgodności wprowadzanych rozwiązań z Konstytucją RP, normami międzynarodowymi i demokratycznymi standardami państwa prawa. Oceniają też stopień ingerencji przepisów w prawa człowieka i obywatela i kierunek zmian ustrojowych jaki wytycza stanowione prawo.