13.02.2023

Dotacje Fundacji Batorego na integrację uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy

W rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę Fundacja Batorego ogłasza konkurs dotacyjny dla organizacji społecznych, które podejmują działania na rzecz adaptacji i integracji uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy w społecznościach lokalnych. Budżet konkursu finansowanego z Funduszu Solidarności z Ukrainą zasilanego darowiznami osób i instytucji to 1,5 miliona złotych.

Rok po rosyjskiej inwazji w Polsce przebywa ponad 1,5 mln uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy, głównie kobiet i dzieci. Część z nich jest w Polsce od kilkunastu miesięcy, część przybyła niedawno. Wszyscy potrzebują pomocy w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości: znalezieniu mieszkania, pracy, przedszkola czy szkoły dla dzieci, zorganizowaniu opieki dla chorych, starszych i niepełnosprawnych, załatwianiu codziennych spraw. Potrzebują też wsparcia w organizacji czasu wolnego dla siebie i swoich dzieci, miejsca i okazji do spotkania i rozmowy z polskimi i ukraińskimi rówieśnikami, poznania sąsiadów, lokalnych zwyczajów, odreagowania traumy i stresu związanego z wojną i uchodźstwem – mówi Ewa Kulik-Bielińska, dyrektorka Fundacji im. Stefana Batorego. – Takiego wsparcia najlepiej i najskuteczniej udzielić mogą ci, którzy są na miejscu: działacze i działaczki lokalnych organizacji społecznych. Niestety, często nie mają na to środków. Nie docierają do nich fundusze agencji i organizacji międzynarodowych, nie mogą liczyć na obciążone wydatkami władze samorządowe, na skutek przeciągającego się kryzysu wyhamowuje uruchomiona w pierwszych miesiącach wojny ogromna ofiarność Polek i Polaków. Ogłoszony przez nas konkurs ma im w tym pomóc.

Konkurs skierowany jest do organizacji, które wykażą się znajomością lokalnego kontekstu i lokalnych potrzeb oraz przedstawią plan zaangażowania do wspólnych działań tak uchodźców jak i mieszkańców – dodaje Agnieszka Zowczak, szefowa Funduszu Solidarności z Ukrainą. – Szczególnie zapraszamy organizacje współtworzone przez osoby z doświadczeniem migracji i uchodźstwa oraz osoby z mniejszości narodowych, etnicznych i innych. Zależy nam, by dzięki naszym dotacjom udało się stworzyć w różnych miejscach Polski, w których znalazły się osoby uciekające przed wojną, bezpieczne warunki do wzajemnego poznawania się i akceptacji, a także zapobiegania dyskryminacji, rozbrajania uprzedzeń i stereotypów.

Maksymalna dotacja, jaką można otrzymać w konkursie to 60 000 zł.

O dotację mogą ubiegać się organizacje zarejestrowane w Polsce: fundacje, stowarzyszenia zwykłe i rejestrowe, związki stowarzyszeń, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, kościelne osoby prawne zarejestrowane w KRS.

Wnioski o dotację z Funduszu przyjmowane są do 28 lutego.

W konkursie wspierane będą:

  • działania w społecznościach lokalnych, szczególnie w mniejszych ośrodkach miejskich i na terenach wiejskich, które służą integracji, wzajemnemu poznaniu się i budowaniu zaufania między osobami uciekającymi przed wojną i społecznością przyjmującą, wprowadzają uchodźców i uchodźczynie w lokalny kontekst społeczny i kulturalny, umożliwiają dialog, spotkanie, wymianę doświadczeń, wspólne cykliczne aktywności;
  • działania integrujące i włączające osoby i grupy z doświadczeniem uchodźstwa szczególnie narażone na dyskryminację i nierówne traktowanie ze względu na pochodzenie etniczne i narodowe, płeć, tożsamość płciową, orientację psychoseksualną, wiek, niepełnosprawność, etc.;
  • działania skierowane do społeczności przyjmującej np. działania informacyjne i aktywizujące z udziałem lokalnych wspólnot, diaspory ukraińskiej i środowisk migrantów/ek w Polsce, działania z zakresu edukacji międzykulturowej, przeciwdziałające uprzedzeniom, dyskryminacji i zapobiegające konfliktom, a także rozwiązujące konflikty i łagodzące napięcia np. mediacje.

Dotacja nie może być przeznaczona na edukację szkolną i prowadzenia kursów językowych (jako główne lub jedyne działania) ani na jednorazowe wydarzenia (np. festiwale, festyny, konferencje).

Więcej informacji o konkursie na stronie Funduszu Solidarności z Ukrainą.

Kontakt:
[email protected]
tel. +48 22 536 02 31