20.12.2022

W obronie chrześcijan, przeciw wolności sumienia

Publikujemy opinię prawną dr hab. Pawła Boreckiego o projekcie ustawy nazywanym potocznie „w obronie chrześcijan”. Projekt podważa zasadę niezależności prawa państwowego i doktryny religijnej, odrzuca zasadę bezstronności władz publicznych w sprawach dotyczących przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, podważa konstytucyjną zasadę wzajemnej niezależności państwa oraz Kościołów i innych związków wyznaniowych, stanowi realne zagrożenie dla gwarantowanej konstytucyjnie wolności wyrażania poglądów oraz dla wolności zgromadzeń.

W październiku 2022 roku złożono do Sejmu obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk sejmowy nr 2756), nazywany potocznie „projektem ustawy w obronie chrześcijan”. W ubiegły czwartek, 15 grudnia projekt przeszedł pierwsze czytanie w Sejmie.
Wprawdzie projekt został oficjalnie przedstawiony jako wynik inicjatywy obywatelskiej, to jednak główną rolę w jego promocji odgrywają politycy Solidarnej Polski. Politycy związani z tą partią są również wskazani jako osoby reprezentujące komitet tej inicjatywy ustawodawczej. Autorzy nie przekazują w uzasadnieniu przekonujących danych, które miałyby świadczyć o potrzebie zmiany przepisów. W Polsce nie odnotowuje się wysokiego wzrostu przestępczości w obszarze naruszenia wolności sumienia i wyznania, a wymiar sprawiedliwości wydaje się dobrze radzić z tymi przypadkami, które są przedmiotem jego działania.
W opinii dr hab. Pawła Boreckiego (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego), specjalisty prawa wyznaniowego:
  • Projekt podważa zasadę niezależności prawa państwowego i doktryny religijnej. Ponadto pozostaje w wyraźnym konflikcie z zasadą ustawowej określoności prawa karnego.
  • Dokument odrzuca zasadę bezstronności władz publicznych w sprawach dotyczących przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych (art. 25 ust. 2 Konstytucji RP).
  • Projekt ustawy podważa konstytucyjną zasadę wzajemnej niezależności państwa oraz Kościołów i innych związków wyznaniowych (art. 25 ust. 3 Konstytucji RP).
  • Projekt stanowi realne zagrożenie dla gwarantowanej konstytucyjnie wolności wyrażania poglądów (art. 54 ust. 1 Konstytucji RP) oraz dla wolności zgromadzeń (art. 57 Konstytucji RP).